1 / 44

Kū-iok Iok-su-a Tē cha̍p chiuⁿ

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經. Kū-iok Iok-su-a Tē cha̍p chiuⁿ. 舊約 《 約書亞 記 》 第 十 章. JOSHUA. Iok-su-a 《 約書亞 記 》 Jo shua Tē cha̍p chiuⁿ 第 十 章 Tē 1 chat 第一節. Iâ-lō͘-sat-léng ông A-to-nî-sé-tek thiaⁿ-kìⁿ Iok-su-a

melora
Download Presentation

Kū-iok Iok-su-a Tē cha̍p chiuⁿ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng巴克禮修訂版聖經 Kū-iokIok-su-a Tē cha̍p chiuⁿ 舊約 《約書亞記》 第十章 JOSHUA

 2. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 1 chat 第一節 Iâ-lō͘-sat-léng ông A-to-nî-sé-tek thiaⁿ-kìⁿ Iok-su-a chhú Ai siâⁿ, it-chīn bia̍t i, khoán-thāi Ai siâⁿ kap i ê ông, chhin-chhiūⁿ chêng khoán-thāi Iâ-lī-ko kap i ê ông chi̍t-iūⁿ; koh thiaⁿ-kìⁿ Ki-piàn khiā-khí ê peh-sìⁿ kap Í-sek-lia̍t lâng li̍p hô-iok, khiā-khí tī in tiong-kan;耶路撒冷王A-to-nî-sé-tek聽見約書亞 取Ai城,一盡滅伊,款待Ai城kap伊ê王, 親像前款待耶利哥kap伊ê王 一樣;koh聽見Ki-piàn khiā起ê百姓kap 以色列人立和約,khiā起tī in中間;

 3. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 2chat 第二節 chiū chin kiaⁿ; in-ūi Ki-piàn sī toā-siâⁿ, chhin-chhiūⁿ chi̍t ê kiaⁿ-siâⁿ, pí Ai siâⁿ khah-toā; koh siâⁿ-lāi ê lâng lóng sī ióng-sū.就真驚;因為Ki-piàn是大城, 親像一個京城,比Ai城 khah大;koh城內ê人lóng是勇士。

 4. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 3 chat 第三節 Tùi án-ni Iâ-lō͘-sat-léng ông A-to-nî-sé-tek chhe lâng khì kìⁿ Hi-pek-lûn ông Hô-hâm, Iâ-boa̍t ông Pí-lân, La̍h-kiat ông Ngá-hui-a, kap I-ki-lûn ông Tí-phek, kóng,Tùi án-ni,耶路撒冷王A-to-nî-sé-tek 差人去見Hi-pek-lûn王Hô-hâm, Iâ-boa̍t王Pí-lân,拉結王Ngá-hui-a, kap I-ki-lûn王Tí-phek,講:

 5. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 4 chat 第四節 Chhiáⁿ lín chiūⁿ-lâi goá chia, pang-chān goá; lán thang lâi khì phah Ki-piàn, in-ūi i kap Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t li̍p hô-iok.請lín上來我chia,幫贊我; 咱thang來去phah Ki-piàn,因為伊kap 約書亞kap以色列立和約。

 6. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 5 chat 第五節 Tùi án-ni A-mô͘-lī lâng gō͘ê ông, chiū-sī Iâ-lō͘-sat-léng ông, Hi-pek-lûn ông, Iâ-boa̍t ông, La̍h-kiat ông, I-ki-lûn ông, tāi-ke chū-chi̍p, kap in êkun-tūi chiūⁿ-khì, chat-iâⁿ tī Ki-piàn ê tùi-bīn, beh kong-kek i. Tùi án-ni,A-mô͘-lī人五個王,就是耶路撒冷王、 Hi-pek-lûn王、Iâ-boa̍t王、拉結王、 I-ki-lûn王,大家聚集,kap in ê軍隊上去, 紮營tī Ki-piàn ê對面,beh攻擊伊。

 7. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 6 chat 第六節 Ki-piàn lâng chiū chhe lâng khì Kiat-kah ê iâⁿ, kìⁿ Iok-su-a kóng, Lí m̄-thang kiu chhiú m̄-khoàⁿ lí ê lô͘-po̍k; kiû lí kín-kín lâi chia chín-kiù goán, pang-chān goán; in-ūi khiā-khí soaⁿ-toē A-mô͘-lī lâng hiah ê ông, lóng chū-chi̍p lâi kong-kek goán.Ki-piàn人就差人去Kiat-kah ê營,見約書亞 講:你m̄-thang kiu手m̄看你ê奴僕; 求你緊緊來chia拯救阮,幫贊阮; 因為khiā起山地A-mô͘-lī人hiah-ê王, lóng聚集來攻擊阮。

 8. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 7 chat 第七節 Tùi án-ni Iok-su-a, kap i it-chhè ê chiàn-sū, í-ki̍p it-chhè toā-la̍t ê ióng-sū, lóng tùi Kiat-kah chiūⁿ-khì.Tùi án-ni,約書亞,kap伊一切ê 戰士,以及一切大力ê勇士, lóng tùi Kiat-kah上去。

 9. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 8 chat 第八節 Iâ-hô-hoa kā Iok-su-a kóng, Bo̍h-tit kiaⁿ in, in-ūi Goá í-keng chiong in kau tī lí ê chhiú; in bô chi̍t-lâng oē khiā-tiâu tī lí ê bīn-chêng.耶和華kā約書亞講:莫得驚in, 因為我已經將in交tī你ê手; in無一人能khiā-tiâu tī你ê面前。

 10. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 9 chat 第九節 Iok-su-a hut-jiân kàu in hia, in-ūi i tùi Kiat-kah thong-mî chiūⁿ-khì.約書亞忽然到in hia,因為伊tùi Kiat-kah thong暝上去。

 11. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 10 chat 第十節 Iâ-hô-hoa hō͘in tī Í-sek-lia̍t lâng ê bīn-chêng hun-loān; chiū tī Ki-piàn thâi-sí in chin-choē; tui-jip in tī chiūⁿ Pek-hô-lûn ê lō͘, phah in kàu A-se-ka kap Má-ki-tāi.耶和華hō͘in tī以色列人ê面前 紛亂;就tī Ki-piàn thâi死in真choē; 追jip in tī上 Pek-hô-lûn ê路,phah in到 A-se-ka kap Má-ki-tāi。

 12. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 11 chat 第十一節 In tī Í-sek-lia̍t lâng ê bīn-chêng tô-cháu; tī Pek-hô-lûn lo̍h-khì ê sî, Iâ-hô-hoa tùi thiⁿ lo̍h toā pha̍uh tī in ê sin-chiūⁿ, kàu A-se-ka, hō͘in sí; hiah ê hō͘pha̍uh phah-sí-ê, pí Í-sek-lia̍t lâng ēng to thâi-sí-ê, khah-choē.In tī以色列人ê面前逃走;tī Pek-hô-lûn 落去ê時,耶和華tùi天落大雹tī in ê 身上,到A-se-ka,hō͘in死;hiah-ê hō͘雹 phah死ê,比以色列人用刀thâi死ê,khah-choē。

 13. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 12 chat 第十二節 Tng Iâ-hô-hoa chiong A-mô͘-lī lâng kau tī Í-sek-lia̍t lâng ê ji̍t, Iok-su-a chiū kā Iâ-hô-hoa kóng, iā tī Í-sek-lia̍t lâng ê bīn-chêng kóng, Ji̍t-thâu ah, lí tio̍h thêng tī Ki-piàn ê téng-bīn, Ge̍h ah, lí tio̍h thêng tī A-ngá-lûn ê soaⁿ-kok.當耶和華將 A-mô͘-lī 人交tī以色列人 ê日,約書亞就kā耶和華講:也tī以色列人 ê面前講:日頭ah,你tio̍h停tī Ki-piàn ê 頂面,月ah,你tio̍h停tī A-ngá-lûn ê山谷。

 14. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 13 chat 第十三節 Ji̍t-thâu chiū thêng-teh, ge̍h chiū hioh-teh, Thèng-hāu peh-sìⁿ pò-siû tī in ê tùi-te̍k. Chit ê sū kiám m̄-sī siá tī Ngá-soah-jíⁿ ê chheh mah? Ji̍t-thâu thêng tī thiⁿ ê tiong-ng, bô kín-kín lo̍h-khì, iok-lio̍k ū chi̍t-ji̍t ê kú.日頭就停teh,月就歇teh,thèng候 百姓報仇tī in ê對敵。Chit-ê事kiám m̄是寫tī Ngá-soah-jíⁿ ê冊mah?日頭停tī天ê中央, 無緊緊落去,約略有一日ê久。

 15. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 14 chat 第十四節 Í-chêng í-āu bô ū chhin-chhiūⁿ hí chi̍t-ji̍t, tit-tio̍h Iâ-hô-hoa thiaⁿ lâng ê siaⁿ; sī in-ūi Iâ-hô-hoa thoè Í-sek-lia̍t lâng kau-chiàn.以前以後無有親像hit一日, 得tio̍h耶和華聽人ê聲;是因為 耶和華替以色列人交戰。

 16. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 15 chat 第十五節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tò-lâi Kiat-kah ê iâⁿ-lāi.約書亞kap以色列眾人 tò來Kiat-kah ê營內。

 17. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 16chat 第十六節 Hí gō͘ê ông tô-cháu, bih tī Má-ki-tāi ê tōng-lāi.Hit五個王逃走, bih tī Má-ki-tāi ê洞內。

 18. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 17chat 第十七節 Ū lâng khì kā Iok-su-a kóng, Hí gō͘ê ông í-keng chhē-tio̍h lah, lóng bih tī Má-ki-tāi ê tōng-lāi.有人去kā約書亞講: Hit五個王已經chhē-tio̍h lah, lóng bih tī Má-ki-tāi ê洞內。

 19. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 18 chat 第十八節 Iok-su-a kóng, Soá toā tè chio̍h kàu tōng-kháu, phài lâng tiàm hia kò͘-siú in;約書亞講:徙大塊石到 洞口,派人tiàm hia顧守in;

 20. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 19 chat 第十九節 chóng-sī lín m̄-thang thêng-kha, tio̍h tui-jip lín ê tùi-te̍k, phah in ê āu-tūi, m̄-thang iông-ún in ji̍p in ê siâⁿ; in-ūi Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè í-keng chiong in kau tī lín ê chhiú.總是lín m̄-thang停腳,tio̍h追jip lín ê 對敵,phah in ê後隊,m̄-thang容允in入 in ê城;因為耶和華lín ê上帝已經 將in交tī lín ê手。

 21. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 20 chat 第二十節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t toā-toā thâi-sí in, kàu it-chīn châu-bia̍t chiah soah; kî-tiong chhun ê lâng lóng ji̍p kian-kò͘ê siâⁿ;約書亞kap以色列大大thâi死in, 到一盡剿滅chiah soah;其中 chhun ê人lóng入堅固ê城;

 22. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 21 chat 第二十一節 chèng peh-sìⁿ chiū an-jiân tò-lâi Má-ki-tāi ê iâⁿ, kàu Iok-su-a hia; bô chi̍t-lâng káⁿ chhut-siaⁿ kong-kek Í-sek-lia̍t lâng.眾百姓就安然tò來Má-ki-tāi ê營, 到約書亞hia;無一人 敢出聲攻擊以色列人。

 23. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 22 chat 第二十二節 Iok-su-a kóng, Khui tōng-kháu, lia̍h hitgō͘ê ông chhut-tōng, lâi goá chia.約書亞講:開洞口,掠hit 五個王出洞,來我chia。

 24. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 23 chat 第二十三節 In chiū án-ni kiâⁿ, lia̍h hit gō͘ê ông, chiū-sī Iâ-lō͘-sat-léng ông, Hi-pek-lûn ông, Iâ-boa̍t ông, La̍h-kiat ông, I-ki-lûn ông, tùi tōng-lāi chhut-lâi,toà kàu i hia.In就án-ni行,掠hit五個王,就是 耶路撒冷王、Hi-pek-lûn王、Iâ-boa̍t王、 拉結王、I-ki-lûn王, tùi洞內出來,帶到伊hia。

 25. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 24 chat 第二十四節 Lia̍h hiah ê ông chhut-lâi kàu Iok-su-a hia ê sî, Iok-su-a chiū kiò Í-sek-lia̍t chèng-lâng lâi, tùi hiah ê kap i saⁿ-kap khì ê kun-tiúⁿ kóng, Lín kūn-chêng lâi, chiong kha ta̍h tī chiah ê ông ê ām-kún; in chiū kūn-chêng lâi, ēng kha ta̍h tī in ê ām-kún.掠hiah-ê王出來到約書亞hia ê時, 約書亞就叫以色列眾人來, 對hiah-ê kap伊相kap去ê軍長講: Lín近前來,將腳踏tī chiah-ê王ê頷頸; in就近前來,用腳踏tī in ê頷頸。

 26. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 25 chat 第二十五節 Iok-su-a tùi in kóng, Lín bo̍h-tit kiaⁿ, iā bo̍h-tit lún, tio̍h ióng-kám chòng-táⁿ; in-ūi lín só͘beh kong-kek it-chhè ê tùi-te̍k, Iâ-hô-hoa beh án-ni khoán-thāi in.約書亞對in講,Lín莫得驚,也莫得忍, tio̍h勇敢壯膽;因為lín所beh 攻擊一切ê對敵, 耶和華beh án-ni 款待in。

 27. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 26 chat 第二十六節 Āu-lâi Iok-su-a phah-sí in, tiàu in tī gō͘châng chhiū; in tiàu tī chhiū-ni̍h kàu ê-hng.後來約書亞phah死in, 吊in tī五叢樹; in吊tī樹裡到ê-hng。

 28. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 27chat 第二十七節 Ji̍t-lo̍h ê sî, Iok-su-a chhut-lēng, chiū tùi chhiū-ni̍h siu sin-si lo̍h-lâi, hiat tī in só͘bih ê tōng, chiong kúi-nā tè toā-chio̍h hē tī tōng-kháu, kàu-taⁿ iáu tī-teh.日落ê時,約書亞出令, 就tùi樹裡收身屍落來,hiat tī in 所bih ê洞,將kúi-nā塊大石hē tī 洞口,到taⁿ iáu tī-teh。

 29. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 28chat 第二十八節 Hit-ji̍t Iok-su-a chhú Má-ki-tāi, ēng to thâi-sí in kap in ê ông; hit lāi-bīn ê lâng it-chīn châu-bia̍t, bô lâu chi̍t-ê; i khoán-thāi Má-ki-tāi ê ông, chhin-chhiūⁿ chêng khoán-thāi Iâ-lī-ko ông chi̍t-iūⁿ.Hit日約書亞取Má-ki-tāi,用刀thâi死in kap in ê王;hit內面ê人一盡剿滅, 無留一個;伊款待Má-ki-tāi ê王, 親像前款待耶利哥王一樣。

 30. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 29chat 第二十九節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tùi Má-ki-tāi hia khì kàu Li̍p-ná, kong-kek Li̍p-ná.約書亞kap以色列眾人tùi Má-ki-tāi hia去到Li̍p-ná, 攻擊Li̍p-ná。

 31. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 30chat 第三十節 Iâ-hô-hoa chiong i kap i ê ông kau tī Í-sek-lia̍t lâng ê chhiú; i ēng to thâi-sí i, kap hí lāi-bīn ê chèng-lâng, bô lâu chi̍t-ê; i khoán-thāi i ê ông, chhin-chhiūⁿ chêng khoán-thāi Iâ-lī-ko ông chi̍t-iūⁿ.耶和華將伊kap伊ê王交tī以色列 人ê手;伊用刀thâi死伊,kap hit內面ê 眾人,無留一個;伊款待伊ê王, 親像前款待耶利哥王一樣。

 32. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 31chat 第三十一節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tùi Li̍p-ná hia khì kàu La̍h-kiat, chat-iâⁿ tī i ê tùi-bīn, lâi kong-kek i.約書亞kap以色列眾人tùi Li̍p-ná hia去到拉結,紮營tī伊ê對面, 來攻擊伊。

 33. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 32chat 第三十二節 Iâ-hô-hoa chiong La̍h-kiat kau tī Í-sek-lia̍t lâng ê chhiú; keh-ji̍t chiū chhú i, ēng to thâi-sí i, kap hí lāi-bīn ê chèng-lâng; sī chiàu i tùi Li̍p-ná it-chhè só͘kiâⁿ ê.耶和華將拉結交tī以色列人 ê手;隔日就取伊,用刀thâi死伊, kap hit內面ê眾人;是照伊對 Li̍p-ná一切所行ê。

 34. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 33chat 第三十三節 Hit-sî Ki-sek ê ông Hô-lân lâi beh pang-chān La̍h-kiat; Iok-su-a chiū phah-sí i, kap i ê peh-sìⁿ; lóng bô kā i lâu chi̍t-ê.Hit時Ki-sek ê王Hô-lân來beh幫贊 拉結;約書亞就phah死伊, kap伊ê百姓;lóng無kā伊留一個。

 35. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 34chat 第三十四節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tùi La̍h-kiat khì kàu I-ki-lûn, tī i ê tùi-bīn chat-iâⁿ, kong-kek i;約書亞kap以色列眾人tùi 拉結去到I-ki-lûn, tī伊ê對面紮營,攻擊伊;

 36. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 35chat 第三十五節 hit-ji̍t chiū chhú i, ēng to phah i; tī hit-ji̍t it-chīn châu-bia̍t hit lāi-bīn ê chèng-lâng; sī chiàu i tùi La̍h-kiat it-chhè só͘kiâⁿ ê.Hit日就取伊,用刀phah伊;tī hit日 一盡剿滅hit內面ê眾人; 是照伊tùi拉結一切所行ê。

 37. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 36chat 第三十六節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tùi I-ki-lûn chiūⁿ-khì kàu Hi-pek-lûn, kong-kek i;約書亞kap以色列眾人tùi I-ki-lûn上去到Hi-pek-lûn, 攻擊伊;

 38. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 37chat 第三十七節 chiū chhú i, ēng to phah i, kap i ê ông, í-ki̍p i só͘ sio̍k ê siâⁿ; thâi-sí hit lāi-bīn ê peh-sìⁿ, lóng bô lâu chi̍t-ê; sī chiàu i tùi I-ki-lûn it-chhè só͘kiâⁿ ê, it-chīn châu-bia̍t i, kap hit lāi-bīn ê chèng peh-sìⁿ.就取伊,用刀phah伊,kap伊ê王,以及伊所 屬ê城;thâi死hit內面ê百姓,lóng無 留一個;是照伊對I-ki-lûn一切所行ê, 一盡剿滅伊,kap hit內面ê眾百姓。

 39. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 38chat 第三十八節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng tò-lâi kàu Tí-phek, kong-kek i;約書亞kap以色列眾人tò來 到Tí-phek,攻擊伊;

 40. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 39chat 第三十九節 chiū chhú i, kap i ê ông, í-ki̍p sio̍k i ê siâⁿ, ēng to phah i; it-chīn bia̍t hit lāi-bīn ê chèng-lâng, bô lâu chi̍t-ê, chiàu i chêng khoán-thāi Hi-pek-lûn ê, taⁿ iā khoán-thāi Tí-phek kap i ê ông; iā chiàu i chêng khoán-thāi Li̍p-ná kap i ê ông chi̍t-iūⁿ.就取伊,kap伊ê王,以及屬伊ê城,用刀phah伊; 一盡滅hit內面ê眾人,無留一個, 照伊前款待Hi-pek-lûn ê,taⁿ也款待 Tí-phek kap伊ê王;也照伊前款待 Li̍p-ná kap伊ê王一樣。

 41. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 40chat 第四十節 Án-ni Iok-su-a phah choân-toē, chiū-sī soaⁿ-toē, lâm-hng ê toē, pîⁿ-iûⁿ, soaⁿ-phiâⁿ, kap in lóng-chóng ê ông, bô lâu chi̍t-ê; kìⁿ-ū chhoán-khùi-ê it-chīn châu-bia̍t, chiàu Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè só͘bēng-lēng ê.Án-ni約書亞phah全地,就是山地, 南方ê地、平洋、山坪,kap in lóng總ê王,無留一個;見有 喘氣ê一盡剿滅,照耶和華 以色列ê上帝所命令ê。

 42. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 41chat 第四十一節 Tùi Ka-te-su-pa-nî-a kàu Ka-sat, koh Ko-san choân-toē, í-ki̍p Ki-piàn, lóng hō͘Iok-su-a phah.Tùi Ka-te-su-pa-nî-a到Ka-sat, koh Ko-san全地,以及Ki-piàn, lóng hō͘約書亞phah。

 43. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 42chat 第四十二節 Hiah ê ông kap in ê toē, Iok-su-a choè chi̍t-sî chhú in; in-ūi Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè thoè Í-sek-lia̍t kau-chiàn.Hiah-ê王kap in ê地,約書亞做 一時取in;因為耶和華以色列 ê上帝替以色列交戰。

 44. Iok-su-a 《約書亞記》JoshuaTē cha̍pchiuⁿ 第十章Tē 43chat 第四十三節 Iok-su-a kap Í-sek-lia̍t ê chèng-lâng chiū tò-lâi kàu Kiat-kah ê iâⁿ-poâⁿ.約書亞kap以色列ê眾人就 tò來到Kiat-kah ê營盤。

More Related