Komunik cia s verejnos ou
Download
1 / 45

Komunikácia s verejnosťou - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Komunikácia s verejnosťou. 5) Online Public Relations. Obsah prednášky:. Úvod do problematiky – internetové Public Relations Internet – spôsoby komunikácie Zjednocovanie komunikácie Zdroj: Online Public Relations , David Phillips , ISBN 80-247-0368-8.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Komunikácia s verejnosťou' - melosa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Obsah predn ky
Obsah prednášky:

 • Úvod do problematiky – internetové PublicRelations

 • Internet – spôsoby komunikácie

 • Zjednocovanie komunikácie

  Zdroj: OnlinePublicRelations, DavidPhillips, ISBN 80-247-0368-8

[email protected]


1 vod do problematiky internetov public relations pr
1) Úvod do problematiky – internetové Public Relations (PR)

Proces pozostávajúci z:

 • potreby poznať internetové publikum (napr. novinárov)

 • porozumenia potrieb druhého

 • prostriedkov pre poskytovanie služieb pomocou vhodných ciest a technológií (napr. e-mail)

 • vedomia, že daný úkon môže mať oveľa širší dopad (dostupnosť novín v online verzii)

[email protected]


Podstata komunik cie v sieti
Podstata komunikácie v sieti: (PR)

 • Skupina ľudí, ktorých chce inštitúcia osloviť, je často veľmi široká a rozmanitá

 • Pracovníci PR – pochopiť povahu vzdialeného vzťahu a všetkých súvislostí, ktoré prináša

 • Aj najjednoduchšie internetové aktivity v inštitúcii (bez kontroly PR) = majú na inštitúciu a všetky zainteresované strany významný dopad

[email protected]


Internetov pr 4 oblasti mana mentu
Internetové PR - 4 oblasti manažmentu: (PR)

1) Obsah

2) Prostriedky, ktorými sa informácia šíri - najmä ich dosah

3) Publikum – užívatelia internetu

4) Povaha vzťahov s publikom a budovanie empatie v rámci spoločnosti

[email protected]


1 obsah
1) Obsah: (PR)

Web stránka - základy úspechu:

 • Kvalita informácií

 • Miera snahy presvedčiť návštevníkov o dôveryhodnosti informácií

 • Jednoduchá navigácia (k stránke i v rámci nej)

  Dôraz je potrebné klásť aj na:

 • Ostatné formy rozmanitosti internetu (napr. diskusné fóra, e-maily...atď.)

[email protected]


Webov prezent cia in tit cie
Webová prezentácia inštitúcie: (PR)

 • Možnosť ponuky obsiahlych informácií o inštitúcii

 • Informácie – produkty, služby, pozadie spoločnosti, novinky návody, vysvetlenia...

 • Obohatenie obsahu:

  - stále, alebo

  - príležitostné

 • Internetové príspevky tretej strany (názory na web stránku, väzby na iné stránky pomocou hyperlinkových odkazov)

[email protected]


2 dosah
2) Dosah: (PR)

Internet je vhodný pre tzv. „Pull“ komunikáciu:

 • Ľudia si sami vyhľadávajú informácie – v čase kedy chcú

 • Tento proces je možné podporiť zo strany PR:

 • ponuka inštitúcie (organizácie) bude stáť za to, aby ju užívatelia navštívili

 • väčšina užívateľov je vystavená názorom ostatných užívateľov (on-line diskusia) a využívajú odkazy z rôznych stránok

[email protected]


3 publikum
3) Publikum: (PR)

 • V minulosti – informácie k celej populácii

 • Rastom dostupných médií – informácie k určitým častiam populácie (trhové segmenty, zainteresovaní účastníci)

 • Rozmach informačných kanálov (tlač, rozhlas, TV) – možnosť osloviť cieľovú skupinu, ktorej je informácia určená

[email protected]


U vatelia internetu
Užívatelia internetu: (PR)

 • Informácie podľa záujmu

 • Hľadanie konkrétnej informácie – informácie pôvodne určené inej cieľovej skupine, ktoré však poskytnú širší pohľad na problematiku (nechcene)

 • Sami si určujú KTORÉ informácie chcú získať a OD KOHO

[email protected]


Delenie verejnosti
Delenie verejnosti: (PR)

 • Tradičný marketingový model (spoločenské, ekonomické, trhové segmenty) – nemožno aplikovať pre oblasť internetu

 • Internet – princípy formulované J.E. Gruningom

[email protected]


Delenie verejnosti pod a j e gruniga 1982 t dia the message attitude behaviour of organizations
Delenie verejnosti podľa J.E. Gruniga: (PR)(1982, štúdia „The message – attitude-behaviour of organizations“)

 • Rozlíšenie 3 typov verejnosti, ktoré platia pre oblasť internetu a pre každú inú formu PR:

[email protected]


Verejnos
Verejnosť: (PR)

 • Latentná: vníma problém len vzdialene, akoby sa jej netýkal, avšak ním môže byť ovplyvnená, ale nezúčastňuje sa žiadnych súvisiacich aktivít

 • Vedomá: vie o probléme, ale zdržiava sa akýchkoľvek akcií, nezapája sa do nich

 • Aktívna: je o probléme informovaná, a neváha vstúpiť do jednania

[email protected]


V roku 1984 bola pridan tvrt zlo ka grunig hunt
V roku 1984 bola pridaná štvrtá zložka (Grunig, Hunt): (PR)

 • tzv. neverejnosť – tí, ktorí sa o problematiku nezaujímajú (dnes tí – ktorí nemajú prístup k internetu)

[email protected]


4 empatia
4) Empatia: (PR)

 • vzťah medzi inštitúciou a jej publikom je tvorený, alebo marený vzájomne zdieľanými potrebami, záujmami a názormi

 • Vzájomné pôsobenie strán

 • Pri tvorbe on-line vzťahov - potreba pochopenia názorov a záujmov internetovej verejnosti

 • Znalosť širších záujmov, cieľov a motivácie užívateľov otvára príležitosti k vytvoreniu spoľahlivej a váženej reputácie

[email protected]


2 internet sp soby komunik cie
2) Internet – spôsoby komunikácie (PR)

 • World Wide Web – svet informácií ľahko dostupný prostredníctvom siete - stelesnenie znalostí ľudstva

 • Týka sa všetkých spôsobov komunikácie

 • Jeho kapacita a potenciál umožňuje:

  prenos dát, propagáciu výrobkov a služieb, podporu marketingových činností, získať správy a informácie

[email protected]


Internet z klad viacer ch sp sobov komunik cie
Internet – základ viacerých spôsobov komunikácie: (PR)

 • Množstvo spôsobov šírenia informácií narastá – tvorí sa tak široká škála možností, ktoré má organizácia k dispozícii

 • Minulosť: PR – zásady tlače, prezentácií, výstav

 • Súčasnosť: požiadavka takmer na každého – disponovať znalosťou tvorby štruktúry webu = osadenie zmysluplným obsahom, spravovanie diskusnej skupiny, ovládať video, interaktívne hry...

[email protected]


Al ie sp soby
Ďalšie spôsoby: (PR)

 • Web kamery, virtuálne prehliadky, on-line konferencie

 • Využitie príležitostí, chápania a uplatnenia nových technológií – v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou zmysluplného vedenia komunikácie

[email protected]


Internet packety
Internet – packety: (PR)

 • Použitie internetu = prijímanie a odosielanie tzv. packetov, v ktorých sú obsiahnuté informácie

[email protected]


Formy internetovej komunik cie
Formy internetovej komunikácie: (PR)

 • Cyber Space

 • E-mail

 • WWW a WEBY

 • Mailing lists

 • Instant Messaging

 • Bulletin Boards

 • Chat

 • MUD

 • TELNET

 • WAP

[email protected]


A cyber space kybernetick priestor
A) Cyber Space (kybernetický priestor) (PR)

 • tvorený všetkými jednotlivcami a organizáciami, ktorí používajú internet

 • Stránka – odkazy na iné stránky toho istého webu, umiestneného na tom istom počítači (prepojenie = hyperlinkový odkaz)

 • On-line aktivita – kontrola organizácie (jednotlivca) nad určitou stránkou, alebo miestom na internete

[email protected]


B e mail
B) E-mail (PR)

 • Elektronická pošta, výmena správ prostredníctvom PC, najvyužívanejšia funkcia internetu

 • Prvá aplikácia, ktorú internet ponúkol

 • Správy = kódované vo formáte ASCII (American Standard Code for Information Interchange = najbežnejší formát pre textové súbory)

[email protected]


Www a weby berners lee
WWW a WEBY (PR)(Berners-Lee)

 • World Wide Web / www /web: protokol, na ktorý dohliada World Wide Web Consortium = založený na uplatnení celého radu konvencií (tzv. internetová gramatika); = Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

 • Prepojená kolekcia súborov, ktoré začínajú vstupnou stránkou = domovská stránka

 • Protokoly internetu – začleniť jeden do druhého (e-mail, diskusná skupina = súčasť webových stránok)

[email protected]


D mailing lists
D) Mailing Lists (PR)

 • Zoznam ľudí – odber pravidelných e-mailových správ v rámci určitých tém (relevantné informácie)

 • Forma publicity – často súvisí s direct mailom (spamom)

 • Je skôr marketingovým nástrojom než nástrojom PR

[email protected]


E instant messaging
E) Instant Messaging (PR)

 • Umožňuje komunikáciu cez internet v reálnom čase

 • Okamžitá interakcia

 • Podobná technológia chatu

 • Samostatné programy – Yahoo, ICQ, MSN Messenger (Microsoft)

[email protected]


F bulletin boards
F) Bulletin Boards (PR)

 • BBS – bulletin board system – miesto pre zobrazenie a sprístupnenie informácií pri priamom prepojení dvoch počítačov modemom

 • Majú vlastnú kultúru (http://www.boardwatch.com)

[email protected]


G chat
G) CHAT (PR)

 • Rozhovor danom reálom čase

 • Využitie pre oblasť PR – rýchla odozva, výsledky, zmena postojov

 • Chat Rooms (mnohokrát skrytá identita)

[email protected]


H mud
H) MUD (PR)

 • Multi User Domain – prostredie (viac ľudí – spolupráca, hry)

 • Sprostredkovanie skúsenosti cez internet, je riadený počítačovým programom rámci určeného prostredia alebo témy

 • Využiteľné pre oblasť PR v rámci organizácií

[email protected]


I telnet
I) TELNET (PR)

 • Spôsob pristupovať k cudziemu počítaču za predpokladu oprávnenia

[email protected]


J wap
J) WAP (PR)

 • Wireless Application Protocol – štandardizáciu spôsobov, ktorými je možné využiť bezdrôtové zariadenia (mobilné telefóny, rádioprijímače) pre prístup k internetu

[email protected]


3 zjednocovanie komunik cie
3) Zjednocovanie komunikácie (PR)

 • Integrácia webu, extranetu a intranetu

 • Tok informácií v organizácii

 • Modely prístupov k poznatkom

[email protected]


A integr cia webu extranetu a intranetu
a) (PR)Integrácia webu, extranetu a intranetu

 • operatívne prostriedky komunikácie v organizácii:

 • Integrovaný súbor technológií

  alebo

 • Oddelené fungovanie

[email protected]


 • Intranety: (PR) uzavreté, prístup k väčšine informácií = len zamestnanci

 • Extranety: proces, v ktorom sú interné informácie organizácie poskytované obchodným partnerom (informácie = dôverné medzi obidvoma stranami)

 • Weby: otvorené a prístupné pre širokú verejnosť

[email protected]


Kombin ciou mo nost intranetu extranetu a webu
Kombináciou možností intranetu, (PR)extranetu a webu:

 • Organizácia získava komunikačnú výhodu = úspora nákladov, dodatočný úžitok zákazníkom, zvýšenie konkurenčnej výhody

[email protected]


Rozdiely medzi tradi nou a novou ekonomikou 1
Rozdiely medzi tradičnou a novou ekonomikou (PR)1):

Informačná

ekonomika:

 • Sieťové previazanie

 • Založená na kvalite

 • Individualizovaná produkcia

 • Riadená zákazníkom

Industriálna

ekonomika:

 • Zhora nadol

 • Založená

  na kvantite

 • Hromadná produkcia

 • Riadená výrobcom

1)Holtz,S.: Public Relation on the Net Amacon, New York 1999

[email protected]


Anal za pod a holza
Analýza podľa (PR)Holza:

 • Analógiu s oblasťou PR:

 • Príkazy, kontroly – sieťové štruktúry informovaných interných a externých poslucháčov

 • Kto informácie podával – publikum

 • Objem – kvalita

 • Individuálny prístup a bohatý obsah = spokojnosť publika

[email protected]


Tok inform ci
Tok informácií: (PR)

Zákazníci - verejnosť

Transparentnosť publikovaných informácií

Web

Nastavenie „firewalls“

Extranet

Interné dáta a poznatky

[email protected]


B tok inform ci v organiz cii
b) (PR)Tok informácií v organizácii:

 • Informačná štruktúra:

 • zrozumiteľná

 • prístup k informáciám = ľahký pre každého

 • ľahko pochopiteľná forma

[email protected]


Pr dy poznatkov 1
Prúdy poznatkov (1): (PR)

 • Jeden zo spôsobov sprístupnenia informácií v zrozumiteľnej forme pre všetkých členov organizácie

 • Môžu pretekať z organizácie smerom k externému publiku (cez web)

[email protected]


Pr dy poznatkov 2
Prúdy poznatkov (2): (PR)

 • Môžu sa týkať: manažmentu, finančných otázok, výrobkového manažmentu, marketingu, predaja, riadenia ľudských zdrojov, procesov týkajúcich sa externej verejnosti

[email protected]


Štruktúry prúdov = rôzne: (PR)

Zaistené toky informácií medzi jednotlivými oddeleniami

Medzi jednotlivými prúdmi – firewalls napr. (nákupné a maloobchodné ceny...atď.

[email protected]


Modely pr stupov k poznatkom
Modely prístupov (PR)k poznatkom:

 • Spojenie modelu prúdiacich poznatkov modelu prístupu = ponúka „integrovaný spôsob pre plánovanie stratégií využitia moderných elektronických technológií“

[email protected]


Pomocou t chto modelov
Pomocou týchto modelov: (PR)

 • Realizujú organizácie = napr. komunikačná stratégia, ktorá zvyšuje výnosnosť pri všetkých typoch organizácií

[email protected]


Integrovan transparentnos
Integrovaná transparentnosť: (PR)

web

extranet

Interné dáta a poznatky

[email protected]ad