Percepcia hudobných celkov - PowerPoint PPT Presentation

percepcia hudobn ch celkov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Percepcia hudobných celkov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Percepcia hudobných celkov

play fullscreen
1 / 19
Percepcia hudobných celkov
237 Views
Download Presentation
melyssa-jennings
Download Presentation

Percepcia hudobných celkov

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lenka Hološková MáriaHolúbeková Andrej Kaprál Katarína Kasanová PavolKopeček Eva Kubincová PavolMazúr Linda Nováková Jana Popluhárová Lenka Slováková Lucia Takáčová Percepcia hudobných celkov Mechanizmy zoskupovania v hudbe

 2. Motivačný príklad • Čajkovskij: Symfónia č. 6 „Patetická“, IV. • Ktorý z excerptov je zápisom prvých a druhých huslí začiatku Finále? ... no Čajkovskij to zapísal takto znie to síce takto...

 3. D A C B Ilustrácia princípov vizuálneho zoskupovania • Skúmanie princípov zoskupovania iniciovala psychológia Gestaltu • Ilustrujme niektoré základné princípy (vizuálneho) zoskupovania známe z psychológie Gestaltu: i) kontinuita (spojitosť) iii) proximita (blízkosť) similarita (podobnosť) ii) • Podobné princípy platia i pre zoskupovanie v hudbe

 4. Vnímanie celkov • Bude nás zaujímať otázka zoskupovania hudobných elementov do väčších celkov • Dimenzie (parametre) zoskupovania: • Frekvencia • Amplitúda • Priestorové umiestnenie • Timbre • Čas • Princípy • Proximita • Similarita • Kontinuita • Spoločný priebeh • Známe zoskupenie

 5. I. Zoskupovanie jednoduchých prvkov

 6. Fúzia a separácia spektrálnych zložiek • Hudobný element ako zvukový obraz (akustické spektrum meniace sa v čase) • Základné aspekty zoskupovanie pre jednoduché akustické elementy: • Harmonickosť (ilustrované ďalej) • Synchrónnosť nasadenia • Výskumy ukazujú, že asynchrónnosť vyššia ako niekoľko desiatok msec vedie k separácii akustických vnemov. • Pozitívne využitie: oddelenie hlasov v polyfónii pomocou asynchrónnosti (Huron 1993: Bachove invencie) • Akustická kontinuita (ilustrované ďalej) • Frekvenčná a amplitúdová modulácia • Vedú taktiež k zoskupovaniu • Priestorové umiestnenie • Priestorové umiestnenie je iba sekundárnym aspektom zoskupovania

 7. Harmonickosť • Aká je chyba v nasledujúcej kadencii? • Áno, nachádzame tu paralelné kvinty a oktávy. Štandardné pravidlá tonálnej hudby zakazujú takéto paralelizmy. Prečo? • Zdá sa, že to možno vysvetliť istými procesmi sluchovej percepcie. • Vzťah harmonickosti (celočíselný pomer frekvencií) je výrazným zoskupovacím mechanizmom: • Vnímanie zloženého tónu ako jedného tónu • Oddeľovanie inharmonických zložiek • Klasické pravidlo zákazu paralelizmov teda chce zabrániť splynutiu hlasov v polyfónii

 8. Kontinuita • Princíp kontinuity zabezpečuje, že modrú serpentínu vnímame ako jedno zoskupenie. Tmavé pruhy hrajú pri tom rolu prekážky. Ich úloha sa jasne ozrejmí nasledujúcim obrázkom: • Ak odstránime pruhy, chýba i percepcia kontinuity. • Podobnú percepciu možno pozorovať i pri akustických vnemoch. • Napríklad Dannenbring (1976) uskutočnil pokusy, pri ktorých generoval čistý tón s pravidelne klesajúcou a stúpajúcou frekvenciou. Tento signál bol najskôr prerušovaný šumom. V tom prípade percepcia kontinuity bola zachovaná. V ďalšom kroku bol šum nahradená tichom. V tomto prípade už pocit kontinuity chýbal a poslucháči vnímali oddelené sledy klesajúcich a stúpajúcich tónov.

 9. Ešte jeden príklad na kontinuitu Čo tu vidíte? Aha! ;o)

 10. II. Zoskupovania väčšieho rozsahu

 11. Zložená melódia • Zamyslime sa nad nasledujúcou ukážkou(Bach: Suita pre violončelo G dur, Menuett II) • Ide o jednohlasú melódiu? • Je zrejmé, že do tejto melodickej štruktúry Bach majstrovsky ukryl prinajmenšom tri rôzne hlasy. • Uvedenú ukážku možno zrejme analyzovať nasledovne: • Aké mechanizmy zoskupovania tu pôsobili?

 12. Interval – frekvenčná blízkosť (poltóny) Tempo - čas medzi opakovaniami (ms) Zoskupovanie podľa frekvenčnej proximity • Frekvenčná proximita sa zdá byť najvýraznejším (hoci nie jediným – pozri ďalej) princípom zoskupovania v hudbe • Proximita tónových výšok sa podieľa napríklad na • Percepcia melódií • Percepcii zložených melódií ako viachlasých útvarov • Graf ilustruje temporálnu koherentnosť ako funkciu frekvenčnej proximity a tempa • Sled striedajúcich sa dvoch tónov možno vnímať ako jeden prúd alebo dva oddelené. Vplýva na to frekvenčná blízkosť (interval) a temporálna blízkosť (tempo). • Graf s krúžkami ukazuje hranicu pri snahe poslucháča vnímať sled ako jeden prúd, graf s krížikmi hranicu pri snahe vnímať oddelené prúdy. Teda v pásme medzi tým možno zvoliť jednu i druhú stratégiu vnímania.

 13. Iné zoskupovania väčších rozsahov • Zoskupovanie podľa timbru • Zoskupovanie podľa temporálnej proximity • Zoskupovanie podľa kontinuity • Zoskupovanie podľa amplitúdy

 14. III. Ilúzie

 15. Vizuálne ilúzie • Iste poznáte rôzne vizuálne ilúzie. • Majstrom ilúzií je Escher:

 16. Ďalšie vizuálne ilúzie

 17. Ľ P Ľ P Ilúzia stupnice • Existuje i mnoho akustických ilúzií. Stretli sme sa napr. s ilúziou neustále klesajúceho tónu. Akustické ilúzie často ilustrujú dôležité vlastnosti zoskupovania v akustickej percepcii. • Známa je tzv. ilúzia stupnice, ktorej autorkou je Diana Deutsch. • Príklad 1983, Príklad 4.2 percept stimul • Ilúzia silne využíva frekvenčnú kontinuitu. Jej analógiou je i náš motivačný príklad z Čajkovského, kde sa taktiež uplatnila frekvenčná kontinuita. Existuje mnoho modifikácií tejto ilúzie. • Výrazne odlišný timbre môže narušiť ilúziu. (Aký princíp sa uplatní vtedy?)

 18. Ľ P Ľ P Ďalšie ilúzie • Wesselova ilúzia (Pierce 1983, Príklad 4.3) • Do popredia sa tu dostáva mechanizmus zoskupovania podľa timbru • Ilúzia oktávy (Pierce 1983, Príklad 4.1) • Opakovanému tónu venujeme menšiu pozornosť ako novému tónu stimul percept stimul percept • Paradoxy klesania (Pierce 1983, Príklady 4.5, 4.6) • Do popredia sa tu dostáva mechanizmus zoskupovania podľa harmonickej príbuznosti

 19. Použitá literatúra • John R. Pierce (1983) The Science of Musical Sound, Scientific American Books, New York. • Deutsch, D. (1999) "Grouping Mechanisms in Music", In: Deutsch, D. (ed.). The Psychology of Music, Academic Press, 299-348. • Deutsch, D. (1999) "The Processing of Pitch Combinations", In: Deutsch, D. (ed.). The Psychology of Music, Academic Press, 349-412.