slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! - PowerPoint PPT Presentation


  • 90 Views
  • Uploaded on

D E O V E R S T A P. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van het onderwijs in Nederland. UNIVERSITEIT Wetenschap-pelijk Onderwijs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op!' - midori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

D E O V E R S T A P

Informatie voor

ouders groep 8 over:

Overgang van

PO naar VO

Let op!

Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens

de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

slide2

Inrichting van het onderwijs in Nederland

UNIVERSITEIT

Wetenschap-pelijk

Onderwijs

(wo) 4 jaar

HBO

Hoger Be-roeps-onder-wijs

(hbo)

4 jaar

Specialis-ten opleiding

1-2 jaar

Niveau 4

Middenka-der opleiding

3-4 jaar

Niveau 4

Vakoplei-ding

2-4 jaar

Niveau 3

Basis-

Beroeps-

opleiding

2-3 jaar

Niveau 2

Arbeid

 Ass.

opleiding 0,5–1 jaar

Niveau 1

VWO

Voorberei-dend

Wetenschap-pelijk

Onderwijs

6 jaar

HAVO

Hoger

Algemeen Voortgezet Onderwijs

5 jaar

Kader beroeps gerichte leerweg

Praktijk- onder-wijs

6 jaar

Basis beroeps gerichte leerweg

Theoreti-sche leerweg

VMBO

VoorbereidendMiddelbaar Beroepsonderwijs 4 jaar

Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 8 jaar

slide3

SCHOOLSOORTEN

  • PRO PRaktijkOnderwijs VMBOVoorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs HAVOHoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
  • VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
pro pr aktijk o nderwijs

PRO PRaktijkOnderwijs

Kenmerken: * Ontwikkeling van de persoonlijkheid

* Voorbereiding op de maatschappij

* Aangepaste basisvorming

* Stage en praktijk

Doel: * Toeleiding naar de arbeidsmarkt

* Eventueel doorstromen naar ROC

vmbo v oorbereidend m iddelbaar b eroeps o nderwijs

VMBO VoorbereidendMiddelbaarBeroepsOnderwijs

Kenmerken: * Algemeen programma in de onderbouw

* Leerwegen in de bovenbouw

* Leerwegondersteuning (extra zorg)

* Theorie & praktijk (inclusief stage)

Doel: * Vervolgopleiding MBO & HAVO

vmbo v oorbereidend m iddelbaar b eroeps o nderwijs1

VMBO VoorbereidendMiddelbaarBeroepsOnderwijs

Soorten advies PO voor onderbouw:

* VMBO T

* VMBO K

* VMBO B

Verschillende leerwegen bovenbouw:

* Theoretische leerweg

* Kaderberoepsgerichte leerweg

* Basisberoepsgerichte leerweg

(met leerwerktrajecten)

vmbo v oorbereidend m iddelbaar b eroeps o nderwijs2

VMBO VoorbereidendMiddelbaarBeroepsOnderwijs

Sectoren en afdelingen:

* Techniek

* Zorg & Welzijn

* Economie

* Landbouw (buiten Zaanstad)

vmbo v oorbereidend m iddelbaar b eroeps o nderwijs3

VMBO VoorbereidendMiddelbaarBeroepsOnderwijs

VMBO

* Oriënterend & voorbereidend

* Uitgestelde beroepskeuze door verbreding

van de onderwijsprogramma’s in bovenbouw

* Individueel smalle programma’s mogelijk

voor praktische ingesteld leerlingen

* Beroepsopleiding start in het mbo

vmbo v oorbereidend m iddelbaar b eroeps o nderwijs4

VMBO VoorbereidendMiddelbaarBeroepsOnderwijs

Mogelijkheden leerwegondersteunend onderwijs:

* Zorg op maat

* Kortdurend of langdurend

* Ondersteuning in elke leerweg

* Onderzoek en aanmelding

Aanmeldingsformulier: zorg wordt apart aangeven Doel: * Behalen van diploma VMBO

vmbo v oorbereidend m iddelbaar b eroeps o nderwijs5

VMBO VoorbereidendMiddelbaarBeroepsOnderwijs

Saenstroom OPDC

* OrthoPedagogisch Didactisch Centrum in Zaanstad

Mogelijkheden:

* Schakelklas tussen groep 8 en leerjaar 1 vmbo

* VMBO onderbouw (klas 1 en 2) aan LWOO leerlingen

Kenmerken: * Kleine groep met extra zorg

* Kleine school

* Inschrijven bij Trias VMBO of Pascal Zuid * Toelating via toelatingscommissie

Doel: * Schakelfunctie naar regulier VMBO in

leerjaar 1 of leerjaar 3 (alle leerwegen)

slide11

Doorstroming van PO via VMBO

HBO

HAVO 4

MBO Niveau 3 &4

MBO

Niveau 1

MBO Niveau 2

PRO

VMBOBasisberoepsgericht

VMBOTheoretisch & Kaderberoepsgericht

advies PRO advies VMBO- Badvies VMBO- T&K P R I M A I R O N D E R W IJ S

havo h oger a lgemeen v oortgezet o nderwijs

HAVO HogerAlgemeenVoortgezetOnderwijs

Kenmerken:

* Algemeen programma in de onderbouw

* Profielen in de bovenbouw

NT - Natuur & Techniek

NG - Natuur & Gezondheid

EM – Economie & Maatschappij CM – Cultuur & Maatschappij

Doel: * Vervolgopleiding HBO

vwo v oorbereidend w etenschappelijk o nderwijs

vwo VoorbereidendWetenschappelijkOnderwijs

Kenmerken:

* Algemeen programma in de onderbouw

* Atheneum en Gymnasium

* Profielen in de bovenbouw

NT - Natuur & Techniek

NG - Natuur & Gezondheid EM – Economie & Maatschappij

CM – Cultuur & Maatschappij

Doel: * Vervolgopleiding Universiteit en HBO

po vo p rimair o nderwijs v oortgezet o nderwijs

PO & VO Primair Onderwijs &VoortgezetOnderwijs

Aspecten van deze samenwerking:

* Overdracht onderzoeksgegevens

* Voorlopig VO advies september – december

* Voorlichtingsavond VO voor ouders in december

* Januari/februari open lesmiddagen voor leerlingen op woensdagmiddag

* Eind januari/begin februari definitief advies

* Vanaf 22 januari 2011 open dagen voor

leerlingen en ouders

* Uiterlijk dinsdag 15 maart 2011 aanmelden

via PO

po vo p rimair o nderwijs v oortgezet o nderwijs1

PO & VO Primair Onderwijs &VoortgezetOnderwijs

Voorlopig en definitief advies PO

* Gebaseerd op vorderingen leerling

inclusief entreetoets

* Indruk school (directie + leerkracht + IB-er)

Het advies wordt onderbouwd door

* Score NIO intelligentie

* Dle’s op vier gebieden

* Welbevinden d.m.v. afname SAQI (digitale

schoolvragenlijst)

po vo p rimair o nderwijs v oortgezet o nderwijs2

PO & VO Primair Onderwijs &VoortgezetOnderwijs

Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad

* Per school worden capaciteitsgrenzen gesteld

- per leerjaar en/of

- per adviescategorie

- in vmbo en in havo/vwo

* Verplicht aangeven 1e en 2e voorkeur VO school

* Voorrang aanmelding leerlingen uit Zaanstreek

Alle leerlingen uit de Zaanstreek kunnen ingeschreven worden op een Zaanse VO school.

po vo p rimair o nderwijs v oortgezet o nderwijs3

PO & VO Primair Onderwijs &VoortgezetOnderwijs

Beleid aanmelding & inschrijving VO Zaanstad

* Informatie over beleid in december tijdens de voorlichtingsavonden op alle VO scholen

* NieuweKeuzegids De Overstap (voor ouders) in november 2010 beschikbaar

* Speciale ouderbrochure over aanmelding en inschrijving in januari 2011 beschikbaar

slide18

Hartelijk dank

voor uw aandacht!

Overgang van

PO naar VO

slide19

Ter informatie

Op de volgende dia staan de advies-categorieën vermeld, die in Zaanstad worden gebruikt.

Met de adviescategorieën wordt het niveau van de leerling aangegeven.

De adviescategorieën zijn niet gewijzigd en staan op het nieuwe aanmeldingsformulier.

Op het aanmeldingsformulier voor schooljaar 2010-2011 wordt zorg of begeleiding apart aangegeven.

adviescategorie n 2010 2011

Adviescategorieën2010-2011

Advies van de basisschool

O Praktijkonderwijs

O ISK

O VMBO-B (VMBO B is basisberoepsgericht)

O VMBO-K (VMBO K is kaderberoepsgericht)

O VMBO-T (VMBO T is theoretisch)

O Twijfel VMBO-T / HAVO

O HAVO

O HAVO/ Atheneum

O Atheneum

O Gymnasium

Zorg of begeleiding worden apart aangegeven op

het aanmeldingsformulier. Hierbij hoort ook het OPDC