Het nieuwe Regeerakkoord Rutte II - PowerPoint PPT Presentation

meriel
het nieuwe regeerakkoord rutte ii n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het nieuwe Regeerakkoord Rutte II PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het nieuwe Regeerakkoord Rutte II

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Het nieuwe Regeerakkoord Rutte II
127 Views
Download Presentation

Het nieuwe Regeerakkoord Rutte II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het nieuwe RegeerakkoordRutte II Een aantal consequenties voor het Stadsgewest Haaglanden op een rij

 2. Regiovorming en gemeentelijke samenwerking Lange termijn • Vijf landsdelen met gesloten huishouding. • Provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samenvoegen. Met overige provincies initiatieven schaalvergroting bespreken. • Decentralisaties in principe richten op 100.000+ gemeenten. • “Een wetsvoorstel tot afschaffing van de WGR+ samenwerkingsverbanden zal worden ingediend.”

 3. Verkeer en vervoer • Resterende ruimte Infrafonds (en Deltafonds) tot 2028 voor 80% te besteden aan nieuwe infrastructuur. Geen verdere korting t.o.v. voorjaarsakkoord. Cobouw: ca € 8 mld beschikbaar. • Projecten met gunstige kosten/batenverhouding uitvoeren waaronder Blankenburgtunnel. • Geen kilometerheffing, wel Beter Benutten. • Publiek-private samenwerking bij aanleg infrastructuur. • Lange termijnagenda spoor incl. organisatie en ordening. • Concessie 2015-2024 gunnen aan NS. NB: Najaarsakkoord bevat voor OV-investeringen al €100 mln/jr structureel erbij.

 4. Economie • Innovatiekracht bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid richten op transitie naar duurzame economie en groene groei. • Topsectorenbeleid voortzetten. 100 mln voor fundamenteel onderzoek. 110 mln voor samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen t.b.v. kennisprogramma’s. • Techniekpact 2020 met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen voor verbetering aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en vergroten aantrekkelijkheid technisch onderwijs. • Gemakkelijker toegang tot geld voor starters en innovatieve bedrijven. • Verkorte WW leidt tot mindere koopkracht. • Verzwaring lasten werkgever. • Bezuinigingen Rijk leidt tot minder inkoop.

 5. Duurzaamheid • Volledig duurzame energievoorziening in 2050. Internationale doelstellingen jagen technologische vooruitgang aan en stellen ecologisch evenwicht veilig. • In 2020 16% duurzame energie. • Kleinschalig opwekken zonne-energie fiscaal stimuleren. Kostprijs windenergie op zee verlagen. • Energiebesparing prioriteit. Green deals met energiebedrijven en woningcorporaties en versnelling aanpak bestaande woningen, kantoren, scholen en andere gebouwen. • Afspraken over laadstructuur elektrische voertuigen. • Streven naar circulaire economie en stimuleren markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik schaarse materialen.

 6. Wonen • Minister van Wonen en Rijksdienst. • Woningmarkt weer in beweging krijgen door helder en houdbaar kader voor koop- en huurmarkt. • Geleidelijke aanpassing hypotheekrenteaftrek voor nieuw en bestaand onder verlaging inkomstenbelasting. Restschuld bij doorstromen 5 jaar aftrekbaar. Leningsfaciliteit starters uitbreiden. • Gedifferentieerde huurverhoging afhankelijk van inkomen. • Woningcorporaties zijn voor bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. • Schaal woningcorporatie in overeenstemming met schaal regionale woningmarkt en maatschappelijke kerntaak. • Corporaties onder directe aansturing gemeenten met extra bevoegdheden voor 100.000+ gemeenten.

 7. Ruimte • Economische gebieden rond de mainports, brainports en greenports krijgen prioriteit. • In 2013 wetsvoorstel omgevingswet ter vervanging van wet op de ruimtelijke ordening en waterwet. • Databank voor ruimtelijke gegevens.

 8. Water • Instandhouding bestaande infrastructuur voor waterveiligheid krijgt prioriteit. In programma Waterveiligheid opgaven optimaal en innovatief combineren. • Kabinet zet zich in voor de export van producten, kennis en kunde van de watersector.

 9. Groen • Ecologische hoofdstructuur (langzamer) uitvoeren. • Voorrang bescherming en beheer bestaande natuurgebieden. € 200 mln/jr uit voorjaarsakkoord geoormerkt via Provinciefonds. • Natuurbeschermingswet aanpassen t.b.v. biodiversiteit. • Natuurbeheerorganisaties generen eigen middelen. • Positie Staatsbosbeheer bezien t.b.v. meer private betrokkenheid. • Binnen natuurbeleid synergie met andere maatschappelijke belangen zoals waterveiligheid, recreatie, ondernemerschap, gezondheid, energie en klimaat. • Natuurbeleid: Rijk verantwoordelijk voor kader en ambitie, provincie vult beleid in en voert uit. • Boeren en tuinders verdienen ruimte om te ondernemen en beloning voor hun bijdragen aan het cultuurlandschap en de natuur.

 10. Europa • Verzoek aan Europese Commissie om beleidsterreinen aan nationale overheden over te dragen (beginsel van subsidiariteit). • Verlaging landbouw- en cohesiebudgetten ten gunste van investeringen in innovatie en duurzaamheid. • Inzet op effectievere werking van internationale organisaties.

 11. Jeugdzorg • Jeugdzorg in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten: • Jeugdzorg nu verantwoordelijkheid is van provincie. • Gesloten jeugdzorg onder regie van VWS. • Jeugd-GGZ valt onder ZVW. • Zorg lichtverstandelijk gehandicapte jongeren op basis van AWBZ • Jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. • Decentralisatie gecoördineerd door VWS met doel dat hulpverleners niet langer langs elkaar heen werken bij de ondersteuning van één gezin. • Professionalisering jeugdzorg versnellen. • De nieuwe Jeugdwet waarborgt gemeentelijke beleidsvrijheid. Elementaire kwaliteitswaarborgen voor cliënten blijven wettelijk verankerd.

 12. Financiën • Afschaffen BTW-compensatiefondsbetekent voor: -de sector VV: enkele miljoenen extra kosten -Haaglanden algemeen: € 100.000 duurder voor gemeenten (verhoging bijdrage per inwoner) • Verplicht invoeren schatkistbankieren vermindert opbrengsten treasury Haaglanden. • Decentrale overheden moeten bijdrage leveren aan bereiken en vasthouden van houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF).