ekon mia pre geografov cvi enia zs zd zrr n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ekonómia pre geografov – cvičenia ZS, ZD, ZRR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ekonómia pre geografov – cvičenia ZS, ZD, ZRR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Ekonómia pre geografov – cvičenia ZS, ZD, ZRR - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Ekonómia pre geografov – cvičenia ZS, ZD, ZRR. Mgr. Marek Richter. Organizačné pokyny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ekonómia pre geografov – cvičenia ZS, ZD, ZRR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organiza n pokyny
Organizačné pokyny
 • študenti prvého (druhého) ročníka absolvujúci predmet Ekonómia pre geografovsú na cvičeniach rozdelení do dvoch skupín, pričom cvičenia sa konajú raz za 2 týždne (jeden týždeň jedna skupina, druhý týždeň druhá skupina):
 • ZRR - ZRR10 (1. skupina, M. Plešivčák)
 • párny kalendárny týždeň, utorok 30.9. – 40. týždeň v roku
 • ZS, ZD + ZRR10 (2. skupina, M. Richter)
 • nepárny kalendárny týždeň, utorok 7.10. – 41. týždeň v roku
oznamy k predmetu
Oznamy k predmetu
 • na stránke katedry humánnej geografie

a demografie:

www.humannageografia.sk

 • Interné štúdium
 • Predmety s ODKAZMI → Ekonómia
 • http://humannageografia.sk/predmet.php?id=15

(info k predmetu - rozdelenie do skupín, podmienky absolvovania cvičení, forma semestrálnej práce, hodnotenie, a pod.)

kontakt
Kontakt
 • osobne: CH2-131
 • konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
 • e-mail: richter@fns.uniba.sk
 • 2. skupina ZS, ZD, ZRR
 • CH1-2 (NT Ut. 16:30 – 18:00)
organiza n pokyny1
Organizačné pokyny
 • účasť na cvičeniach je povinná, akceptuje sa len absencia zo závažných dôvodov (lekár,...), neospravedlnená absencia musí byť nahradená (v opačnom prípade nebude študent pripustený na skúšku)
 • neskorý príchod (viac ako 10 min. po začiatku vyučovania) je absenciou
 • dochádzka sa bude kontrolovať prezenčnou listinou (počet študentov v miestnosti = počet študentov na prezenčnej listine)
program cvi en
Program cvičení
 • úvodné organizačné cvičenie: 7.10.2014 (2. skupina)
 • prednášky:
 • A. Prvky ponuky a dopytu,Formy podnikania a Základy účtovníctva:21 .10.2014,
 • B.Prehľad makroekonómie aMeranie nár. produktu a dôchodku: 4.11.2014,
 • prezentácie študentov: 18.11.2014 a 2.12.2014
semestr lna pr ca
Semestrálna práca
 • info na webe katedry
 • zoznam tém
 • spôsob výberu
 • výber do 17.10.2014
semestr lna pr ca1
Semestrálna práca
 • pozostáva z 2 samost. častí: textová analýza (*.doc) a multimediálna prezentácia (*.ppt)
 • vypracováva sa individuálne
 • spoločné zadanie práce s jedinečnou kombináciou vybraného vlastného regiónu, súboru porovnávacích regiónov a 3 ekonomických ukazovateľov
 • výber regiónu prostredníctvom e-mailu na adresu richter@fns.uniba.sk
odovzd vanie semin rnej pr ce
Odovzdávanie seminárnej práce
 • textový dokument a prezentácia sa odovzdávajú v elektronickej forme e-mailom do 7.12.2014 24:00 na adresu richter@fns.uniba.sk(pre 2. skupinu)
 • predmet správy bude mať formu: ekonomia_priezvisko
 • ak nebude práca odovzdaná načas, hodnotí sa stupňom Fx
 • odovzdanie práce bude potvrdené spätným e-mailom
prezent cia semin rnej pr ce
Prezentácia seminárnej práce
 • prezentujúci budú vyberaní náhodným výberom na cvičeniach 2 týždne pred prezentáciou
 • výber prvých prezentujúcichz 2. skupiny bude 4.11.2014
 • výnimkou bude posledný týždeň, t. j. 2.12., kedy si pripravia prezentáciu všetci zostávajúci, prezentujúci budú vybraní priamo na cvičení
 • v prípade, ak nebudú mať vybraní študenti prezentáciu pripravenú, hodnotia sa stupňom Fx
textov anal za
Textová analýza
 • pozostáva z nasledujúcich častí:
 • 1. Titulná strana
 • 2. Zadanie
 • 3. Metodika
 • 4. Zhodnotenie
 • 5. Použitá literatúra
 • 6. Prílohy
 • rozsah: min. 2 a max. 3 normované strany textu formátu A4 (počet znakov bez medzier na strane je 1800), do rozsahu sa započítava len časť zhodnotenie
  • možnosť kontroly pre MS Word: Nástroje/Počet slov/Počet znakov (bez medzier))
tituln strana
Titulná strana
 • obsahuje predovšetkým nasledovné údaje:
  • fakulta
  • názov predmetu
  • typ práce
  • meno a priezvisko
  • akademický rok
  • odbor
  • ročník
zadanie a metodika pr ce
Zadanie a metodika práce
 • Zadanie: v práci uvediete znenie zadania
 • Metodika práce: opíšete postupné kroky, ktoré viedli k dosiahnutiu výsledkov v rámci vašej práce
 • uvediete vybrané regióny a ukazovatele
 • vysvetlíte význama výpočet použitých ukazovateľov, prípadne ťažkosti, s ktorými ste sa stretli
 • pozorne si preštudujte vysvetlivky k danej tabuľke, aby ste vedeli správne interpretovať daný ukazovateľ!!!
zadanie a metodika pr ce1
Zadanie a metodika práce
 • rozlišujte medzi absolútnymi a relatívnymi hodnotami ukazovateľov, uprednostňujte relatívne, teda v čase a priestore porovnateľné ukazovatele
 • grafy by mali byť konštruované s relatívnymi údajmi, v tabuľkách môžu byť uvedené aj absolútne hodnoty údajov
 • pri relatívnych ukazovateľoch rozlišujte:
  • prepočet (napr. HDP na osobu)
  • ročnú mieru rastu (kladné hodnoty) resp. poklesu (záporné hodnoty)
  • index rastu (základom je hodnota 100 pre prvý rok skúmaného obdobia)
  • index „výkonnosti“ (základom je hodnota 100, ktorá predstavuje priemernú hodnotu celého štátu resp. EÚ 28)
zhodnotenie
Zhodnotenie
 • pri písaní ťažiskovej časti práce sa sústreďte na zodpovedanie úloh zadefinovaných v časti ,,Zadanie“
 • pomenujte hlavné trendy týkajúce sa vami analyzovaného ukazovateľa/regiónu prostredníctvom vášho komentára k tabuľkám, grafom, príp. mapám
 • uveďte hlavné zistenia, ku ktorým ste dospeli
 • uvažujte v súvislostiach, snažte sa zdôvodniť pozorované fakty, hľadajte príčiny súčasného stavu
 • sledujte vývoj v čase, priestorové rozloženie, hľadajte extrémne a priemerné hodnoty, analyzujte časové trendy (rast, pokles, stabilizácia...) javov
pou it literat ra
Použitá literatúra
 • korektne citujte odbornú literatúru, webové stránky, databázy a iné pramene, ktoré ste použili pri spracovaní vášho zadania (používajte harvardský systém citovania podľa priezviska autora a roku publikovania)
  • príklady citovania v texte:

... (Downs, 1957), (Downs a Mariot, 1960), (Downs et al., 1980)...

... podľa Mariota (1990)....

 • vyhotovte abecedný zoznam informačných prameňov podľa priezviska autora (resp. názvu dokumentu, názvu databázy atď.)
  • príklady položiek v zozname Použitej literatúry

Knižné publikácie:

DOWNS, A. 1957. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper and Row, 1957.

 • Odborné časopisy:

MARIOT, P. 1999. Štruktúra volebných preferencií obyvateľov najväčších miest Slovenska. Bratislava: Geografický časopis, roč. 51, 1999, č.2, str. 153-174.

 • Internetové zdroje:

Eurostat 2014, dostupné na: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, prístup: 30.10. 2014

pr lohy
Prílohy
 • do tejto časti umiestnite vami vytvorené tabuľky, grafy, príp. mapy
 • spracujte min. 5 a max. 10 príloh, z čoho bude aspoň 1 súhrnná tabuľka (všetky použité dáta), a aspoň 3 samostatné grafy pre jednotlivé hodnotené ukazovatele (zobrazené vývojové trendy všetkých ukazovateľov)
 • názov grafickej prílohy by mal súčasne odpovedať na otázky: Čo?, Kde? a Kedy?
 • pod grafickou prílohou sa vždy uvádza zdroj údajov, na základe ktorých bola príloha zhotovená
  • príklad:

Graf 1. Hrubý domáci produkt Rakúska v období rokov 2000-2009

Zdroj: Eurostat 2014, hyperlink

multimedi lna prezent cia
Multimediálna prezentácia
 • pozostáva z nasledujúcich nosných častí:
  • 1. Úvodný snímok
  • 2. NUTS II región
  • 3. Metodika
  • 4. – 8. Výsledky práce
  • ...
  • 9. Použitá literatúra
  • 10. Záverečný snímok
 • rozsah prezentácie 8 až 12 snímokna 7 až 10 minút
 • využívajte maximum grafických príloh v pomere k textu
zadanie
Zadanie
 • Charakteristika a porovnanie vybraného NUTS II regiónu Európskej únie v období rokov 2009-2013 (resp. 2008-2012) na základe 3 vybraných ekonomických ukazovateľov
 • vyberte si región NUTS II a ďalšie regióny na porovnanie na základe obmedzujúcich kritérií
 • vyberte si po jednom ekonomickom ukazovateli z troch skupín ukazovateľov
 • stručne charakterizujte zvolený NUTS II región v súvislosti s hodnotenými ukazovateľmi
zadanie1
Zadanie
 • pomocou jednoduchých analytických postupov vyhodnoťte vývoj vybraných ukazovateľov v danom období
 • všímajte si pokles resp. nárast hodnôt daného ukazovateľa, extrémne hodnoty
 • porovnajte vývoj ukazovateľov medzi vybranými regiónmi a priemernými hodnotami v krajine resp. EÚ 28
 • zistené trendy ilustrujte tabuľkami, grafmi príp. mapami
 • hľadajte súvislosti medzi vývojom ukazovateľov a pokúste sa pomenovať príčiny daného stavu
regi n nuts ii
Región NUTS II
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer/
v ber zemia
Výber územia
 • kritériá výberu hodnoteného regiónu:
  • viac ako 500 000 obyvateľov v roku 2012
  • nachádza sa v štáte, ktorý má aspoň 4 NUTS II regióny
  • k dispozícii sú aspoň 5 ročné časové rady pre dáta za zvolené indikátory (optimálne 10 ročné časové rady)
 • referenčné (porovnávacie) regióny a hodnoty:
  • vybrané 3 NUTS II regióny v rovnakom štáte
  • vybrané 3 NUTS II regióny vo vybraných susedných štátoch
  • región NUTS II s najvyššou hodnotou daného ukazovateľa v rámci EÚ 28
  • región NUTS II s najnižšou hodnotou daného ukazovateľa v rámci EÚ 28
  • priemerná hodnota vybraného ukazovateľa v danom štáte
  • priemerná hodnota vybraného ukazovateľa v rámci EÚ 28
v ber indik torov
Výber indikátorov
 • skupina HDP a národné účty:
  • regionálny hrubý domáci produkt
  • miera rastu reálneho regionálneho HDP v bežných (trhových) cenách, podľa regiónov NUTS 2
  • disponibilný príjem domácností, podľa regiónov NUTS 2
 • skupina Trh práce:
  • regionálna miera zamestnanosti vo vekovej skupine 15-64 rokov, spolu
  • regionálna miera nezamestnanosti, spolu
  • dlhodobá nezamestnanosť (12 mesiacov a viac), podľa regiónov NUTS 2
 • skupina Veda a výskum:
  • ľudské zdroje vo vede a technológiách, podľa regiónov NUTS 2
  • zamestnanosť v high-tech odvetviach (high-tech spracovateľský priemysel a high-tech služby), podľa regiónov NUTS 2
  • celkové výdavky na vlastný výskum a vývoj, podľa regiónov NUTS 2
zdroje dajov a pr loh1
Zdroje údajov a príloh
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/RSI/
slide26

Výber zadania

 • študenti 2. skupiny si vyberajú NUTS 2 región z z nasledovného zoznamu (aktualizovaný):
 • „NUTS2_skupina2“
 • http://humannageografia.sk/predmet.php?id=15
 • Výber analyzovaného regiónu sa uskutočňuje emailom na adresu richter@fns.uniba.sk
 • vždy uveďte 1., 2. a 3. preferenciu (ak Vami 1. preferovaný región bude už obsadený, k Vašemu menu si poznačím 2. v poradí, ak bude aj ten, tak potom 3. - potvrdím spätným e-mailom
hodnotenie cvi en
Hodnotenie cvičení

+, 0, -absolvoval

Fxneabsolvoval

účasť/ aktivita/ prezentácia / seminárna práca