slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hur kan du skapa en utbildningsmiljö som är bra både för dig som lärare och dina elever?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Hur kan du skapa en utbildningsmiljö som är bra både för dig som lärare och dina elever? - PowerPoint PPT Presentation


  • 127 Views
  • Uploaded on

Hur kan du skapa en utbildningsmiljö som är bra både för dig som lärare och dina elever?. Synliggör all arbetstid plus dold övertid. Avräkningsperioder. Kollektivavtal. Medbestämmande- lagen. Arbetsmiljölagen. Pauser och raster - ATL. Individuella scheman.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hur kan du skapa en utbildningsmiljö som är bra både för dig som lärare och dina elever?' - melodie-levine


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hur kan du skapa en utbildningsmilj som r bra b de f r dig som l rare och dina elever
Hur kan du skapa en utbildningsmiljö som är bra både för dig somlärare och dina elever?

Synliggör all arbetstid plus dold övertid

Avräkningsperioder

Kollektivavtal

Medbestämmande-

lagen

Arbetsmiljölagen

Pauser och raster

- ATL

Individuella scheman

UPPDRAGET: Läroplaner och kursplaner

lagstiftning och kollektivavtal s tter gr nser f r de arbetsuppgifter som ska utf ras
Lagstiftning och kollektivavtal sätter gränser för de arbetsuppgifter som ska utföras

Att kolla upp:

Har du ett fastställt arbetstidsschema

som visar när du börjar och slutar för dagen samt

när du har din rast?

Ryms dina arbetsuppgifter inom din reglerade

arbetstid?

Har du utrymme för pedagogisk utvecklingstid

tillsammans med dina kollegor?

reglerad arbetstid
Reglerad arbetstid

Med reglerad arbetstid avses sådan arbetstid vars förläggning arbetsgivaren fattar beslut om

- samt förfogar över.

Det är möjligt och lämpligt att redan vid läsårets start planera in återkommande aktiviteter så att den reglerade tiden förläggs där dessa aktiviteter genomförs.

Utvecklingssamtal, öppet hus och rättning av nationella prov kan vara exempel på återkommande och tidskrävande arbetsuppgifter.

reglerad arbetstid 2
Reglerad arbetstid, 2

Den reglerade arbetstiden ska förläggas till

högst 194 dagar och 1360 timmar per verksamhetsår.*

Jobbar du deltid minskas timmarna i förhållande

till din sysselsättningsgrad.

Fördelningen av den reglerade arbetstiden, mellan

undervisning och andra arbetsuppgifter, bestäms

i samtal mellan den anställde och rektor.

(* Beroende på kollektivavtal, centrala eller lokala, kan avvikelser från ovanstående förekomma)

avr kningsperioder
Avräkningsperioder

Den reglerade arbetstiden ska fördelas så jämnt

som möjligt över verksamhetsåret och fördelas på

minst tre avräkningsperioder.

För varje period ska det framgå hur många av de

194 dagarna och hur stor andel av de 1 360 timmar

som ingår. När denna fördelning är gjord kan inte

arbetstid flyttas mellan avräkningsperioderna.

Inom avräkningsperioderna kan arbetstidsschemat

variera mellan olika veckor. När arbetstidsschemat

är fastställt måste rektor säga till 14 dagar i

förväg, om ändring ska ske.

Om arbetsgivaren med kortare varsel beordrar ändring

av arbetstiden gäller reglerna om övertid. Övertidsersättning

skall utgå för den tid som skulle ha varit fritid,

enligt ditt arbetstidsschema.

(* Beroende på kollektivavtal, centrala eller lokala, kan avvikelser

från ovanstående förekomma)

f rtroendearbetstid
Förtroendearbetstid

Förtroendearbetstid är sådan tid som arbetstagaren har fått arbetsgivarens förtroende att disponera.

Förtroendetiden löper över hela året och kan aldrig ge övertidsersättning eftersom den inte förläggs eller beordras av rektor.

Förtroendearbetstiden ska användas för enskilt för- och efterarbete,

spontana elev- och föräldrakontakter samt viss egen kompetensutveckling.

Utvecklingssamtal med elev och/eller föräldrar ryms inte inom förtroendearbetstiden.

Det är naturligt att du och din rektor tillsammans någon gång diskuterar innehållet i förtroendetiden, med utgångspunkt för arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

arbetstidsschema
Arbetstidsschema

Arbetstidschemat ska visa arbetstidens förläggning;

när arbetstiden börjar och slutar samt när du har

rast.

Varje arbetstagare ska ha ett individuellt arbetstidsschema som ska vara godkänt av rektor.

I samtal med din rektor ska du konkretisera de

huvudsakliga arbetsuppgifterna i arbetstidsschemat.

Syftet är att få kontroll över arbetsuppgifterna så att

alla dina ordinarie ryms inom den reglerade arbetstiden.

vertid
Övertid

Övertid måste alltid vara beordrad eller godkänd av

närmaste chef. Övertid är avsedd för oförutsedda

situationer och verksamheten får alltså inte planeras

så att det blir nödvändigt med övertid.

Övertidsersättning utges när någon beordras att utföra arbete utanför reglerad arbetstid.

Hur hanterar ni vikariat som uppstår med kort varsel?

För det fall en sådan situation leder till behov av omprioriteringar är det viktigt att lärare och skolledning resonerar om möjligheten till detta - alternativt diskuterar behovet av beordring av att vissa arbetsuppgifter utförs utanför den reglerade arbetstiden.

vertid 2
Övertid, 2

Det är viktigt att all övertid bokförs. Arbetsgivaren är skyldig att bokföra all övertid enligt Arbetstidslagen.

Den som är deltidsanställd och beordras att arbeta

längre än sitt arbetstidsschema får först ersättning

för mertid, upp till heltid, och därefter för övertid.

Mertid och övertid ska som huvudregel ersättas

med pengar men du kan få ersättning i tid

om du kommer överens om det med din chef.

All eventuell övertid ska stämmas av innan en ny

avräkningsperiod tar vid.

raster och pauser
Raster och pauser

Enligt Arbetstidslagen har alla arbetstagare rätt till

rast (tid för lunch, i normalfallet) och den ska finnas

inlagd i ditt arbetstidsschema.

Rasten ska förläggas så att ingen ska behöva arbeta längre än fem timmar utan rast.

Som anställd är du skyldig att ta ut din lagstadgade rast.

Rast räknas inte som arbetstid.

Under en sådan rast har du rätt att lämna din arbetsplats.

Förutom raster ska det enligt lagen även finnas

möjlighet till att ta pauser. Arbetsgivaren är skyldig

att se till att man kan ta de pauser som behövs utöver

rasterna. Till skillnad från rasterna så ingår pauserna

i arbetstiden.

till dig som r ombud
Till dig som är ombud

Ett ökat samarbete mellan arbetsplats- och skyddsombudet är en framgångsfaktor för att förbättra din skolas utbildningsmiljö.

Du som är ombud för Lärarförbundet har en viktig

uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen.

Här följer några råd om hur du som ombud kan

företräda våra medlemmar på din arbetsplats.

Under våren startar processen kring skolans

organisation, med nya tjänstefördelningar, inför nästa verksamhetsår.

Det är viktigt att du som ombud får vara med tidigt i

processen så att du kan företräda medlemmarna på

ett bra sätt.

kat samarbete mellan arbetsplatsombud och skyddsombud i det medlemsn ra arbetet
Ökat samarbete mellan arbetsplatsombud och skyddsombud i det medlemsnära arbetet

STRATEGISK ARBETSMETOD

Livets alla faser

Jämställdhet Påverkan

Mångfald

Engagemang

Kunskap

Kreativitet

Verksamhetens utveckling

viktigt att vara uppm rksam s att
Viktigt att vara uppmärksam, så att:

Arbetsgivaren har ett individuellt perspektiv vid

framtagandet av tjänstefördelningarna och ser till

varje enskild lärares hela arbetssituation och

samtliga arbetsuppgifter.

Det sker en fortlöpande information till

arbetstagarna vid arbetsplatsträffen på

arbetsplatsen.

Du som ombud får fortlöpande information vid

samverkansmöten eller vid MBL-förhandlingar.

Arbetsgivaren genomför riskbedömning enligt

Arbetsmiljölagen om det sker större förändringar

som påverkar arbetstagarna. Det ska framgå hur

förändringen påverkar varje enskild arbetstagare.

Såväl våra medlemmar som skyddsombud har rätt

att vara delaktig i framtagande av riskbedömningar.

hur hantera formalia
Hur hantera formalia?

När processen börjar närma sig slutet är det dags att

fastställa tjänstefördelningen. Det sker antingen vid

ett samverkansmöte eller vid en MBL-förhandling.

Om arbetsgivaren inte har tagit individuellt hänsyn

eller om informationen och delaktigheten har varit

bristfällig, eller att intentionerna enligt Arbetsmiljölagen inte följts, kan oenighet uppstå.

Det är viktigt att det framgår i protokollet varför man är oenig och att eventuella yrkande skrivs in i protokollet eller bifogas som en bilaga.

Vid oenighet är det mycket viktigt att du som ombud

innan förhandlingen är avslutad, tar kontakt med avdelningen så att du kan få rätt råd och stöd, i rätt tid.

att f lja upp
Att följa upp:

Inför det nya verksamhetsåret ska det fastställas,

i samverkan eller vid MBL-förhandling, en årsplanering där det framgår fakta om läsåret såsom:

Antalet avräknings/verksamhetsperioder.

- Där ska framgå hur många av de 194 dagarna och hur

stor andel av de 1360 timmar som ingår i varje

period. Ta reda på om detta beslut görs på central eller lokal nivå, hos arbetsgivaren.

Andra aktiviteter som påverkar medlemmarnas

arbetstidsschema

När alla lärare har gjort sitt arbetstidsschema och

rektor har fastställt det, kan skyddsombudet begära att

få ta del av dessa för att försäkra sig om att alla arbetstagare får ut de raster och pauser de har rätt till enligt Arbetstidslagen.