centrum pre rozvoj s delnej infra trukt ry znalostnej ekonomiky itms 26240120002 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002. Prírodovedecká fakulta UK Zodpovedný riešiteľ (za UK): prof. RNDr . Mária Kozová, CSc. Hlavné ciele projektu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002' - micah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
centrum pre rozvoj s delnej infra trukt ry znalostnej ekonomiky itms 26240120002

Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002

Prírodovedecká fakulta UK

Zodpovedný riešiteľ (za UK): prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

PodporujemevýskumnéaktivitynaSlovensku/ Projekt je spolufinancovanýzozdrojov EÚ

hlavn ciele projektu
Hlavné ciele projektu
 • Strategickým cieľom je posilnenie a synergia špičkových vedeckých kapacít Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) pre optimalizáciu udržateľného priestorového rozvoja osídlenia a sociálno-ekonomických aktivít informačnej spoločnosti.
hlavn ciele projektu1
Hlavné ciele projektu
 • Špecifické ciele:
  • Podpora synergie špičkových vedeckých kapacít BSK pre tvorbu a transfer know-how vo vednom odbore „Priestorové plánovanie“ a praxi rozvoja sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky.
  • Využitie potenciálu SPECTRA Centra excelencie EÚ pre európsku integráciu špičkových pracovísk BSK združených v Centre SPECTRA+ pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky.
  • Podpora konkurencieschopnosti BSK dobudovaním kapacít Centra SPECTRA+ ako centra výskumu v oblasti riadenia udržateľného priestorového rozvoja a sídelnej infraštruktúry informačnej spoločnosti.
  • Podpora konkurencieschopnosti Centra SPECTRA + dobudovaním priestorových podmienok a podporných informačných systémov jeho pracovísk.
anot cia projektu
Anotácia projektu
 • Výskumné aktivity centra poskytujú nástroje na optimalizáciu infraštruktúry osídlenia ako životného prostredia spoločnosti a na priestorovú optimalizáciu ekonomických aktivít z hľadiska udržateľnosti rozvoja krajiny a tvorby životného mikroprostredia človeka.
 • Dopad výsledkov práce centra sa prejaví v harmonizácii aktivít osídlenia (produkčných, zotavenostných, v komunikačných aktivitách, v aktivitách bývania v súlade s prírodným prostredím a pod.) a v udržateľnom využití prírodných zdrojov vrátane krajinného priestoru s prihliadnutím na hodnotové systémy, nároky a možnosti znalostne založenej spoločnosti.
sp sob rie enia projektu
Spôsob riešenia projektu
 • Voľba aktivít, ich obsahu a metodológie vyplynula z detailnej analýzy výskumu a vývoja v oblasti územného plánovania a priestorového rozvoja. Pre systémový, systematický a efektívny výskumu v oblasti územného rozvoja s dôrazom na sídelnú infraštruktúru bolo potrebné vytvoriť vhodné podmienky z hľadiska vecného, finančného a aj organizačného zabezpečenia.
 • Projekt ponúkol využitie potenciálu partnerských pracovísk a SPECTRA Centra ako jedinečného pracoviska v SR a EÚ, kolektív projektu ponúka know-how v polohe vedeckej a aj v polohe manažmentu vedy vrátane manažmentu vedecko-výskumných sietí. Projekt predstavuje špičku výskumu v SR v oblasti rozvoja osídlenia a krajiny s bohatými skúsenosťami medzinárodnej spolupráce.
dosiahnut v sledky v projekte
Dosiahnuté výsledky v projekte
 • K hlavným výsledkom projektu patrí vytvorenie jedinečnej integrovanej vedecko-výskumnej kapacity v oblasti výskumu priestorového rozvoja znalostne založenej spoločnosti v rozsahu desiatok vedeckých pracovníkov, vytvorenie funkčnej technologickej platformy slúžiacej na prvotné spracovanie dát, priestorovú simuláciu a modelovanie priestorových údajov, zriadenie platformy „Modul externej komunikácie, tlače a reprodukcie kartografických výstupov“ slúžiacej predovšetkým na prípravu výstupov prezentujúcich výsledky na prvotné spracovanie dát, priestorovú simuláciu a modelovania, účasť na workshopoch, desiatky vedeckých publikácií v domácich a zahraničných periodikách.
letn kola a metropolis with a green heart bratislava 6 11 7 2009
Letná škola „A METROPOLIS WITH A GREEN HEART“ Bratislava, 6.– 11.7.2009

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Magistrát, Viedeň

propag cia letnej koly a metropolis with a green heart
Propagácia Letnej školy„A METROPOLIS WITH A GREEN HEART“

Mendelovauniv. v Brně

Zahradnická fakulta

Lednice, Česká republika

STU v Bratislave

EuropeanIALE Conference2009, Salzburg, Rakúsko

slide9
Seminár pre študentov magisterského a doktorandského štúdia „Nové prístupy v environmentálnom a krajinno-ekologickom výskume“

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta, 1.12.2010

slide10

Otvorenie modulu externej komunikácie pre technologickú linku na spracovanie dát diaľkového prieskumu územia, tlač a reprodukciu kartografických výstupov

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta, 14.2.2011

v h ad al ieho postupu rie enia projektu
Výhľad ďalšieho postupu riešenia projektu
 • Realizácia aktivít projektu bola ukončená 30.04.2011.
 • V rámci realizácie dopadov projektu boli uskutočnené a aj naďalej sú plánované vedecké podujatia.
 • Výsledky projektu kontinuálne nadväzujú na ďalšie medzinárodné projekty (napr. TEMPUS Joint Program).
 • Výstupy vedeckej práce boli publikované v desiatkach príspevkov vo vedeckých periodikách a v monografiách.
slide12

Jesenná škola „Multiply Methods in Governance of the Commons:The Central European School “ Prírodovedeckáfakulta UK v Bratislave, 16.– 26.10.2012

(Tempus Joint Program 511390: EnvironmentalGovernanceforEnvironmental Curricula, Prírodovedeckáfakulta UK v Bratislave)

Hlavní organizátori a partneri podujatia:

 • ComeniusUniversity in Bratislava, Slovakia
 • Centre of Excellence SPECTRA+ Bratislava, Slovakia
 • CETIP in Bratislava, Slovakia
 • University of Wisconsin-Madison USA/ Humboldt-Universitätzu Berlin, Germany
 • University of Leeds, United Kingdom
 • University of J. E. Purkyne, Ústí nad Labem, CzechRepublic
 • University of Ljubljana, Slovenia