slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Robert Dyczkowski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Robert Dyczkowski - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

rachunkowość Środki pieniężne, czeki, weksle, akredytywy - ewidencja, wycena operacji gospodarczych w walucie obcej. Robert Dyczkowski. Aktywa pieniężne – Art. 3 pkt. 25 UoR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Robert Dyczkowski' - melita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

rachunkowośćŚrodki pieniężne, czeki, weksle, akredytywy - ewidencja, wycena operacji gospodarczych w walucie obcej

Robert Dyczkowski

aktywa pieni ne art 3 pkt 25 uor
Aktywa pieniężne – Art. 3 pkt. 25 UoR

25) aktywach pieniężnych – rozumie się przez to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się również inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, chyba że ujmuje się je w przepływach z działalności inwestycyjnej (lokacyjnej);

klasyfikacja rodk w pieni nych
Klasyfikacja środków pieniężnych
 • Banknoty i monety przechowywane w kasie, na rachunkach bankowych czy w formie lokat pieniężnych
 • Czeki i weksle obce płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich wystawienia
 • Bony: handlowe, komercyjne, oszczędnościowe, skarbowe, pieniężne NBP, certyfikaty depozytowe
 • Metale szlachetne, jeżeli nie są zaliczane do rzeczowych składników majątku obrotowego
 • Krajowe / zagraniczne środki pieniężne (waluty obce / dewizy)
 • Środki pieniężne w drodze (kwestia techniczna)
uor za cznik nr 1
UoR – załącznik nr 1

Bilans:

Aktywa

B. Aktywa obrotowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

 • środki pieniężne w kasie i na rachunkach
 • inne środki pienieżne
 • inne aktywa pieniężne
rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach:

Banknoty i monety oraz bony pieniężne przechowywane w kasie,

Środki pieniężne na rachunkach bieżącym i pomocniczych

Chodzi o środki zarówno w walucie krajowej, jak i obcej

Inne środki pieniężne:

Inne środki pieniężne obejmują czeki obce i weksle obce wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich wystawienia, a także środki pieniężne w drodze.

Inne aktywa pieniężne:

Inne aktywa pieniężne obejmują czeki obce i weksle obce o terminie płatności powyżej 3 miesięcy od dnia ich wystawienia, ale poniżej 12 miesięcy, a także należne dywidendy wynikające z uchwał organów spółek, w których jednostka posiada udziały lub akcje oraz naliczone memoriałowo odsetki od innych aktywów finansowych.

waluty obce art 30 uor
Waluty obce - Art. 30 UoR

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów – po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych – po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

waluty obce art 30 uor1
Waluty obce - Art. 30 UoR

2. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

kurs faktycznie zastosowany przyk ad
Kurs faktycznie zastosowany - przykład
 • Wpływ na rachunek bankowy w złotych
  • Sprzedaż walut bankowi – kurs kupna
  • Opłacenie należności – kurs kupna
 • Wypływ środków z rachunku bankowego w złotych
  • Kupno walut w banku – kurs sprzedaży
  • Opłacenie zobowiązań – kurs sprzedaży
waluty obce art 30 uor2
Waluty obce - Art. 30 UoR

4. Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4. Różnice kursowe, z zastrzeżeniem ust. 5–7, dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich

wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

ewidencja rozchodu walut obcych
Ewidencja rozchodu walut obcych
 • Ceny nabycia walut obcych w różnych dniach zazwyczaj się różnią. Przy ewidencji rozchodu powstaje więc analogiczny problem jak w przypadku zapasów
 • FIFO
 • LIFO
 • AVCO
 • W zależności od zastosowanej metody będziemy mieli do czynienia z różną wartością różnic kursowych … przykład
rozliczenia got wkowe bezgot wkowe
Rozliczenia gotówkowe / bezgotówkowe
 • Gotówkowe:
  • Czeki gotówkowe
  • Wpłaty gotówkowe do kasy, na rachunek bankowy
  • Nie można dokonywać rozliczeń gotówkowych jeżeli kwota transkacji przekracza 15 tys euro (takie rozliczenia mogą być dokonywane jedynie za pośrednictwem rachunku bankowego)
 • Bezgotówkowe:
  • Polecenie przelewu
  • Czek rozrachunkowy
  • Inkaso (zapłata w zamian za wydanie pewnych dokumentów)
  • Akredytywa (najczęściej importer – eksporter; za uregulowanie płatności odpowiada bank)
  • Okresowe rozliczenie saldami
  • Rozliczenia planowe (a potem tylko korekty różnic)
  • Weksle
  • Karty płatnicze (debetowe kredytowe, …)
 • Zobowiązania podatkowe zawsze bezgotówkowo
ewidencja rodzaje dokument w i konta
Ewidencja – rodzaje dokumentów i konta
 • Kasa – KP, KW, raporty kasowe (w dacie faktycznej wpłaty / wypłaty)
 • Konta bankowe – podstawą są dokumenty bankowe – wyciągi + potwierdzenia sald
 • Inne środki pieniężne (weksle, czeki) – zazwyczaj specjalne dedykowane konta + odpowiednia analityka
 • Środki pieniężne w drodze – kwestia techniczna
weksle
Weksle
 • Weksel to dokument kredytu krótkoterminowego wystawiony na specjalnym blankiecie, w formie ściśle określonej przez prawo, lub zawierający wszystkie elementy wymagane przez kodeks cywilny, zawierający jednostronne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty kwoty, na którą weksel został wystawiony, określonej osobie w ściśle określonym terminie i miejscu
 • Funkcja kredytowa, obiegowa (w szczególności można zdyskontować go w banku), płatnicza, gwarancyjna (może służyć jako zabezpieczenie kredytu)
 • Indos (żyro)
 • Suma wekslowa
 • Dyskonto
 • K – suma wekslowa; F – kwota udzielonego kredytu wekslowego; d – roczna stopa procentowa; t – liczba dni upływająca do terminu płatności