rrif rrif konzalting konzalting n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RRiF RRiF Konzalting Konzalting PowerPoint Presentation
Download Presentation
RRiF RRiF Konzalting Konzalting

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

RRiF RRiF Konzalting Konzalting - PowerPoint PPT Presentation


  • 145 Views
  • Uploaded on

RRiF RRiF Konzalting Konzalting. PRIMJENA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI - obveznici primjene, rokovi za postupke, područja primjene - Predavač: dr . sc . Vlado BRKANIĆ , prof . vis. šk .,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

RRiF RRiF Konzalting Konzalting


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rrif rrif konzalting konzalting
RRiFRRiFKonzalting Konzalting

PRIMJENA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI

- obveznici primjene, rokovi za postupke, područja primjene -

Predavač: dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. vis. šk.,

ovl. rač. i ovl. rev.

Zagreb, studeni 2012.

1 podru je primjene
1. PODRUČJE PRIMJENE

• rokovi plaćanja (čl. 11. – 14. neprimjena kažnjiva)

• predstečajna nagodba (neprimjena kažnjiva)

Postoje dijelovi Zakona koji su deklaratornog značenja,

kao:

- financijsko poslov. poduzet. (čl. 4. – 10.) – nije kažnjivo

- nelikvidnost i insolventnost (čl. 15. – 18.) – nije kažnjivo

- nepokretanje predstečajne nagodbe (čl. 18. – 86.) kažnjivo

2 nov ane kazne za prekr aj l 88
2. NOVČANE KAZNE ZA PREKRŠAJ (čl. 88.)

Kazna od 10.000,00 kn do 1,000.000,00 za prekršaj ako

poduzetnik:

1. Ne ispunjava dospjele novčane obveze u roku;

2. Daje zajmove i isplaćuje predujam dobitka ili dobiti

(dividende?) a ne ispunjava dospjele obveze;

3. Obavlja plaćanja koja nisu nužna – izvanprioritetna

plaćanja;

4. Ne dopusti pristup podatcima i ispravama koje su od

značenja za financijsko restrukturiranje (čl. 24.), te

ako se ne daju podatci i obavijesti nagodbom vijeću

(čl. 40.);

5. Ne pokrene predstečajnu nagodbu;

slide4

6. Ne podnese trgovačkom sudu prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe u roku od 3 dana od dana prihvaćanja plana financijskog restrukturiranja

(čl. 66. st. 1.);

7. Ne pristupi sklapanju predstečajne nagodbe pred trgovačkim sudom, a prihvatio je plan fin. restrukturiranja;

8. Ne podnese izvješće o provedbi fin. restrukturiranja

u roku od 45 dana nakon isteka razdoblja;

9. Ne pridržava se rokova plaćanja utvrđenih predstečajnom

nagodbom.

Prekršajne kazne za odgovornu osobu od 1.000,00 do

50.000,00 kn.

3 obveznici primjene zakona
3. OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA

• Za uspostavu rokova plaćanja:

• trgovačka društva i trgovci pojedinci

pravne osobe

• drugi poduzetnici koje ostvaruju dobitak

fizičke osobe

• osobe javnog prava (prema Zakonu o jav. nab.- Nar. nov.,

br. 90/11.)

- javni naručitelji (ministarstva, agencija, ustanove i dr.)

- sektorski naručitelji (trg. društva u držav. vlasništvu i dr.)

slide6

• Za provedbu predstečajne nagodbe:

- pravne osobe (osim iznimke) → trgovačka društva,

zadruge, ustanove, udruge i sl.

- trgovac pojedinac

- obrtnici (svi), osim odvjetnika i javnih bilježnika

• Ne provode pred. steč. nagodbu

- financ. i sl. institucije

- RH, fondovi, zavodi

- proizvođači naoružanja (čl. 25.)- društva i osobe u stečaju (čl.39. st.4.)- dužnik koji nema imovine i zaposlenika ako odluči da

neće pokrenuti predstečajnu nagodbu

4 postupanje u uvjetima nelikvidnosti prije predste ajne nagodbe
4. POSTUPANJE U UVJETIMA NELIKVIDNOSTI PRIJE PREDSTEČAJNE NAGODBE

• Dopuštenost nužnih plaćanja za redovno poslovanje

(čl. 17. Zakona)

1. Prioritetne tražbine radnika (plaće, otpremnine)

2. Plaće radnika od dana otvaranja predstečajne

nagodbe,

3. Operativni troškovi poslovanja (el. energ., voda i dr.)

4. Nabavu robe i usluga za redovno poslovanje

5. PDV, trošarine, doprinose i dr. javne obveze

6. Troškove postupaka pred javnopravnim tijelima

slide8

• Zabrana plaćanja

- isplate zajmova, predujmova dobitka, isplate

dobitka/dividende, prijenosi na treće osobe i

povezanadruštva

• Liberalizacija plaćanja

- od trenutka otvaranja predstečajne nagodbe do

pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava predstečajna

nagodba, ali uz suglasnost povjerenika predstečajne

nagodbe

5 rokovi za pokretanje predste ajne nagodbe
5. ROKOVI ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE

• Poduzetnici – dužnici koji su zatečeni u nelikvidnosti

ili insolventnosti (blokadi računa) sa stupanjem na

snagu Zakona (čl. 89.)  do 30. XII. 2012. (nedjelja)

pokrenuti predstečajnu nagodbu

• Poduzetnici – dužnici za koje su se stekli uvjeti za

pokretanje predstečajne nagodbe (čl. 16. i čl. 18. Zakona)

 u roku 60 dana od nastanka nelikvidnosti koja traje

dulje od 60 dana (ukupno 120 dana)

 u roku 81 dan od nastanka insolventnosti (60 dana

+ blokada računa od 21 dan)

U navedenim rokovima treba pripremiti dokumente za

pokretanje predstečajne nagodbe.

6 adekvatnost kapitala
6. ADEKVATNOST KAPITALA

• Obveze uprave u vezi financiranja poslovanja

• Neadekvatan kapital – što poduzeti:

- sazvati skupštinu

- provesti mjere (poboljšanja) u roku 90 dana

• Nelikvidnost i izvori financiranja

- neispunjenje dospjelih obveza i njihova visini od 20%

svih (kratkoročnih?) obveza, ili

- neisplata plaće u roku 30 dana

• Insolventnost

- nesposobnost plaćanja dulja od 60 dana

- prezaduženost (imovina manja od obveza)

7 dokumenti za pokretanje predste ajne nagodbe
7. DOKUMENTI ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE

Prijedlogu za pokretanje predstečajne nagodbe potrebno je u

FINA predati:

1. Izvješće o financijskom stanju i poslovanju

2. Plan financijskog restrukturiranja

3. Plan operativnog restrukturiranja

4. Izvješće ovlaštenog revizora

5. Popis imovine i prava dužnika kojima su dana osiguranja

(zalog i sl.)

6. Izjava da predstečajna nagodba neće utjecati na tražbine radnika

7. Opis pregovora s vjerovnicima

8. Obavijesti dostavljene vjerovnicima

9. Ostale dokumente

8 dokumenti za pokretanje skra enog postupka predste ajne nagodbe
8. DOKUMENTI ZA POKRETANJE SKRAĆENOG POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Poduzetnik – dužnik koji je nelikvidan i/ili insolventan a

njegove obveze ne prelaze 1,000.000,00 kn i zapošljava

manje od 10 radnika podnosi (čl. 67. Zakona):

1. Izvještaj o fin. stanju i poslovanju

2. Podatke o ukupnim obvezama prema vjerovnicima na

datum financijskog izvještaja

3. Popis vjerovnika koji imaju pravo odvojenog namirenja

(osiguranja)

4. Izjava da nagodba neće biti na štetu radnika

slide13

5. Izjava dužnika ovjerena kod javnog bilježnika da

fin. izvj. prikazuju potpuno i istinito stanje i poslovanje

6. Ovjereni sporazum o prihvaćanju fin. restrukturiranja

s vjerovnicima čije tražbine prelaze ½ vrijednosti

tražbine za pojedine skupine (javni sektor, fin. inst., ost.

vjerov.) ili prelaze većinu od 2/3 prijavljenih tražbina

7. Ostali dokumenti

9 po etak postupka predste ajne nagodbe
9. POČETAK POSTUPKA PREDSTEČAJNENAGODBE

• Pravne posljedice nastupaju s objavom oglasa na web

FINA-e (čl. 68. Zakona)

• Prekid svih ovrha i osiguranja koja su započeta prije

otvaranja predst. nagodbe (osim za izlučne i razlučne

vjerovnike koji su stekli namirenje u 60 dana prije

ostvarenja predst. nagodbe) - čl. 70.

• Plaćanja (samo nužna) uz suglasnost povjerenika

predstečajne nagodbe (čl. 69.)

• Dospijeće svih nedospjelih tražbina s danom otvaranja

predstečajne nagodbe (radi ponovnog ugovaranja rokova

plaćanja u skladu s planom financijskog restrukturiranja)

slide15

• Preračunavanje tražbina (valuta) na kune na dan

otvaranja predstečajne nagodbe

• Povremene tražbine vjerovnika pretvaraju se u

jednokratne novčane tražbine (čl. 76.)

• Otvara se postupak prijeboja po redovnom postupku

(ono što se može prebiti s protutražbinama)

• Prekid zastare od dana podnošenja prijave za predsteč.

nagodbu do proteka roka za isplatu po predst. nagodbi

ili do obustave postupka (čl. 78.)

10 realna ograni enja predste ajne nagodbe
10. REALNA OGRANIČENJA PREDSTEČAJNENAGODBE

1. Predstečajna nagodba je dragovoljna za dužnike i

vjerovnike čije tražbine čine većinu i može se pokrenuti

ako se dobije suglasnost od:

- 50% → javnog sektora

→ financijskih institucija

→ ostalih vjerovnika

ili

- 75% (2/3) od vrijednosti svih prijavljenih tražbina

vjerovnika.

Smatra se da su protiv plana fin. restrukt. imatelji prava

glasa a nisu glasovali.

slide17

2. Revizorsko izvješće

- o fin. izvještajima koji nisu stariji 3 mj.;

- o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza

dužnika;

- o procijenjenoj vrijednosti društva i tražbina vjerovnika

u odnosu na tu vrijednost radi pretvaranja tražbina u

udjel, ili za otpis dijela tražbina (čl. 47.);

Pozitivno mišljenje:

- ako utvrdi da je dužnik nelikvidan ili insolventan

- ako procjeni s 50,01% i većom vjerojatnošću da plan

fin. restrukt. omogućuje likvidnost i solventnost.

Negativno mišljenje → ako fin. restrukt. neće omogućiti

likvidnost i solventnost.

slide18

3. Ako se pokrene predstečajna nagodba s nepotpunom

dokumentacijom pa se po pozivu nagodbenog vijeća

ne dopuni prijedlog postupka (čl. 49.).

4. Ispitno ročište nije uspjelo jer je sporno ostalo više od

25% vrijednosti prijavljenih tražbina (čl. 60.).

5. Plan fin. restrukt. ne bude prihvaćen (čl. 64.)

6. Ako dužnik obavlja plaćanja koja prelaze nužna plaćanja, ako HNB ne izda dopuštenje banci u

pretvaranju tražbine u udjel, i dr. (čl. 65.).

7. Troškovi predstečajne nagodbe.

11 predste aj ili ste aj
11. PREDSTEČAJ ILI STEČAJ

• Stečaj pokreće FINA ako obustavi predstečajnu nagodbu

(čl. 27. st. 4.)

• Dužnik sam pokrene stečaj prema Stečajnom zakonu

(60 dana blokada novčanih računa + 21 dan za

pokretanje stečaja)

Ako ne pokrene predstečajna nagodba = novčana kazna

za nepostupanje (čl. 88. Zakona)

• Dužnik unutarnjim mjerama i u pregovorima s

vjerovnicima uspostavi stanje likvidnosti

= PRESTANAK PREDSTEČAJNIH RAZLOGA

12 postupovni tijek predste aja
12. POSTUPOVNI TIJEK PREDSTEČAJA

I. Razdoblje za podnošenje prijedloga za p.n.

II. Razdoblje otvaranja p.n. u FINA

III. Upis p.n. u Trgovački sud

IV. Provedba plana fin. restrukturiranja

V. Povrat u rad ili stečaj