slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การจัดการการความรู้ในโครงการคนไทยไร้พุง PowerPoint Presentation
Download Presentation
การจัดการการความรู้ในโครงการคนไทยไร้พุง

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

การจัดการการความรู้ในโครงการคนไทยไร้พุง - PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on

การจัดการการความรู้ในโครงการคนไทยไร้พุง. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนความสำเร็จขององค์กรต้นแบบตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการของจังหวัด คัดเลือกองค์กรต้นแบบมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( พ.ย ) จัดตลาดนัดความรู้รวมพลคนลดพุง ( ก.พ ). เป้าหมายของการจัดการความรู้.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การจัดการการความรู้ในโครงการคนไทยไร้พุง' - merrill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
การจัดการการความรู้ในโครงการคนไทยไร้พุงการจัดการการความรู้ในโครงการคนไทยไร้พุง
 • จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนความสำเร็จขององค์กรต้นแบบตามระยะเวลาที่กำหนดในโครงการของจังหวัด
 • คัดเลือกองค์กรต้นแบบมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( พ.ย )
 • จัดตลาดนัดความรู้รวมพลคนลดพุง ( ก.พ )
slide2
เป้าหมายของการจัดการความรู้เป้าหมายของการจัดการความรู้
 • เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
 • เพื่อพัฒนาคนหรือผู้ปฏิบัติงาน
 • เพื่อพัฒนาฐานความรู้ขององค์การ
slide3

แนวคิดเรื่องKM

create/leverage

access/validate

สร้าง/ยกระดับ

เข้าถึง/ตีความ

ความรู้เด่นชัด

Explicit

Knowledge

ความรู้ซ่อนเร้น

Tacit

Knowledge

นำไปปรับใช้

รวบรวม/จัดเก็บ

เรียนรู้ร่วมกัน

store

capture

& learn

apply/utilize

care & share

เรียนรู้/ยกระดับ

มีใจ/แบ่งปัน

เน้น “2T”

Tool & Technology

เน้น “2P”

Process & People

slide4

Explicit Knowledge

อธิบายได้

แต่ยังไม่ถูกนำไปบันทึก

อธิบายได้

แต่ไม่อยากอธิบาย

( 1 )

อธิบายไม่ได้

( 2 )

( 3 )

Tacit Knowledge

bar before action review
การเตรียมกระบวนการ (BAR;Before Action Review )
 • ทบทวนเป้าหมาย วัตถุประสงค์
 • เตรียม คน ( คนเล่า ผู้ดำเนินการ คนจดบันทึก )
 • สถานที่
 • วัสดุ อุปกรณ์
slide6
การเตรียมคนเล่า
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่องที่เล่าด้วยตนเอง ภูมิใจในความสำเร็จที่ตนเองกำลังเล่าและมีจิตใจพร้อมที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้ฟังในฐานะกัลยาณมิตร
 • ในการเล่าเรื่อง ผู้เล่าควรเตรียมการทบทวนเรื่องราวที่จะเล่ามาเป็นอย่างดี เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับทราบ ได้อย่างที่ตนเองต้องการ ภายในเวลา 3-5 นาที
 • เรื่องที่จะเล่าให้เลือกเพียงประเด็นเดียวและเล่าสั้นๆ ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงรายละเอียดที่ไม่เกี่ยวข้อง เล่าตามความเป็นจริง ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ต้องตีความหรือสรุปความ
 • ในเรื่องเล่า ท่านทำอย่างไรในเรื่องนั้นๆ อะไรคือจุดสำคัญที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ ท่านมีบทบาทในเรื่องนั้นอย่างไร
 • เรื่องเล่าถือเป็นข้อมูลดิบ สำหรับให้สมาชิกกลุ่มผลัดกันตีความ และสรุป เพื่อดึงความรู้ที่ได้จากเรื่องเล่านั้น
dar during action review

การทบทวนระหว่างปฎิบัติการ ( DAR; During Action Review)

สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เสริมพลังผู้เล่า

ช่วยกันสกัดหรือถอดความรู้อย่างชื่นชมและสร้างสรรค์

aar after action review
ทบทวนหลังปฎิบัติการ (AAR;After Action Review)
 • AAR เป็นการเรียนรู้สรุปบทเรียนจากประสบการณ์หลังเสร็จงาน
 • AAR อาจใช้ในการทำงานเป็นชิ้นๆ สั้นๆ หรือ ใช้ในการตรวจสอบการเรียนรู้และนำไปใช้ปรับปรุงงานเป็นระยะๆ ก็ได้ และใช้สรุปบทเรียนเมื่องานชิ้นนั้นเสร็จสิ้นได้ด้วย
 • คำถามหลักในการทำ AAR ได้แก่
 • ท่านคาดหวังอย่างไรก่อนมาประชุมครั้งนี้
 • เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ อะไรที่ได้มากกว่า และอะไรที่ได้น้อยกว่า
 • จะนำสิ่งที่ได้ไปทำอะไรต่อ
slide9
การถอดบทเรียน

การถอดบทเรียน หมายถึง วิธีการจัดการความรู้รูปแบบหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมปฏิบัติงานและบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งที่สำเร็จหรือล้มเหลวจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ ศึกษาเรียนรู้ได้

เน้นการพูดคุย สัมภาษณ์ เล่าเรื่อง สังเคราะห์ จับประเด็น ให้ได้

กระบวนการวิธีดำเนินงาน ในเชิงบทเรียนหรือประสบการณ์ที่ผ่านมา

ไม่เน้นรูปแบบวิธีการวิจัย

story technique
ถอดบทเรียนด้วยเทคนิค “เล่าเรื่อง” (Story Technique)

คนเล่าเรื่องที่ดี

 • ค้นพบประเด็นหลัก
 • จัดระบบความคิด
 • นำเสนอหลักฐานเพื่อยืนยันความคิด
 • ฟังสถานการณ์รอบด้าน
 • ลำดับข้อมูลก่อนการถ่ายทอด
 • เลือกใช้คำที่สื่อความหมายชัดเจน
slide11
ขั้นตอนการถอดบทเรียน

ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติการ

 • เตรียมทีมงาน 2-3 คน หาคนที่มีทักษะสนใจ อยากรู้ อยากทำ แบ่งหน้าที่ คุณอำนวยในทีม เดินเรื่อง พูดคุย จดบันทึก จับประเด็น ซึ่งต้องเข้าใจงานซึ่งกันและกัน
 • เตรียมอุปกรณ์ สื่อ เทคนิค กล้องถ่ายรูป อื่น ๆ ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา
 • เตรียมกรอบเนื้อหา ประเด็น ศึกษาเนื้อหา พื้นที่ โครงการที่เกี่ยวข้อง
 • เตรียมกรอบ แนวทางขั้นตอนการศึกษาและกรอบคำถาม เตรียมประเด็นพูดคุย
 • เตรียมกลุ่มเป้าหมายที่จะพูดคุย ใครมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือใครคือภาคีพัฒนา
 • นัดหมายวัน เวลา สถานที่
slide12
ขั้นตอนการถอดบทเรียน

ขั้นปฏิบัติการถอดบทเรียน

1. การเริ่มต้น : แนะนำตัว แนะนำวัตถุประสงค์ ความเป็นมา

-สร้างบรรยากาศ (เกม หรือ เพลง ละลายพฤติกรรม)

-กำหนดกติกา (เป้าหมาย วิธีการถอดบทเรียน หน้าที่ของผู้ร่วมถอดบทเรียน ข้อพึงระวัง)

-จัดกิจกรรมอุ่นเครื่อง

2. เปิดประเด็นคำถาม “ผู้รู้เล่า ผู้ศึกษาฟัง/ถาม ผู้รู้เล่า” ผู้จดบันทึกตามรูปแบบ เทคนิค

ที่จะใช้สังเกตบรรยากาศ เนื้อหา สาระ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

- เล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานของผู้ร่วมถอดบทเรียน

- เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดกับวิธีปฏิบัติจริง

slide13
ขั้นตอนการถอดบทเรียน

ขั้นประมวลสรุปข้อมูล

ทีมงานต้องนำข้อมูลที่ได้จากชุมชนมารวบรวม ทบทวนความถูกต้อง

สมบูรณ์ ตรวจสอบ ปรับปรุง เทียบเคียงข้อมูลที่ได้ สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

การทำอยู่คนเดียวจะเป็นจุดอ่อนของทีม ทุกคนต้องช่วยเติมเต็มร่วมกัน

ขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความ การอธิบายตีความ

อะไรที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไร เบื้องหลังความเป็นมา การแก้ไขปัญหา

อุปสรรค วิธีคิดและรูปแบบความเคลื่อนไหวสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต้องอธิบาย

เชื่อมโยง เพื่อสร้างความสมบูรณ์และสร้างคุณค่าให้กับบทเรียน

slide14
ขั้นตอนการถอดบทเรียน

ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรียน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ

 • ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์การถอดบทเรียน
 • การเตรียมการถอดบทเรียน (เล่าขั้นตอน รายละเอียด วิธีการ ทีมงาน บทบาทหน้าที่ กรอบแนวคิด เทคนิค ปฏิทิน กลุ่มเป้าหมาย)
 • เนื้อเรื่องการดำเนินการถอดบทเรียน

- วิธีการปฏิบัติงานของผู้ร่วมถอดบทเรียน

- วิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน

- เปรียบเทียบความแตกต่าง

- สิ่งที่ทำได้ดีจากการปฏิบัติงาน สาเหตุที่ทำได้ดี

-ข้อเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น

-ปัญหาอุปสรรค

-วิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอุปสรรค

-ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

slide15
ตัวอย่างโครงสร้างการเขียนตัวอย่างโครงสร้างการเขียน
 • บริบทพื้นที่
 • การดำเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

- เบื้องหลังความคิด

- แรงบันดาลใจที่ทำ

 • เทคนิค วิธีการ ลูกเล่น กลเม็ด ในการดำเนินงาน
 • ผลที่เกิดขึ้นในเชิงความสำเร็จและปัญหาอุปสรรครวมทั้งการแก้ไข
 • วิเคราะห์เงื่อนไข ปัจจัยสู่ความสำเร็จทั้งภายในและภายนอก
 • สังเคราะห์ สรุป

- ความสำคัญขององค์ความรู้ที่ถอดบทเรียนรู้ที่ได้

- สิ่งที่มีคุณค่า สำหรับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมโดยรวม

- ทางเลือก ทางออกในการแก้ปัญหาชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างไร

 • คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ
slide16
ภาษิต คำคม KM
 • Knowledge resides in the users and not in the collection.ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้(Y. Maholtra)
 • KM is a Journey, not a destination.  การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง(Warick Holder, IBM, 20 Nov 2003, Chiangmai)
 • A little knowledge that acts is worth more than much knowledge that is idle. ความรู้เพียงเล็กน้อยเพื่อปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ(Kahlil Gibran)
slide17
ภาษิต คำคม KM
 • Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private. ความรู้เป็นสินทรัพย์สำคัญ แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคล
 • Knowledge is not what you know, but is what you do. ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ แต่เป็นการกระทำ
 • Successful knowledge transfer involes neither computers nor documents but rather interactions between people. การถ่ายทอดความรู้สำเร็จได้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเอกสาร แต่เป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน