percepcia hudobn ch celkov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Percepcia hudobných celkov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Percepcia hudobných celkov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Percepcia hudobných celkov - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

Lenka Hološková Mária Holúbeková Andrej Kaprál Katarína Kasanová Pavol Kopeček Eva Kubincová Pavol Mazúr Linda Nováková Jana Popluhárová Lenka Slováková Lucia Takáčová. Percepcia hudobných celkov. Mechanizmy zoskupovania v hudbe. Motivačný príklad.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Percepcia hudobných celkov' - melyssa-jennings


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
percepcia hudobn ch celkov

Lenka Hološková

MáriaHolúbeková

Andrej Kaprál

Katarína Kasanová

PavolKopeček

Eva Kubincová

PavolMazúr

Linda Nováková

Jana Popluhárová

Lenka Slováková

Lucia Takáčová

Percepcia hudobných celkov

Mechanizmy zoskupovania v hudbe

motiva n pr klad
Motivačný príklad
 • Čajkovskij: Symfónia č. 6 „Patetická“, IV.
 • Ktorý z excerptov je zápisom prvých a druhých huslí začiatku Finále?

... no Čajkovskij to zapísal takto

znie to síce takto...

ilustr cia princ pov vizu lneho zoskupovania

D

A

C

B

Ilustrácia princípov vizuálneho zoskupovania
 • Skúmanie princípov zoskupovania iniciovala psychológia Gestaltu
 • Ilustrujme niektoré základné princípy (vizuálneho) zoskupovania známe z psychológie Gestaltu:

i)

kontinuita (spojitosť)

iii)

proximita (blízkosť)

similarita (podobnosť)

ii)

 • Podobné princípy platia i pre zoskupovanie v hudbe
vn manie celkov
Vnímanie celkov
 • Bude nás zaujímať otázka zoskupovania hudobných elementov do väčších celkov
 • Dimenzie (parametre) zoskupovania:
  • Frekvencia
  • Amplitúda
  • Priestorové umiestnenie
  • Timbre
  • Čas
 • Princípy
  • Proximita
  • Similarita
  • Kontinuita
  • Spoločný priebeh
  • Známe zoskupenie
f zia a separ cia spektr lnych zlo iek
Fúzia a separácia spektrálnych zložiek
 • Hudobný element ako zvukový obraz (akustické spektrum meniace sa v čase)
 • Základné aspekty zoskupovanie pre jednoduché akustické elementy:
  • Harmonickosť (ilustrované ďalej)
  • Synchrónnosť nasadenia
   • Výskumy ukazujú, že asynchrónnosť vyššia ako niekoľko desiatok msec vedie k separácii akustických vnemov.
   • Pozitívne využitie: oddelenie hlasov v polyfónii pomocou asynchrónnosti (Huron 1993: Bachove invencie)
  • Akustická kontinuita (ilustrované ďalej)
  • Frekvenčná a amplitúdová modulácia
   • Vedú taktiež k zoskupovaniu
  • Priestorové umiestnenie
   • Priestorové umiestnenie je iba sekundárnym aspektom zoskupovania
harmonickos

Harmonickosť
 • Aká je chyba v nasledujúcej kadencii?
 • Áno, nachádzame tu paralelné kvinty a oktávy. Štandardné pravidlá tonálnej hudby zakazujú takéto paralelizmy. Prečo?
 • Zdá sa, že to možno vysvetliť istými procesmi sluchovej percepcie.
 • Vzťah harmonickosti (celočíselný pomer frekvencií) je výrazným zoskupovacím mechanizmom:
  • Vnímanie zloženého tónu ako jedného tónu
  • Oddeľovanie inharmonických zložiek
 • Klasické pravidlo zákazu paralelizmov teda chce zabrániť splynutiu hlasov v polyfónii
kontinuita
Kontinuita
 • Princíp kontinuity zabezpečuje, že modrú serpentínu vnímame ako jedno zoskupenie. Tmavé pruhy hrajú pri tom rolu prekážky. Ich úloha sa jasne ozrejmí nasledujúcim obrázkom:
 • Ak odstránime pruhy, chýba i percepcia kontinuity.
 • Podobnú percepciu možno pozorovať i pri akustických vnemoch.
 • Napríklad Dannenbring (1976) uskutočnil pokusy, pri ktorých generoval čistý tón s pravidelne klesajúcou a stúpajúcou frekvenciou. Tento signál bol najskôr prerušovaný šumom. V tom prípade percepcia kontinuity bola zachovaná. V ďalšom kroku bol šum nahradená tichom. V tomto prípade už pocit kontinuity chýbal a poslucháči vnímali oddelené sledy klesajúcich a stúpajúcich tónov.
zlo en mel dia
Zložená melódia
 • Zamyslime sa nad nasledujúcou ukážkou(Bach: Suita pre violončelo G dur, Menuett II)
 • Ide o jednohlasú melódiu?
 • Je zrejmé, že do tejto melodickej štruktúry Bach majstrovsky ukryl prinajmenšom tri rôzne hlasy.
 • Uvedenú ukážku možno zrejme analyzovať nasledovne:
 • Aké mechanizmy zoskupovania tu pôsobili?
zoskupovanie pod a frekven nej proximity

Interval – frekvenčná blízkosť (poltóny)

Tempo - čas medzi opakovaniami (ms)

Zoskupovanie podľa frekvenčnej proximity
 • Frekvenčná proximita sa zdá byť najvýraznejším (hoci nie jediným – pozri ďalej) princípom zoskupovania v hudbe
 • Proximita tónových výšok sa podieľa napríklad na
  • Percepcia melódií
  • Percepcii zložených melódií ako viachlasých útvarov
 • Graf ilustruje temporálnu koherentnosť ako funkciu frekvenčnej proximity a tempa
 • Sled striedajúcich sa dvoch tónov možno vnímať ako jeden prúd alebo dva oddelené. Vplýva na to frekvenčná blízkosť (interval) a temporálna blízkosť (tempo).
 • Graf s krúžkami ukazuje hranicu pri snahe poslucháča vnímať sled ako jeden prúd, graf s krížikmi hranicu pri snahe vnímať oddelené prúdy. Teda v pásme medzi tým možno zvoliť jednu i druhú stratégiu vnímania.
in zoskupovania v ch rozsahov
Iné zoskupovania väčších rozsahov
 • Zoskupovanie podľa timbru
 • Zoskupovanie podľa temporálnej proximity
 • Zoskupovanie podľa kontinuity
 • Zoskupovanie podľa amplitúdy
vizu lne il zie
Vizuálne ilúzie
 • Iste poznáte rôzne vizuálne ilúzie.
 • Majstrom ilúzií je Escher:
il zia stupnice

Ľ

P

Ľ

P

Ilúzia stupnice
 • Existuje i mnoho akustických ilúzií. Stretli sme sa napr. s ilúziou neustále klesajúceho tónu. Akustické ilúzie často ilustrujú dôležité vlastnosti zoskupovania v akustickej percepcii.
 • Známa je tzv. ilúzia stupnice, ktorej autorkou je Diana Deutsch.
  • Príklad 1983, Príklad 4.2

percept

stimul

 • Ilúzia silne využíva frekvenčnú kontinuitu. Jej analógiou je i náš motivačný príklad z Čajkovského, kde sa taktiež uplatnila frekvenčná kontinuita. Existuje mnoho modifikácií tejto ilúzie.
 • Výrazne odlišný timbre môže narušiť ilúziu. (Aký princíp sa uplatní vtedy?)
al ie il zie

Ľ

P

Ľ

P

Ďalšie ilúzie
 • Wesselova ilúzia (Pierce 1983, Príklad 4.3)
  • Do popredia sa tu dostáva mechanizmus zoskupovania podľa timbru
 • Ilúzia oktávy (Pierce 1983, Príklad 4.1)
  • Opakovanému tónu venujeme menšiu pozornosť ako novému tónu

stimul

percept

stimul

percept

 • Paradoxy klesania (Pierce 1983, Príklady 4.5, 4.6)
  • Do popredia sa tu dostáva mechanizmus zoskupovania podľa harmonickej príbuznosti
pou it literat ra
Použitá literatúra
 • John R. Pierce (1983) The Science of Musical Sound, Scientific American Books, New York.
 • Deutsch, D. (1999) "Grouping Mechanisms in Music", In: Deutsch, D. (ed.). The Psychology of Music, Academic Press, 299-348.
 • Deutsch, D. (1999) "The Processing of Pitch Combinations", In: Deutsch, D. (ed.). The Psychology of Music, Academic Press, 349-412.