cedefopi roll el kutsehariduspoliitika arendamisel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cedefopi roll EL kutsehariduspoliitika arendamisel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cedefopi roll EL kutsehariduspoliitika arendamisel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Cedefopi roll EL kutsehariduspoliitika arendamisel - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Cedefopi roll EL kutsehariduspoliitika arendamisel. Kersti Raudsepp, SA Innove kutsehariduse seirekeskuse juhataja. CEDEFOP. Euroopa kutsehariduse arendamise keskus (pr . keel n e akronüüm sõnadest C entre E uropėen pour le Dė veloppement de la Fo rmation P rofessionnelle )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cedefopi roll EL kutsehariduspoliitika arendamisel' - melita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cedefopi roll el kutsehariduspoliitika arendamisel

Cedefopi roll EL kutsehariduspoliitika arendamisel

Kersti Raudsepp,

SA Innove kutsehariduse seirekeskuse juhataja

cedefop
CEDEFOP
 • Euroopa kutsehariduse arendamise keskus (pr. keelne akronüüm sõnadest Centre Europėen pour le Dėveloppement de la Formation Professionnelle)
 • loodud 1975, alguses asus Berliinis
 • alates 1995. a asub Thessalonikis, Kreekas, harukontoriga Brüsselis
 • Cedefop tegutseb eesmärgiga edendada Euroopa elukestva õppe valdkonda kogu laienenud Euroopa Liidus, pakkudes informatsiooni ja analüüse kutseõppesüsteemide kutsehariduse valdkonna poliitikate, uuringute ja praktikate kohta.
cedefopi infokanalid
Cedefopi infokanalid
 • Cedefopi veebiportaal annab ülevaate organisatsioonist ning toob välja uudised: ilmunud publikatsioonid, korraldatavad konverentsid, õpitoad, pakkumised (tenders) uuringuteks, tööpakkumised jne.
 • Raamatukogu ja dokumentatsiooni keskus koondab Euroopa kutseharidusalast kirjandust. Liikmesriikide esindajad sisestavad igakuiselt ilmunud kutseharidusalase kirjanduse viited, s.h. raamatud ja muu avaldatud kirjandus nagu seadused, regulatsioonid, standardid, ametlikud aruanded, konverentside teesid jne., avaldamata kirjandus (nn hall kirjandus), artiklid, mis ilmuvad perioodikaväljaannetes või erialaajakirjades, audiovisuaalsed materjalid (eriti õppevahendid), elektroonilised dokumendid (CD-ROMil, diskettidel, Internetis jne.)
 • European Training Village (ETV)  on interaktiivne veebilehekülg, mis võimaldab kutseharidusega seotud inimestel tutvuda erialaste uudistega, võtta osa virtuaalsetest konverentsidest, vahetada informatsiooni, registreeruda meililistidesse.
slide5
Ajaleht “Cedefop Info”, (3x aastas), 2009. a ühendatakse veebilehega ETV-News (1x kuus), => “Cedefop News” (1x kuus)
 • Ajakiri “Vocational Training”, mis ilmub 3 korda aastas, avaldab teaduslikke artikleid ja uuringutulemusi  Euroopa kutsehariduse kohta.  
 • Projektid ja võrgustikud, mis koguvad ja pakuvad uuenduslikke lahendusi väga mitmesugustes kutseharidusega seotud valdkondades
v rgustikud
Võrgustikud
 • ReferNet (SA Innove kutsehariduse seirekeskus)
 • Skillsnet (informaalne, isikutepõhine)
 • European Lifelong Guidance Policy Network ELGPN (SA Innove Karjäärinõustamise TK)
 • Cedefopi õppevisiidid (SA Archimedes kutsehariduse büroo)
 • Europass (Kutsekoda)
 • jne
 • http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?section=7&sub=1
agora konverentsid
AGORA konverentsid
 • CEDEFOPi konverentsid võtmeteemadel
 • “Skills for Europe’s future” veebruaris (aasta suurim konverents), tutvustati tööturu uuringut
 • “Investing in people: Strategies for financing VET” mais, ettekandega esines ka Lea Orro.
 • 16.-17. märtsil 2009 toimub uus Agora konverents, kus arutatakse kutsehariduse ja -koolitusealase koostöö ja Bordeaux prioriteetide üle. Esitletakse trükist, mis on kokku pandud liikmesriikide poliitikaraportitest.
i tegevusala uuringud ja kutsehariduspoliitika anal s
I tegevusala - Uuringud ja kutsehariduspoliitika analüüs
 • Põhineb nii ReferNeti võrgustiku kui sõltumatute uurijate tööl
 • Alates 2004. aastast uuendatakse igal aastal riikide kutseharidussüsteemide temaatilisi ülevaateid, mis kirjeldavad iga riigi süsteeme eraldi.
 • Kasutatakse ühist küsimustikku, mis võimaldab eri süsteeme võrrelda.
 • http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/
detailne levaade
Detailne ülevaade
 • Kuni 2007. aastani valiti üks peatükk temaatilisest ülevaatest ja kirjutati selle kohta eraldi detailne raport (nt.
  • Oskuste ja pädevuste arendamine ning innovatiivne pedagoogika;
  • Kutseõpetajate ja -koolitajate koolitus
 • Detailse ülevaate projekt on peatatud ja järgmise aasta maiks on ka temaatilisel ülevaatel uus sisu
poliitika anal s
Poliitika analüüs
 • Esmakordselt sel aastal (2008) koondas ReferNeti võrgustik informatsiooni kutsehariduspoliitika arengutest liikmesriikides.
 • Riikide poliitikaraportid koondati koondraportiks, mida esitletakse trükisena märtsis 2009 Agora konverentsil
 • Koondraport sai ka üheks sisendiks Bordeaux kommünikeele.
 • 2010. aastal koostatakse uus poliitikaraport, kus hinnatakse kogu Kopenhaageni protsessi kulgu.
ero european research overview
ERO - European Research Overview
 • 2009. a. ilmub raport liikmesriikides koostatud uuringute kohta tööturu ja kutsehariduse vallas.
 • Cedefop haldab infobaasi kutseharidusalaste uurijate ja uuringute kohta Euroopas.
 • Nüüdseks on see info üle toodud bibliograafia andmebaasi Vet-Bib.
ii tegevusala elukestev pe lll ja kutseharidusalase partnerluse toetamine
II tegevusala. Elukestev õpe (LLL) ja kutseharidusalase partnerluse toetamine
 • LLL toetamine on Cedefopi põhieesmärke, mille toetamiseks korraldatakse konverentse, antakse välja publikatsioone ning osaletakse mitmesugustes koostöökogudes
 • Cedefop on olnud eesliinil mitmete Euroopa Liidu vahendite väljatöötamisel, mille eesmärk on suurendada kvalifikatsioonide läbipaistvust, edendada elukestvat õpet, suurendada koolituste kättesaadavust ning toetada piiriülest mobiilsust ehk kokkuvõtvalt – edendada täiskasvanuharidust.
 • Keskne koht nii Kopenhaageni kui “Haridus ja koolitus 2010” protsessis.
el vahendid euroopa elukestva ppe ruumi arendamiseks
EL vahendid Euroopa elukestva õppe ruumi arendamiseks
 • EQF- (European Qualification Framework) - Euroopa kvalifikatsiooniraamistik
 • ECVET- (European Credit System for VET) – ühtne ainepunktisüsteem kutsehariduses
 • VÕTA süsteemid (informaalse ja mitteformaalse õppe tunnustamissüsteemid)
 • CQAF/EQAF – (Common/European Quality Assurance Framework) -ühtne kvaliteediraamistik
 • Europass – mobiilsust võimaldavad dokumendid, CV, keelepass, kutsetunnistuse lisa, diplomi lisa ja õpirände tunnistus http://europass.cedefop.eu.int/ .
pitulemused
Õpitulemused
 • Kõikide uute vahendite eelduseks on õpitulemuste tunnustamine, kus ei ole enam tähtis see mida, kus ja kui kaua õpiti, vaid see, mis õppeprotsessi käigus omandati.
 • Alternatiivne võimalus defineerida haridust, koolitust ja kutsekvalifikatsioone
 • Võimaldab paremini võrrelda õpitut ja tööturul vajatavaid oskusi
 • Teeb koolitussüsteemid läbipaistvamaks.
 • Muutub rõhuasetus õpetamiselt õppimisele/omandamisele
 • Suvel ilmus uuring The Shift to Learning Outcomes. Conceptual, practical and political developments.http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/Bookshop/publication_details.asp?pub_id=494
cedefopi panus el vahendite arendamisse
Cedefopi panus EL vahendite arendamisse

A) Teaduslik tugi vahendite väljatöötamisel

Kandev roll alljärgnevates tegevustes

 • kvalifikatsioonide läbipaistvuse strateegiale baasi loomine
 • EQF/ECVET kontseptsiooni loomine
 • Mitteformaalse ja informaalse õppe tunnustamise süsteemi põhipunktide väljatöötamine
 • Kvaliteediraamistiku arendamine
b teadusel p hinev kompetentsus ja koordineerimine
B) Teadusel põhinev kompetentsus ja koordineerimine
 • Koos hariduse ja kultuuri peadirektoraadiga (DG EAC) on koordineeritud Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku ja õpitulemuste võrgustiku tööd. EQF on vastu võetud.
 • Toetus ECVET vastuvõtmisele (loodetavalt juhtub Tšehhi eesistumise ajal)
 • Europassi arendamine (pilootprojekt EQF tasemete ja ECVETi testimiseks)
 • EQARF- DG EAC toetamine, et Tšehhi eesistumise ajal võetaks vastu edasised juhised kvaliteedi kindlustamiseks kutseõppes
c cedefopi uuringud et t ita l nki teadmistes
c) Cedefopi uuringud, et täita lünki teadmistes
 • Fookus on õpitulemustel ja kvalifikatsioonide rolli muutumisel
  • Toetab õpitulemustel põhinevaid poliitikaid ja praktikaid
  • Aitab kergemini kombineerida eri vahendeid ja algatusi EL ja riikide tasemel
  • Püüab anda sisendi hariduspoliitika arendamisse pärast 2010
v ljakutsed k simused
Väljakutsed/küsimused
 • Kuidas vahendeid rakendada? - eeldab vastastikust usaldust
 • Eri vahendite sidusus (nt Europass, EQF, ECVET)
 • Suurem sünergia kutsehariduse ja kõrghariduse vahel (ECVET ja ECTS)
 • Õpitulemuste tunnustamine ja hindamine
 • Täiskasvanuhariduse hõlmamine
iii tegevusala kommunikatsioon informatsioon ja levitus
III tegevusala. Kommunikatsioon, informatsioon ja levitus
 • Väljaantavad ajalehed, veebiväljaanded, vt. eest
 • Bibliograafiline andmebaas Vet-Bib
 • Levitustöö toimub suures osas Referneti kaudu, kuid samas püüab Cedefop luua otsekontakte liikmesriikide ajakirjanikega, kes tegelevad kutsehariduse vallas
 • Cedefopi pressiteated ilmuvad regulaarselt kutsehariduse uudiskirjas
 • www.innove.ee/refernet hakkab sisaldama RSS uudisvooge Cedefopilt ja valitud liikmesriikide veebilehtedelt.
kokkuv tteks peamised infoallikad
Kokkuvõtteks. Peamised infoallikad
 • European Training Village (ETV) www.trainingvillage.gr
 • Kutsehariduse infopank www.innove.ee/seirekeskus
 • Refernet Eesti (inglise keelne) www.innove.ee/refernet
k simused
Küsimused?

Tänan tähelepanu eest!