Download
k iok iok su a t cha p chiu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kū-iok Iok-su-a Tē cha̍p chiuⁿ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kū-iok Iok-su-a Tē cha̍p chiuⁿ

Kū-iok Iok-su-a Tē cha̍p chiuⁿ

153 Views Download Presentation
Download Presentation

Kū-iok Iok-su-a Tē cha̍p chiuⁿ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經 Kū-iokIok-su-a Tē cha̍p chiuⁿ 舊約 《約書亞記》 第十章 JOSHUA

 2. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 1 chat 第一節 Iâ-lō͘-sat-léng ông A-to-nî-sé-tek thiaⁿ-kìⁿ Iok-su-a chhú Ai siâⁿ, it-chīn bia̍t i, khoán-thāi Ai siâⁿ kap i ê ông, chhin-chhiūⁿ chêng khoán-thāi Iâ-lī-ko kap i ê ông chi̍t-iūⁿ; koh thiaⁿ-kìⁿ Ki-piàn khiā-khí ê peh-sìⁿ kap Í-sek-lia̍t lâng li̍p hô-iok, khiā-khí tī in tiong-kan;耶路撒冷王A-to-nî-sé-tek聽見約書亞 取Ai城,一盡滅伊,款待Ai城kap伊ê王, 親像前款待耶利哥kap伊ê王 一樣;koh聽見Ki-piàn khiā起ê百姓kap 以色列人立和約,khiā起tī in中間;

 3. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 2chat 第二節 chiū chin kiaⁿ; in-ūi Ki-piàn sī toā-siâⁿ, chhin-chhiūⁿ chi̍t ê kiaⁿ-siâⁿ, pí Ai siâⁿ khah-toā; koh siâⁿ-lāi ê lâng lóng sī ióng-sū.就真驚;因為Ki-piàn是大城, 親像一個京城,比Ai城 khah大;koh城內ê人lóng是勇士。

 4. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 3 chat 第三節 Tùi án-ni Iâ-lō͘-sat-léng ông A-to-nî-sé-tek chhe lâng khì kìⁿ Hi-pek-lûn ông Hô-hâm, Iâ-boa̍t ông Pí-lân, La̍h-kiat ông Ngá-hui-a, kap I-ki-lûn ông Tí-phek, kóng,Tùi án-ni,耶路撒冷王A-to-nî-sé-tek 差人去見Hi-pek-lûn王Hô-hâm, Iâ-boa̍t王Pí-lân,拉結王Ngá-hui-a, kap I-ki-lûn王Tí-phek,講:

 5. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 4 chat 第四節 Chhiáⁿ lín chiūⁿ-lâi goá chia, pang-chān goá; lán thang lâi khì phah Ki-piàn, in-ūi i kap Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t li̍p hô-iok.請lín上來我chia,幫贊我; 咱thang來去phah Ki-piàn,因為伊kap 約書亞kap以色列立和約。

 6. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 5 chat 第五節 Tùi án-ni A-mô͘-lī lâng gō͘ê ông, chiū-sī Iâ-lō͘-sat-léng ông, Hi-pek-lûn ông, Iâ-boa̍t ông, La̍h-kiat ông, I-ki-lûn ông, tāi-ke chū-chi̍p, kap in êkun-tūi chiūⁿ-khì, chat-iâⁿ tī Ki-piàn ê tùi-bīn, beh kong-kek i. Tùi án-ni,A-mô͘-lī人五個王,就是耶路撒冷王、 Hi-pek-lûn王、Iâ-boa̍t王、拉結王、 I-ki-lûn王,大家聚集,kap in ê軍隊上去, 紮營tī Ki-piàn ê對面,beh攻擊伊。

 7. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 6 chat 第六節 Ki-piàn lâng chiū chhe lâng khì Kiat-kah ê iâⁿ, kìⁿ Iok-su-a kóng, Lí m̄-thang kiu chhiú m̄-khoàⁿ lí ê lô͘-po̍k; kiû lí kín-kín lâi chia chín-kiù goán, pang-chān goán; in-ūi khiā-khí soaⁿ-toē A-mô͘-lī lâng hiah ê ông, lóng chū-chi̍p lâi kong-kek goán.Ki-piàn人就差人去Kiat-kah ê營,見約書亞 講:你m̄-thang kiu手m̄看你ê奴僕; 求你緊緊來chia拯救阮,幫贊阮; 因為khiā起山地A-mô͘-lī人hiah-ê王, lóng聚集來攻擊阮。

 8. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 7 chat 第七節 Tùi án-ni Iok-su-a, kap i it-chhè ê chiàn-sū, í-ki̍p it-chhè toā-la̍t ê ióng-sū, lóng tùi Kiat-kah chiūⁿ-khì.Tùi án-ni,約書亞,kap伊一切ê 戰士,以及一切大力ê勇士, lóng tùi Kiat-kah上去。

 9. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 8 chat 第八節 Iâ-hô-hoa kā Iok-su-a kóng, Bo̍h-tit kiaⁿ in, in-ūi Goá í-keng chiong in kau tī lí ê chhiú; in bô chi̍t-lâng oē khiā-tiâu tī lí ê bīn-chêng.耶和華kā約書亞講:莫得驚in, 因為我已經將in交tī你ê手; in無一人能khiā-tiâu tī你ê面前。

 10. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 9 chat 第九節 Iok-su-a hut-jiân kàu in hia, in-ūi i tùi Kiat-kah thong-mî chiūⁿ-khì.約書亞忽然到in hia,因為伊tùi Kiat-kah thong暝上去。

 11. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 10 chat 第十節 Iâ-hô-hoa hō͘in tī Í-sek-lia̍t lâng ê bīn-chêng hun-loān; chiū tī Ki-piàn thâi-sí in chin-choē; tui-jip in tī chiūⁿ Pek-hô-lûn ê lō͘, phah in kàu A-se-ka kap Má-ki-tāi.耶和華hō͘in tī以色列人ê面前 紛亂;就tī Ki-piàn thâi死in真choē; 追jip in tī上 Pek-hô-lûn ê路,phah in到 A-se-ka kap Má-ki-tāi。

 12. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 11 chat 第十一節 In tī Í-sek-lia̍t lâng ê bīn-chêng tô-cháu; tī Pek-hô-lûn lo̍h-khì ê sî, Iâ-hô-hoa tùi thiⁿ lo̍h toā pha̍uh tī in ê sin-chiūⁿ, kàu A-se-ka, hō͘in sí; hiah ê hō͘pha̍uh phah-sí-ê, pí Í-sek-lia̍t lâng ēng to thâi-sí-ê, khah-choē.In tī以色列人ê面前逃走;tī Pek-hô-lûn 落去ê時,耶和華tùi天落大雹tī in ê 身上,到A-se-ka,hō͘in死;hiah-ê hō͘雹 phah死ê,比以色列人用刀thâi死ê,khah-choē。

 13. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 12 chat 第十二節 Tng Iâ-hô-hoa chiong A-mô͘-lī lâng kau tī Í-sek-lia̍t lâng ê ji̍t, Iok-su-a chiū kā Iâ-hô-hoa kóng, iā tī Í-sek-lia̍t lâng ê bīn-chêng kóng, Ji̍t-thâu ah, lí tio̍h thêng tī Ki-piàn ê téng-bīn, Ge̍h ah, lí tio̍h thêng tī A-ngá-lûn ê soaⁿ-kok.當耶和華將 A-mô͘-lī 人交tī以色列人 ê日,約書亞就kā耶和華講:也tī以色列人 ê面前講:日頭ah,你tio̍h停tī Ki-piàn ê 頂面,月ah,你tio̍h停tī A-ngá-lûn ê山谷。

 14. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 13 chat 第十三節 Ji̍t-thâu chiū thêng-teh, ge̍h chiū hioh-teh, Thèng-hāu peh-sìⁿ pò-siû tī in ê tùi-te̍k. Chit ê sū kiám m̄-sī siá tī Ngá-soah-jíⁿ ê chheh mah? Ji̍t-thâu thêng tī thiⁿ ê tiong-ng, bô kín-kín lo̍h-khì, iok-lio̍k ū chi̍t-ji̍t ê kú.日頭就停teh,月就歇teh,thèng候 百姓報仇tī in ê對敵。Chit-ê事kiám m̄是寫tī Ngá-soah-jíⁿ ê冊mah?日頭停tī天ê中央, 無緊緊落去,約略有一日ê久。

 15. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 14 chat 第十四節 Í-chêng í-āu bô ū chhin-chhiūⁿ hí chi̍t-ji̍t, tit-tio̍h Iâ-hô-hoa thiaⁿ lâng ê siaⁿ; sī in-ūi Iâ-hô-hoa thoè Í-sek-lia̍t lâng kau-chiàn.以前以後無有親像hit一日, 得tio̍h耶和華聽人ê聲;是因為 耶和華替以色列人交戰。

 16. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 15 chat 第十五節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tò-lâi Kiat-kah ê iâⁿ-lāi.約書亞kap以色列眾人 tò來Kiat-kah ê營內。

 17. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 16chat 第十六節 Hí gō͘ê ông tô-cháu, bih tī Má-ki-tāi ê tōng-lāi.Hit五個王逃走, bih tī Má-ki-tāi ê洞內。

 18. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 17chat 第十七節 Ū lâng khì kā Iok-su-a kóng, Hí gō͘ê ông í-keng chhē-tio̍h lah, lóng bih tī Má-ki-tāi ê tōng-lāi.有人去kā約書亞講: Hit五個王已經chhē-tio̍h lah, lóng bih tī Má-ki-tāi ê洞內。

 19. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 18 chat 第十八節 Iok-su-a kóng, Soá toā tè chio̍h kàu tōng-kháu, phài lâng tiàm hia kò͘-siú in;約書亞講:徙大塊石到 洞口,派人tiàm hia顧守in;

 20. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 19 chat 第十九節 chóng-sī lín m̄-thang thêng-kha, tio̍h tui-jip lín ê tùi-te̍k, phah in ê āu-tūi, m̄-thang iông-ún in ji̍p in ê siâⁿ; in-ūi Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè í-keng chiong in kau tī lín ê chhiú.總是lín m̄-thang停腳,tio̍h追jip lín ê 對敵,phah in ê後隊,m̄-thang容允in入 in ê城;因為耶和華lín ê上帝已經 將in交tī lín ê手。

 21. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 20 chat 第二十節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t toā-toā thâi-sí in, kàu it-chīn châu-bia̍t chiah soah; kî-tiong chhun ê lâng lóng ji̍p kian-kò͘ê siâⁿ;約書亞kap以色列大大thâi死in, 到一盡剿滅chiah soah;其中 chhun ê人lóng入堅固ê城;

 22. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 21 chat 第二十一節 chèng peh-sìⁿ chiū an-jiân tò-lâi Má-ki-tāi ê iâⁿ, kàu Iok-su-a hia; bô chi̍t-lâng káⁿ chhut-siaⁿ kong-kek Í-sek-lia̍t lâng.眾百姓就安然tò來Má-ki-tāi ê營, 到約書亞hia;無一人 敢出聲攻擊以色列人。

 23. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 22 chat 第二十二節 Iok-su-a kóng, Khui tōng-kháu, lia̍h hitgō͘ê ông chhut-tōng, lâi goá chia.約書亞講:開洞口,掠hit 五個王出洞,來我chia。

 24. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 23 chat 第二十三節 In chiū án-ni kiâⁿ, lia̍h hit gō͘ê ông, chiū-sī Iâ-lō͘-sat-léng ông, Hi-pek-lûn ông, Iâ-boa̍t ông, La̍h-kiat ông, I-ki-lûn ông, tùi tōng-lāi chhut-lâi,toà kàu i hia.In就án-ni行,掠hit五個王,就是 耶路撒冷王、Hi-pek-lûn王、Iâ-boa̍t王、 拉結王、I-ki-lûn王, tùi洞內出來,帶到伊hia。

 25. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 24 chat 第二十四節 Lia̍h hiah ê ông chhut-lâi kàu Iok-su-a hia ê sî, Iok-su-a chiū kiò Í-sek-lia̍t chèng-lâng lâi, tùi hiah ê kap i saⁿ-kap khì ê kun-tiúⁿ kóng, Lín kūn-chêng lâi, chiong kha ta̍h tī chiah ê ông ê ām-kún; in chiū kūn-chêng lâi, ēng kha ta̍h tī in ê ām-kún.掠hiah-ê王出來到約書亞hia ê時, 約書亞就叫以色列眾人來, 對hiah-ê kap伊相kap去ê軍長講: Lín近前來,將腳踏tī chiah-ê王ê頷頸; in就近前來,用腳踏tī in ê頷頸。

 26. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 25 chat 第二十五節 Iok-su-a tùi in kóng, Lín bo̍h-tit kiaⁿ, iā bo̍h-tit lún, tio̍h ióng-kám chòng-táⁿ; in-ūi lín só͘beh kong-kek it-chhè ê tùi-te̍k, Iâ-hô-hoa beh án-ni khoán-thāi in.約書亞對in講,Lín莫得驚,也莫得忍, tio̍h勇敢壯膽;因為lín所beh 攻擊一切ê對敵, 耶和華beh án-ni 款待in。

 27. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 26 chat 第二十六節 Āu-lâi Iok-su-a phah-sí in, tiàu in tī gō͘châng chhiū; in tiàu tī chhiū-ni̍h kàu ê-hng.後來約書亞phah死in, 吊in tī五叢樹; in吊tī樹裡到ê-hng。

 28. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 27chat 第二十七節 Ji̍t-lo̍h ê sî, Iok-su-a chhut-lēng, chiū tùi chhiū-ni̍h siu sin-si lo̍h-lâi, hiat tī in só͘bih ê tōng, chiong kúi-nā tè toā-chio̍h hē tī tōng-kháu, kàu-taⁿ iáu tī-teh.日落ê時,約書亞出令, 就tùi樹裡收身屍落來,hiat tī in 所bih ê洞,將kúi-nā塊大石hē tī 洞口,到taⁿ iáu tī-teh。

 29. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 28chat 第二十八節 Hit-ji̍t Iok-su-a chhú Má-ki-tāi, ēng to thâi-sí in kap in ê ông; hit lāi-bīn ê lâng it-chīn châu-bia̍t, bô lâu chi̍t-ê; i khoán-thāi Má-ki-tāi ê ông, chhin-chhiūⁿ chêng khoán-thāi Iâ-lī-ko ông chi̍t-iūⁿ.Hit日約書亞取Má-ki-tāi,用刀thâi死in kap in ê王;hit內面ê人一盡剿滅, 無留一個;伊款待Má-ki-tāi ê王, 親像前款待耶利哥王一樣。

 30. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 29chat 第二十九節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tùi Má-ki-tāi hia khì kàu Li̍p-ná, kong-kek Li̍p-ná.約書亞kap以色列眾人tùi Má-ki-tāi hia去到Li̍p-ná, 攻擊Li̍p-ná。

 31. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 30chat 第三十節 Iâ-hô-hoa chiong i kap i ê ông kau tī Í-sek-lia̍t lâng ê chhiú; i ēng to thâi-sí i, kap hí lāi-bīn ê chèng-lâng, bô lâu chi̍t-ê; i khoán-thāi i ê ông, chhin-chhiūⁿ chêng khoán-thāi Iâ-lī-ko ông chi̍t-iūⁿ.耶和華將伊kap伊ê王交tī以色列 人ê手;伊用刀thâi死伊,kap hit內面ê 眾人,無留一個;伊款待伊ê王, 親像前款待耶利哥王一樣。

 32. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 31chat 第三十一節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tùi Li̍p-ná hia khì kàu La̍h-kiat, chat-iâⁿ tī i ê tùi-bīn, lâi kong-kek i.約書亞kap以色列眾人tùi Li̍p-ná hia去到拉結,紮營tī伊ê對面, 來攻擊伊。

 33. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 32chat 第三十二節 Iâ-hô-hoa chiong La̍h-kiat kau tī Í-sek-lia̍t lâng ê chhiú; keh-ji̍t chiū chhú i, ēng to thâi-sí i, kap hí lāi-bīn ê chèng-lâng; sī chiàu i tùi Li̍p-ná it-chhè só͘kiâⁿ ê.耶和華將拉結交tī以色列人 ê手;隔日就取伊,用刀thâi死伊, kap hit內面ê眾人;是照伊對 Li̍p-ná一切所行ê。

 34. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 33chat 第三十三節 Hit-sî Ki-sek ê ông Hô-lân lâi beh pang-chān La̍h-kiat; Iok-su-a chiū phah-sí i, kap i ê peh-sìⁿ; lóng bô kā i lâu chi̍t-ê.Hit時Ki-sek ê王Hô-lân來beh幫贊 拉結;約書亞就phah死伊, kap伊ê百姓;lóng無kā伊留一個。

 35. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 34chat 第三十四節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tùi La̍h-kiat khì kàu I-ki-lûn, tī i ê tùi-bīn chat-iâⁿ, kong-kek i;約書亞kap以色列眾人tùi 拉結去到I-ki-lûn, tī伊ê對面紮營,攻擊伊;

 36. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 35chat 第三十五節 hit-ji̍t chiū chhú i, ēng to phah i; tī hit-ji̍t it-chīn châu-bia̍t hit lāi-bīn ê chèng-lâng; sī chiàu i tùi La̍h-kiat it-chhè só͘kiâⁿ ê.Hit日就取伊,用刀phah伊;tī hit日 一盡剿滅hit內面ê眾人; 是照伊tùi拉結一切所行ê。

 37. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 36chat 第三十六節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tùi I-ki-lûn chiūⁿ-khì kàu Hi-pek-lûn, kong-kek i;約書亞kap以色列眾人tùi I-ki-lûn上去到Hi-pek-lûn, 攻擊伊;

 38. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 37chat 第三十七節 chiū chhú i, ēng to phah i, kap i ê ông, í-ki̍p i só͘ sio̍k ê siâⁿ; thâi-sí hit lāi-bīn ê peh-sìⁿ, lóng bô lâu chi̍t-ê; sī chiàu i tùi I-ki-lûn it-chhè só͘kiâⁿ ê, it-chīn châu-bia̍t i, kap hit lāi-bīn ê chèng peh-sìⁿ.就取伊,用刀phah伊,kap伊ê王,以及伊所 屬ê城;thâi死hit內面ê百姓,lóng無 留一個;是照伊對I-ki-lûn一切所行ê, 一盡剿滅伊,kap hit內面ê眾百姓。

 39. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 38chat 第三十八節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tò-lâi kàu Tí-phek, kong-kek i;約書亞kap以色列眾人tò來 到Tí-phek,攻擊伊;

 40. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 39chat 第三十九節 chiū chhú i, kap i ê ông, í-ki̍p sio̍k i ê siâⁿ, ēng to phah i; it-chīn bia̍t hit lāi-bīn ê chèng-lâng, bô lâu chi̍t-ê, chiàu i chêng khoán-thāi Hi-pek-lûn ê, taⁿ iā khoán-thāi Tí-phek kap i ê ông; iā chiàu i chêng khoán-thāi Li̍p-ná kap i ê ông chi̍t-iūⁿ.就取伊,kap伊ê王,以及屬伊ê城,用刀phah伊; 一盡滅hit內面ê眾人,無留一個, 照伊前款待Hi-pek-lûn ê,taⁿ也款待 Tí-phek kap伊ê王;也照伊前款待 Li̍p-ná kap伊ê王一樣。

 41. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 40chat 第四十節 Án-ni Iok-su-a phah choân-toē, chiū-sī soaⁿ-toē, lâm-hng ê toē, pîⁿ-iûⁿ, soaⁿ-phiâⁿ, kap in lóng-chóng ê ông, bô lâu chi̍t-ê; kìⁿ-ū chhoán-khùi-ê it-chīn châu-bia̍t, chiàu Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè só͘bēng-lēng ê.Án-ni約書亞phah全地,就是山地, 南方ê地、平洋、山坪,kap in lóng總ê王,無留一個;見有 喘氣ê一盡剿滅,照耶和華 以色列ê上帝所命令ê。

 42. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 41chat 第四十一節 Tùi Ka-te-su-pa-nî-a kàu Ka-sat, koh Ko-san choân-toē, í-ki̍p Ki-piàn, lóng hō͘Iok-su-a phah.Tùi Ka-te-su-pa-nî-a到Ka-sat, koh Ko-san全地,以及Ki-piàn, lóng hō͘約書亞phah。

 43. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 42chat 第四十二節 Hiah ê ông kap in ê toē, Iok-su-a choè chi̍t-sî chhú in; in-ūi Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè thoè Í-sek-lia̍t kau-chiàn.Hiah-ê王kap in ê地,約書亞做 一時取in;因為耶和華以色列 ê上帝替以色列交戰。

 44. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 43chat 第四十三節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t ê chèng-lâng chiū tò-lâi kàu Kiat-kah ê iâⁿ-poâⁿ.約書亞kap以色列ê眾人就 tò來到Kiat-kah ê營盤。