miten taloustiede muuttuu finanssikriisin j lkeen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Miten taloustiede muuttuu finanssikriisin jälkeen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Miten taloustiede muuttuu finanssikriisin jälkeen?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Miten taloustiede muuttuu finanssikriisin jälkeen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Miten taloustiede muuttuu finanssikriisin jälkeen?. Esitelmä VATT:n 20-vuotisjuhlaseminaarissa 1.10.2010 Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa. Kriisit syyt.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Miten taloustiede muuttuu finanssikriisin jälkeen?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
miten taloustiede muuttuu finanssikriisin j lkeen

Miten taloustiede muuttuu finanssikriisin jälkeen?

Esitelmä VATT:n 20-vuotisjuhlaseminaarissa 1.10.2010

Seppo Honkapohja, Suomen Pankki

Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa Suomen Pankin kantaa.

kriisit syyt
Kriisit syyt
 • Erittäinsuotuisetmakrotaloudellisetjarahoituksellisetolosuhteet
  • Vahvataloudellinenkasvu, matalainflaatio,
  • Runsaastilikviditeettiätarjolla
  • rahoitusmarkkinoillapoikkeuksellinenvakausjamatalatriskipreemiot
 • Merkittäviärahoituksenepätasapainojapeittyinäkyvistä
  • Voimakkaastinousevatkiinteistöhinnat, arvopaperistaminenjarajuvelkaisuudenkasvu
  • Vaihtotaseidentasapainottomuudetolivatglobaalistikestämättömiäpitkänpäälle.
  • Matalatkorot, paremmantuotonetsintäglobaalistijariskienalihinnoittelujohtivatliialliseenriskinottoon.
slide3

Virheet finanssimarkkinoilla ja -instituutioissa

  • Kannustinjärjestelmien heikkoudet mm. palkkiorakenteissa ja luotonottajien ominaisuuksien arvioinnissa
  • Finanssi-innovaatiot olivat useasti liian monimutkaisia
  • Riskienhallintametodien puutteet, vastapuoliriskien aliarviointi
  • Pankkien sääntelyjärjestelmien puutteet
perusopetuksia
Perusopetuksia
 • Rahoitusjärjestelmän epävakaisuudella on joskus suuria vaikutuksia reaalitalouteen. Implikaatiot:
  • Finanssijärjestelmä voi aika ajoin olla tärkeä lähde reaalitalouden häiriöille.
  • Rahoitusjärjestelmän vakauden saavuttaminen on tärkeää reaalitaloudelliselta kannalta.
  • Epälineaarisuus: rahoitustekijät eivät aina ole tärkeitä.
   • ”Tavallisia” suhdannevaihteluja syntyy muista syistä.
 • Makrotalouspolitiikka onnistui estämään uuden suuren lamakauden.
  • Edellytti hyvää kansainvälistä yhteistyötä yhtäältä eri maiden hallitusten ja toisaalta keskuspankkien kesken.
  • Kriisi ei ole ohi, julkisten talouksien velkaongelmien ratkaisu vie vuosia.
opetuksia taloustieteelle
Opetuksia taloustieteelle
 • Hyvin harvat ekonomistit pystyivät ennakoimaan kriisin.
  • Kriisi on itsetutkiskelun paikka ekonomisteille, rahoitustutkijoille ja finanssimatemaatikoille.
 • Kriisi on ennen kaikkea tuonut esille puutteita talouden ohjausmekanismeissa ja sääntelyssä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.
 • Kriisi ei varsinaisesti ole itse taloustieteen kriisi.
  • Mielestäni vaatimukset taloustieteen perusteellisesta uudistamisesta ovat yliampuvia.
   • Taloustiede vaikuttaa kuitenkin ohjausmekanismien kehittämiseen.
slide6

Havaitut rahoitusjärjestelmän ongelmat antavat suuren joukon tutkimuskohteita.

  • Lähtökohtana ei voi olla hypoteesi, että sääntelemättömät rahoitusmarkkinat toimivat hyvin, sääntelyä tarvitaan.
  • Informaation vajavaisuudet ovat tärkeä lähtökohta ja epävarmuudet kärjistyvät kriiseissä.

=> esim. laumakäyttäytyminen ja paniikit

  • Informaation epäsymmetrisyydet ja moraalikato

=> esim. ”too-big-to-fail” –ongelma

 • Makrotalous:
  • Globaalit tasapainottomuudet kertovat kansainvälisen finanssijärjestelmän toiminnan ongelmista.
  • Rauhallisten ajanjaksojen ei tulee antaa hämätä tutkijoita ja päätöksentekijöitä.
slide7

Opetuksia makrotaloustieteelle:

  • Taloushistorian asema taloustieteen opetuksessa tulee olla nykyistä vahvempi.
  • Makrotaloustieteessä otaksuttiin keskeisten häiriöiden tulevan reaalitaloudesta ja aliarvioitiin rahan ja luottojärjestelmän merkitystä.
   • Finanssijärjestelmän tulee olla keskeinen osa makromalleja.
 • Kriisistä toipuminen korostaa soveltavien tutkimusalueiden merkitystä. Esimerkkejä:
  • Työttömyyden ja työmarkkinoiden toiminnan analyysit
  • Julkinen talous:
   • eri menokohteiden taloudellinen arviointi,
   • verojärjestelmän ominaisuudet,
   • Finanssi- ja rahapolitiikka ”stressitilanteessa”.
muuttuuko taloustieteen metodologia
Muuttuuko taloustieteen metodologia?
 • Kriisillä on suuri vaikutus tutkimuspainotuksiin.
  • Reaktiona kriisiin ekonomistit ovat kehittämässä uusia teorioita ja malleja.
  • Niistä suuri osa rakentuu perinteiseen metodologiaan.
   • Makrotaloustieteessä DSGE-mallit eli dynaamiset, stokastiset tasapaino-mallit.
 • Myös ”valtavirtataloustieteen” ulkopuoliset tutkimussuunnat ovat kriisin myötä aktivoituneet.
  • Jotkut ovat viitanneet Keynesin uuteen relevanssiin.
  • Kokonaisia laitoksia on perustettu, esim. Sorosin rahoittama ”Institute for New Economic Thinking”.
 • Tarkastelen seuraavassa makrotaloustieteen uusia suuntia käyttäen hyväksi DSGE-malleja koskevaa keskustelua.
dsge mallit
DSGE-mallit
 • Kaksi peruslähtökohtaa:
  • Makrotaloudellisten mallien tulee olla ”mikroperusteisia”:
   • Taloudenpitäjät ratkaisevat dynaamisen optimointiongelman
   • Makrotalouden tila mallitetaan dynaamisena tasapainona.
  • Taloudenpitäjien odotukset ovat ”rationaalisia”.
   • Taloudenpitäjät tuntevat täysin (malli-)talouden rakenteen, pl. yllättävät satunnaishäiriöt.
 • Kritiikki I: peruslähtökohdat
  • Ovatko taloudenpitäjät dynaamisia hyödyn maksimoijia, jotka tuntevat talouden rakenteen?
  • Odotusten rationaalisuus:
   • Empiirinen tutkimus ennusteaineistoista viittaa ongelmiin.
   • Kriisitilanteissa mahdotonta muodostaa edes subjektiivisia todennäköisyyksiä.
slide10

Kritiikki II: empiria

  • Puhdas mikroperusteinen makromalli aliarvioi hintojen ja palkkojen sopeutumisen hitauden.
   • Teorian ulkopuolinen inertia ei riittävää empiiriseltä kannalta.
   • DSGE-malleihin lisättiin monia satunnaistekijöitä ja niille viiverakenteet.

=> Tuleeko dynamiikka teorian ulkopuolisesta inertiasta ja häiriöiden viiverakenteista vai rationaalisten taloudenpitäjien käyttäytymisestä?

 • DSGE-mallit sivuuttavat keskeisiä ilmiöitä talouden vaihteluissa:
  • Optimismin ja pessimismin aallot (”animal spirits”)
  • Taloudenpitäjien heterogeenisuus ja koordinaatio-ongelmat
slide11

Uudet tutkimussuunnat korostavat rationaalisuuden rajoja suhteessa tietämykseen ja todellisuuteen.

  • Kognitiivinen yhdenmukaisuus: taloudenpitäjät eivät ole viisaampia kuin empiriaa analysoivat taloustieteilijät
   • Pyrkimys oppia talouden rakenne ajan myötä
   • Päätöksenteko perustuu estimoituihin rakenteisiin
   • Ei ole ristiriidassa rationaalisuuden kanssa vakaissa olosuhteissa
  • Behavioristinen taloustiede korostaa päätöksentekoa suhteessa monimutkaiseen todellisuuteen
   • Rajoitettu rationaalisuus: heuristiset säännöt reaktiona ympäristön monimutkaisuudelle.
   • Miten valita käyttäytymissääntö tai vaihtaa se?
 • Tällä hetkellä ei ole yksimielisyyttä siitä, miten mallintaa ”rajoitettu rationaalisuus”.
lopuksi
Lopuksi
 • Toisen suuren taantuman jälkeen tilanne taloustieteessä ”kuplii”:
  • Kriisin seurauksena valtavirtataloustiede on suunnannut uusiin tutkimuskohteisiin.
  • Uusia lähestymistapoja kehitetään.
 • 1930-luvun lamakausi johti vallankumoukseen makrotaloustieteessä.
  • En lähde ennakoimaan sitä, edistyykö makrotaloustiede evoluution vai revoluution kautta tulevina vuosina.