slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
תכנון ותקצוב PowerPoint Presentation
Download Presentation
תכנון ותקצוב

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
meryl

תכנון ותקצוב - PowerPoint PPT Presentation

66 Views
Download Presentation
תכנון ותקצוב
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. תכנון ותקצוב מבוא למנהל ציבורי (לשיעורו של ד"ר ערן ויגודה-גדות)

 2. מהו תכנון • חשיבה מסודרת לקראת מעשה. משפיע על יותר אנשים ביותר נקודות זמן על יותר משאבים מאשר בכל ארגון אחר. • תכנון הוא פעולה או סדרה של פעולות שמתייחסות להצעות לעתיד תוך הערכת האלטרנטיבות וחיפוש דרכים לביצוען. • תהליך הכנה של מערכת החלטות ביחס לפעולות בעתיד על סמך מחקר שיטתי.

 3. מודלים לתכנון • שני שלבים עיקריים: - תהליך של טרום תכנון (איסוף מידע, איסוף הנתונים קביעת מטרות) - שלב התכנון – תהליך התכנון בפועל. • Dewey (1910) ניתח את תהליך התכנון בשלושה שלבים: - מה הבעיה? - מהן החלופות? איזה החלופה הטובה ביותר - בחירת החלופה והתאמתה לארגון (תכנון לו"ז תקציב וכו')

 4. מודלים לתכנון - המשך • סיימון (1966) מנה שלושה שלבים עיקריים בתהליך התכנון: - מודיעין – חיפוש מצבים בסביבה וקבלת החלטה - תכנון – המצאת חלופות, פיתוחם ותכנונם - הכרעה – בחירה בין החלופות והכנת תוכנית לביצוע

 5. תיאום • "תיאום הוא נשמת אפו של מינהל ממשלתי מודרני ומורכב. שום מבנה ארגוני של הממשלה ויהיה "פונקציונלי" ו"רציונלי" ככל שיהיה , אינו יכול להתעלם מהצורך בתיאום" • דוח ועדת קוברסקי.

 6. הצורך בתיאום • הצורך לתיאום תלוי במשתנים הבאים: • קיומו של ממונה משותף לגופים שבניהם מבקשים לתאם. • בסיס לחלוקת עבודה • מספר הגופים שיש לתאם בניהם • מידת ההסכמה הערכית-אידיאולוגית בין הגופים • מידת התלות בין הגופים.

 7. תיאום-המשך • מדוע קשה ליצור תיאום בארגונים גדולים? • ניגוד אינטרסים • קשיים טכניים • Thompson (1967) הציע חלוקה לשלושה סוגים של תיאום לפי מידת התלות בין הגופים שמבקשים לתאם: • תיאום פשוט ביחס הנדרש במקרים שכל יחידה תורמת מוצר או שירות מסוים לכלל היחידות. • תיאום מורכב יותר נדרש במקרים שתפוקת כל יחידה (או ארגון) משמשת תשומה לעבודתה של יחידה אחרת (או ארגון) • תיאום מורכב עוד יותר נדרש במקרים של תלות הדדית, שבהם כל גוף ניזון מגופים אחרים ומזין אותם.

 8. תיאום - המשך • חוק המדרג => תיאום בין פעולות רחבות היקף שלא באמצעות השוק, דורש מבנה של סמכות מדרגית. • הבחנה נוספת שיש לבצע בנושא תיאום היא: • תיאום בין יחידות שונות באותו ארגון • תיאום בין ארגונים שונים.

 9. התיאום בין משרדי הממשלה • " התיאום בתוך משרד ממשלתי הינו פשוט יותר, יחסית, מפני שהיחידות השונות נמצאות במסגרת ארגונית משותפת ונתונות לאותה מרות היררכית, ממילא גם ניתן להנהלת במשרד לתאם בניהם ביתר קלות. מה שאין כן, כאשר מדובר במשרדים שונים – שלא זו בלבד שיש להם, לעיתים, אינטרסים שונים (ואף מנוגדים) אלא שגם אינם מעונינים תמיד בתיאום כל עיקר. ומכוון שמדובר בתיאום בין משרדים בעלי מעמד ארגוני שווה, שאין בהם יחסים היררכיים, נוצרה בעיה של תיאום". דוח ועדת קוברסקי.

 10. תקציב • "אין דבר חשוב יותר לארגונים מכל סוג שהוא מהקצאת משאבים: מהו היעד שחותרים אליו, כמה כסף עומד לרשות המנהלים, אלו מגבלות נלוות לכסף ואילו משוכות עומדות בדרכם בבואם להוציאו. התקצוב בממשל לעולם אינו פשוט. אחרי ככלות הכל, מבין כל המסמכים, התקציב הוא המסמך הפוליטי ביותר". סגן נשיא ארה"ב אל גור.

 11. הגדרות לתקציב • תקציב הוא מסמך הכולל מילים ומספרים המציינים הוצאות על פריטים ועל מטרות. • תקציב הוא תחזית: אם נוציא סכום נקוב של כסף לפי החלוקה המוצעת, נשיג תוצאות אלו ואחרות. לכן, התקציב הוא סדרת יעדים, שלכל אחד מהם מוצמד תו מחיר. התקציב קושר מטלות שיש לבצע עם כמות המשאבים הדרושה לביצוען.

 12. הגדרות לתקציב ציבורי • תקציבים ציבוריים מתארים את מעשיהן של ממשלות באמצעות רישום הוצאתן הכספיות. • תקציב הוא מעין חוזה בין בית הנבחרים, המאשר הוצאות, לבין הרשות המבצעת, המוציאה את הכספים בפועל. • התקציב מאפשר לשמור על הקופה הציבורית ולהבטיח שיישארו בה המשאבים הדרושים לביצוע החלטות הממשלה. הוא מספק כלי בקרה לוודא שהכסף ציבורי יוצא רק למטרות מורשות. • התקציב משקף קדימויות. • תהליך התקציב מתווך ומפשר בין קבוצות ופרטים הרוצים דברים שונים מהממשלה. התקציב קובע מי יקבל וכמה. • התקציב מלמד אם הממשלה מעבירה משאבים מבעלי הכנסה גבוהה לבעלי הכנסה נמוכה. • התקציב משקף את המדיניות הפיסקלית של הממשלה, מדיניות שעניינה ויסות ההוצאה הציבורית והמיסוי

 13. מדוע התקציב פוליטי? • הוא מאפשר לשחקנים פוליטיים להתערב בהחלטות ענייניות. • הוא נתון להשפעה מוגזמת של קבוצות אינטרס. התקציב הוא פוליטי משום שתוצאתו אינה משקפת את רצון כלל הציבור, אלא את רצון מי שכיסם מאפשר להם להפעיל שדולות מקצועיות ולהשפיע על קולם של חברי בית הנבחרים. • תהליך התקצוב הוא פוליטי במובן זה שהוא משמש זירה מרכזית לדיונים חשובים על מדיניות ציבורית בתחומי כלכלה והחברה. התהליך מדגיש את המחלוקות על חשיבותן של תוכניות שונות, למשל, תוכניות לפיתוח נשק מודרני לעומת תוכניות למלחמה בעוני שהרי בתקציב מוגבל אי אפשר לעשות הכל. • תהליך התקצוב הוא פוליטי משום שהוא עומד במוקד התהליך הפוליטי. ההחלטות המתקבלות במסגרת התקציב הן כה מקיפות וחשובות, שכל החפץ להשפיע על המתרחש במדינה ישתתף בתהליך וינסה כמיטב יכולתו להביא לידי אישור ההקצאה הרצויה לו

 14. גודל התקציב הציבורי בשנת 1999. התקציב חולק: • 31% יועדו להחזר חובות • 27.6% יועדו לתשלומי ההעברה ולתמיכות • 17.8% להוצאה ביטחונית • 16.6% לצריכה אזרחית – רווחה, חינוך, מינהל, משטרה, בתי משפט ועוד. (65% מתקציב זה מיועדים לתשלומי משכורות) • 7% להשקעות ולמתן אשראי.

 15. כ"א הרשאה להתחייב הוצאה מותנית בהכנסה הוצאה התקציב לשנת 2003

 16. חלוקת העוגה התקציבית (2003)

 17. שתי גישות לתקצוב • כל פעולה של הממשל מתורגמת למונחים של כסף, כך שכל חומר שנבדק הופך להיות מדיד. • גישה השוללת את שימת הדגש על עניינים כספיים כבסיס להערכת מעשי הממשל. אין אפשרות לבטא ערכים כמו חינוך, רווחה ובטחון במונחי כסף. יש לבצע שכלול הפעולות ולבצע "הערכה" על מהות מעשי הממשל.

 18. גישות לתקצוב - המשך • ההפרזה בחשיבות הערכים הכספיים (גישה א') גורמת להדגשת הפיקוח על ענייני הכספים של המינהל ולהזנחת הפיקוח על מהות מעשי המינהל. • ההפרזה באי חשיבותם של העניינים הכספיים (גישה ב') גורמת להימנעות מדיון נוקב בעובדה שלכל שקל כולל זה המוצע למטרה הנעלה ביותר – יש שימוש אלטרנטיבי.

 19. שיטות תקצוב • התקציב המסורתי – רישום מקיף ומפורט של תפוקות • תקציב פעולות • תקציב תוספתי • מקרו תקציב • מתת"ת • תקציב על בסיס אפס