vizualiz cia technologick ch procesov a syst my scada hmi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vizualizácia technologických procesov a systémy SCADA / HMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Vizualizácia technologických procesov a systémy SCADA / HMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

Vizualizácia technologických procesov a systémy SCADA / HMI. Ing. Ladislav Körösi KASR, FEI STU l adislav.korosi @stuba.sk. Úvod. Ergonomika ako ľudské schopnosti najlepšie využiť v prac. procese ako prac. prostredie nakonfigurovať a prispôsobiť človeku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vizualizácia technologických procesov a systémy SCADA / HMI' - miach


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vizualiz cia technologick ch procesov a syst my scada hmi

Vizualizácia technologickýchprocesova systémySCADA / HMI

Ing. Ladislav Körösi

KASR, FEI STU

ladislav.korosi@stuba.sk

slide2
Úvod

Ergonomika

 • ako ľudské schopnosti najlepšie využiť v prac. procese
 • ako prac. prostredie nakonfigurovať a prispôsobiť človeku
 • vedné odvetvia (fyzika, technika, fyziológia a psychológia)

Psychologické predpoklady

 • zmyslové orgány (krátkodobá, dlhodobá pamäť)
 • človek prijíma 1bilión bit/s ale iba 100 bit/s dokáže spracovať (priveľa informácií vedie k malej akcieschopnosti => pozornosť sústredená len na časť údajov)
 • Ľahšie zapamätanie si informácií pri ich vzťahu k už existujúcim vedomostiam a znalostiam (informačné jednotky)

SW pre man-machine interfejs 50-75% SW RS !

vizualiz cia technologick ch procesov
Vizualizácia technologických procesov
 • súčasť riadiacich systémov
 • podporný prostriedok v riadení a rozhodovaní

Vizualizácia je použitie teoretických, technickýchprogramových a/alebo komunikačných prostriedkov prezviditeľňovanie definovaných (abstraktných alebo reálnych) objektov.

Oblasti:

 • vizualizácia techn. procesov a výrobných procesov – operátor, supervízor, manažér
 • vizualizácia údajov, vedomostí, programov
 • automatizácia návrhu dizajnu výrobkov
 • strojové videnie, virtuálna realita
vizualiz cia technologick ch procesov1
Vizualizácia technologických procesov
 • Priemyselná vizualizácia je použitie teoretických, technických, programových a/alebo komunikačných prostriedkov v priemyselnom podniku pre zviditeľňovanie definovaných objektov v automatizovaných častiach informačného a riadiaceho sytému (IaRS)
 • Procesná vizualizácia je použitie teoretických, technických, programových (aj inteligentných) a/alebo komunikačných prostriedkov v priemyselnom podniku pre zviditeľňovanie definovaných objektov týkajúcich sa technologického či výrobného procesu, príp. ich automatického riadenia s cieľom podpory rozhodovania a riadenia v reálnom čase v automatizovaných častiach IaRS

Pri procesnej vizualizácii sa nejedná len o grafické zobrazenie objektov, ale o všetky činnosti týkajúce sa ich definovania, získania a spracovania.

pr klad erpacia stanica distribu n rozvod
Príklad – čerpacia stanicaDistribučný rozvod

Forma energie:

 • Elektrická
 • Pneumatická
 • Hydraulická
syst my scada hmi
Systémy SCADA / HMI

Vizualizačné systémy - systémy realizujúce vizualizáciuprocesov

 • Supervisory Control and Data Acquisition / Human Machine Interface
 • Supervízorové riadenie a zber údajov /

Rozhranie človek stroj

Prenáša informáciu od stroja k ľuďom, čo umožňujeriadenie,

monitorovanie a zaznamenávanie systémucez interfejs ako

obrázok, klávesnicu, ethernet,touchscreen, softvér atď.

„The HMI interface is where people and technologymet“

pojmy terminol gia
Pojmy - terminológia
 • Vizualizačný systém – synonymum pre anglickú skratku SCADA/HMI
 • Technologický proces, technológia - proces (technika, energie, materiály a postupy) spojitej alebo dávkovej výroby.
 • Výrobný proces - proces (technika, energie, materiály a postupy) kusovej výroby
 • Technologický systém, zariadenie (plant, facility, Anlage, Verfahrentechnik) - súhrn všetkých technických komponentov, prvkov, skupín, úsekov, ktorý slúži na vykonanie technologických procesov
 • Úsek, sekcia - podsystém celkového technologického systému, súhrn viacerých funkčne súvisiacích komponentov. Názov úseku je obyčajne odvodený od jeho technologického účelu, napr. príprava vody, destilácia, absorpcia
pojmy terminol gia1
Pojmy - terminológia
 • Technologická skupina (part of plant, Teilanlage) – časť úseku, súhrn niekoľkých komponentov
 • Komponent, prvok zariadenia (component, Anlageteil) - jednotlivé samostatné časti technologického systému, napr. agregát, stroj, prístroj ale aj materiál a energia
 • Riadiaca technika – súhrn všetkých technických obvodov, skupín, sekcií určených na riadenie, reguláciu
 • Používateľské rozhranie (user interface) - súhrnný pojem pre všetky objekty s ich sledovateľnými akciami a reakciami, ktoré slúžia na komunikáciu s používateľom. Typickými komponentmi používateľského rozhrania sú signalizačné prístroje a nastavovacie prvky ale aj obrazovka monitora a klávesnica. Typickou akciou je vyžiadanie údajov od používateľa (napr. prístupového hesla). Typickou reakciou systému je napr. neprijatie chybných údajov
pojmy terminol gia2
Pojmy - terminológia
 • Identifikátor premennej, údaju (tag) – označeniepremennej, údaju najčastejšie priamo získaného z technologického procesu
 • Trend (trend) - vizualizácia priebehov hodnôt premenných najmä vzhľadom na časovú os vo forme postupnosti bodov alebo čiar
 • Konfigurácia - činnosť, pri ktorej sa prispôsobuje určitýriadiaci systém na realizáciu konkrétnych úloh tým spôsobom, že jednotlivé moduly (aj softvérové) riadiaceho systému sa vyberajú, zoraďujú a spájajú tak, aby sa vytvorila funkčná jednotka
 • Správa (message) – hlásenie o vzniku udalosti
 • Supervízne riadenie (supervisory control) - vzdialené nastavovanie hodnôt a odoslanie riadiacich informácií, povelov
pojmy terminol gia3
Pojmy - terminológia
 • Udalosť (event) – zmena, prechod z jedného diskrétneho stavu do iného stavu
 • Operátorský panel (riadiaci panel, pole, faceplate) - panel, na ktorom sú umiestnené všetky zobrazovače a ovládače, potrebné na obsluhu riadiaceho systému. Tieto panely vznikli v konvenčnej technike, kde boli čelné tabule porozdeľované ukazovateľmi a ovládačmi. Riadenie procesu sa robilo mechanicky pomocou prístrojov, ktoré mohli byť oddelene zabudované do pultov
 • Objekt HMI – ľubovoľná entita nachádzajúca sa v používateľskom rozhraní, napr. obrazovka, okno, symbol, pohľad, obraz, operátorský panel, prvok obrazu, hásenie, trend
 • Inštrumentálna technika – súhrn senzorov a akčných členov
uk ky hmi od allen bradley panelview plus
Ukážky HMI od Allen-BradleyPanelViewPlus
 • Multi-vendor communications
 • Podpora trendov
 • Data log
 • Priame prezeranie adries RS Logix-u 5000 za pomoci RS Studio
uk ky hmi od allen bradley versaview ce
Ukážky HMI od Allen-BradleyVersaView CE
 • Okamžité zastavenie
 • Integrovaný HMI softvér (RSView Machine Edition)
 • Podpora viacerých aplikácii
uk ky hmi od allen bradley panelview standard
Ukážky HMI od Allen-BradleyPanelViewStandard
 • Alarmovanie
 • Komunikácia cez EtherNet/IP
 • Odolnosť
 • ATA PC memory card
 • Bezpečnosť (heslá)
uk ky hmi od allen bradley panelview e
Ukážky HMI od Allen-BradleyPanelView ‘E’
 • Alarmovanie
 • Komunikácia
 • Rozšíriteľná pamäť
 • Foto kvalita
 • Trendy
pojmy terminol gia4
Pojmy - terminológia

“Väčšina moderných IaRS využíva na styk,komunikáciu používateľa s riadenýmprocesom počítačové pracoviská, kde sanajmohutnejšiemu využitiu dostávavizuálnemu rozhraniu.”

 • SCADA/HMI
 • Vizulalizácia procesov (VP)
 • Man MI (MMI)
 • Person MI (PMI)
 • Manufactoring Execution System (MES)
 • Enterprice Resource Planning/Manufactoring Resource Planning (ERP/MRP)
vizualiza n syst my typick rty otvoren ch vizualiza n ch syst mov
Vizualizačné systémyTypické črty otvorenýchvizualizačných systémov
 • snaha o dosiahnutie minimálnej závislosti natechnologických sieťach, napr. pomocoulokálnych sietí a internetu/intranetu (aplikačné www servre, klienti pre vzdialenúvizualizáciu)
 • možnosť prepojenia do sietí LAN, WAN po rôznych prenosových médiách (jednotnátelefónna sieť, systém GSM, rádiové siete, družicový prenos a iné)
 • softvérové architektúry na báze distribuovaných objektov, komponentov, podporujúcichotvorenosť a stupňovateľnosť
 • časté fyzické oddelenie riadiacich automatických funkcií t.j. riadiacej procesnej úrovne odvizualizačných, automatizovaných
 • ergonomické a používateľsky príjemné grafické rozhranie pre procesnú vizualizáciu narôznych úrovniach, napr. pre operátora, dispečera, vedúceho prevádzky, vedúceho výroby,podniku
vizualiza n syst my typick rty otvoren ch vizualiza n ch syst mov1
Vizualizačné systémyTypické črty otvorenýchvizualizačných systémov
 • samostatné databázy (pre reálne-operačné a historické údaje) s niektorými, podpornýmigrafickými funkciami, vznik dátových skladov DW - Data Warehouse a naväzujúcejvizualizácie objektov získaných napr. prostriedkami OLAP - On Line Analysis Processing
 • výrazné posilnenie podporných inteligentných modulov napr. expertné systémy, štatistickériadenie procesu SPC - Statistical Process Control, spracovanie signálov v spektrálnejoblasti, rôzne metódy rozpoznávania, situačné riadenie, predvídanie chybových stavov
 • existencia modelov vizualizácie aktuálnych výrobných zdrojov a toku materiálov, možnostidávkového (batch, Charge) riadenia
funkcie vizualiz cie v syst moch scada hmi a mes
Funkcie vizualizácie v systémochSCADA/HMI a MES
 • uľahčenie orientácie v riadenom procese, systéme pomocou vizualizácie (animovanýchpohľadov, displejových zobrazení) podľa reálnej štruktúry a stavu procesu
 • rôzne možnosti zobrazenia, spracovania a archivácie aktuálnych a historických procesnýchinformácií v reálnom čase pre operatívne sledovanie, monitorovanie
 • možnosť ovládania (diaľkového povelovania, supervízneho riadenia) napr. pre zadanie nového požadovaného stavu technických prvkov, pre zasahovanie do riadiaceho procesu v prípade mimoriadnych nepredvídaných udalostí, nastavenie havarijných medzných hodnôt, ovládanie akčných členov, prestavovanie parametrovregulačných obvodov, riadenie sekvenčných procesov, evidencia povelov
funkcie vizualiz cie v syst moch scada hmi a mes1
Funkcie vizualizácie v systémochSCADA/HMI a MES
 • zobrazovanie štatistických informácií pre monitorovanie a riadenie kvality procesu
 • možnosť privilegovaného prístupu a archivácia, (záznam, protokolovanie, logging) činnostipoužívateľa
 • diagnostika zariadenia podľa periodického programu alebo podľa špeciálnych požiadaviek
 • zobrazovanie, spracovanie a archivácia správ prichádzajúcich z procesu a procesných staníc,t.j. signalizácia vzniku výstrahy a alarmu (kritických hodnôt), ich potvrdzovanie, triedeniepodľa závažnosti, možnosť priradenia zvukovej signalizácie
 • schopnosť komunikácie s podriadenými a nadradenými stanicami rôznych výrobcov
 • schopnosť distribúcie funkcií a komunikácie na tej istej úrovni IaRS, napr. na bázemedziaplikačných protokolov