Så här arbetar vi, och några exempel på utmaningar - PowerPoint PPT Presentation

miakoda-young
s h r arbetar vi och n gra exempel p utmaningar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Så här arbetar vi, och några exempel på utmaningar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Så här arbetar vi, och några exempel på utmaningar

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Så här arbetar vi, och några exempel på utmaningar
145 Views
Download Presentation

Så här arbetar vi, och några exempel på utmaningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Så här arbetar vi, och några exempel på utmaningar Avsnitt 1: WeEffects system och arbetssättAvsnitt 2: utmaningar för att öka utvecklingseffektivitetet Viveka Carlestam – Härnösand feb. 2014

 2. Avsnitt 1: WeEffects system och arbetssätt

 3. VERKLIGHETEN ÄR KOMPLEX

 4. Övergripande global strategi som anger riktning och ambition • Regionala strategier (4 regionkontor, flera landkontor) • Decentraliserat arbetssätt – lokal närvaro och kunskap (lokal personal) • Program dokument med mål och indikatorer: 17 program och 176 partnerorganisationer landsbygdsutveckling bostäderfinansiella tjänsterjämställdhet Styrd av egen policy Varje sektor har en global expertgrupp som kvalitetssäkrar

 5. För att underlätta aggregering: Alla program inom samma sektor har samma programmål och indikatorer: ”Empoweredpartnerorganisations providing services toaddress the rightsoftheirmembers in a sustainableway”Indicators: score from organisationalanalysis, change in numberofmembers per sex, degreeofself-sufficiencyof the partner organisation, numberofsuccessful lobby and advocacy processes

 6. Vår förändringsteori

 7. Kriterier för val av partner organisationer • Potential att bidra positivt till uppfyllnad av programmålet • Demokratiska • Medlemsbaserade • Baskapacitet och kontroll • Delar grundvärderingar Ex: bondeorganisationer/unioner, producentkooperativ, spar & kredit föreningar, bostadskooperativ, NGOs som är specialister inom relevant område, kvinnorättsorganisationer, bondeorganisationer för kvinnor etc.

 8. LandsbygdsutvecklingsprogrammetiLatinamerika Programme objective: Empowered partner organisations providing services to address the rights of their members in a sustainable way. Produktion Lobby ochpåverkan Kluster: Organisation Regionaltgemensamtprojektförpolitiskpåverkanoch lobby, regional synergier, studier, konferenser, nätverkandeetc PARTNERORGANISATION BINSATS X LANDZ Exempel: Ett landsbygdsutvecklingsprogram PARTNERORGANISATION EINSATS X LANDZ PARTNERORGANISATION GINSATS X LANDZ PARTNERORGANISATION CINSATS X LANDZ PARTNERORGANISATION IINSATS X LANDZ PARTNERORGANISATION AINSATS X LANDZ PARTNERORGANISATION HINSATS X LANDZ PARTNERORGANISATION JINSATS X LANDZ PARTNERORGANISATION DINSATS X LANDZ PARTNERORGANISATION FINSATS X LANDZ

 9. PIMS –ProgrammeInfo Management System Här matas all information in för att möjliggöra aggregering, lärande och effektivisering

 10. TO BE TO DO TO RELATE Kapacitets- och organisationsutveckling • INTRACs holistiska definition • Oktagonen – resultat blir baseline • Partnerskap • Gooddonorship • ”In itsown right” dvs inte som kanal • Givarsamordning där det är möjligt

 11. Avsnitt 2: Utmaningar för att öka utvecklingseffektivitetet

 12. Initiativ för ökad utvecklingseffektivitet 2014-2016 • Globalt program för landsbygdsutveckling – knyter ihop alla de regionala programmet och skapar en gemensam global verksamhet för politisk påverkan, studier, kampanjer etc. Ex på partners: ILC, Via Campesina, World Farmers Organisation, ICRW (Int. Center for research on women) • Jämställdhetsprogram överallt och 50% eller mer av alla pengarna till kvinnor • Mer och mer fokus på strukturella/politiska orsaker till fattigdom och orättvisa (tex förbättrad lagstiftning)

 13. Finns det en motsättning mellan resultatagendan och ”gooddonorship”, tex lokalt ägarskap och kärnstöd?

 14. Exemplet kärnstöd • Sida ber oss redovisa andel kärnstöd • Sidas definition av kärnstöd: …”insatser som stöder genomförandet av lokala samarbetspartners egna strategiska planer eller program” (definition från Sidas instruktion, 2012) Hur ska vi tolka den definitionen? Är det så vi redan gör? Vad innebär kärnstöd i praktiken? Ger Sida oss ramar kärnstöd?

 15. Exemplet PBA • Sidas definition av Programbaserad ansats (Eng. Programme-based Approach PBA): ”…där allt stöd och dialog tar sin utgångspunkt i existerande policy, organisation, arbetscykel och kapacitet hos den lokala samarbetspartnern. Det innebär även att insatser tar hänsyn, anpassar sig och bidrar till det större sammanhanget inom tex ett tematiskt och/eller geografiskt område…” (definition från Sidas instruktion, 2012) • Återigen; hur ska vi tolka den här definitionen? Är det så vi redan arbetar med våra partners?

 16. Choice of financing modality Full alignment Non-earmarked budget support /core support Basket/ Pooled funding Previous logic Earmarked Programme funding Proposed logic Project funding Full bypass Från ”Guidance on programme-basedApproaches”, Sida, 2008

 17. Samtidigt ska vi redovisa resultat – gärna konkreta och snabba • strukturella orsaker till fattigdom och orättvisa tar lång tid att förändra och är ofta svåra att mäta och svåra att härleda till vårt stöd • Sida kräver direkt koppling mellan resultat och vår insats • Lättare mäta kvantitativt än kvalitativt • Givare vill ha konkreta handfasta exempel • Vi har förhållandevis korta cykler • Höga krav om kontroll • Mekaniskt synsätt framför processtänk

 18. Kärnstöd och tydliga resultat, går det att kombinera? Minns ni den här insatsen? Partnern är en av många partners, vald för att bidra till uppfyllanden av ett relativt kortsiktigt programmål. Insatsen genererar specifika resultat som aggregeras uppåt och kan härledas/attribueras till vårt stöd. Hur skulle det se ut om det istället var helt och hållet kärnstöd till samma partner? Svårare att attribuera resultat till oss? Ta längre tid? PARTNERORGANISATION CINSATS X LANDZ

 19. Vad behöver förändras i styrningen av CSO-stödet för att öka utvecklingseffektivitet? Vad kan vi lära oss när vi jämför kartan med verkligheten?