Сервиси
Download
1 / 29

Сервиси и могућности приступа подацима РГЗ као подршка локалној самоуправи - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Сервиси и могућности приступа подацима РГЗ као подршка локалној самоуправи. 15 . 0 4 .201 4 , Чачак Дискусија на разради модела података за имплементацију Веб-ГИС за Чачак Ђорђе Вуковић – Сектор за ИК, Одељење за ГИС. Садржај. Републички геодетски завод – основно о нама.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Сервиси и могућности приступа подацима РГЗ као подршка локалној самоуправи' - micah-ross


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Сервиси и могућности приступа подацима РГЗ као подршка локалној самоуправи

15.04.2014, Чачак

Дискусија на разради модела података за имплементацију Веб-ГИС за Чачак

Ђорђе Вуковић –Сектор за ИК, Одељење за ГИС


Садржај

Републички геодетски завод – основно о нама

Информациони систем РГЗ

Приступ подацима КН

ГИС у РГЗ

Web сервиси

Примери коришћења


Републички геодетски завод – Основно о нама

 • Републички геодетски завод - РГЗ, је посебна организација која врши стручне послове и послове државне управе који се односе на:

  • Државни премер,

  • Катастар непокретности,

  • Катастар водова,

  • Основне геодетске радове,

  • Адресни регистар,

  • Топографско-картографску делатност,

  • Процену вредности непокретности,

  • Геодетско-катастарски информациони систем и Националну инфраструктуру геопросторних података и

  • Геодетске радове у инжењерско-техничким областима.


РГЗ – Организациона структура Основно о нама

 • Послове из свог делокруга РГЗ обавља у следећим организационим јединицама:

  • Седиште у Београду,

  • Службе за катастар непокретности(Регионални и локани ниво)

  • Службе за катастар непокретности(Одсеци и групе за катастар непокретности),

 • За решавање по управним пословима државног премера, оснивања и одржавања катастра непокретности и катастра водова надлежни су:

  • У првом степену РГЗ;

  • У другом степену Министарство надлежно за послове просторног планирања и урбанизма.


Катастар непокретности Основно о нама

Представља основни и јавни регистар о непокретностима и стварним правима на њима;

Катастар непокретности састоји се од:

Елабората премера,

Збирке исправа,

Базе података катастра непокретности;

База података катастра непокретности јесте скуп геопросторних и других података о непокретностима и стварним правима

База података катастра непокретности нарочито садржи податке:

парцелама,

објектима,

посебним деловима објеката,

имаоцима стварних права на непокретностима;

Катастар непокретности

5


Уредба о Дигиталном геодетском плану дефинише ДГП као:

Подсистем геодетског информационог система, креиран тако да се може реализовати као засебан информациони систем,

Сачињен од ДГП објеката – тачкастих, линијских, површинских и текстуалних;

Просторни објекти ДГП –а имају следеће карактеристике:

Просторне (геометрија и топологија),

Тематске,

Квалитативне,

Временске;

Просторни подаци КН (ДКП) приказују се као део тема које обухвата ДГП:

Регистар геодетских тачака,

Катастарске парцеле,

Делове катастарских парцела према начину коришћења земљишта,

Зграде и друге грађевинске објекте,

Називе и текстуалне описе,

Просторне јединице;

Просторни подаци катастрa непокретности (ДГП)

6


Адресни регистар представља основну евиденцију за утврђивање:

Назива улица,

Кућних бројева (за стамбене, пословне, привредне, јавне и друге зграде),

Кућних бројева (за катастарске парцеле које су урбанистичким планом предвиђене за изградњу);

Адресни регистар садржи следеће податке:

матични број и назив општине,

матични број и назив катастарске општине,

матични број и назив насељеног места,

матични број улице и назив улице, односно трга,

кућни број у насељеном месту;

Адресни регистар

7


Информациони систем катастра непокретности

Регистар просторних јединица

Катастар непокретности

Дигитални катастарски план

Адресни регистар

Регистар геодетских тачака

Алфанумерика

Просторни подаци


Изворни подаци чувају се у службама за катастар непокретности:

Измене података су у надлежности Служби за катастар непокретности,

У употреби су различита софтверска решења:

Подаци катастра непокретности – Јединствена евиденција(JE) и GeodISKn,

Подаци ДКП – MapSoftи GIS база података,

Подаци адресног регистра – AdresniRegistar,

Подаци регистра просторних јединица – GIS база података,

Регистар геодетских тачака и унос података премера – GeodISTahimetrija,GeodIS Net.

Канцеларијско пословање - Писарница

За сва наведена софтверска решења заједничко је да:

Меморишу податке у локалним базама података – Смештене у СКН,

Користе Access .mdbили FoxPro .dbf формате база података,

Углавном су развијена у РГЗ;

Подаци катастра непокретности – измене и ажурирање података

9


Приступ подацима КН - Концепт система

1-Подаци

2-ИнтернетWeb апликација

3-Web сервиси

4-ГИС

10


Подаци система

Службе за КН

Access

Access

dbf

dbf

dbf

dbf

Апликацијазамиграцијуподатака

Седиште РГЗ-а

РПЈ, АР, ДКП,

растери, ГИС

PostgreSQL PostGIS

ЦентралнабазаподатакаКНSQL Server

Интересне групе

Web апликација

Web сервиси

ГИСприступ

11


База података катастра непокретности:

Број парцела: 18.776.126

Број објеката: 4.635.548

Број посебних делова: 932.729

Број терета: 4.328.631

Број хипотека: 1.031.267

Просторни подаци катастра непокретности (ДКП):

Број парцела: 8.365.375

Број делова парцела: 2.820.661

Број објеката: 2.232.828

Број катастарских општина: 2.340

Просторни подаци адресног регистра (АР):

Број улица: 58.993

Број кућних бројева: 2.103.034

Број упита регистрованих корисника: 644.648

Подаци катастра непокретности у бројкама

12


Web knweb
Web непокретности: апликација KnWeb – Јавни приступ

 • Адреса сервисаhttp://katastar.rgz.gov.rs/KnWebPublic/

 • Подацима катастра непокретности може се приступити на два начина:

  • Јавни приступ,

  • Приступ за регистроване кориснике,

 • 13


  Web knweb1

  Приступ за регистроване кориснике

  Адреса сервиса:www.rgz.gov.rs/knweb/

  Web апликација KnWeb – Приступ за регистроване кориснике

  Погоднозаштампу

  2. Дефинисањекритеријумазапретраживање

  4. Подациоземљишту (парцелаиделовипарцела)

  3. Прикажи

  Избор критеријума за претраживање евиденције КН

  5. Подациозградамаидругимграђевинскимобјектима (објектинаизабраномделупарцеле)

  6. Подациопосебнимделовимаизабраногобјекта

  7. Преглед и штампа детаљнихподатака о непокретностима

  14


  Web knweb knwebgis

  ГИС компонента доступна је само за регистроване кориснике

  Обезбеђује приступ и просторним подацима катастра непокретности

  Web апликација KnWeb и KnWebGIS – ГИС компонента

  Управљање садржајем

  Алати за навигацију на карти

  Идентификација

  Претрага података:

  1) По адреси

  2) По парцели

  Резултати претраге

  (За посебне делове)

  Прозор за мапу

  15


  Web за регистроване корисникеапликација KnWebGIS – Претрага и упит у податке из базе


  ГИС у Републичком геодетском заводу

  • Серверска инфраструктура (постојећа)

   • Оперативни систем– Microsoft Windows Server 2003 R2,

   • Intel(R) Xeon (R) processor 5120 @1,86GHz (4Core Porecessor),

   • DELL PERC SCSI Disk Devices

   • 4GB instalirane RAM memorije,

  • Серверска инфраструктура (у плану)

   • AMD Opteron(tm) processor 8435, 2,34GHz (6 Core Porecessor),

   • 16 GB instalirane RAM memorije,

   • Disk Drives – Vmware Virtual disk SCSI Disk Device – C 160GB

   • – Vmware Virtual disk SCSI Disk Device – E 500GB,

   • Mrežni adapteri – vmxnet3 Ethernet Adapter #2 – brzina protoka 10Gbps,

   • Operativni Sistem – Microsoft Windows Server 2008 R2,


  Органи заводудржавнеуправе

  Јавнопредузеће

  Firewall

  Firewall

  Internet

  Firewall

  RGZ

  Корисник Web сервиса

  Web сервиси – Алфанумерички подаци КН

  • Програмске компоненте које омогућавају изградњу проширивих, слабо повезаних и платформски независних апликација

  • Користећи Web сервисе омогућен је развој Web базираних апликација могу да размењују поруке коришћењем стандардних протокола (HTTP, XML, XSD, SOAP i WSDL)

  • Алфанумеричким подацима омогућен је приступ путем XML web сервиса који користе протокол дистрибуиране комуникације заснован на SOAP-у који може да се дефинише као XML преко HTTP –а

  • SOAP обезбеђује стандард који подржава трансфер података у облику XML порука


  Web wms
  Web заводусервиси просторних података – WMS сервиси

  • Web сервис може се дефинисати као сет операција, доступних кроз API, који омогућавају корисницима да позову сервис, креирају захтев, на који ће Web сервис креирати одговор,

  • WMS представља сервис који креира геореференциране карте на основу просторних података,

  • WMS сервис разликује три операције:

   • Прва која на захтев враћа метаподатке на нивоу самог сервиса,

   • Друга која на захтев враћа геореференцирану карту (мапу),

   • Трећа која на захтев враћа информације о појединим просотрним објектима карте (мапе) - опциони;

  • WMS по својој архитектури припада REST (Representational State Transfer) сервисима

  • WMS сервису захтев се прослеђује форми URL захтева, а садржај URL захтева зависи од самог захтева.

  • WMS сервис подржава EPSG:31277, EPSG:32634и CRS:84.


  Web wms geoservices rest
  Web заводусервиси просторних података – WMS и GeoServices REST сервиси

  • Уз приступ WMS сервисима, могуће је приступити и GeoServices REST сервисима,

  • Ови сервиси омогућавају стандардни начин комуникације клијената са ГИС сервером такође користећи REST архитектуру,

  • Захтев клијента прослеђује се серверу такође кроз структуиран URL,

  • Сервер одговара тако што враћа одговор који може бити:

   • Слика карте (мапе),

   • Просторна информација у неком текст – базираном формату (html, json, kmz),

  • На овај начин ГИС серверу у РГЗ нпр. може се:

   • Проследити адреса, а добити податак о локацији (положају),

   • Проследити матични број КО и број парцеле, а добити податак о локацији (положају),


  Web заводусервиси просторних података – Примери коришћења

  • Као пример коришћења сервиса изабрали смо Дирекцију за грађевинско земљиште и изградњу Београда,

  • У оквиру дирекције сервиси Републичког геодетског завода користе се за:

   • Превођење планова детаљне регулације у дигитални облик – подаци се дигитализују на нивоу катастарских парцела,

   • Идентификација парцела и њихово даље повезивање са интерним подацима о нпр. експропријација земљишта,

   • Планирање и изградња великих инфраструктурних коридора као нпр. Унутрашњи магистрални прстен, колектори и слично

   • Комунално опремање – идентификација парцела и припадност наведених парцела зонама – припадност зони одређује висину накнаде за коришћење и уређење ГГЗ,

   • Дефинисање обухвата за нова просторно – планска документа,

   • Контролу планирања;


  Web заводусервиси просторних података – Примери коришћења

  • Сервис РГЗ јавно је доступан преко интернет апликације Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда,


  Како постати корисник сервиса? заводу

  • За коришћење сервиса просторних података или KnWebапликације потребно је са РГЗ –ом потписати Уговор о пословно техничкој сарадњи – РГЗ може доставити Предлог уговора,

  • Уговором се дефинишу:

   • Садржај података у зависности од сервиса и изабраних тема,

   • Висина таксе за коришћење сервиса и података,

   • Временски период коришћења сервиса,

   • Уговором се може дефинисати временски период предвиђен за тестирање и развој сервиса,

  • Захтев се може иницирарти и путем електронске поште на адресу:[email protected]


  Подношење захтева заводу

  • Унапређење пословних процеса пријема захтева

  • Сигуран, једноставан и ефикасан начин да се електронским путем поднесу захтеви и изврши сва потребна коресподенција


  Опис заводу

  • Једноставан и ефикасан начин за подношење захтева

  • Увид у комплетну историју размене порука и докумената између подносиоца захтева и РГЗ-а

  • Преглед статуса обраде захтева

  • У употреби СКН Београд 1, СКН Београд 1 (Врачар и Стари град), СКН Београд 2

  • Увођење у свим СКН у Србији


  Унапређење заводу

  • Унапређење функционалности

  • До уверења без одласка на шалтер:

   • Подношење захтева путем интернета

   • Допуна захтева путем интернета

   • Доказ о уплати путем интернета

   • Достава уверења/преписа на кућну адресу - (преузимање у месту пребивалишта)


  Канцеларијско пословање - Писарница

  • Писарница – Програм за аутоматску обраду података у канцеларијском пословању

   • Развијен 1998-2000

   • Употреба у свим службама од 2003. год.

   • Сваке године допуна класификације

  • Писарница SMS нотификација- унaпрeђење кoмуникaциjесa интeрeсним групaмa oднoснo пoднoсиoцимa зaхтeвa у Писaрници РГЗ-a

   • У употреби у 25 СКН

   • Обавештење о закључку у току поступка

   • Употреба у свим службама у Србији до краја године


  Ко су наши (задовољни) корисници? Писарница

  • DENEZA M INŽENJERING DOO

  • OПШТИНА КИКИНДА

  • АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ

  • АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ ПРОСТОР

  • АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ СИГУРНОСТ НЕГОТИН

  • АГЕНЦИЈА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

  • АРАНЂЕЛОВАЦ, ОПШТИНСКА УПРАВА

  • БЕЗБЕДНОСНО ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА БИА

  • ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ПАНЧЕВУ

  • ВОЈНОБЕЗБЕДНОСНA АГЕНЦИЈA, ПРВИ ЦЕНТАР

  • ГРАД БЕОГРАД, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

  • ГРАД БЕОГРАД, СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА

  • ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

  • ГРАД ЛЕСКОВАЦ-ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

  • ГРАД УЖИЦЕ

  • ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

  • ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

  • ГРАДСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА

  • ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ "КРАЉЕВО"

  • ЕЛЕТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД D.O.O.

  • ИНФОРМАТИКА ЈКП НОВИ САД

  • ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ"

  • ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД

  • ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" У НОВОМ САДУ

  • ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА "СРБИЈАШУМЕ" СА П.О. БЕОГРАД

  • ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВАЦ

  • ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

  • ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРОМ "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЗЕМУН"

  • ЈКП TОПЛИФИКАЦИЈА

  • ЈКП ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ

  • ЈП ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

  • ЈП ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НОВОГ САДА

  • ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД

  • ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА

  • ЈП СРБИЈАШУМЕ Ш.Г. БЕОГРАД

  • МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, ВОЈНОГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР "БЕОГРАД"

  • МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА

  • МУП СРБИЈЕ

  • НАЦИОНАЛНА КОРПОРАЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ СТАМБЕНИХ КРЕДИТА

  • ОПШТИНА БАТОЧИНА

  • ОПШТИНА РАКОВИЦА

  • ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

  • ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

  • РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

  • УПРАВА ГО ВОЖДОВАЦ

  • УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

  • ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


  Питања? Писарница

  Хвала на пажњи!

  [email protected]


  ad