projektu vadl nijas vides izgl t ba un audzin ana nolikumi un iesnieguma veidlapu aizpild ana
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projektu vadlīnijas “Vides izglītība un audzināšana” nolikumi un iesnieguma veidlapu aizpildīšana

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Projektu vadlīnijas “Vides izglītība un audzināšana” nolikumi un iesnieguma veidlapu aizpildīšana - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Projektu vadlīnijas “Vides izglītība un audzināšana” nolikumi un iesnieguma veidlapu aizpildīšana. Līga Daugaviete Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija Vides izglītības un audzināšanas projektu sektora vadītāja t.67503325, e-pasts: [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projektu vadlīnijas “Vides izglītība un audzināšana” nolikumi un iesnieguma veidlapu aizpildīšana' - melita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektu vadl nijas vides izgl t ba un audzin ana nolikumi un iesnieguma veidlapu aizpild ana

Projektu vadlīnijas “Vides izglītība un audzināšana” nolikumi un iesnieguma veidlapu aizpildīšana

Līga Daugaviete

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Vides izglītības un audzināšanas projektu sektora vadītāja

t.67503325, e-pasts: [email protected]

kas ir vides izgl t ba
Kas ir vides izglītība
 • Vides izglītība ir gan informācijas apgūšanas process - zināšanas un izpratne, attieksmes un prasmes par dabassociālās vides un cilvēku dzīvesdarbības mijsakarībām to dinamiskajā vienībā, gan mācīšanās ar nolūku - harmonizēt cilvēkvidi
vides izgl t bas un audzin anas projektiem izvirz tie m r i
Vides izglītības un audzināšanas projektiem izvirzītie mērķi
 • Sekmēt sabiedrības/skolēnu izpratni par globālajām, vietējām vides problēmām, vienlaicīgi padziļinot viņu zināšanas dabas zinībās un attīstot viņu informācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes;
 • veicināt sabiedrības un indivīda dzīves vietas vides kvalitātes uzlabošanu;
 • sekmēt mērķauditorijas līdzdalību dabas resursu taupīšanas procesos;
 • veicināt sabiedrības vides izglītības attīstību un pieredzes apmaiņu par dabas un vides aizsardzības jautājumiem;
 • rosināt iedzīvotājus īstenot vienkāršus vides aizsardzības pasākumus ikdienā;
 • sekmēt vides situācijas uzlabošanu;
 • vides kvalitātes uzlabošana, aktīvas iedzīvotāju līdzdalības ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā veicināšana
 • dabas un kultūras mantojuma saglabāšana, izzināšana un aizsardzība.
projektu pas kumi aktivit tes
Projektu pasākumi (aktivitātes)
 • skolēnu aktīvas iesaistīšanās veicināšana vides izziņas procesos, rīkojot īpašas pētījumu pēcpusdienas, dienas, ekspedīcijas, nometnes, mācot izprast likumsakarības, prognozēt un secināt;
 • bērnu zināšanu par dabas daudzveidību (augiem, dzīvniekiem) papildināšana, veicot izpēti apkārtnes pļavās;
 • meža ekosistēmas izpēte, - bioloģiskā daudzveidība mežā, dzīvnieki, meža izmantošana, izmaiņas gadsimtu gaitā;
 • ekskursiju, pārgājienu organizēšana, lai iepazītu apkārtnes dabas bioloģisko daudzveidību;
 • iedzīvotāju iesaistīšana praktiskos vides sakopšanas darbos;
 • izglītojoši informatīvu materiālu par aktuāliem jautājumiem sagatavošana un izdošana;
 • zināšanu papildināšana un kompetences celšana potenciālajiem dabas aizsardzības nozares darbiniekiem un jau šobrīd nozarē strādājošiem, pieredzes apmaiņa, savstarpējās sadarbības un komunikācijas veicināšana .
sagaid mie rezult ti
Sagaidāmie rezultāti
 • sabiedrības informētība par aktualitātēm vides jomā, teritorijas unikālām dabas un kultūrvēstures vērtībām, par vides aizsardzības principiem, ekotūrisma, vides izglītības iespējām;
 • praktiski apgūts un padziļināts mācību programmā paredzētais, kā arī veidota izpratne par procesu likumsakarībām;
 • vides apziņas paaugstināšanās un vidi saudzējošas rīcības veidošana;
 • veidota prasme saskatīt nesaimniecisku rīcību skolā, ģimenē , apkārtējā vidē, piedāvāti risinājumi, to īstenošanai.
galvenais projektu nolikumos
Galvenais projektu nolikumos

Pieteikšanās projektu konkursos no 2008.gada 18.februāra līdz 3.martam

akciju t sk talku organiz ana
Akciju, t.sk., talku organizēšana
 • Nepieciešamais finansējums no Fonda ir līdz LVL 10 000 (par finansējuma apjomu projektam lemj Fonda Padome)
 • Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām
 • Projekta īstenošana jāveic 2008.gadā līdz 30.decembrim (šajā termiņā atbilstoši plānotajam jāpaveic projekta uzdevumi, jāizlieto projektam piešķirtais finansējums)

Projekta iesniedzējs var būt tikai reģistrēts nodokļu maksātājs (biedrība, nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības iestāde, SIA, komersants)

ar lvaf atbalstu stenotie projekti
Ar LVAF atbalstu īstenotie projekti

Akciju, t.sk., talku organizēšana

aktualizētas, popularizētas vides aizsardzības idejas, problēmas

sabiedrības informēšana par valsts, pasaules vides ekoloģisko stāvokli

sabiedrības iesaistīšana dabas teritoriju sakopšanas talkās, vienlaikus īstenojot vides izglītības aktivitātes

 • organizētas akcijas starptautisko Vides dienu ietvaros Ūdens diena (22. martā), Zemes diena (22. aprīlī), Vides diena (5. jūnijā) un Baltijas Jūras nedēļa (5. līdz 12. septembris)
 • organizēti pasākumi Eiropas dabas un nacionālo parku dienu, Eiropas sikspārņu nakts, Eiropas putnu vērošanas dienu ietvaros
 • organizēta informatīva kampaņa par draudiem bruņurupučiem savvaļā (to cēloņiem un katra iespējamo ieguldījumu šo draudu mazināšanā
 • Kampaņa „Saglabāsim Latvijas kāpas – 2007”
nomet u organiz ana b rniem un jaunie iem t sk b rniem ar pa m vajadz b m
Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem, t.sk., bērniem ar īpašām vajadzībām
 • Dalībnieku skaits līdz 30, darbības laiks ne ilgāks kā 2 nedēļas;
 • Nepieciešamais finansējums no Fonda ir līdz LVL 10 000 (par finansējuma apjomu projektam lemj Fonda Padome);
 • Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām;
 • Projekta īstenošana jāveic 2008.gadā līdz 30.decembrim (šajā termiņā atbilstoši plānotajam jāpaveic projekta uzdevumi, jāizlieto projektam piešķirtais finansējums).

Projekta iesniedzējs var būt tikai reģistrēts nodokļu maksātājs (biedrība, nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības iestāde, SIA, komersants)

ar lvaf atbalstu stenotie projekti1
Ar LVAF atbalstu īstenotie projekti

Nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem

bērnu un jauniešu izglītošana un intereses veicināšana par Latvijas dabas aizsardzību, dabas vērtībām, paplašināt sadarbību ar izglītības iestādēm, iesaistot jauniešus vides novērošanas un izpētes pasākumos

 • Dabas izziņas nometne Teičos 2008.gadā
 • Skolēnu nometne „Dabas skola” (Preiļu rajona bioloģijas olimpiādes uzvarētājiem 2006./2007.m.g.)
 • Radošās dienas Rušonā vasaras nometnē „Latvijas nacionālie dabas simboli”
 • Tīra Latvija - tīra Eiropas daļa
semin ru konferen u organiz ana
Semināru, konferenču organizēšana
 • Nepieciešamais finansējums no Fonda ir līdz LVL 10 000 (par finansējuma apjomu projektam lemj Fonda Padome);
 • Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām;
 • Projekta īstenošana jāveic 2008.gadā līdz 30.decembrim (šajā termiņā atbilstoši plānotajam jāpaveic projekta uzdevumi, jāizlieto projektam piešķirtais finansējums).

Projekta iesniedzējs var būt tikai reģistrēts nodokļu maksātājs (biedrība, nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības iestāde, SIA, komersants)

ar lvaf atbalstu stenotie projekti2
Ar LVAF atbalstu īstenotie projekti

Semināru, konferenču organizēšana

izglītošana, informācijas sniegšana, pieredzes apmaiņa, sadarbības veicināšana

 • semināra programmas izstrāde, metodisku un informatīvi-izglītojošu izdales materiālu sagatavošana
 • teorijas apguve un praktiskas nodarbības par purvu vērtībām, aizsardzību un apsaimniekošanas nepieciešamību
 • seminārs ieinteresētajiem skolotājiem, ārpusskolas un interešu izglītības aktīvistiem, lai dalībniekiem mācītu integrēt vides izglītības un dabas aizsardzības aktivitātes sadzīvē un pamatdarbā
 • semināri vides gidiem un reģionālo vides aizsardzības iestāžu darbiniekiem
konkursu organiz ana
Konkursu organizēšana
 • Nepieciešamais finansējums no Fonda ir līdz LVL 6 000 (par finansējuma apjomu projektam lemj Fonda Padome);
 • Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām;
 • Projekta īstenošana jāveic 2008.gadā līdz 30.decembrim (šajā termiņā atbilstoši plānotajam jāpaveic projekta uzdevumi, jāizlieto projektam piešķirtais Finansējums).

Projekta iesniedzējs var būt tikai reģistrēts nodokļu maksātājs (biedrība, nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības iestāde, SIA, komersants)

ar lvaf atbalstu stenotie projekti3
Ar LVAF atbalstu īstenotie projekti

Konkursu organizēšana

labāko, spējīgāko dalībnieku, labāko darbu noskaidrošana vides, dabas aizsardzības aktualitāšu jomā

 • labāko darbu noskaidrošana plakātu konkursā „Plakātu konkurss pret klimata pārmaiņām”, aicinot sabiedrību sargāt vidi un samazināt klimata pārmaiņas veicinošas cilvēku darbības
 • Plakātu konkurss kampaņai „Nē - kūlas dedzināšanai 2007”
 • Konkurss „Tu veido vidi, kurā dzīvosi rīt”
 • Multimediju plakātu konkurss internetā MĒS PAR TĪRU DABU!
 • Dižkoku, parku un aleju aprakstu konkurss
informat vo materi lu izdo ana
Informatīvo materiālu izdošana
 • Nepieciešamais finansējums no Fonda ir līdz LVL 10 000 (par finansējuma apjomu projektam lemj Fonda Padome);
 • Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 15% no kopējām projektam atbilstošām izmaksām;
 • Projekta īstenošana jāveic 2008.gadā līdz 30.decembrim (šajā termiņā atbilstoši plānotajam jāpaveic projekta uzdevumi, jāizlieto projektam piešķirtais finansējums).

Projekta iesniedzējs var būt tikai reģistrēts nodokļu maksātājs (biedrība, nodibinājums, pašvaldība, pašvaldības iestāde, SIA, komersants)

ar lvaf atbalstu stenotie projekti4
Ar LVAF atbalstu īstenotie projekti

Informatīvu materiālu (plakāti, bukleti, brošūras, izglītojošu rakstu sērijas, raksti interneta portālos, kartes) izdošana

informācijas sniegšana, izglītošana

 • Izdota un izplatīta Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju karte
 • Informatīvā materiāla „Putnu novērojumi un pētījumi” izstrādāšana un izdošana un materiāla iedzīvināšanas semināra rīkošana
 • Informatīvs materiāls par zaļo dzīvesveidu.
 • Izziņas materiāls „Dabas daudzveidība Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā”
 • Izglītojošo bukletu sērija ,,Šķiroto atkritumu dzīves cikls"
projekta iesniegums
Projekta iesniegums

Projekta iesnieguma dokumenti:

 • projekta iesnieguma veidlapa
 • projekta tāme
 • projekta izmaksu kalkulācija
 • projekta iesniedzēja reģistrācijas un/vai nodokļu maksātāja apliecības kopija
projekta iesniegums1
Projekta iesniegums

Saskaņā ar projekta specifiku un plānoto:

 • trešo personu līdzfinansējuma apliecinājuma vēstule, kuru parakstījusi persona ar paraksta tiesībām;
 • ja aktivitātes plānotas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tad iesniedzams rakstveida saskaņojums ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas administrāciju, vai, ja tādas nav, ar Valsts vides dienestu;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas valsts jaunatnes iniciatīvu centra izdotās bērnu un jauniešu nometņu vadītāja apliecības kopija;
 • konkursa nolikums
valsts ie mumu dienesta izzi a
Valsts ieņēmumu dienesta izziņa

Projekta iesniedzējs iesniegumam var pievienot Valsts ieņēmuma dienesta izziņu, kas izsniegta ne agrāk kā 10 (desmit) dienas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Fonda administrācijā, par to, ka iesniedzējam nav nodokļu parādu. Ja projekta iesniedzējs ir iesniedzis šādu izziņu, Fonda administrācija nepieprasa Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par projekta iesniedzēja nodokļu parādu esamību vai neesamību projekta iesnieguma iesniegšanas dienā Fonda administrācijā

iesnieguma paraugs un t anal ze
Iesnieguma paraugs un tā analīze

Projektu vadlīnija “Vides izglītība un audzināšana”, aktivitāte “Informatīvo materiālu izdošana”

paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību!

Pils iela 17, Rīga, LV – 1050

Tālrunis: 67503322; Fakss: 67503304

E-pasts: [email protected]

Mājas lapa: www.lvafa.gov.lv

ad