1 / 8

leanforum.se

www.leanforum.se. Lean Forum är en ideell förening i global samverkan med motsvarande nätverks-organisationer i andra länder Lean Forum är öppen för alla ”Lean thinkers” bland företagsrepresentanter, konsulter och forskare. Medlemskap i Lean Forum är gratis. Vår uppgift och mål.

melita
Download Presentation

leanforum.se

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. www.leanforum.se

  2. Lean Forum är en ideell förening i global samverkan med motsvarande nätverks-organisationer i andra länder • Lean Forum är öppen för alla ”Lean thinkers” bland företagsrepresentanter, konsulter och forskare. • Medlemskap i Lean Forum är gratis

  3. Vår uppgift och mål ”Föreningens uppgift är att varasamhällets ledande inspiratöroch utbildare i möjligheterför organisationeratt maximera värde och att minimera slöseri.För att uppnå detta målutvecklar och främjar viprinciper, hjälpmedel och teknikeravsedda för envärdehöjande, resurssnål och dynamisk verksamhet"

  4. Vår verksamhet • Vi har verksamhet inom:- Forskning och utveckling- Utbildning och träning- Rådgivning för företag och organisationer • Våra aktiviteter består av projektarbete, öppna workshops och företagsinterna seminarier, konferenser, framställning av handböcker, rådgivning till företag samt samarbete och stöd till forskning och utveckling på området Lean • Vi ger ej företagsspecifik rådgivning, interna workshops och seminarier • Vi har ett nära samarbete med PLAN • Vi är cirka 3 700 medlemmar

  5. Styrelsen 2009/10 Joakim Hillberg, suppleantRevere AB Lena Lundh, suppleantLunds Universtietssjukhus Håkan Nordblom, suppleantDirect Chark i Göteborg AB Rikard Sjöström, suppleant PLAN Nicklas Modig, suppleantSthlms Handelshögskola Birgitta Öjmertz, suppleant Swerea IVF Gert Frick, ordförande JMAC Scandinavia AB Anette Kinde, vice ordförande Volvo Gerth Forlin, ledamot & kassör Emersson Process Management Maria Viidas, ledamot & sekrVara Kommun Pernilla Ingelsson, ledamotMittuniversitetet Ola Hultkrantz, ledamotChalmers tekniska högskola

  6. Ett Lean Enterprisemed Lean produktion i alla funktioner Lean Produkt-utveckling Lean Tillverkning Lean Leverantörs- kedja Lean Thinking Lean Organisation Lean Ekonomi Lean Kvalitet Lean Distribution Lean Administration Den nya generationens verksamheter använder mindre resurser för allting!

  7. Exempel på Lean Forum-aktiviteter • Idéseminarier och workshops om ”Lean i tjänsteföretag” I global samverkan • Workshops: Design av värdeflöden, Process och produktutveckling, Kontinuerliga flöden, Lära sig leda • Lean Forum Konferenser • Översättning och utgivning av böcker och utbildningspaket • Deltagande i internationella leankonferenser, USA, UK, Polen • Samarbete med forskningsprojekt och institutioner t ex Högskolan i Jönköping • Deltagande i utveckling av Lean utbildning på Chalmers • Nominering av Svenska Leanpriset och Årets exjobb

  8. Kontakta oss: www.leanforum.se info@leanforum.se

More Related