atomfysik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atomfysik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atomfysik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Atomfysik - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

Atomfysik. Demokritos (c:a 460-370 f.Kr ). Grekisk filosof och tillsammans med Leukippos företrädare för den antika atomteorin. Verkligheten består av odelbara (=atom) och oföränderliga atomer som alltid har funnits.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atomfysik' - melvina-hartnett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
demokritos c a 460 370 f kr
Demokritos (c:a 460-370 f.Kr)
 • Grekisk filosof och tillsammans med Leukippos företrädare för den antika atomteorin.
 • Verkligheten består av odelbara (=atom) och oföränderliga atomer som alltid har funnits.
 • Själen består av särskilt fina, runda och glatta atomer som finns i hela kroppen.
 • Den antika atomismen var mer filosofisk än naturvetenskaplig.
atombegreppet blir naturvetenskapligt
Atombegreppetblir naturvetenskapligt
 • Robert Boyle (1627-1691) ansåg att materien består av osynliga små korpuskler med olika form och storlek som kan förenas till bestämda grupper (molekyler).
 • •Väte och syre förenas alltid i det enkla viktsförhållandet 1/8 när vatten bildas.
 • •Utifrån bl a detta formulerar John Dalton (1803) en atomteori där atomer ses som grundämnenas minsta delar, med en för varje grundämne unik atomvikt.
amadeo avogadro 1776 1856
Amadeo Avogadro (1776–1856)
 • Italiensk fysiker och kemist.
 • Gaser reagerar alltid i enkla heltalsförhållanden, t ex 2 volymer vätgas (H2) och 1 volym syrgas (O2) ger vatten (2H2O).
 • Detta gav Avogadro år 1811 idéen att lika volymer av alla gaser (vid samma temperatur och tryck) innehåller lika antal molekyler.
j ns jacob berzelius 1779 1848
Jöns Jacob Berzelius (1779-1848)
 • •Kemist och en av Sveriges mest berömda naturforskare.
 • •År 1818 hade han bestämt atomvikten hos 45 av dåtidens 49 kända grundämnen.
 • •Läs mer här!
brownsk r relse
Brownsk rörelse
 • Robert Brown observerade 1827 att små partiklar i en vätska rör sig oregelbundet.
 • Orsaken var enligt Brown stötar från vätskans molekyler.
 • Detta bevisades av Albert Einstein 1905.
 • Detta bevisar existensen av atomer och molekyler.
 • Läs mer här!
elektronen uppt cks 1897
Elektronen upptäcks 1897
 • I början av 1800-talet visste man att joner har en laddning som är en multipel av ett heltal.
 • År 1897 upptäcker J JThomson (1856–1940) att katodstrålar (elektronstrålar) består av negativt laddade partiklar, som han kallar korpuskler (elektroner).
 • Han bestämde även dess kvot qe/me.
 • Han antog att elektronen är en beståndsdel i atomen.
thomsons atommodell
Thomsons atommodell
 • •Visste att atomen är elektriskt neutral.
 • •Antog att de negativa elektronerna är inbäddade i en positivt laddad partikel, vilka tillsammans utgör atomen.
 • •”Kallas Thomsons russinkaksmodell”.
 • •Fick nobelpriset år 1906.
 • •Läs mer här!
radioaktiviteten uppt cks
Radioaktiviteten upptäcks
 • År 1896 upptäcker Henri Becquerel att ett uransaltsvärtar en fotografisk plåt.
 • Saltet utsänder uranstrålar.
 • Marie Curie (1867–1934) inför begreppet radioaktivitet och upptäcker tillsammans med sin man Pierre olika typer av radioaktivitet.
 • Becquerel och makarna Curie tilldelas nobelpriset i fysik 1903.
 • Marie tilldelas även nobelpriset i kemi 1911.
 • en benmärgsskada orsakad av radioaktiv strålning
ernest rutherford 1871 1937
Ernest Rutherford (1871-1937)
 • •Uppväxt på Nya Zeeland, verksam i England. Läs mer!
 • •Upptäcker tre typer av radioaktivitet, som han kallar alfa-, beta- och gammastrålning (a, b, g).
 • •Visade år 1903 att a-strålar är positiva och år 1908 att de utgörs av heliumkärnor (He2+) med hög hastighet.
 • •Nobelpris i kemi år 1908.
rutherfords guldfolie
Rutherfords guldfolie
 • Bestrålade en tunn guldfolie med a-partiklar.
 • Flertalet partiklar passerade genom foliet.
 • Enstaka partiklar studsade tillbaka.
 • - Lika otroligt som om du fyrar av en femtontums granat mot ett pappersblad och granaten kommer tillbaka och träffar dig, enligt Rutherford.
 • Thomssons atommodell orimlig!
rutherfords atommodell 1911
Rutherfords atommodell (1911)
 • Atomen består mest av tomrum.
 • Atomassan och dess positiva laddning måste vara koncentrerad till en ytterst liten kärna, omgiven av elektroner.
 • Mätte kärnans diameter till 10-15 m och atomens till 10-10 m.
 • Kallas även planetmodellen och gäller i huvudsak än idag.
planetmodellen bristf llig
Planetmodellen bristfällig
 • Likt planeternas rörelse runt solen måste de negativa elektronerna cirkulera runt den positiva atomkärnan för att inte falla in i den.
 • Accelerade laddningar sänder dock ut elektromagnetisk strålning, enligt klassisk fysik, och kommer således att tappa fart och falla in mot kärnan.
 • Atommodellen måste modifieras.
niels bohrs 1885 1962
Niels Bohrs (1885-1962)
 • Dansk fysiker, nobelpris 1922.
 • Bohrs två postulat år 1913 för en stabil atom:
 • Elektronerna rör sig endast i vissa tillåtna cirkulära banor runt atomkärnan utan att sända ut strålning.
 • Atomen strålar endast när en elektron övergår från en bana till en annan och då med en frekvens som ges av formeln hf=E1-E2
bohrs atommodell 1913
Bohrs atommodell (1913)
 • Enligt Bohr rör sig elektronerna i vissa tillåtna banor (skal)
excitation av atomer
Excitation av atomer
 • Bohrs atommodell förklarar spektrallinjer med att den exciterade atomens elektroner faller tillbaka till lägre energinivåer (elektronbanor). Energiminskningen utsänds som fotoner (linjer).
 • Atomer exciteras på främst två sätt:
 • Via rörelseenergi från en kolliderande elektron. För excitation krävs att elektronens rörelseenergi är minst energiskillnaden till nästa energinivå.
 • Absorption av en foton, vars energi exakt är energiskillnaden till en högre energinivå i atomen
emissionsspektrum
Emissionsspektrum
 • Det finns tre typer av emissionsspektrum:
 • Värmestrålning från fasta material ger kontinuerligt spektrum (alla våglängder), t ex från glödlampor:
 • Värmestrålning och urladdningar i enkla gaser ger linjespektrum (spektrallinjer). Här från väte:
 • Värmestrålning och urladdningar i molekylgaser ger bandspektrum, t ex från lysrör. Här från järn:
urladdningsr r
Urladdningsrör
 • En hög spänning (flera tusen volt) läggs över rörets ändar.
 • Röret är fyllt med en gas under lågt tryck.
 • Urladdningen får elektronerna att excitera atomerna i den tunna gasen.
 • När atomerna återgår till grundtillståndet sänder de ut fotoner, som syns som spektrallinjer.
spektralhistoria
Spektralhistoria
 • Anders Ångström (1814–74), svensk fysiker och astronom, en av spektroskopins grundare. Den förste (1853) som observerade vätets spektrum.
 • Johann Jakob Balmer (1825–98), schweizisk matematiker. Uppställde 1885 en formel för vätets spektrallinjer utifrån Ångströms mätningar.
 • Janne Rydberg (1854–1919), svensk fysiker och matematiker, som 1890 förbättrade Balmers formel.
absorptionsspektrum
Absorptionsspektrum
 • Gas som belyses av ljus absorberar de våglängder som gasen emitterar.
 • Ljus som passerar en gas saknar alltså vissa våglängder, vilket ses som svarta linjer i ett kontinuerligt spektrum.
 • Detta kallas ett absorptionsspektrum.
frauenhoferlinjer
Frauenhoferlinjer
 • Mörka absorptionslinjer i solens kontinuerliga spektrum:
 • Atomer och molekyler i solens atmosfär absorberar vissa våglängder i solljuset, t ex väte och helium.H:
 • Upptäcktes (600 linjer) av Joseph von Fraunhofer (1787–1826) år 1814.

He:

bohr f rklarar spektrallinje
Bohr förklarar spektrallinje
 • Balmers eller Rydbergs formler är empiriska och förklarar inte varför linjepektrum uppkommer.
 • Bohrs atommodell förklarar att spektrallinjer uppkommer när en elektron hoppar mellan tillåtna energitillstånd (skal) och då sänder ut fotoner med bestämd våglängd.
 • Bohrs atommodell förklarar dock inte varför elektronerna endast tillåts existera i vissa banor (energinivåer).
st ende v gor och elektronbanor
Stående vågor och elektronbanor
 • Förklaringen ligger i de Broglies materievågor.
 • Elektronen kan endast existera i banor där elektronvåglängden ger stående vågor.
 • Elektronbanans omkrets motsvarar ett helt antal (n=1, 2, 3…) elektronvåglängder.
v teatomen
Väteatomen
 • Väte upptäckts år 1766 av Henry Cavendish (1731–1810) i London.
 • Vanligaste grundämnet – universums vikt utgörs av 70-80 % av väte.
 • Enklaste grundämnet – en proton och en elektron.
 • Lätt att beräkna radie och energinivåer för.
bohrradien f r v te
Bohrradien för väte
 • Rydbergs formel för väte, samt väteatomens radie (R) och energinivåer kan beräknas.
 • Bohrradien R1=0,0529nm är väteatomens radie i grundtillståndet (n=1).
 • Elektronen har då hastigheten v=2,19 Mm/s
v teatomens energiniv er
Väteatomens energinivåer
 • Energinivåerna En härleds med klassisk fysik kombinerat med uttrycket för bohrradien (se länk).
 • Grundtillstånd för n=1.
 • Negativa energinivåer därför att den joniserade väteatomen (d v s då elektronen avlägsnats) antas ha energin 0 eV.
 • Jonisationsenergin är 13,6 eV.
v teatomens emissionsspektrum
Väteatomens emissionsspektrum
 • Spektrat indelas i tre serier:
 • Lymanserien – övergångar till grundtillståndet (n=1), som ger kortvågigt osynligt UV-ljus.
 • Balmerserien – övergångar till nivån n=2, där övergångar från nivåerna n=3, 4, 5, 6 ger synligt ljus, resten är energirikare UV-ljus.
 • Paschenserien – övergångar till nivån n=3, där allt ljus ligger i infraröda området.
stimulerad emission
Stimulerad emission
 • I en exciterad atom faller elektronerna normalt tillbaka till lägre energinivåer slumpmässigt.
 • Belyses en exciterad atom med fotoner med samma energi som mellan två energinivåer utlöses emision.
 • Detta kallas stimulerad emission och är principen för laser - LightAmplification by Stimulated Emission ofRadiation.
koherent ljus
Koherent ljus
 • Laserljus har två värdefulla egenskaper:
 • Ljuset har en frekvens (d v s en våglängd, en färg).
 • Ljusvågorna/fotonerna är i fas med varandra.
 • Detta kallas koherent ljus.
laserns funktion
Laserns funktion
 • Blixtlampan exciterar atomerna i gasröret.
 • Fotoner som reflekteras i speglarna stimulerar exciterade atomer till emission. Läs mer här!
laserhistoria
Laserhistoria
 • År 1917 förklarade Albert Einstein teoretiskt grunderna för stimulerad emission.
 • År 1954 uppfanns den första masern - ’laser’ för mikrovågor, vilket gav N Basov, C H Townes och A Prochorov nobelpris 1964.
 • År 1958 publicerar A L Schawlow och C H Townes principerna för laserverkan. Schawlow fick nobelpris 1981.
 • År 1960 konstruerar T Maiman den första lasern.
r ntgenstr lning
Röntgenstrålning
 • Elektromagnetisk strålning (som ljus) med kort våglängd (0,001-50 nm).
 • Skapas genom att beskjuta en metallyta med elektroner med hög fart (hög energi, c:a 50 keV).
 • Röntgenrörmed vattenkylning:
r ntgenspektrum
Röntgenspektrum
 • Topparna visar den karakteristiska strålningen som är unik för materialet i metallplattan (anoden).
 • Kurvan visar bromsstrålningen.

(0,01 nm),Karakteristisk strålning, Bromsstrålning

tv typer av r ntgenstr lning
Två typer av röntgenstrålning
 • Vid inbromsningen av elektronerna skapas två typer av röntgenstrålning:
 • Bromsstrålning – laddningar som accelereras sänder ut kontinuerlig strålning.
 • Karakteristisk strålning – elektronerna exciterar metallatomerna genom att slå ut elektroner i de innersta skalen. Fotoner med hög energi skapas när dessa skal besätts med fria elektroner.
 • Metallytan består av tunga atomer (wolfram, molybden) med många elektroner.
r ntgenhistoria
Röntgenhistoria
 • År 1895 upptäcker Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) röntgenstrålningen, som då var okänd och kallades X-ray.
 • Fick första nobelpriset i fysik 1901.
 • Röntgenbilden är från år 1896.
 • Max von Laue (1879-1960) upptäckte 1912 att röntgen är elektromagnetisk strålning genom diffraktion i kristaller (nobelpris 1914).
bohrs atommodell modifieras
Bohrs atommodell modifieras
 • Redan innan Bohr presenterade sin modell för väteatomen 1913 hade man med högupplösande spektroskopi upptäckt att bl a vätets spektrallinjer består av flera tätt liggande linjer, s k finstruktur.
 • År 1916 modifierade Arnold Sommerfeld (1868-1951) Bohrs atommodell till att omfatta elliptiska elektronbanor.
bohr sommerfelds atommodell
Bohr-Sommerfelds atommodell
 • Finstrukturen kan ej förklaras med enbart huvudkvanttalet n (d v s elektronskalen K, L, M …).
 • Sommerfeld inför ytterligare ett kvanttal – banimpulmomentkvanttaletl, som kan anta värdena l =0, 1, 2, 3, n-1 och anger elektronbanans excentricitet.
 • l = 0, 1 och 2 kallas även s-, p- och d-elektroner.
 • I atomer med mer änen en elektron angerl-kvanttalen olikaenergitillstånd (underskal).
zeeman effekten
Zeeman-effekten
 • År 1896 upptäckte Pieter Zeeman (1856-1943) att spektrallinjer uppspaltas om ljuskällan placeras i ett magnetfält. Detta kallas Zeeman-effekt.
 • Nobelpris 1902.
 • Bohr-Sommerfeld-modellen tolkar detta som att elektronens banrörelse skapar ett magnetfält som samverkar med det yttre magnetfältet.
 • Effekten beskrivs med det magnetiska kvanttalet ml = 0, ±1, ±2… ±l
elektronspinn ger v tets finstruktur
Elektronspinn ger vätets finstruktur
 • År 1925 antar Samuel Goudsmit och George Uhlenbeck att elektronen roterar runt sin axel (som jorden) i sin bana runt atomkärnan.
 • Detta påverkar atomens energitillstånd.
 • De inför elektronspinnkvanttalet
 • Detta beskriver finstrukturen i vätets spektrum.
 • Bra länk om kvantmekanik.
elektronbanor och kvanttal
Elektronbanor och kvanttal
 • Elektronbanorna är inte cirkulära, utan sfäriska.
 • Det finns heller inte ”banor”, utan sannolikheter att finna elektronen på i ett visst läge i ”elektronmolnet”.
 • Med de fyra kvanttalen n, l, ml och ms kan emellertid elektronernas fördelning i elektronskalen anges.
 • Kvanttalen n, l ochmlges av schrödingerekvationen.
pauli principen och kvanttalen
Pauli-principen och kvanttalen
 • Wolfgang Pauli (1900-1958), tysk fysiker.
 • Uppställde 1925 Pauli-principen: Varje elektron i en atom har en unik kombination av de fyra kvanttalen.
 • Nobelpris år 1945.
periodiska systemets historia
Periodiska systemets historia
 • Den ryske kemisten Dmitrij IvanovitjMendelejev (1834-1907) och tyske kemisten Lothar Meyer (1830-1895) sammanställde oberoende av varandra år 1869 det första periodiska systemet för de då 63 kända grundämnena.
 • Grundämnena ordnades efter stigande atomvikt.
 • Läs mer om periodiska systemet och om Mendelejev och andra kemister.
mer atom och kvantfysik
Mer atom- och kvantfysik
 • Utbildningsradions (UR) länk http://www4.ur.se/orbital/ínnehåller mycket om atom- och kvantfysik, bl a animeringer