Transport przesyłowy - PowerPoint PPT Presentation

transport przesy owy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Transport przesyłowy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Transport przesyłowy

play fullscreen
1 / 14
Transport przesyłowy
415 Views
Download Presentation
mikayla-prince
Download Presentation

Transport przesyłowy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Transport przesyłowy Transport rurociągowy i przesyłanie energii elektrycznej

 2. Co to jest transport rurociągowy? • Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi. Najczęściej przesyłane są ciecze i gazy, ale istniały także pneumatyczne rury mogące transportować ciała stałe z wykorzystaniem powietrza pod ciśnieniem. • W przypadku gazów i cieczy każda chemicznie stabilna substancja może być przesyłana przez rurociąg. Istnieją więc rurociągi transportujące ścieki, wodę lub nawet piwo. • Najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia są rurociągi transportujące ropę naftową i gaz ziemny. • Naszą pracę chcemy poświęcić najważniejszym rurociągom transportowym.

 3. Rurociągi z ropą naftową i gazem ziemnym • Mówiąc o transporcie znacznych ilości ropy naftowej i gazu ziemnego na powierzchni, transport rurociągowy jest jedyną ekonomicznie opłacalną drogą. W porównaniu do kolei, ma mniejszy koszt na jednostkę i większą przepustowość. Chociaż rurociągi można budować nawet pod morzem, to jest to bardzo wymagający ekonomicznie i technicznie proces.

 4. Ropa naftowa • Rurociągi należące do PERN „Przyjaźń” S.A. stanowią istotne ogniwo środkowoeuropejskiego systemu rurociągowego Drużba, który zaliczany jest do jednego z największych na świecie. Zaopatruje on w ropę naftową, oprócz Polski, inne kraje Europy Środkowowschodniej. • Polski odcinek rurociągu odgrywa znaczącą rolę w eksporcie rosyjskiej ropy naftowej. Obecnie płynie nim około 30% eksportowanego przez Rosję surowca.

 5. Transport ropy naftowej • Infrastruktura PERN „Przyjaźń” SA składa się z trzech zasadniczych odcinków rurociągów: • Odcinek Wschodni rurociągu „Przyjaźń” łączy Bazę Zbiornikową w Adamowie zlokalizowaną przy granicy z Białorusią z Bazą Surowcową w Płocku. • Odcinek Zachodni rurociągu „Przyjaźń” łączy Bazę Surowcową w Płocku z bazą ropy naftowej zlokalizowaną w  Schwedt. • Rurociąg Pomorski łączy Bazę Surowcową w Płocku z Bazą Manipulacyjną w Gdańsku.

 6. Gazociągi • Polska posiada własne złoża gazu ziemnego (oceniane na 140-150 mld m3) Wydobycie gazu ziemnego w Polsce jest niewielkie (ok. 5 mld m3 rocznie) - zasoby gazu w Polsce pokrywają 30% naszego zapotrzebowania na ten surowiec. • Głównym importerem jest Rosja, skąd przesyłany jest do Polski:1. gazociągiem orenburskim, biorącego początek w południowej części Uralu,2. gazociągiem Zorza Polarna (z okolic Wuktyłu, przez Kobryń - Brześć do Warszawy),3. gazociągiem jamalskim (z Połwyspu Jamał w zachodniej Syberii)

 7. Gdzie występują gazociągi? Gaz ziemny w Polsce występuje przede wszystkim w Polsce zachodniej - na pograniczu Niziny Śląskiej i Niziny Wielkopolskiej (okolice Ostrowa Wielkopolskiego, Trzebnicy), na Ziemi Lubuskiej (miejscowość Garki) oraz w Kotlinie Sandomierskiej, na granicy z Wyżyną Lubelską (okolice Lubaczowa i Jarosławia) oraz na Podkarpaciu (okolice Przemyśla)Obszary wydobycia gazu ziemnego:- Podkarpacie,- Kotlina Sandomierska,- Nizina Wielkopolska,- Zagłębie Gorzowskie, - Teren górnego i dolnego śląska,- Szelf morza Bałtyckiego

 8. Ciekawostki • Rurociągi ropy naftowej są wykonane ze stalowych rur o wewnętrznym przekroju 30 do 120 cm. Tam gdzie to możliwe, są budowane na powierzchni ziemi. Ropa naftowa jest utrzymywana w ruchu przez system stacji pomp, budowanych wzdłuż rurociągu i zwykle płynie z prędkością około 1 do 6 m/s.

 9. Ropa naftowa Obecnie duże ilości ropy naftowej wykorzystuje się w przemyśle motoryzacyjnym(produkcja smarów i olejów). Produkty uzyskane w wyniku destylacji ropy, znalazły zastosowanie w produkcji środków dezynfekujących, tworzyw sztucznych, kosmetyków, gum, leków, barwników i farb. Gaz ziemny służy przede wszystkim jako surowiec energetyczny (jest tańszy od węgla kamiennego i ropy naftowej), oraz w małej skali jako surowiec w przemyśle chemicznym. Jest używany w produkcji sadzy, gazu syntezowego oraz jest stosowany jako paliwo. Ma zastosowanie do celów opałowych, głównie w kuchenkach gazowych oraz jako ważny surowiec w przemyśle chemicznym.Wykorzystuje się go do produkcji paliw, zarówno do użytku osób prywatnych jak i na skalę przemysłową. Jest niezbędnym składnikiem do produkcji detergentów, włókien sztucznych, farb, plastiku . Zastosowanie:

 10. Przesyłanie energii elektrycznej • Energia elektryczna jest obecnie towarem będącym przedmiotem handlu na konkurencyjnym rynku energii. Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a następnie sprzedawana klientom indywidualnym, firmom i instytucjom. • Energia musi być również przetransportowana (fizycznie dostarczona) od wytwórcy do klienta finalnego. • Istnieją dwa rodzaje sieci elektroenergetycznych: 1. Sieciami przesyłowymi o napięciu 220 i 400 kV Właścicielem sieci przesyłowych jest firma PSE - Operator.Tymi liniami energia jest transportowana bezpośrednio z elektrowni do tzw. Głównych Punktów Zasilających (GPZ). 2. Sieciami dystrybucyjnymi o napięciu od 230 V do 110 kV Właścicielami sieci dystrybucyjnych są dostawcy energii (dawne zakłady elektroenergetyczne). Tymi sieciami energia transportowana jest z GPZ-ów bezpośrednio do klientów finalnych.

 11. Sieć linii energetycznych W Polsce istnieje dobrze rozbudowana sieć linii energetycznych. Przesyła się nimi na obszar całego kraju energię elektryczną wytworzoną w elektrowniach.

 12. Polska i EUROPA Polska sieć energetyczna jest połączona z europejskim systemem energetycznym.

 13. Elektrownie Istnieje wiele elektrowni w których pozyskuje się energię: • Elektrownie cieplne (na węgiel kamienny lub brunatny) • Elektrownie wodne (przepływowe lub szczytowo pompowe)

 14. Pracę wykonały: Aneta Sznapka I Magdalena Machej