vod k licenc m creative commons n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Úvod k licencím Creative Commons

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Úvod k licencím Creative Commons - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Úvod k licencím Creative Commons. Lukáš Gruber, NK ČR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License. Vymezení základních pojmů. Licence = svolení k činnosti, která je jinak zakázána… [Bo háček, Martin; 1 ]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Úvod k licencím Creative Commons' - melosa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vod k licenc m creative commons

Úvod k licencím Creative Commons

Lukáš Gruber, NK ČR

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 License

vymezen z kladn ch pojm
Vymezení základních pojmů
 • Licence = svolení k činnosti, která je jinak zakázána…[Boháček, Martin; 1]
 • Licenční smlouva = samostatný smluvní typ, kterým poskytovatel uděluje nabyvateli svolení (licenci) k výkonu svých absolutních práv k nehmotnému statku…[Boháček, Martin; 1]
 • Základní komponenty licenční smlouvy: návrh (projev vůle) a jeho akceptace
 • Absolutní práva = majetková autorská práva (pro účely této prezentace)
 • Majetková autorská práva – upravena v AutZ (oddíl 3)
   • rozmnožování, rozšiřování, pronájem, půjčování, vystavování, sdělování veřejnosti
 • Typy licenční smluv – nejednotná klasifikace
   • výhradní, nevýhradní, sólová licence
   • sdružená, křížová, zákonná,
   • veřejná
ve ejn licence
Veřejné licence
 • Objevují se v souvislosti s rozvojem informačních sítí (Internet) a pohybu autorských děl v nehmotné (elektronické) podobě
 • Společné znaky:
   • Licence je poskytována neurčitému okruhu osob
   • Licence je poskytována po celou dobu ochrany díla
   • Licenci získá automaticky každý, kdo dílo v souladu s licencí užívá
   • Nabyvatelé licence jsou oprávněny dílo dále šířit
   • Licence je nabízena bezúplatně
 • Jedná se o standardizovaný text (adhezní smlouvu), který je připojen k nehmotnému dílu
 • „softwarové licence“
   • např. GNU GPL, Apache License
 • „dokumentační licence“
   • upravují šíření dokumentace ke softwaru nebo jiného literárního díla (např. GNU FDL, Open Publication License)
slide4

poprvé představeny v roce 2002

vydány americkou neziskovou společností Creative Commons

autorem je prof. Lawrence Lessig

navazují na GNU licence, koncipovány pro širokou škálu nehmotných statků (literární, hudební, audiovizuální, vizuální díla aj…)

podpora kreativity

vycházejí z konceptu „some rights reserved“

Díla chráněná dle AutZ

Volná díla (tj. po uplynutí 70 po smrti autora); vyjímky z ochrany ve veřejném zájmu (§ 3 AutZ)…

charakteristika licenc creative commons

Charakteristika licencí Creative Commons

modulární licenční schéma

jedná se o kombinaci tzv. licenčních prvků

práva nabyvatele licence

povinnosti nabyvatele licence

autor (nositel autorských práv) si na základě kombinace licenčních prvků volí jednu ze šestí CC licencí

Práva nabyvatele licence:

spole n znaky cc licenc

Společné znaky CC licencí

všechny CC licence dovolují nabyvateli minimálně dílo šířit (tzn. kopírovat, distribuovat, vysílat rozhlasem, půjčovat, vystavovat….)

všechny CC licence požadují od nabyvatele minimálně uvést údaje o díle při jeho dalším šíření (požadavek se vztahuje i na upravené dílo)

všechny CC licence jsou neodvolatelné (autor má sice právo licenci zrušit, nicméně nemůže zamezit zakázat uživatelům nakládat s kopií díla nebo modifikací díla, která byla získána/vytvořena v době trvání licence)

všechny CC licence jsou nevýhradní (možnost poskytnutí již licencovaného díla pod CC jiným distribučním kanálem)

všechny CC licence zanikají v případě porušení jejich podmínek ze strany nabyvatele licence

3 podoby cc licenc

3 podoby CC licencí

Zkrácené znění (Commons Deed) : stručný výklad práv a povinností

Plné znění (Legal Code) : dokument s právní váhou

Metadata (Digital Code) : označení díla odkazem na zkrácené znění licence

cc metadata digital code

funkce:

  • viditelně označuje, že dané dílo je licencováno pod CC
   • loga CC (vyobrazení) – propojení na zkrácený text licence
  • obsahuje údaje o díle (nutné k jejich uvedení v rámci citační povinnosti)
   • např.: Uvod k licencim Creative Commons by Lukas Gruber is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License
  • indexovány vyhledávači na internetu; možnost vyhledávání licencovaných děl (google, yahoo, flickr, blip.tv....)
  • dostupný generátor CC metadat ve formě html kódu: http://creativecommons.org/license/

CC Metadata (digital code)

zkr cen zn n cc licence

Zkrácené znění CC licence

práva nabyvatele

povinnosti nabyvatele

odkaz na plný text licence

pln text cc licence

Plný text CC licence

základní dokument

legislativní závaznost

obsahuje :

definici pojmů (typy děl, pojmy poskytovatel, nabyvatel licence)

podmínky poskytnutí licence; omezení licence; podmínky ukončení licence apod…

jeden dokument upravující provozování všech šesti typů licencí

na tento dokument odkazuje zkrácené znění CC licence

existují národní verze plného znění CC licence

v národním jazyce

větší provázanost s národním autorsko-právním prostředím (terminologický soulad; adaptace na místní odlišnosti – např. otázky součinnosti CC licencí s kolektivní správou)

vytvoření národní verze licence probíhá v součinnosti s organizací Creative Commons, která poté plný text licence vystaví na svůj server (pevné URL)

v současné době je vytvořeno 47 národních verzí CC licencí

obecná verze CC licence : unported

projekt na vytvo en esk verze cc licence

Projekt na vytvoření české verze CC licence

tvořen:

Iuridicum Remedium ve spolupráci PF UK (vedoucí projektu): www.iure.org

Národní knihovna ČR – projekt Webarchiv:; www.webarchiv.cz

Společnost pro informační technologie autorského právo; SNA;

cíl:

na základě spolupráce s CCinternational (CCi) vytvořit právně závazný překlad plného textu CC licence

CCi poté bude text licence hostovat a implementuje ji do současných struktur a nástrojů na provozování CC licencí

pracovní plán:

vytvořit první a druhé znění české verze; výchozí bod: verze typu „unported“

každé podrobené veřejnému připomínkovému řízení

zpětné přeložení do anglického jazyka k posouzení CCi

= zohlednění odlišností české autorskoprávní legislativy a zároveň snaha o zachování vzájemné slučitelnosti mezi jednotlivými portovanými licencemi

současný stav činností:

vytvořeno první znění české verze, vystaveno veřejnému připomínkování

nyní hodnoceno v CCi

stránky pracovní skupiny:

www.creativecommons.cz

cc licence z pohledu esk legislativy

CC licence z pohledu české legislativy

3 relevantní zdroje legislativy:

zásady uzavírání smluv vycházejí z Občanského zákoníku ( jako smlouvy nepojmenované)

zásady uzavírání licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví upraveny v Obchodním zákoníku

zásady uzavírání licenčních smluv o dílu upraveny v Autorském zákoně v § 46-55

k platnému uzavření smlouvy je třeba:

podat návrh (projev vůle) : strana poskytovatele licence

akceptovat návrh (projevit souhlas s podmínkami licence) : strana nabyvatele licence

do poloviny roku 2006 bylo k uzavření licenční smlouvy nutné:

podat návrh adresně

informovat navrhovatele o akceptaci jeho návrhu

novela AutZ č. 216/2006 Sb. (§ 46, odst. 5 a 6)

(5) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle neurčitému okruhu osob

(6) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová, zejména že poskytne nebo přijme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn

cc licence statistiky

CC licence - statistiky

celkem 130 mil. CC licencovaných děl (údaje z generátoru CC licencí)

vývoj počtu licencovaných děl

cc licence shrnut

CC licence - shrnutí

co přinášejí:

nový model přístupu k autorským dílům

podporu legálního sdílení autorských děl (informací) a jejich následné (znovu)využití

např. v oblasti veřejného sektoru;

oblast vzdělávání a výchovy (portál: www.rvp.cz)

oblast kyberumění; oblast alternativní hudební a audiovizuální produkce

oblast vědy a výzkumu (science commons)

podporu citační povinnosti (uvedení autorských údajů jako povinná podmínka šíření díla)

širokou podporu ze strany silné mezinárodní komunity uživatelů

technickou (technologie na značkování děl různých formátů)

informační (mailing listy, mezinárodní konference)

možnost adaptace licenčního schématu pro vlastní účely

- Creative Archive Group– Creative Archive (CA)

cc licence shrnut 2

CC licence – shrnutí (2)

otazníky:

je poskytovatel licence skutečně nositelem autorských práv?

nedůsledné vymezení pojmů:

nekomerční užití

zpracování díla

vzájemná nekompatibilita CC licencí

obtížné dohlížení nad dodržováním licenčních podmínek

d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost…..

Kontakt: lukas.gruber@nkp.cz

pou it literatura

BOHÁČEK, Martin. Licenční smlouvy v oblasti autorských práv. In JAKL, Ladislav (ed). Licence v oblasti práv k duševnímu vlastnictví. Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2008. s. 9-35. ISBN: 978-80-86855-29-5

 • MCGINLEY, Mags. Creative Commons Licensing.[online]. 2008-, [cit. 2008-09-22]. Dostupné z WWW: http://www.dcc.ac.uk/resource/legal-watch/creative-commons-licensing/
 • JANSA, Petr: Právní aspekty implementace projektu „Creative Commons“ v České republice. Praha, 2008. 99 s., 6. s. příl. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta.
 • GRUBER, Lukáš. Licence Creative Commons a perspektiva jejich zavedení do českého prostředí. Ikaros[online]. 2008, roč. 12, č.3 [cit. 2008-09-15]. Dostupný z WWW: http://www.ikaros.cz/node/4612.
 • CREATIVE COMMONS. Creative Commons. [online]. 2002-, [cit. 2008-09-22]. Dostupné z WWW: http://creativecommons.org

Použitá literatura