centrum pre rozvoj s delnej infra trukt ry znalostnej ekonomiky itms 26240120002 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PowerPoint Presentation
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002. Prírodovedecká fakulta UK Zodpovedný riešiteľ (za UK): prof. RNDr . Mária Kozová, CSc. Hlavné ciele projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - micah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
centrum pre rozvoj s delnej infra trukt ry znalostnej ekonomiky itms 26240120002

Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002

Prírodovedecká fakulta UK

Zodpovedný riešiteľ (za UK): prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

PodporujemevýskumnéaktivitynaSlovensku/ Projekt je spolufinancovanýzozdrojov EÚ

hlavn ciele projektu
Hlavné ciele projektu
 • Strategickým cieľom je posilnenie a synergia špičkových vedeckých kapacít Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pre optimalizáciu udržateľného priestorového rozvoja osídlenia a sociálno-ekonomických aktivít informačnej spoločnosti.
hlavn ciele projektu1
Hlavné ciele projektu
 • Špecifické ciele:
  • Podpora synergie špičkových vedeckých kapacít BSK pre tvorbu a transfer know-how vo vednom odbore „Priestorové plánovanie“ a praxi rozvoja sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky.
  • Využitie potenciálu SPECTRA Centra excelencie EÚ pre európsku integráciu špičkových pracovísk BSK združených v Centre SPECTRA+ pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky.
  • Podpora konkurencieschopnosti BSK dobudovaním kapacít Centra SPECTRA+ ako centra výskumu v oblasti riadenia udržateľného priestorového rozvoja a sídelnej infraštruktúry informačnej spoločnosti.
  • Podpora konkurencieschopnosti Centra SPECTRA + dobudovaním priestorových podmienok a podporných informačných systémov jeho pracovísk.
anot cia projektu
Anotácia projektu
 • Výskumné aktivity centra poskytujú nástroje na optimalizáciu infraštruktúry osídlenia ako životného prostredia spoločnosti a na priestorovú optimalizáciu ekonomických aktivít z hľadiska udržateľnosti rozvoja krajiny a tvorby životného mikroprostredia človeka.
 • Dopad výsledkov práce centra sa prejaví v harmonizácii aktivít osídlenia (produkčných, zotavenostných, v komunikačných aktivitách, v aktivitách bývania v súlade s prírodným prostredím a pod.) a v udržateľnom využití prírodných zdrojov vrátane krajinného priestoru s prihliadnutím na hodnotové systémy, nároky a možnosti znalostne založenej spoločnosti.
sp sob rie enia projektu
Spôsob riešenia projektu
 • Voľba aktivít, ich obsahu a metodológie vyplynula z detailnej analýzy výskumu a vývoja v oblasti územného plánovania a priestorového rozvoja. Pre systémový, systematický a efektívny výskumu v oblasti územného rozvoja s dôrazom na sídelnú infraštruktúru bolo potrebné vytvoriť vhodné podmienky z hľadiska vecného, finančného a aj organizačného zabezpečenia.
 • Projekt ponúkol využitie potenciálu partnerských pracovísk a SPECTRA Centra ako jedinečného pracoviska v SR a EÚ, kolektív projektu ponúka know-how v polohe vedeckej a aj v polohe manažmentu vedy vrátane manažmentu vedecko-výskumných sietí. Projekt predstavuje špičku výskumu v SR v oblasti rozvoja osídlenia a krajiny s bohatými skúsenosťami medzinárodnej spolupráce.
dosiahnut v sledky v projekte
Dosiahnuté výsledky v projekte
 • K hlavným výsledkom projektu patrí vytvorenie jedinečnej integrovanej vedecko-výskumnej kapacity v oblasti výskumu priestorového rozvoja znalostne založenej spoločnosti v rozsahu desiatok vedeckých pracovníkov, vytvorenie funkčnej technologickej platformy slúžiacej na prvotné spracovanie dát, priestorovú simuláciu a modelovanie priestorových údajov, zriadenie platformy „Modul externej komunikácie, tlače a reprodukcie kartografických výstupov“ slúžiacej predovšetkým na prípravu výstupov prezentujúcich výsledky na prvotné spracovanie dát, priestorovú simuláciu a modelovania, účasť na workshopoch, desiatky vedeckých publikácií v domácich a zahraničných periodikách.
letn kola a metropolis with a green heart bratislava 6 11 7 2009
Letná škola „A METROPOLIS WITH A GREEN HEART“ Bratislava, 6.– 11.7.2009

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Magistrát, Viedeň

propag cia letnej koly a metropolis with a green heart
Propagácia Letnej školy„A METROPOLIS WITH A GREEN HEART“

Mendelovauniv. v Brně

Zahradnická fakulta

Lednice, Česká republika

STU v Bratislave

EuropeanIALE Conference2009, Salzburg, Rakúsko

slide9
Seminár pre študentov magisterského a doktorandského štúdia „Nové prístupy v environmentálnom a krajinno-ekologickom výskume“

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta, 1.12.2010

slide10

Otvorenie modulu externej komunikácie pre technologickú linku na spracovanie dát diaľkového prieskumu územia, tlač a reprodukciu kartografických výstupov

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta, 14.2.2011

v h ad al ieho postupu rie enia projektu
Výhľad ďalšieho postupu riešenia projektu
 • Realizácia aktivít projektu bola ukončená 30.04.2011.
 • V rámci realizácie dopadov projektu boli uskutočnené a aj naďalej sú plánované vedecké podujatia.
 • Výsledky projektu kontinuálne nadväzujú na ďalšie medzinárodné projekty (napr. TEMPUS Joint Program).
 • Výstupy vedeckej práce boli publikované v desiatkach príspevkov vo vedeckých periodikách a v monografiách.
slide12

Jesenná škola „Multiply Methods in Governance of the Commons:The Central European School “ Prírodovedeckáfakulta UK v Bratislave, 16.– 26.10.2012

(Tempus Joint Program 511390: EnvironmentalGovernanceforEnvironmental Curricula, Prírodovedeckáfakulta UK v Bratislave)

Hlavní organizátori a partneri podujatia:

 • ComeniusUniversity in Bratislava, Slovakia
 • Centre of Excellence SPECTRA+ Bratislava, Slovakia
 • CETIP in Bratislava, Slovakia
 • University of Wisconsin-Madison USA/ Humboldt-Universitätzu Berlin, Germany
 • University of Leeds, United Kingdom
 • University of J. E. Purkyne, Ústí nad Labem, CzechRepublic
 • University of Ljubljana, Slovenia