RRiF RRiF Konzalting Konzalting - PowerPoint PPT Presentation

rrif rrif konzalting konzalting n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RRiF RRiF Konzalting Konzalting PowerPoint Presentation
Download Presentation
RRiF RRiF Konzalting Konzalting

play fullscreen
1 / 20
RRiF RRiF Konzalting Konzalting
151 Views
Download Presentation
melvyn
Download Presentation

RRiF RRiF Konzalting Konzalting

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RRiFRRiFKonzalting Konzalting PRIMJENA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI - obveznici primjene, rokovi za postupke, područja primjene - Predavač: dr. sc. Vlado BRKANIĆ, prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev. Zagreb, studeni 2012.

 2. 1. PODRUČJE PRIMJENE • rokovi plaćanja (čl. 11. – 14. neprimjena kažnjiva) • predstečajna nagodba (neprimjena kažnjiva) Postoje dijelovi Zakona koji su deklaratornog značenja, kao: - financijsko poslov. poduzet. (čl. 4. – 10.) – nije kažnjivo - nelikvidnost i insolventnost (čl. 15. – 18.) – nije kažnjivo - nepokretanje predstečajne nagodbe (čl. 18. – 86.) kažnjivo

 3. 2. NOVČANE KAZNE ZA PREKRŠAJ (čl. 88.) Kazna od 10.000,00 kn do 1,000.000,00 za prekršaj ako poduzetnik: 1. Ne ispunjava dospjele novčane obveze u roku; 2. Daje zajmove i isplaćuje predujam dobitka ili dobiti (dividende?) a ne ispunjava dospjele obveze; 3. Obavlja plaćanja koja nisu nužna – izvanprioritetna plaćanja; 4. Ne dopusti pristup podatcima i ispravama koje su od značenja za financijsko restrukturiranje (čl. 24.), te ako se ne daju podatci i obavijesti nagodbom vijeću (čl. 40.); 5. Ne pokrene predstečajnu nagodbu;

 4. 6. Ne podnese trgovačkom sudu prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe u roku od 3 dana od dana prihvaćanja plana financijskog restrukturiranja (čl. 66. st. 1.); 7. Ne pristupi sklapanju predstečajne nagodbe pred trgovačkim sudom, a prihvatio je plan fin. restrukturiranja; 8. Ne podnese izvješće o provedbi fin. restrukturiranja u roku od 45 dana nakon isteka razdoblja; 9. Ne pridržava se rokova plaćanja utvrđenih predstečajnom nagodbom. Prekršajne kazne za odgovornu osobu od 1.000,00 do 50.000,00 kn.

 5. 3. OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA • Za uspostavu rokova plaćanja: • trgovačka društva i trgovci pojedinci pravne osobe • drugi poduzetnici koje ostvaruju dobitak fizičke osobe • osobe javnog prava (prema Zakonu o jav. nab.- Nar. nov., br. 90/11.) - javni naručitelji (ministarstva, agencija, ustanove i dr.) - sektorski naručitelji (trg. društva u držav. vlasništvu i dr.)

 6. • Za provedbu predstečajne nagodbe: - pravne osobe (osim iznimke) → trgovačka društva, zadruge, ustanove, udruge i sl. - trgovac pojedinac - obrtnici (svi), osim odvjetnika i javnih bilježnika • Ne provode pred. steč. nagodbu - financ. i sl. institucije - RH, fondovi, zavodi - proizvođači naoružanja (čl. 25.)- društva i osobe u stečaju (čl.39. st.4.)- dužnik koji nema imovine i zaposlenika ako odluči da neće pokrenuti predstečajnu nagodbu

 7. 4. POSTUPANJE U UVJETIMA NELIKVIDNOSTI PRIJE PREDSTEČAJNE NAGODBE • Dopuštenost nužnih plaćanja za redovno poslovanje (čl. 17. Zakona) 1. Prioritetne tražbine radnika (plaće, otpremnine) 2. Plaće radnika od dana otvaranja predstečajne nagodbe, 3. Operativni troškovi poslovanja (el. energ., voda i dr.) 4. Nabavu robe i usluga za redovno poslovanje 5. PDV, trošarine, doprinose i dr. javne obveze 6. Troškove postupaka pred javnopravnim tijelima

 8. • Zabrana plaćanja - isplate zajmova, predujmova dobitka, isplate dobitka/dividende, prijenosi na treće osobe i povezanadruštva • Liberalizacija plaćanja - od trenutka otvaranja predstečajne nagodbe do pravomoćnosti Rješenja kojim se odobrava predstečajna nagodba, ali uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe

 9. 5. ROKOVI ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE • Poduzetnici – dužnici koji su zatečeni u nelikvidnosti ili insolventnosti (blokadi računa) sa stupanjem na snagu Zakona (čl. 89.)  do 30. XII. 2012. (nedjelja) pokrenuti predstečajnu nagodbu • Poduzetnici – dužnici za koje su se stekli uvjeti za pokretanje predstečajne nagodbe (čl. 16. i čl. 18. Zakona)  u roku 60 dana od nastanka nelikvidnosti koja traje dulje od 60 dana (ukupno 120 dana)  u roku 81 dan od nastanka insolventnosti (60 dana + blokada računa od 21 dan) U navedenim rokovima treba pripremiti dokumente za pokretanje predstečajne nagodbe.

 10. 6. ADEKVATNOST KAPITALA • Obveze uprave u vezi financiranja poslovanja • Neadekvatan kapital – što poduzeti: - sazvati skupštinu - provesti mjere (poboljšanja) u roku 90 dana • Nelikvidnost i izvori financiranja - neispunjenje dospjelih obveza i njihova visini od 20% svih (kratkoročnih?) obveza, ili - neisplata plaće u roku 30 dana • Insolventnost - nesposobnost plaćanja dulja od 60 dana - prezaduženost (imovina manja od obveza)

 11. 7. DOKUMENTI ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE Prijedlogu za pokretanje predstečajne nagodbe potrebno je u FINA predati: 1. Izvješće o financijskom stanju i poslovanju 2. Plan financijskog restrukturiranja 3. Plan operativnog restrukturiranja 4. Izvješće ovlaštenog revizora 5. Popis imovine i prava dužnika kojima su dana osiguranja (zalog i sl.) 6. Izjava da predstečajna nagodba neće utjecati na tražbine radnika 7. Opis pregovora s vjerovnicima 8. Obavijesti dostavljene vjerovnicima 9. Ostale dokumente

 12. 8. DOKUMENTI ZA POKRETANJE SKRAĆENOG POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE Poduzetnik – dužnik koji je nelikvidan i/ili insolventan a njegove obveze ne prelaze 1,000.000,00 kn i zapošljava manje od 10 radnika podnosi (čl. 67. Zakona): 1. Izvještaj o fin. stanju i poslovanju 2. Podatke o ukupnim obvezama prema vjerovnicima na datum financijskog izvještaja 3. Popis vjerovnika koji imaju pravo odvojenog namirenja (osiguranja) 4. Izjava da nagodba neće biti na štetu radnika

 13. 5. Izjava dužnika ovjerena kod javnog bilježnika da fin. izvj. prikazuju potpuno i istinito stanje i poslovanje 6. Ovjereni sporazum o prihvaćanju fin. restrukturiranja s vjerovnicima čije tražbine prelaze ½ vrijednosti tražbine za pojedine skupine (javni sektor, fin. inst., ost. vjerov.) ili prelaze većinu od 2/3 prijavljenih tražbina 7. Ostali dokumenti

 14. 9. POČETAK POSTUPKA PREDSTEČAJNENAGODBE • Pravne posljedice nastupaju s objavom oglasa na web FINA-e (čl. 68. Zakona) • Prekid svih ovrha i osiguranja koja su započeta prije otvaranja predst. nagodbe (osim za izlučne i razlučne vjerovnike koji su stekli namirenje u 60 dana prije ostvarenja predst. nagodbe) - čl. 70. • Plaćanja (samo nužna) uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe (čl. 69.) • Dospijeće svih nedospjelih tražbina s danom otvaranja predstečajne nagodbe (radi ponovnog ugovaranja rokova plaćanja u skladu s planom financijskog restrukturiranja)

 15. • Preračunavanje tražbina (valuta) na kune na dan otvaranja predstečajne nagodbe • Povremene tražbine vjerovnika pretvaraju se u jednokratne novčane tražbine (čl. 76.) • Otvara se postupak prijeboja po redovnom postupku (ono što se može prebiti s protutražbinama) • Prekid zastare od dana podnošenja prijave za predsteč. nagodbu do proteka roka za isplatu po predst. nagodbi ili do obustave postupka (čl. 78.)

 16. 10. REALNA OGRANIČENJA PREDSTEČAJNENAGODBE 1. Predstečajna nagodba je dragovoljna za dužnike i vjerovnike čije tražbine čine većinu i može se pokrenuti ako se dobije suglasnost od: - 50% → javnog sektora → financijskih institucija → ostalih vjerovnika ili - 75% (2/3) od vrijednosti svih prijavljenih tražbina vjerovnika. Smatra se da su protiv plana fin. restrukt. imatelji prava glasa a nisu glasovali.

 17. 2. Revizorsko izvješće - o fin. izvještajima koji nisu stariji 3 mj.; - o realnosti i objektivnosti priloženog popisa obveza dužnika; - o procijenjenoj vrijednosti društva i tražbina vjerovnika u odnosu na tu vrijednost radi pretvaranja tražbina u udjel, ili za otpis dijela tražbina (čl. 47.); Pozitivno mišljenje: - ako utvrdi da je dužnik nelikvidan ili insolventan - ako procjeni s 50,01% i većom vjerojatnošću da plan fin. restrukt. omogućuje likvidnost i solventnost. Negativno mišljenje → ako fin. restrukt. neće omogućiti likvidnost i solventnost.

 18. 3. Ako se pokrene predstečajna nagodba s nepotpunom dokumentacijom pa se po pozivu nagodbenog vijeća ne dopuni prijedlog postupka (čl. 49.). 4. Ispitno ročište nije uspjelo jer je sporno ostalo više od 25% vrijednosti prijavljenih tražbina (čl. 60.). 5. Plan fin. restrukt. ne bude prihvaćen (čl. 64.) 6. Ako dužnik obavlja plaćanja koja prelaze nužna plaćanja, ako HNB ne izda dopuštenje banci u pretvaranju tražbine u udjel, i dr. (čl. 65.). 7. Troškovi predstečajne nagodbe.

 19. 11. PREDSTEČAJ ILI STEČAJ • Stečaj pokreće FINA ako obustavi predstečajnu nagodbu (čl. 27. st. 4.) • Dužnik sam pokrene stečaj prema Stečajnom zakonu (60 dana blokada novčanih računa + 21 dan za pokretanje stečaja) Ako ne pokrene predstečajna nagodba = novčana kazna za nepostupanje (čl. 88. Zakona) • Dužnik unutarnjim mjerama i u pregovorima s vjerovnicima uspostavi stanje likvidnosti = PRESTANAK PREDSTEČAJNIH RAZLOGA

 20. 12. POSTUPOVNI TIJEK PREDSTEČAJA I. Razdoblje za podnošenje prijedloga za p.n. II. Razdoblje otvaranja p.n. u FINA III. Upis p.n. u Trgovački sud IV. Provedba plana fin. restrukturiranja V. Povrat u rad ili stečaj