ba i soa n d thi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BAØI SOAÏN DÖÏ THI PowerPoint Presentation
Download Presentation
BAØI SOAÏN DÖÏ THI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

BAØI SOAÏN DÖÏ THI - PowerPoint PPT Presentation


 • 139 Views
 • Uploaded on

BAØI SOAÏN DÖÏ THI . NGÖÔØI SOAÏN : PHAN THÒ BAÏCH TUYEÁT ÑÔN VÒ : TRÖÔØNG THCS PHAN CHU TRINH PGD&ÑT : BUOÂM MA THUOÄT – ÑAÊK LAÊK. TIEÁT: 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA – GO .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BAØI SOAÏN DÖÏ THI' - micheal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ba i soa n d thi
BAØI SOAÏN DÖÏ THI

NGÖÔØI SOAÏN : PHAN THÒ BAÏCH TUYEÁTÑÔN VÒ : TRÖÔØNG THCS PHAN CHU TRINH PGD&ÑT : BUOÂM MA THUOÄT – ÑAÊK LAÊK

slide3

A/ MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :1/ Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh caûm nhaän ñöôïc yù nghóa thieâng lieâng cuûa tình maãu töû; thaáy ñöôïc ñaëc saéc ngheä thuaät trong saùng taïo töù thô baèng nhöõng cuoäc ñoái thoaïi töôûng töôïng vaø xaây döïng hình aûnh thieân nhieân mang yù nghóa töôïng tröong .2/ Tích hôïp vôùi caùc baøi coù noäi dung tình maãu töû ( Con coø ), tình cha con ( Noùi vôùi con ) 3/ Reøn luyeän kó naêng ñoïc vaø phaân tích thô töï do , phaân tích hình aûnh töôïng tröng trong thô .

b kie m tra ba i cu
B/ KIEÅM TRA BAØI CUÕ :
 • ÑOÏC THUOÄC LOØNG BÀI THƠ “NOÙI VÔÙI CON ” CUÛA Y PHÖÔNG VAØ TRÌNH BAØY CAÛM NHAÄN CUÛA EM VEÀ TÌNH CAÛM CUÛA NGÖÔØI CHA DAØNH CHO CON QUA BAØI THÔ .
c gi i thie u ba i m i
C/ GIÔÙI THIEÄU BAØI MÔÙI :
 • Tình caûm gia ñình laø moät tình caûm thieâng lieângvaø gaàn guõi, phoå bieán nhaát cuûa con ngöôøi laø nguoàn caûm höùng khoâng bao giôø caïn cuûa caùc nhaø thô cuûa moïi theá heä moïi quoác gia . Chuùng ta ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi nhieàu nhaø thô noåi tieáng cuûa Vieät Nam nhö Cheá Lan Vieân ,
 • Nguyeãn Khoa Ñieàm , Y Phöông , hoâm nay chuùng ta seõ ñeán vôùi AÁn Ñoä, ñöôïc laøm quen vôùi nhaø thô noåi tieáng veà ñeà taøi nay .
slide6

Keå teân moät nhaân vaät noåi tieáng cuûa AÁn Ñoä maø em bieát ?

 • 1 /NEÂ RU :thuû töôùng
 • ñöôïc coi laø ngöôøi cha
 • Tinh thaàn cuûa AÂn Ñoä
 • 2/ Doøng hoï Gan-ñi : Ñoùng
 • Goùp nhieàu chính khaùch cho
 • AÁn Ñoä .
 • 3/ R. Ta –go : Nhaø thô noåi
 • tieáng cuûa AÁn Ñoä
tie t 126 ma y va so ng r ta go1
TIEÁT : 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO
 • I/ ÑOÏC HIEÅU CHUÙ THÍCH :
 • 1/ Taùc giaû :

Keå teân moät soá taùc phaåm cuûa Ta-go maø em bieát ?

Neâu xuaát xöù cuûa taùc phaåm ?

 • - Ta- go ñeå laïi : 52 taäp thô , 42 vôû kòch ,
 • boä tieåu thuyeát ,
 • -Thô : Thô Daâng (1912)Traêng non(1915)
 • -Kòch: Leã maùu(1890)
 • Phoøng böu ñieän(1913
 • - Tieåu thuyeát: Ñaém thuyeàn(1906)
 • Goâra(1910)

-Ra-bin- ña-nat Tago(1861 –1941)

-Nhaø thô hieän ñaïi lôùn nhaát cuûa AÁn Ñoä.

Ñeå laïi gia taøi vaên hoaù ngheä thuaät ñoà soä

phong phuù ñuû caû thô, vaên, nhaïc,

hoaï, kòch…

-Nhaø thô cuûa Chaâu AÙ nhaän giaûi thöôûng

Noâ-ben vaên hoïc.

slide8

2/Tác phẩm :-Baøi thôMaây vaø soùngñöôïc in trong taäp thô Si-su (Treû thô), xuaát baûn 1909. -Sau ñoù ñöôïc taùc giaû dòch ra tieáng Anh, in trong taäp Traêng non, xuaát baûn 1915.

tie t 126 ma y va so ng r ta go2
TIEÁT : 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO
 • II/ ÑOÏC HIEÅU VAÊN BAÛN :
 • 1/ Ñoïc :

- Gioïng ñoïc thay ñoåi vaø phaân bieät ôû möùc ñoä nhaát ñònh giöõa lôøi keå cuûa em beù vôùi lôøi ñoái thoaïi giöõa em beù vaø nhöõng lôøi treân maây , trong soùng ,

- Chuù yù ñoïc caùc caâu thô vaên xuoâi daøi nhöng nhòp ñieäu vaãn nhòp nhaøng , maïch laïc , vaãn ñaäm chaát nhaïc .

tie t 126 ma y va so ng r ta go3
TIEÁT : 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO
 • II/ ÑOÏC HIEÅU VAÊN BAÛN :
 • 1/ Ñoïc :
 • 2/ Theå loaïi :
 • - Töï do ( thô vaên xuoâi )
 • Caùc caâu thô ngaén daøi
 • raát töï do raát ít vaàn
 • Nhòp ñieäu nhòp nhaøng
 • Nhöng cuõng raát linh hoaït

Nhaän xeùt veà theå loaïi cuûa baøi thô ?

tie t 126 ma y va so ng r ta go4
TIEÁT : 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO

II/ ÑOÏC HIEÅU VAÊN BAÛN :

3/ Boá cuïc :

Baøi thô laø lôøi cuûa ai noùi vôùi ai ? Nhaän xeùt veà boá cuïc? So saùnh söï gioáng vaø khaùc nhau giöõa caùc phaàn ?

slide12

Bố cục :-Vaên baûn chia 2 phaàn caân ñoái:P1:Caâu chuyeän vôùi meï veà nhöõng ngöôøi soáng ôû treân maây vaø troø chôi thöù nhaát cuûa beù.P2: Caâu chuyeän vôùi meï veà nhöõng ngöôøi soáng ôû trong soùng vaø troø chôi thöù hai cuûa em beù.-Trong töøng ñoaïn laïi coù boá cuïc chi tieát hôn:+Thuaät laïi lôøi ruû reâ+Thuaät laïi lôøi töø choái vaø lí do töø choái+Taû troø chôi do chính beù nghó ra

YÙù vaø lôøi hai phaàn khoâng truøng laëp , ñeàu haáp daãn

Nhöng tính chaát khaùc nhau , Hình aûnh meï ôû phaàn

hai ñaäm neùt hôn .

tie t 126 ma y va so ng r ta go5
TIEÁT : 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO
 • III/ PHAÂN TÍCH :
 • 1/ Maây vaø Soùng
 • a / Lôøi môøi cuûa nhöõng ngöôøi treân maây, döôùi soùng :
tie t 126 ma y va so ng r ta go6
TIEÁT : 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO
 • Lôøi ruû reâ môøi moïc raát
 • haáp daãn vì kích thích söï
 • toø ham khaùm phaù veà moät
 • Theá giôùi voâ cuøng kì dieäu
 • röïc rôõ ñaày bí aån
 • Theå hieän tinh thaàn

nhaân vaên saâu saéc

Meï ôi, treân maây coù ngöôøi goïi con :

“Boïn tôù chôi töø khi thöùc daäy cho ñeán luùc chieàu taø. Boïn tôù chôi vôùi bình minh vaøng, boïn tôù chôi vôùi vaàng traêng baïc”.

Tìm nhöõng töø ngöõ

Theå hieän lôøi môøi cuûa Maây vaø soùng ? Nhaän xeùt veà nhöõng lôøi môøi aáy ?

-Trong soùng coù ngöôøi goïi con :

“Boïn tôù ca haùt töø saùng sôùm cho ñeán hoaøng hoân. Boïn tôù ngao du nôi naøy nôi noï maø khoâng bieát töøng ñeán nôi nao”.

tie t 126 ma y va so ng r ta go7
TIEÁT : 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO
 • b / Lôøi choái cuûa em beù :
 • So saùnh :
 • Troø chôi cuûa nhöõng ngöôøi soáng treân maây, trong soùng ?
 • Caùch ñeå ñeán vôùi hoï?
 • Caùch töø choái cuûa beù ?
 • Coù gì khaùc nhau?
 • Ñieàu ñoù coù yù nghóa gì ?
slide16

khoù khaên hôn

khoù khaên hôn

deã daøng hôn

Böùc thieát hôn

ít böùc thieát

=>taïo ñieàu kieän cho beù tham gia troø chôivôùi soùng  em beù vaãn quyeát ñònh töø choái  theå hieän quyeát taâm cao  vì tình maãu töû thieâng lieâng

tie t 126 ma y va so ng r ta go8
TIEÁT : 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO
 • III/ PHÂN TÍCH :
 • 2/ Trò chơi sáng tạo của em bé :

Thuật lại từng troø chơi maø em beù nghĩ ra đñeå thay thế cho việc ngao du cuøng Maây vaø Soùng ?

tie t 126 ma y va so ng r ta go9

Tìm nhöõng töø ngöõ ñaëc

Mieâu taû söï saùng taïo cuûa em beù ?Nhaän xeùt veà caùch söû duïng töø ngöõ aáy

TIEÁT : 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO
 • *Nhöng con bieát troø chôi coøn thuù vò hôn, meï aï .
 • Con laø maây vaø meï seõ laø traêng
 • Hai baøn tay con oâm laáy meï, vaø maùi nhaø ta seõ laø baàu trôøi xanh thaúm
 • *Nhöng con bieát troø chôi khaùc coøn hay hôn .
 • - Con laø soùng vaø meï seõ laø beán bôø kì laï
 • Con laên, laên, maõi roài seõ cöôøi vang vôõ tan hoaø vaøo loøng meï
 • Vaø khoâng ai treân theá gian naøy bieát meï con ta ôû choán naøo .
slide19
- Töø ngöõ , hình aûnh ñaëc saéc , giaøu yù nghóa töôïng tröng , duøng caùc ñoäng töø dieãn taû hoaït ñoäng phuø hôïp vôùi taâm lí treû thô , söû duïng ñieäp khuùc laøm cho nhòp ñieäu caâu thô roän raøng vui töôi
 • => Theå hieän yeâu meán vaø söï am hieåu taâm lí treû thô cuûa taùc giaû
tie t 126 ma y va so ng r ta go10
TIEÁT : 126MAÂY VAØ SOÙNGR. TA-GO

So saùnh giöõa troø chôi cuûa beù nghó ra vôùi troø chôi cuûa nhöõng ngöôøi soáng treân maây, trong soùng. Söï gioáng nhau cuõng nhö söï khaùc nhau giöõa caùc cuoäc chôi ñoù noùi leân ñieàu gì?

tie t 126 ma y va so ng r ta go11
TIEÁT : 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO
 • 2/ Troø chôi saùng taïo cuûa em beù :
 • - Troø chôi saùng taïo vaø thuù vò ôû choã noù hoaø hôïp tuyeät dieäu giöõa tình yeâu thieân nhieânvaø tình meï con vì em khoâng chæ coù maây, coù soùng maø em chính laø maây laø soùng , ñöôïc soáng döôùi maùi nhaø laø baàu trôøi xanh thaúm cho em ñöôïc tieáp nhaän döôïc oâm aáp cuûa vaàng traêng- ngöôøi meï , ñöôïc ñoùn nhaän nhöï bao dung , roäng môû cuûa beán bôø- loøng meï ,=> Nhöõng hình aûnh thieân nhieân thô moäng qua söï töôïng töôïng cuûa em beù laïi caøng lung linh kì aûo = > Laø moät em beù yeâu thieân nhieân , yeâu meï , ñaày söï thoâng minh vaø saùng taïo .
slide22

Phaân tích veû ñeïp chieàu saâu cuûa ba caâu thô cuoái ?

- Ba caâu thô khoâng chæ taû caùch chôi trong troø chôi saùng taïo cuûa em beù maø coøn theå hieän nieàm haïnh phuùc voâ bieân, traøn ngaäp cuûa con, söï hoaø hôïp thöông yeâu cuûa hai meï con , giöõa thieân nhieân , vuõ truï vaø cuoäc soáng con ngöôøi . Caâu thô mang chieàu saâu khaùi quaùt trieát lí veà tình thöông yeâu meï con, haïnh phuùc cuûa tình meï con thaät gaàn guõi , giaûn dò nhöng voâ cuøng lôùn lao, thieâng lieâng vaø vónh haèng nhö vuõ truï , nhö thieân nhieân .

tie t 126 ma y va so ng r ta go12
TIEÁT 126 MAÂY VAØ SOÙNG R. TA-GO
 • thao luan.ppt