Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli
Download
1 / 20

Prawo w o?wiacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli. oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2012 r. Spis treści. Nowelizacje aktów prawnych Nowe akty prawne Projekty aktów prawnych. NOWELIZACJE. Ustawy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prawo w o?wiacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli' - michon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Prawo w oświacieKonferencje metodyczne dla nauczycieli

oprac. E. Rostkowska

D. Janiszewska

Gorzów Wlkp., sierpień 2012 r.


Spis tre ci
Spis treści

 • Nowelizacje aktów prawnych

 • Nowe akty prawne

 • Projekty aktów prawnychUstawy
Ustawy

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (poz. 124)

 • Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (poz. 176)

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach (poz. 642)

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (poz. 941)


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 7 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 205)

najważniejsze zmiany:

 • zmiany wzorów świadectw ukończenia gimnazjum;

 • zmiany wzoru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 • zmiany wzoru świadectw szkolnych dla uczniów szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych.

  (zapis o projekcie edukacyjnym w gimnazjum na świadectwie ukończenia gimnazjum i w arkuszu ocen)


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzaniaza pracę w dniu wolnym( poz. 790)

Zmiana rozporządzenia dotyczy wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (poz. 300)

zmiany rozporządzenia:

 • wymiar godzin na realizację zajęć „Wychowanie do życia w rodzinie” pozostaje bez zmian (po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców);

 • zajęcia mogą być organizowane również w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów.

  Nowelizacja wiąże się z wprowadzonymi jednocześnie zmianami w ramowych planach nauczania (nowe rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych)


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 262) ………..

zmiany dotyczą egzaminów zawodowych:

 • egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego;

 • uczniowie będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły;

 • egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców;

 • część pisemną egzaminu można przeprowadzić w trybie on-line;

 • po zdaniu egzaminu zdający otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

  W rozporządzeniu uregulowano też zasady ponownego przystępowania

  do egzaminów.


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli(poz. 426)

zmiana rozporządzenia:

 • określa wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli przedmiotów uzupełniających w szkołach ponadgimnazjalnych;

 • doprecyzowuje wymagania kwalifikacyjne.

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2012 r.


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (poz. 393)

zmiana rozporządzenia dotyczy regulacji godzin przeznaczonych na naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej oraz dotyczy języka regionalnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.


Nowe akty prawne
Nowe akty prawne kwietnia 2012 r.


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. kwietnia 2012 r. w sprawie w ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (poz. 204)

 • rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r. w klasie czwartej szkoły podstawowej i klasie pierwszej szkół ponadgimnazjalnych;

 • w pozostałych klasach do zakończenia danego etapu edukacyjnego stosuje się dotychczasowe ramowe plany nauczania.

  Traci moc rozporządzenie MENiS z 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (poz. 706)

określa:

 • kryterium dochodowe do i powyżej 350zł. na jedną osobę w rodzinie (z wyłączeniem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej);

 • inne przypadki udzielenia pomocy z pominięciem kryterium dochodowego;

 • pomoc obejmuje wszystkich uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od sytuacji materialnej.


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej kwietnia 2012 r. z dnia 21 czerwca w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (poz.752)

Traci moc rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ. U. nr 89, poz. 730)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2012r.


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej kwietnia 2012 r. z dnia 16 lipca w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (poz.857)

określa:

 • możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyły 16 lat, jeśli mają opóźnienie w cyklu kształcenia;

 • możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyły 16 lat, jeśli mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją zdrowotną lub losową;

 • możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej , gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyły 15 lat, jeśli przebywają w zakładach karnych.


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (poz. 940)

określa:

 • formy, zakres pomocy i wysokość świadczenia (jednorazowe świadczenie pieniężne wynoszące 1000zł na jednego ucznia) dotyczy rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi, nawałnic w 2012r));

 • tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.


Projekty akt w prawnych
Projekty aktów prawnych sprawie szczegółowych warunków


Prawo w o wiacie konferencje metodyczne dla nauczycieli

Dokumenty, nad którymi trwają prace: sprawie szczegółowych warunków

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia… 2012r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia …… 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia … 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę sprawie szczegółowych warunków