code of honor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Code of Honor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Code of Honor

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Code of Honor - PowerPoint PPT Presentation

metea
124 Views
Download Presentation

Code of Honor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Code of Honor Ondřej Zindulka http://mat.fsv.cvut.cz/zindulka zindulka@mat.fsv.cvut.cz

 2. Etický kodex Na akademické půdě • neubližujeme ostatním • nekrademe • nepodvádíme • nebereme drogy • nediskriminujeme • atd.

 3. Kodex čestného chování • kodifikuje podvod a sankce za podvod • podvod = chování, jehož účelem je získat neoprávněnou výhodu při hodnocení studijních výsledků

 4. Potřebujeme kodex cti? Je to podvod? • tahák a jiné opisování, spolupráce • opsání domácího úkolu • stažení domácího úkolu z Internetu • „omluvenka“ od doktora • nátlak na učitele: „ztratím kvůli vám 5 let života“

 5. Z diskuse na síti: Ale když si vybereš dobrý předmět, tak tam ani chodit nemusíš a seminární práci si můžeš stáhnout na netu, protože nějaké téma vždycky najdeš. • Člen disciplinární komise: Když vám řekne, že to nebude v životě potřebovat, co mu na to máte říct? • Můj kolega: Opisovalo se, opisuje se a vždycky se opisovat bude.

 6. Student: Když má učitel nerozumné požadavky, je tahák nutností. • Student: Když je něco veřejně na síti, není nic špatného to okopírovat • Obecně přijímaný názor (celou akad. obcí): Podvádění je legitimní metoda boje o dobrou známku • 90% studentů připouští, že užívá taháky

 7. Za poslední rok se ani jednou nesešla kvůli podvodu disciplinární komise • V žádné normě (VŠ zákon, statut ČVUT, studijní řád, disciplinární řád)není podvodu věnováno ani jediné slovo

 8. Účinek • etická norma • nástroj k vymáhání • apel • snižuje míru podvádění o 35̵50% • chrání princip rovnosti

 9. Součásti • Preambule • Soubor definic nečestného chování • Sankce • akademické • disciplinární • Disciplinární řád a disciplinární komise

 10. Kontext a uspořádání • Někdy podřízen obecnějšímu etickému kodexu (Code of Student Conduct) • nebo do něj vřazen • Jeden nebo více dokumentů • Extra lege • Někdy ukládá povinnosti učitelům • Schvaluje: studentská komora nebo senát

 11. Preambule • závazek k čestnému chování • stručná • odkazuje na vysoký mravní standard akademie jako její charakteristický atribut Příklad: Since the University is an academic community, its fundamental purpose is the pursuit of knowledge. Essential to the success of this educational mission is a commitment to the principles of academic integrity. Every member of the University community is responsible for upholding the highest standards of honesty at all times. Students, as members of the community, are also responsible for adhering to the principles and spirit of the following Code of Academic Integrity. 

 12. Definice podvodu • podvádění u zkoušky • plagiarismus • fabrikace dat • několikanásobné použití práce • falšování • napomáhání k podvodu • získávání neoprávněných výhod • lež • nátlak

 13. Sankce • akademické • snížení známky • propadnutí • záznam • disciplinární • důtky • suspendování • podmínečné vyloučení • vyloučení

 14. Disciplinární řád • procedury • odvolání • konstrukce komise

 15. Návrh • Sestavit jediný dokument podle výše uvedeného modelu (cca 2 strany) • Revidovat disciplinární řád • Vložit jádro preambule do inauguračního slibu • Vyvíjet tlak na učitele, aby • informovali studenty o kodexu • požadovali při každé práci čestné prohlášení • nebyli líní vést boj proti podvádění

 16. Informace • Center of Academic Integrity – mj. odkazy na universitní kodexy: www.academicintegrity.org • Diskuse o podvádění: mat.fsv.cvut.cz/zindulka/discussion • mat.fsv.cvut.cz/zindulka zindulka@mat.fsv.cvut.cz