Cytogenetika loveka i
Download
1 / 51

Cytogenetika človeka I - PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on

Cytogenetika človeka I. zaoberá sa štúdiom chromozómov (ich počtom, morfológiou, segregáciou) za normálnych a patologických podmienok a koreláciou týchto nálezov s fenotypom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cytogenetika človeka I' - merton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cytogenetika loveka i
Cytogenetika človeka I

 • zaoberá sa štúdiom chromozómov (ich počtom, morfológiou, segregáciou) za normálnych a patologických podmienok a koreláciou týchto nálezov s fenotypom

 • chromozómy (ako ich vidíme v mikroskope) predstavujú organizáciu DNA , ktorá sa vyskytuje len krátko, v určitom štádiu bunkového cyklu (v metafáze cyklu M)

 • majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní správneho a presného rozdelenia genetického materiálu (DNA) do dcérskych buniek počas mitotického a meitického delenia buniekMorfol gia chromoz mov
Morfológia chromozómov

Chromozómy majú podľa stupňa špiralizácie a kondenzácie v nich uloženej DNA odlišný morfologický vzhľad

 • interfáza – dešpiralizované dlhé vlákna, pozorovateľné len elektrónovým mikroskopom


Morfol gia chromoz mov pokr
Morfológia chromozómov – pokr.

 • metafáza – najvhodnejšia fáza bunkového cyklu na sledovanie chromozómov

  • chromozómy sú maximálne špiralizované

  • skladajú sa z 2 chromatíd vzniknutých autoreduplikáciou

  • primárna konstrikcia (zaškrtenie)

   • rozdeľuje chromozóm na dve ramená

   • obsahuje centroméru

  • sekundárna konstrikcia

   • v jej oblasti sa nachádza jadierkový organizátor

Usporiadanie dna v chromoz me
Usporiadanie DNA v chromozóme

 • nukleozómový reťazec – prvá úroveň špiralizácie

  • nukleozóm

   • oktamér histónov H2A, H2B, H3 a H4

   • obtočený DNA dĺhej 146 bp (1,75 otáčok)

   • H1 stabilizuje nukleozóm

spacerElektr n mikroskopov obraz chromat nu a nukleoz movej re aze
Elektrón mikroskopový obraz chromatínu a nukleozómovej reťaze

chromatínové vlákno

nukleozómový reťazec

Ultra trukt ra chromoz mov pokr
Ultraštruktúra chromozómov kondenzácie DNA–pokr.

Podľa intenzity sfarbenia, stupňa kondenzácie a intenzity transkripcie sa chromatín delí:

 • euchromatín

  • dekondenzovaný v interfáze

  • slabo sa farbiaci bázickými farbivami

  • DNA je skoro syntetizovaná v S fáze

  • geneticky aktívny (obsahuje exprimované gény)

 • heterochromatín

  • kondenzovaný aj v interfáze

  • silne sa farbiaci

  • DNA syntetizovaná neskoršie v S fáze

  • geneticky neaktívny


Ultra trukt ra chromoz mov pokr1
Ultraštruktúra chromozómov kondenzácie DNA– pokr.

heterochromatín sa delí na:

 • konštitutívny heterochromatín

  • pretrváva v kondenzovanom stave počas celého bunkového cyklu vo všetkých bunkách a vo všetkých vývinových štádiách organizmu

  • nachádza sa predovšetkým v centromérach a často v telomérach

  • v interfáze vytvára zhluky označnené ako chromocentrá

 • fakultatívny heterochromatín

  • v niektorých štádiách ontogenézy alebo v niektorých typoch buniek sú euchromatínového char. v iných heterochromatínového

  • napr. obsahujú gény, aktívne len v určitých štádiách ontogenézy, alebo chromatín jedného X chr. u žien


Po et chromoz mov
Počet chromozómov kondenzácie DNA

 • počet, tvar a veľkosť chromozómov sú stále a druhovo špecifické znaky

 • počet chromozómov človeka:

  • 46 (23 párov) – diploidný (v somatických bunkách)

  • 23 – haploidný (v gamétach)

  • bol presne stanovený až v roku 1956 (Tjio a Levan)

 • z toho 22 párov autozómov a 1 pár gonozómov (XX/XY)

 • karyotyp – súbor chromozómov v somatickej bunke

  • zápis: 46,XX – ženský, 46,XY – mužský)

  • označenie karyotyp sa používa aj na obraz metafázických chromozómovusporiadaných podľa štandardnej klasifikácie

 • idiogram – schematické (idealizované) znázornenie karyotypu


Norm lny karyotyp mu a
Normálny karyotyp muža kondenzácie DNA


Norm lny karyotyp eny
Normálny karyotyp ženy kondenzácie DNA


Idiogram
Idiogram kondenzácie DNA


Po et chromoz mov pokr
Počet chromozómov kondenzácie DNA– pokr.

 • počet chromozómov nie je v žiadnom vzťahu s komplexnosťou organizmu alebo fylogenetickým postavením druhu


Chromoz mov anal za
Chromozómová analýza kondenzácie DNA

Najvhodnejším štádiom chr. a. je metafáza resp. prometafáza

 • získať dostatočný počet metafazických buniek je možné len kultiváciou v tkanivových kultúrach

  • najčastejšie používané bunky – leukocyty, fibroblasty, kostná dreň, bunky plodovej vody

 • fytohemaglutinín – stimuluje bunkové delenie

 • kolchicín – zablokuje mitózu v metafáze (inhibuje deliace vretienko)

 • hypotonizácia – zabezpečí vhodné prietorové rozloženie

 • fixácia na podložnom sklíčku

 • farbenie – sú známe rôzne techniky, umožňujúce individuálnu identifikáciu jednotlivých chromozómov s rôznou rozlišovacou schopnosťou

C pr ky
C-prúžky kondenzácie DNA


G pr kovanie r pr kovanie opa n obraz
G-prúžkovanie kondenzácie DNA(R-prúžkovanie, opačný obraz)


Sce v mena setersk ch chromat d
SCE – kondenzácie DNAvýmena seterských chromatíd


Fish fluorescen n in situ hybridiz cia
FISH kondenzácie DNA– fluorescenčná in situ hybridizácia

 • kombinácia klasickej a molekulárnej cytogenetikyMultifarebn fish
Multifarebná FISH kondenzácie DNA
Prietokov cytometria flow cytometry
Prietoková cytometria kondenzácie DNA(flow cytometry)

 • umožňuje rýchle a presné meranie množstva DNA


Anal za interf zov ch chromoz mov
Analýza interfázových chromozómov kondenzácie DNA

X-chromatín (Barrovo teliesko)


Y chromat n
Y-chromatín kondenzácie DNA


Fish na interf zovom jadre
FISH na interfázovom jadre kondenzácie DNA

chromozóm č.13

chromozóm č. 21


Chromoz mov determin cia pohlavia
Chromozómová determinácia pohlavia kondenzácie DNA

 • 22 párov autozómov

 • 1 pár gonozómov (pohlavných chromozómov)

 • chromozómové pohlavie typu „drozofila“

  • homogametické pohlavie(46,XX) – ženské

  • heterogametické pohlavie (46,XY) – mužské

 • chromozómové pohlavie jedinca je určené v momente oplodnenia (k fenotypovému pohlaviu ale vedie ešte dlhá cesta)

  • všetky vajíčka môžu mať iba X chromozóm

  • spermie môžu mať X rep. Y chromozóm (pomer 1 : 1)

  • teoretický pomer počatí jedinca ženského alebo mužského pohlavia je 1 : 1, pri narodení to je 1 : 1,06Pohlavn chromoz my a diferenci cia pohlavnej s stavy
Pohlavné chromozómy a diferenciácia pohlavnej sústavy kondenzácie DNA

 • rozhodujúce je prítomnosť Y a nie počet X chromozómu

 • TDF (Testes Determining Factor) na Y chr. spúšťa premenu indiferentných embryonálnych gonád na semenníky

 • v neprítomnosti TDF vývin pokračuje smerom ženských vnútorných pohlavných orgánov

 • sekundárne pohlavné znaky sú pod kontrolou hormónov vnútorných pohlavných orgánov

  • ženský fenotyp – 45,X0, 47,XXX,

  • mužský fenotyp – 47,XXY, 48,XXXY, 47,XYY ...

 • chromozómové pohlavie sa nemusí zhodovať s fenotypovým pohlavím (mutácie v génoch zapojených do diferenciácie pohlavia)


Kompenz cia d vky hypot za lyonovej
„Kompenzácia dávky“ (hypotéza Lyonovej) kondenzácie DNA

 • X chr. je nosičom génov ako hociktorý autozóm

 • Y chr. obsahuje veľmi málo génov a sú odlišné od génov na X (okrem pseudoautozomálnej oblast na konci krátkych ramien)

 • ženy majú dvojnásobné množstvo X-viazaných génov

  • dvojnásobná dávka produktov – v skutočnosti neplatí

   Hypotéza Lyonovej – kompenzácia dávky inaktiváciou jedného z dvoch X chr. u ženy

 • uskutočňuje sa vo včasnom štádiu blastogenézy (okolo 12. dňa

 • je náhodná (v niektorých bunkách sa inaktivuje X maternálneho v iných paternálneho pôvodu)

 • ale je fixovaná vo všetkých následných generáciách buniek danej línie


Hypot za lyonovej pokr
Hypotéza Lyonovej kondenzácie DNA– pokr.

 • ženský organizmus predstavuje mozaiku

 • inaktívny X chr. v interfáze tvorí X-chromatín (Barrovo teliesko)

  • počet Barrových teliesok sa rovná počtu X chr. mínus 1

   45,XO = O, 46XY = 0, 46,XX = 1, 47,XXX = 2, 47,XXY = 1

 • replikácia DNA v ňom prebieha neskôr

 • je geneticky takmer inertný (niektoré gény ale sú exprimované)

 • inaktivácia nie je úplná

  • osoby s odchýlkou od normálneho počtu X chr. klinicky nie sú úplne zdravé

   • napr. 45,X0 – Turnerov syndróm

   • 47,XXY – Klinefelterov syndróm, a pod.


Prejav x chr mozaicizmu
Prejav X chr. mozaicizmu kondenzácie DNA

Čierne a oranžové škvrny sú zapríčinené rozdielnými alelami v tom istom lokuse na X chr. Kaliko mačka je heterozygotná pre tieto alely a je vždy samička.


Evol cia chromoz mov
Evolúcia chromozómov kondenzácie DNA

Definície

 • ortológia – homologické chromozómy/úseky u rôznych druhov

 • paralógia - homologické úseky/gény v rámci druhu na rôznych chromozómových lokalizáciách

 • synténia – lokusy na tom istom chromozóme (nemusia byť vo väzbe, keď sú dostatočne ďaleko od seba)

  Typy chromozómových zmien v evolúcii

  frekventné prestavby veľkého rozsahu, aj medzi príbuznými druhmi

 • duplikácie genómu

 • inverzie

 • translokácie/fúzie


Duplik cia gen mu tetraploidiz cia
Duplikácia genómu (tetraploidizácia) kondenzácie DNA

• Duplikácia genómu vedie k prechodnej tetraploidii, pokiaľ sa chromozómovou divergenciou neobnoví diploidia

• V línii vedúcej k stavovcom genómová duplikácia sa vyskytla pravdepodobne dvakrát


Paralogick segmenty na chr 12 a 17
Paralogické segmenty na chr. 12 a 17 kondenzácie DNA

Paralogické segmenty chr. 12 a 17 sú asi pozostatkom dávnej genómovej duplikácie


Evol cia chromoz mov pokr
Evolúcia chromozómov – kondenzácie DNApokr.

 • čím vzdialenejšie druhy, tým nižší rozsah konzervácie synténie

  • medzi človekom a myšou je to okolo 10 Mb (výnimku tvorí X chr., väčšina ľudských sekvencií má ortologické sekvencie na X chr. myší)


Rozdiely medzi pr buzn mi druhmi
Rozdiely medzi príbuznými druhmi kondenzácie DNA

čínsky muntjac – 46 chr.

indický muntjac – samec 7 chr., samička 6 chr.


Porovn vacia cytogenetika prim tov
Porovnávacia cytogenetika primátov kondenzácie DNA

 • výrazná podobnosť v štruktúre morfológii a vo vzoroch prúžkov chromozómov medzi človekom a vyššími primátmi (šimpanz, gorila, orangutan)

 • počet chromozómov

  • primáti: 24 párov

  • človek: 23 párov

   • chr. č. 2 u človeka – výsledok fúzie 2 akrocentrických chrom. u šimpanza

   • dôkaz: repetitívne telomerické sekvencie a ich orientácia u človeka, pozostatky 2 centromér chr. š.

 • identický prúžkový profil u všetkých 4 druhov na chr. 6, 13, 19, 21, 22 a X

 • veľká podobnosť chr. 3, 11, 14, 15, 18, 20 a Y u človeka, šimpanza a gorily

 • úsek cca 100kb u čl. a š. translokovaný z chr. 1 na Y (u gor. a oran. to nie je)

 • väčšina rozdielov sú typu inverzií, ale vyskytujú sa aj translokácie


Chromoz my u prim tov
Chromozómy u primátov kondenzácie DNA

Vznik chr. 2 u človeka fúziou 2 akrocentrických chr. šimpanza

H – človek

C – šimpanz

G – gorila

O - orangutan


Chromoz my u prim tov1
Chromozómy u primátov kondenzácie DNA

Pericentrická inverzia chr. 5 u šimpanza


Chromoz my u prim tov2
Chromozómy u primátov kondenzácie DNA

Extrémna podobnosť chr. 6 u všetkých 4 druhov, rozdiel len v prítomnosti telomer. heterochromatínu na 6p u šimpanza a na obidvoch koncoch chr. 6 u gorily