planowanie i organizacja obowi zkowych zaj fakultatywnych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych. Ewa Czerska. Gdańsk, grudzień 2008. Istota zmian. Dlaczego szkolne wychowanie fizyczne nie spełnia oczekiwań uczniów ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych' - mika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planowanie i organizacja obowi zkowych zaj fakultatywnych

Planowanie i organizacja obowiązkowych zajęć fakultatywnych

Ewa Czerska

Gdańsk, grudzień 2008

istota zmian
Istota zmian

Dlaczego szkolne wychowanie fizyczne nie spełnia oczekiwań uczniów ?

 • „Człowiek jest osobą, to znaczy między innymi naturą zindywidualizowaną. Nie ma i nie może być dwóch identycznych jednostek ludzkich, każda jest sobą, żadna nie jest sobą i jednocześnie kimś innym i żadna, będąc w najbardziej pierwotnym znaczeniu sobą, nie może się stać kimś innym” (Tischner)
 • „Największą siłą napędową rozwoju człowieka jest niezawisła motywacja wewnętrzna wyrastająca z poczucia odpowiedzialności za siebie” (Mounier)
model organizacji wychowania fizycznego
Model organizacji wychowania fizycznego

Strategia mieszana

Strategia wymuszania

Strategia oferowania

Zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym:II etap – 2 godz.III etap – 2 godz.IV etap – 1 godz.

Zajęcia fakultatywne do wyboru przez ucznia w systemie międzyoddziałowym lub międzyklasowym: II etap – 2 godz. III etap – 2 godz.IV etap – 2 godz.

Edukacja zdrowotna: III etap – 30 godz. (jeden semestr) IV etap – 30 godz. (jeden semestr)

Sprzyja kształtowaniu postaw bierno-przystosowawczych

Sprzyja kształtowaniu postaw aktywnych, samodzielnych, świadomych

cele zaj fakultatywnych 1
Cele zajęć fakultatywnych (1)

Cel główny:

Spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego poprzez umożliwienie im pogłębienia wiedzy i ukształtowania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności organizmu.

cele zaj fakultatywnych 2
Cele zajęć fakultatywnych (2)

Cele szczegółowe:

 • ukazanie walorów rekreacyjnych i zdrowotnych różnych form aktywności ruchowej
 • umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania odpowiedzialności za nie
 • wybór sportu „całego życia” przez uczniów o niskich i przeciętnych parametrach sprawności oraz rozwijanie kunsztu sportowego przez uczniów o szczególnych uzdolnieniach i predyspozycjach do uprawiania konkretnej dyscypliny
 • wdrożenie do współuczestnictwa w organizacji własnego procesu nauczania-uczenia się oraz do współpracy ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu życia
 • eksponowanie osiągnięć ucznia – stwarzanie sytuacji dostarczających radości i satysfakcji z aktywności ruchowej
tre ci zaj fakultatywnych
Treści zajęć fakultatywnych
 • ćwiczenia kształtujące i rozwijające predyspozycje sprawnościowe konieczne do uprawiania danej formy ruchu
 • ćwiczenia elementów techniki i taktyki danej formy ruchu
 • ćwiczenia oddechowe, rozluźniające i kompensacyjno-korekcyjne po intensywnym wysiłku
 • ćwiczenia relaksacyjne przeciwdziałające zmęczeniu i znużeniu
 • ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu
 • ćwiczenia i zadania z zakresu samokontroli i samooceny wiedzy, sprawności i umiejętności
tworzenie oferty zaj fakultatywnych 1
Tworzenie oferty zajęć fakultatywnych (1)
 • Diagnoza:
 • potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów
 • tradycji sportowych szkoły i środowiska
 • warunków terenowych najbliższej okolicy
 • bazy sportowej szkoły i środowiska
 • kwalifikacji nauczycieli
 • liczby grup (przysługujących godzin)
tworzenie oferty zaj fakultatywnych 2
Tworzenie oferty zajęć fakultatywnych (2)
 • Informacje w ofercie dla ucznia:
 • rodzaj zajęć do wyboru w ramach poszczególnych profili fakultetów
 • czasokres wyboru zajęć
 • sposób podziału na grupy
 • miejsce odbywania zajęć
 • czas trwania i termin odbywania zajęć
 • nazwisko nauczyciela prowadzącego
czasokres wyboru zaj
Czasokres wyboru zajęć
 • semestralny
 • roczny
 • obowiązkowa zmiana w każdym roku szkolnym
 • możliwość powtarzania w kolejnych latach
 • obowiązkowa kontynuacja przez cały etap edukacji
 • obowiązkowa kontynuacja przez minimum dwa lata
sposoby podzia u na grupy 1
Sposoby podziału na grupy (1)
 • Ze względu na poziom klas:
 • osobne grupy dla klas pierwszych (czwartych), drugich (piątych) i trzecich (szóstych) – grupy międzyoddziałowe
 • – ta sama propozycja zajęć dla wszystkich poziomów klas
 • – inna propozycja zajęć dla każdego poziomu klas
 • – w każdej klasie programowo wyższej część zajęć w ofercie jest powtarzana, a część jest nową propozycją zajęć
 • grupy mieszane – międzyklasowe (w każdej grupie mogą znajdować się uczniowie z różnych poziomów klas)
 • grupy międzyklasowe dla dwóch poziomów klas i grupy międzyoddziałowe dla jednego poziomu klas (konieczność w III i IV etapie)
sposoby podzia u na grupy 2
Sposoby podziału na grupy (2)
 • Ze względu na poziom umiejętności z danej formy aktywności ruchowej:
 • grupy początkujące
 • grupy średniozaawansowane
 • grupy zaawansowane
 • Ze względu na płeć:
 • grupy dziewcząt
 • grupy chłopców
 • grupy koedukacyjne
 • Uwaga!
 • sposób podziału na grupy uzależniony jest głównie od profilu fakultetu i specyfiki danej formy aktywności ruchowej
 • mogą funkcjonować jednocześnie różne warianty podziału na grupy nawet w obrębie jednego profilu zajęć fakultatywnych
miejsce odbywania zaj
Miejsce odbywania zajęć
 • obiekty sportowe szkoły (sala gimnastyczna, siłownia, boisko szkolne, pływalnia, inne obiekty specjalistyczne)
 • obiekty sportowe środowiska (okoliczne szkoły, kluby sportowe, TKKF-y, OSiR-y, domy kultury, centra zajęć pozaszkolnych)
 • teren naturalny (w najbliższej okolicy szkoły, w regionie)
czas i termin zaj
Czas i termin zajęć

Czas trwania zajęć:

 • zajęcia 2-godzinne (raz w tygodniu)
 • zajęcia 4-godzinne (co drugi tydzień)
 • zajęcia 6-godzinne (co trzy tygodnie)
 • zajęcia o zmiennym czasie trwania (2-6 godz.)

Termin odbywania zajęć:

 • od poniedziałku do piątku
 • w soboty
procedura wdra ania oferty 1
Procedura wdrażania oferty (1)
 • Zatwierdzenie oferty zajęć fakultatywnych przez dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę szkoły lub radę rodziców
 • Rozpropagowanie oferty wśród uczniów i rodziców(kwiecień)
 • Przygotowanie kart deklaracji wyboru(kwiecień)
 • indywidualne deklaracje wyboru
 • klasowe listy z miejscem na indywidualny wybór dla każdego ucznia
 • listy zgłoszeń na każdy rodzaj zajęć
 • Uwaga!Każdy uczeń ma obowiązek zadeklarowania wyboru dwóch fakultetów – głównego, na który chciałby uczęszczać i rezerwowego, gdyby nie dostał się na ten wybrany
 • Ogłoszenie sposobu i terminu składania deklaracji wyboru zajęć fakultatywnych(maj)
procedura wdra ania oferty 2
Procedura wdrażania oferty (2)
 • Zebranie deklaracji od uczniówklas III-V (II etap edukacji)lub od uczniów klas I-II (III i IV etap edukacji)(maj - początek czerwca)
 • Zebranie deklaracji od kandydatów do szkoły (III i IV etap edukacji)
 • w dniu składania dokumentów do szkoły
 • w dniu ogłoszenia naboru do szkoły
 • w dniu rozpoczęcia roku szkolnego
 • Podział uczniów na grupy fakultatywne (czerwiec lub lipiec - sierpień)
 • Wywieszenie informacji dla uczniów o przydziale do grup fakultatywnych (najpóźniej do dnia 1 września)
 • listy wszystkich grup fakultatywnych
 • listy klas z naniesionym przydziałem uczniów do grup fakultatywnych oraz wykaz wszystkich grup fakultatywnych
 • Przekazanie informacji wychowawcom klas o zajęciach fakultatywnych
dokumentowanie zaj fakultatywnych
Dokumentowanie zajęć fakultatywnych

Dziennik zajęć pozalekcyjnych z następującym zapisami:

 • lista uczniów z nazwiskiem, imieniem i klasą (w porządku alfabetycznym)
 • plan pracy (wynikowy) dla danej grupy
 • tematy przeprowadzonych zajęć
 • obecność uczniów na zajęciach
 • oceny z obszarów oceniania wytyczonych w PSO obowiązujących na zajęciach fakultatywnych

Uwaga!

W przypadku zajęć prowadzonych poza terenem szkoły, dodatkowo:

 • adresy i telefony kontaktowe do rodziców (prawnych opiekunów)
 • zgoda rodziców (na formularzu opracowanym przez szkołę) na udział ucznia w tych zajęciach z ewentualną deklaracją o przejęciu odpowiedzialności za dojście na zajęcia i powrót z nich
ocenianie ucznia 1
Ocenianie ucznia (1)

Schemat przepływu (przekazu) informacji

Ocena

Krąg wewnętrzny (szkoła)

Krąg zewnętrzny (środowisko)

Informacja

Działanie

Zmiana

ocenianie ucznia 2
Ocenianie ucznia (2)

Procedura tworzenia PSO:

 • wytyczenie obszarów oceniania
 • opis działań ucznia podlegających ocenie w każdym obszarze (co będzie oceniane?)
 • opracowanie kryteriów szczegółowych oceny w każdym obszarze (jak i kiedy będzie to oceniane?)
 • opracowanie kryteriów oceny końcowej dla każdego obszaru
 • określenie wymagań na ocenę końcową z wychowania fizycznego (semestralną, roczną)
 • opracowanie postanowień końcowych
ocenianie ucznia 3
Ocenianie ucznia (3)
 • Modyfikując funkcjonujący w szkole PSO konieczne będzie rozstrzygnięcie następujących kwestii:
 • Jakie obszary oceniania obowiązywać będą na poszczególnych zajęciach?
 • te same obszary na zajęciach lekcyjnych i fakultatywnych
 • na zajęciach fakultatywnych tylko wybrane obszary
 • Jak wystawiana będzie ocena końcowa (semestralna, roczna) z wychowania fizycznego?
 • na podstawie dwóch ocen końcowych – z zajęć lekcyjnych i z zajęć fakultatywnych
 • na podstawie ocen końcowych ze wszystkich obszarów oceniania obowiązujących na jednych i drugich zajęciach
ocenianie ucznia 4
Ocenianie ucznia (4)
 • Kto będzie wystawiał ocenę końcową (semestralną, roczną) z wychowania fizycznego?
 • nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne
 • nauczyciel prowadzący zajęcia fakultatywne
 • Jaka będzie procedura ubiegania się ucznia o zwolnienie z zajęć fakultatywnych?
 • podanie do dyrektora szkoły zaopiniowane przez nauczyciela wychowania fizycznego z załączonym zaświadczeniem z klubu o tygodniowym wymiarze godzin treningowych i osiągnięciach sportowych
 • Jak oceniany będzie uczeń zwolniony z zajęć fakultatywnych?
 • ocena wyróżniająca za wybitne osiągnięcia sportowe
 • ocena wystawiona zgodnie z PSO na podstawie karty opracowanej przez szkołę i wypełnionej przez trenera (prowadzącego)
podstawy prawne 1
Podstawy prawne (1)
 • Rozporządzenie MENiS z dn. 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zm.)Konieczność modyfikacji w zakresie:
 • liczby godzin wychowania fizycznego z podziałem na dwie (II etap edukacji) lub trzy grupy zajęć (III i IV etap edukacji)
 • możliwości tworzenia grup międzyklasowych i grup koedukacyjnych (IV etap)na zajęciach fakultatywnych z wychowania fizycznego
 • możliwości łączenia godzin zajęć fakultatywnych w określonych profilach
 • Rozporządzenie MENiS z dn. 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 41, poz. 362, ze zm.)Konieczność modyfikacji w zakresie:
 • możliwości prowadzenia zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego w soboty (dotyczy szkół z pięciodniowym tygodniem pracy) oczywiście po akceptacji przez uczniów i rodziców
podstawy prawne 2
Podstawy prawne (2)
 • Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225)
 • Statut szkoły Konieczność zapisu:
 • o dokumentowaniu wewnątrzszkolnego oceniania uczniów na zajęciachfakultatywnych z wychowania fizycznego w innym niż dziennik lekcyjnydokumencie
 • o sposobie dokumentowania przez ucznia podejmowania pozaszkolnejaktywności fizycznej, jeżeli nie zostało to określone w PSO
 • Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516, ze zm.)
d z i k u j z a u w a g

D z i ę k u j ę z a u w a g ę

„Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby każdy mógł z niego korzystać”(J. Śniadecki)