staten och det civila samh llets organisationer n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Staten och det civila samhällets organisationer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Staten och det civila samhällets organisationer - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on

Staten och det civila samhällets organisationer. Överenskommelsens 4e uppföljningskonferens. Roberto Scaramuzzino. Forskning om civilt samhälle och socialt arbete (CSSA).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Staten och det civila samhällets organisationer' - menora


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
staten och det civila samh llets organisationer

Staten och det civila samhällets organisationer

Överenskommelsens 4e uppföljningskonferens. Roberto Scaramuzzino

forskning om civilt samh lle och socialt arbete cssa
Forskning om civilt samhälle och socialt arbete (CSSA)

Ett tiotal personer knutna till Socialhögskolan, Lunds universitet som arbetar med studier av välfärdsstatlig förändring och frivilligt socialt arbete

Undersökning av överenskommelser i alla EU länder. Material obearbetat (Håkan Johansson Lunds Universitet)

Nationella studier av överenskommelser och dialogprocesser

Inom det sociala området (Mairon Johansson Linnéuniversitetet)

Inom integrationsområdet (Roberto Scaramuzzino Lunds Universitet)

Ett antal presentationer av våra forskningsresultat på konferenser i form av papers men också i workshops, två avhandlingar (Johansson M. 2011, Scaramuzzino 2012) samt en artikel (Johansson H. & Johansson M. 2012)

presentationens uppl gg
Presentationens upplägg

Forskningens roll – den andra tematiska studien (Johansson m.fl. 2011) som exempel

Fyra teman/övergripande frågeställningar hämtade ur den andra tematiska studien

Varför utvecklades den svenska överenskommelsen?

Hur ska vi förstå överenskommelsen utifrån frågor om styrning, deltagande, inflytande och demokrati?

Ideella organisationer som serviceutförare – hur hanteras frågor om kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och uppföljning?

Ideella organisationer som serviceutförare – hur kan den ideella sektorn bidra till ökad sysselsättning?

vilken roll f r forskningen
Vilken roll för forskningen?

Forskningen kan bidra med bl.a.

Perspektiv, teori och förklaringsmodeller

Överblick mellan områden, processer och aktörer, dvs. se kopplingar mellan frågor och processer.

Kritik som inte enbart handlar om organisationsutveckling utan har ett ”bredare” perspektiv

Kartläggningar, analyser m.m. som har ett värde som ligger bortom den aktuella frågan eller projektet.

tematiska studien
Tematiska studien

Tematiska studien ”staten och det civila samhällets organisationer i ett föränderligt välfärdssamhälle”

Syftet är att relatera överenskommelsen till aktuella samhällsvetenskapliga forsknings- diskussioner framför allt gällande ideella organisationers dubbla roller att företräda medlemmar och ge uttryck för deras ”röst” gentemot politiska beslutsfattare och att initiera och utföra service

tematiska studien 2
Tematiska studien (2)

Diskuterar hur överenskommelsen är kopplad till:

övergripande systemförändringar i den svenska välfärdsstaten

vad som hänt/händer i andra länder

Problematiserar:

relationen mellan staten och den ideella sektorn utifrån frågor om styrning, deltagande, inflytande och demokrati

ideella organisationer som serviceutförare utifrån förväntningar på kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och uppföljningsmekanismer

Ideella sektorns storlek och dess möjlighet att skapa sysselsättning med särskild fokus på den sociala ekonomin

g r staten politik med eller utan ideella organisationer
Gör staten politik med eller utan ideella organisationer?

Utmaningar för det traditionella politiska beslutsfattandet som förankrat i nationella politiska institutioner och i den representativa demokratin

Utmaning 1. Internationella politiska institutioner och processer: kan nationella regeringar bestämma över vad som sker inom landets gränser?

Utmaning 2. Ett brett spektrum av organisationer och aktörer som kräver att få vara med och styra: kan nationella och lokala beslutsfattare ta beslut på egen hand, eller behövs det ökat samarbete med andra aktörer (ideella och privata)?

Utmaning 3. Den representativa demokratin försvagad, kan ideella organisationer stärka kontakten med medborgarna

vilka konsekvenser f r det politiska beslutsfattandet
Vilka konsekvenser för det politiska beslutsfattandet?

Från government till governance, eller från statlig styrning till samhällsstyrning

Lösningen: en omlokalisering av det politiska beslutsmandatet från de traditionella politiska institutionerna till nya arenor och forum för politisk deltagande, samverkan och samarbete

Lösningen: komplettera demokratimodeller, ideal om dialog mellan jämlikar, att informerad dialog kan komma fram till ett gemensamt beslut, engagera medborgare och stakeholders

Exempel: medborgardialoger, medborgarpaneler, nätverksstyrning, partnerskap, samverkan, konsensusskapande processer m.m.

varf r utvecklades den svenska verenskommelsen
Varför utvecklades den svenska överenskommelsen?

Möjliga förklaringar

Övergripande förändringar i den svenska välfärdsstaten

Aktuella politiska förändringar

Agerandet från enstaka ideella organisationer

Utvecklingen i andra länder

hur ska vi f rst verenskommelsen
Hur ska vi förstå överenskommelsen?

...utifrån frågor om styrning, deltagande, inflytande och demokrati

Stärka demokratin och den demokratiska debatten eller ta udden av kritik från externa aktörer?

Förskjutning i det civila samhällets roll från part till partner?

Ideella organisationers deltagande i vad, representation av vem och inflytande över vad?

Förskjutning i det civila samhällets roll från input till output?

ideella organisationer som serviceutf rare
Ideella organisationer som serviceutförare

Hur hanteras frågor om kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och uppföljning?

Ökad legitimitet och tillförlitlighet genom kvalitetsutveckling och dokumentation?

Mångfald av utförare med likriktning av verksamheter?

Social redovisning som möjligt verktyg?

ideella organisationer som serviceutf rare 2
Ideella organisationer som serviceutförare (2)

Hur kan den ideella sektorn bidra till ökad sysselsättning?

Den social ekonomin som lösning på service-utbud där staten och marknaden ”misslyckas”?

Den sociala ekonomin som verktyg för integration på arbetsmarknaden

Vad vet vi om utvecklingen? Den ideella sektorn växer som serviceutförare men inte i samma takt som vinstdrivande företag.

Hur ska vi kunna ”mäta” förändringar?

tack f r visat intresse
Tack för visat intresse!

Roberto.scaramuzzino@soch.lu.se