แนวทางการจัดทำ
Download
1 / 17

แนวทางการจัดทำ แผนกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - PowerPoint PPT Presentation


  • 60 Views
  • Uploaded on

แนวทางการจัดทำ แผนกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ. กลุ่มโครงการบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล. โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง วัตถุประสงค์ - ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง - ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' แนวทางการจัดทำ แผนกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ' - melvin-lester


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

แนวทางการจัดทำ

แผนกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


กลุ่มโครงการบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลกลุ่มโครงการบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล

โครงการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าประมง

วัตถุประสงค์

- ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้เกณฑ์มาตรฐานของกรมประมง

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน

- ตรวจประเมินโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานของกรมประมง


ยุทธศาสตร์ที่ กลุ่มโครงการบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล1

พัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพรายสินค้า

- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมและด้านการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง ( 720 ราย)

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบ ( 330ราย)


ยุทธศาสตร์ที่ กลุ่มโครงการบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล2 สนับสนุนผู้ผลิตเข้าสู่

ระบบมาตรฐาน

- ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (32,000 ฟาร์ม)

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก-นำเข้า (34,950 ตัวอย่าง)

- ตรวจสารตกค้างในวัตถุดิบเพื่อการรับรอง (39,162 ตัวอย่าง)


  • - ตรวจวิเคราะห์/เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ สารตกค้าง ( 24,920 ตัวอย่าง)

  • - ตรวจสุขลักษณะโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ( 320 โรงงาน)


ยุทธศาสตร์ที่ ตรวจวิเคราะห์/เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ สารตกค้าง ( 5 สร้างความมั่นใจใน

สินค้าเกษตรและ

อาหารของไทย

- ออกใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ (94,000 ฉบับ)

- ขยายขอบข่ายการรับรอง

ISO/IEC 17025 4 รายการ


- จัดทำและพัฒนาระบบการให้การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC GUIED 65 1 ระบบ

- ตรวจสอบสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ

ผลิตภัณฑ์และปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสัตว์น้ำภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ (119,553 ครั้ง)


เป้าหมายโครงการ จัดทำและพัฒนาระบบการให้การรับรองตามมาตรฐาน

  • ตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐาน 32,000 ฟาร์ม

  • ตรวจประเมินโรงงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 320 โรงงาน

  • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าประมง 100,000 ตัวอย่าง


ตรวจประเมินฟาร์มตามเกณฑ์มาตรฐาน 32,000 ฟาร์ม

- สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (สพจ.)14,500 ฟาร์ม

- สำนักวิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำชายฝั่ง (สพช.)17,000 ฟาร์ม

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (สพก.) 500 ฟาร์ม


ประเด็นการตรวจติดตาม

1.ติดตามผลการตรวจประเมินเป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับหรือไม่

2. ความพร้อมของกระบวนการประเมินติดตามและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินว่าได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างต่อเนื่องหรือไม่


3. ตรวจติดตามประเด็นปัญหาแลแรงจูงใจสำหรับการเข้าสู่ระบบและความต่อเนื่องของเกษตรกรที่อยู่ในระบบมาตรฐาน

4. ติดตามโอกาสและความเชื่อมโยงด้านการตลาด


การบูร ตรวจติดตามประเด็นปัญหาแลแรงจูงใจสำหรับการเข้าสู่ระบบและความต่อเนื่องของเกษตรกรที่อยู่ในระบบมาตรฐานณาการหน่วยงานภายในจังหวัด

การจัดทำโครงการเพื่อของบประมาณจากงบพัฒนา

จังหวัดและงบประมาณจากกลุ่มจังหวัด ในลักษณะที่มี

หน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

น้ำจืด/ชายฝั่ง และศูนย์/หน่วยป้องกันและปราบปรามฯ

ในงบดำเนินงาน (ค่าตรวจวิเคราะห์ยาและสารเคมี ค่า

น้ำมันเชื้อเพลิง เบี้ยเลี้ยง)


ด้วย ตรวจติดตามประเด็นปัญหาแลแรงจูงใจสำหรับการเข้าสู่ระบบและความต่อเนื่องของเกษตรกรที่อยู่ในระบบมาตรฐาน

ความปรารถนาดี


ad