Download
audiovisueel interactief stemsysteem n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Audiovisueel interactief stemsysteem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Audiovisueel interactief stemsysteem

Audiovisueel interactief stemsysteem

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Audiovisueel interactief stemsysteem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Audiovisueelinteractief stemsysteem

 2. DRUK NOOIT OP DE “GO” TOETS VAN HET STEMKASTJE!

 3. Als de stelling op het scherm staat is de stemming geopend en kunt u direct uw keuze op het stemkastje maken. • Zodra u het aftel muziekje hoort heeft u nog maximaal 10 seconden om te stemmen. Daarna is de sessie gesloten! U ziet ook een klokje in beeld van de resterende stem tijd. • Als u een foute keuze heeft gemaakt kunt u gewoon nog een keer drukken. De laatste keuze is definitief. • U heeft 5 mogelijkheden. Toets “1” “2” “3” en “4” • Let goed op dat het lampje op uw stemkastje (boven toets 1) “GROEN” knippert tijdens het invoeren van uw keuze. Alleen dan is uw stem ontvangen. Bij twijfel kunt u gewoon nogmaals drukken!

 4. Bij het verlaten van de zaal SVP het stemkastje persoonlijk afgeven bij de uitgang.Alleen dan hebben wij controle of alle kastjes retour gekomen zijn.Bedankt voor uw medewerking en begrip!

 5. 1) Arlène woont in België werkt in Nederland voor verzekeraar Interpolis. Arlène werkt ook elke zaterdagnacht achter de bar in een hippe Antwerpse discotheek. Interpolis draagt keurig premie af in België. Arlène werkt minder dan 25% van haar totale arbeidstijd in België. Haar totale inkomen ligt onder het maximumbedrag voor premieheffing volksverzekeringen (in 2010: € 32.738 per jaar).Interpolis licht zijn in België woonachtige personeel in over de invoering van V883 vanaf 1 mei 2010. Arlène vraagt zich af of ze iets moet doen. • Arlène werkt nog steeds voor een werkgever in woonland België en blijft dus sociaal verzekerd in België. Arlène hoeft niets te doen • Arlène kan sociaal verzekerd worden in Nederland. Maar dat is niet gunstig. Niets doen is het beste, want dan blijft ze nog 10 jaar sociaal verzekerd in België • Arlène raakt vanaf 1 mei automatisch sociaal verzekerd in Nederland. Niet gunstig, maar Arlène kan hier niks aan doen. • Arlène is vanaf 1 mei sociaal verzekerd in België, maar ook in Nederland. Als ze binnen 3 maanden na 1 mei contact opneemt met RSZ, blijft ze 10 jaar sociaal verzekerd in België 0

 6. 2) Harry woont in België. Hij is leraar aan een muziekschool van een gemeente in Nederland. Hij is sociaal verzekerd in Nederland. Vanaf 1 juni 2010 werkt hij ook aan een muziekschool in België. Beide activiteiten zijn gekwalificeerd als ambtenaar. Gaat er vanaf 1 juni iets veranderen voor Harry? • Ja, Harry raakt ook sociaal verzekerd in België • Nee, Harry blijft sociaal verzekerd in Nederland • Ja, Harry raakt uitsluitend sociaal verzekerd in zijn woonland België • Dat is nietduidelijk. HierovermoetenBelgië en Nederland nogafsprakenmaken 0

 7. 3) Ger woont in Nederland en werkt in loondienst in België. Op 1 juli 2010 krijgt hij ontslag. Werkgever betaalt een verbrekingsvergoeding. Het gaat om een bedrag ineens, dat overeenkomt met de opzeggingstermijn van 24 maanden.Waar is Ger sociaal verzekerd in de periode van de verbrekingsvergoeding? • Ger is vanaf de ontslagdatum uitsluitend sociaal verzekerd in Nederland. • Ger raakt sociaal verzekerd in Nederland, maar pas als hij uit Nederland een werkloosheidsuitkering ontvangt • Ger is zowel in België als in Nederland sociaal verzekerd • Ger is uitsluitend in België sociaal verzekerd, omdat hij loon uit België ontvangt 0

 8. 4) Marry woont in Nederland en werkt voor een in België gevestigde transportonderneming. Zij werkt 30% van haar werktijd in Nederland en 70% in België. Werkgever draagt premies af in België. Kan Marry vanaf 1 mei 2010 sociaal verzekerd zijn in Nederland? Zo ja, hoe? • Nee, want zij werkt nu eenmaal niet grotendeels in Nederland • Nee, Marry blijft sociaal verzekerd in België. Haar werkgever is immers gevestigd in België • Ja, maar de werkgever moet het hiermee eens zijn. Zo niet, dan blijft Marry nog 10 jaar sociaal verzekerd in België • Ja, Marry kan SVB vragen om in Nederland sociaal verzekerd te worden 0

 9. 5) Henk woont in België. Henk heeft twee BV opgericht: een BVBA in België waarvan hij bestuurder is en een BV in Nederland waarvan hij directeur-enigaandeelhouder is. Henk werkt in Nederland en 25% of meer in België. Tot zijn verdriet is hij sociaal verzekerd in Nederland en België. Is Henk na 1 mei 2010 niet meer verdrietig? • Ja, want vanaf 1 mei hoeft geen sprake meer te zijn van dubbel sociale verzekering. Hij kan SVB vragen om uitsluitend in Nederland sociaal verzekerd te worden • Nee, want hij blijft nog 10 jaar dubbel sociaal verzekerd. Hij kan RSVZ vragen om uitsluitend in België sociaal verzekerd te worden, maar betaalt dan vermoedelijk meer premie. • Nee, hij is uitsluitend sociaal verzekerd in België en betaalt meer premie dan vóór 1 mei 2010 • Ja en nee, dubbele sociale verzekering is weliswaar van de baan, maar uitvoeringsorganen in Nederland en België kunnen de nieuwe aanwijsregels nog steeds verschillend interpreteren 0

 10. 1) Echtpaar Korebrits woont in Nederland. Piotr ontvangt een AOW-pensioen en een rustpensioen in België. Jannie ontvangt alleen een AOW-pensioen. Ze verhuizen 1 maart 2010 naar België. Hoe zijn Piotr en Jannie verzekerd voor medische zorg vanaf 1 maart? • Piotr is verzekerd in België, Jannie is verdragsverzekerd ten laste van Nederland • Piotr en Jannie zijn beiden verzekerd in België • Piotr is verzekerd in België. Jannie ook, maar vanaf 1 mei raakt ze verdragsverzekerd ten laste van Nederland • Beiden ontvangen AOW-pensioen en zijn daarom verdragsverzekerd ten laste van Nederland 0

 11. 2) Hans woont in België en ontvangt een AOW-pensioen uit Nederland. Hans is verdragsverzekerde ten laste van Nederland. Vóór 1 mei 2010 krijgt Hans met toestemming van zijn mutualiteit ziekenhuiszorg in Nederland. Mutualiteit vergoedt deze kosten (Belgische voorwaarden). Het verblijf in het ziekenhuis loopt na 1 mei 2010 door. Hoe krijgt Hans de kosten vergoed na 1 mei 2010? • Zijn mutualiteit blijft de kosten vergoeden volgens Belgische voorwaarden • CVZ vergoedt de kosten volgens Nederlandse voorwaarden • Mutualiteit en Nederlandse zorgverzekeraar vergoeden ieder de helft van de kosten • Hans heeft de keuze: vergoeding door mutualiteit volgens Belgische voorwaarden of vergoeding door een Nederlandse zorgverzekeraar (Nederlandse voorwaarden) 0

 12. 3) Gepensioneerde woont in België en staat ten laste van Nederland ingeschreven bij een mutualiteit. Van deze mutualiteit ontvangt hij een Europese verzekeringskaart (EHIC) voor zijn vakantie in Frankrijk. Hij komt erachter dat zijn EHIC maar geldig is tot 1 mei 2010. Hij wil echter van half april tot half mei naar Frankrijk. Kan de mutualiteit zijn EHIC verlengen? • Ja, er verandert immers niets in zijn situatie. • Nee, men verwijst hem naar het CVZ, omdat het CVZ de kosten moet vergoeden. • Nee, men verwijst hem naar Agis, omdat Agis als orgaan van de verblijfplaats de nota's betaalt. • Ja, want de mutualiteit kan de kosten via het RIZIV declareren bij het CVZ. 0

 13. 4) De heer van Pommeren woont in Nederland. Hij werkt in België. Van Pommeren is chronisch ziek, maar wil toch graag op vakantie naar Spanje. Hij moet regelmatig chemotherapie ondergaan. Kan hij hiervoor zijn EHIC gebruiken? • Nee, want de zorg die hij nodig heeft is voorzienbaar en wordt dus niet noodzakelijk tijdens zijn verblijf in Spanje. • Nee, dat kan alleen als hij toestemming krijgt van zijn mutualiteit. • Ja, maar hij moet wel van tevoren overleggen met de zorgaanbieders in Spanje • Nee, dat kan alleen als hij toestemming heeft van CZ. 0

 14. 5) Zinzi en Lisa hebben een geregistreerd partnerschap afgesloten. Lisa werkt in loondienst in België. Zinzi werkt niet. Beiden staan ten laste van België ingeschreven bij zorgverzekeraar CZ. Is Zinzi vanaf 1 mei 2010 verplicht om zelfstandig een zorgverzekering af te sluiten? • Nee, Zinzi kan als partner meeverzekerd blijven in België • Nee, ze kan een zorgverzekering afsluiten, maar als ze dat niet doet, loopt de medeverzekering in België gewoon door • Ja, Zinzi woont in Nederland. Vanaf 1 mei heeft ze een zelfstandig recht op zorgverzekering in Nederland • Ja, Zinzi is niet gehuwd met Lisa en kan daarom niet meeverzekerd blijven in België 0

 15. 6) Mevrouw Dekoninck woont in Nederland. Ze ontvangt € 12.000 vervroegd rustpensioen uit België een € 1000 prépensioen uit Nederland. Door haar prépensioen is mevrouw verzekerd in Nederland. Mevrouw Dekoninck moet over haar inkomen van 2009 een bedrag van € 1.400 aan premie AWBZ/Zvw betalen. Maar Belastingdienst heft maximaal € 1000. Betaalt mevrouw over haar inkomen van 2010 meer, minder of evenveel premie? • Evenveel, nog steeds maximaal het bedrag aan pensioen uit Nederland • Minder, want over het niet-wettelijke prepensioen mag Belastingdienst niet meer heffen • Meer, want mevrouw moet evenveel premie betalen als een persoon in vergelijkbare situatie met € 13.000 pensioen uitsluitend uit Nederland. Dat is dus ongeveer € 1.400. 0

 16. 1) Meneer Hanson woont in België en werkt in Nederland. De Nederlandse wetgeving is op hem van toepassing. Hij wordt ziek. Waar moet hij zich melden? • In Nederland bij de werkgever • In Nederland bij UWV • In België bij zijn behandelend arts een ziekteverklaring opvragen en opsturen naar de Nederlandse werkgever. • Bij het Belgisch orgaan van de woonplaats (mutualiteit) 0

 17. 2) De arbeidsongeschiktheidswet van een land kan de hoogte van de uitkering afhankelijk maken van de duur van de verzekering (opbouwstelsel, B-wetgeving) of niet (risicostelsel, A-wetgeving). Landen kunnen op een bijlage bij de verordening aangeven om wel stelsel het gaat. Dit heeft gevolgen voor de berekening van de uitkering.Zowel Nederland als België hebben een risicostelsel. Beide landen hebben dit niet gemeld op de nieuwe bijlage.Wat zijn de gevolgen voor de berekening van de WIA-uitkering uit Nederland? • De WIA is een opbouwstelsel geworden • Er is geen verschil in de berekening van de uitkering. • De WIA blijft een risicostelsel, maar is tevens B-wetgeving voor de verordening • B-wetgeving is altijd een opbouwstelsel, dus levert altijd een prorataberekening op. 0

 18. 3) Meneer Gerrits woont in Nederland werkt in loondienst in Nederland tot 1 december 2009. In het verleden heeft hij wisselend in België en Nederland gewerkt. Daarna neemt hij een sabbatical (geen werk, geen uitkering). Op 1 mei 2010 gaat hij werken in loondienst in België. Op 1 juli 2010 raakt hij volledig arbeidsongeschikt. Werkgever betaalt het gewaarborgd loon voor een maand. Maar de mutualiteit betaalt daarna geen uitkering, omdat Gerrits niet voldoende lang in België werkte.Krijgt Gerrits nu helemaal geen arbeidsongeschiktheidsuitkering? • Ja, Gerrits werkte voor het laatst in België en kan daarom alleen uit België een uitkering krijgen. • Ja, meneer Gerrits krijgt geen uitkering uit België krijgt en daarom ook niet uit Nederland. • Nee, meneer Gerrits krijgt na 24 maanden een volledige WIA-uitkering omdat België niet uitkeert • Nee, meneer Gerrits krijgt na 24 maanden wel een prorata WIA-uitkering. 0

 19. 4) De heer Moye woont in Nederland. Hij werkte 20 jaar als werknemer in Nederland. Sinds 5 jaar werkt Moye in België in loondienst. Op 12 juli 2010 wordt Moye ziek. Uit welk land krijgt de heer Moye arbeidsongeschiktheidsuitkering? • Moye krijgt alleen uitkeringen uit België. Eerst 12 maanden uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid, daarna een volledige uitkering voor invaliditeit • Moye krijgt eerst uitkeringen uit België: 12 maanden uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid, daarna 12 maanden prorata uitkering uit België. Na 24 maanden krijgt hij ook een prorata WIA-uitkering uit Nederland. • België verstrekt een volledige uitkering tot 104 weken. Daarna krijgt Moye een prorata uitkering uit België en Nederland • Moye krijgt vanaf aanvang arbeidsongeschiktheid een prorata uitkering uit Nederland en België. 0

 20. 5) Mevrouw Jorris woont in België en werkt in Nederland. Zij wordt ziek en na 104 weken loondoorbetaling wordt haar arbeidsongeschiktheid beoordeeld.In welk land moet deze beoordeling plaatsvinden? • De medische beoordeling kan zowel in Nederland als in België verricht worden • De medische beoordeling wordt alleen verricht in België • De medische beoordeling wordt alleen in Nederland verricht als mevrouw Jorris daar toestemming voor geeft. • De medische beoordeling wordt alleen door Nederland verricht 0

 21. 1) Mevrouw Pletter woont en werkt in Nederland. Ze heeft haar ogen laten vallen op een mooie woning in België. Zij verhuist naar België. Na enige tijd wordt ze ontslagen. Als grensarbeidster vraagt ze haar uitkering aan in België. Ze merkt na een 3 maanden dat ze met haar nieuwe inkomen haar financiële verplichtingen niet kan nakomen en besluit de woning te verkopen en terug te keren naar Nederland. Ze vraagt vervolgens uitkering aan bij UWV.Wat beslist UWV op de aanvraag? • UWV weigert de uitkering, omdat ze nog haar werkloosheidsuitkering uit België kan exporteren. • UWV weigert de uitkering, omdat Nederland niet bevoegd is. • UWV stelt als mevrouw Pletter 1 dag werkt, zij in Nederland recht op uitkering heeft • UWV kent WW-uitkering toe onder aftrek in duur van de reeds genoten Belgische WW-uitkering. 0

 22. 2) Meneer Mosterd woont in Nederland,. Hij is werkloos en wil in België naar werk gaan zoeken. Hij vraagt UWV om zijn uitkering te mogen meenemen. Hij krijgt voor een maximumtermijn van 3 maanden uitkering bij verblijf in België. Op einde van die 3 maanden besluit hij niet meteen terug te keren. Hij blijft er een maand langer. Bij zijn terugkeer vraagt hij WW-uitkering aan. Wat beslist UWV op de aanvraag? • UWV weigert uitkering omdat hij langer dan drie maanden is weggebleven, volgens de VO raak je al je rechten kwijt. • UWV weigert uitkering omdat hij eerst weer minimaal een dag in Nederland moet werken. • UWV verstrekt uitkering omdat Nederland een uitkering altijd binnen een half jaar na beëindiging kan herleven. • UWV verstrekt uitkering omdat je zelfs tot 6 maanden weg mag met behoud van werkloosheidsuitkering. 0

 23. 3) Mevrouw Bakker woont in Nederland en werkt in België. Zij wordt ontslagen maar vindt aansluitend werk in Nederland. Echter daar blijkt als snel dat betrokkene niet in het team past en zij wordt na 2 weken ontslagen. Ze vraagt in Nederland WW-uitkering aan. Om haar dagloon te betalen wordt uitgegaan van: • Haar verdiensten in Nederland • Haar verdiensten in Nederland en België gedurende het laatste jaar • Haar verdiensten in België omdat de duur van de dienstbetrekking in Nederland te kort is om een redelijk dagloon te bepalen. 0

 24. 4) Meneer De Groot woont in Nederland. Hij zit in een Belgische sollicitatieprocedure, waarvoor hij 2 weken naar België moet. Hij neemt zijn uitkering voor deze 2 weken mee, omdat dit volgens de verordening kan. Hierna keert hij naar Nederland terug. Hij wordt niet aangenomen en heeft de smaak te pakken om in België verder te zoeken met behoud van werkloosheidsuitkering. Hij gaat ook op huizenjacht in België. Hij vraagt opnieuw deze exportmogelijkheid aan. Wat beslist UWV op de aanvraag? • UWV weigert omdat hij al een keer beroep heeft gedaan op deze mogelijkheid, en hij moet eerst weer werken om eraan te voldoen. • UWV kent toe omdat meneer De Groot nog 2 maanden kan exporteren • UWV weigert omdat hij ook op huizenjacht gaat en dus niet al zijn tijd aan solliciteren besteedt. • UWV kent toe, omdat hij ook wil verhuizen en dan de uitkering op korte termijn beëindigd kan worden. 0

 25. 5) Meneer Van Zomeren werkt zijn hele arbeidsleven in Nederland. Hij woont in België. Hij wordt ontslagen en wil niet in België , maar in Nederland werkloosheidsuitkering ontvangen. Hij vraagt in Nederland werkloosheidsuitkering aan.Wat beslist UWV op de aanvraag? • UWV weigert uitkering omdat meneer Van Zomeren in België woont. • UWV kent uitkering toe omdat betrokkene zulke grote bindingen met Nederland heeft. • UWV weigert de uitkering maar UWV WERKbedrijf schrijft hem wel in als werkzoekende, en begeleidt hem naar werkt • UWV kent uitkering toe omdat hij grote kansen heeft op de Nederlandse arbeidsmarkt. 0

 26. Deelnemerscores

 27. 5 Bestedeelnemerscores A-128 14 punten A-242 16 punten A-250 17 punten A-248 18 punten A-249 20 punten

 28. 1. V883 is mosterd na de maaltijdDe ontwikkeling van socialezekerheidsstelsels loopt voor op de ontwikkeling van coördinatieverordeningen. V883 is achterhaald op het moment van inwerkingtreding. • Voor • Tegen 0

 29. 2. V883 is vooral innovatief door ambitieus plan voor automatische gegevensuitwisselingHet plan voor een geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen lidstaten, welke twee jaar na de invoering van V883 gerealiseerd dient te zijn, is ambitieus. Valkuil is dat dit plan onuitvoerbaar is. • Voor • Tegen 0

 30. 3. V883 is een goede neerslag van bijna 40 jaar jurisprudentie van Hof van Justitie EG • Voor • Tegen 0

 31. 4. Administratieve Commissie zou een grotere rol moeten opeisen, HvJ EG een kleinereDe Administratieve Commissie moet een actievere rol gaan spelen in de uitleg van bepalingen die discussie oproepen. Onder V1408/71 werd dit teveel overgelaten aan het Hof van Justitie van de EG. Dit traject legt het interpretatieprobleem in essentie bij de burger. De burger moet maar een duur en langdurig proces beginnen. Als de burger om deze begrijpelijke reden geen proces aanvangt, blijft het interpretatieprobleem bestaan. • Voor • Tegen 0

 32. 5. V883 schiet soms te kortDoor het schrappen van de aanwijsregels voor ambtenaren en transportarbeiders is onzekerheid ontstaan. Door de introductie van 25%-criterium of de kostenvergoeding voor werkloosheidsuitkeringen, is uitvoering nodeloos ingewikkeld gemaakt. • Voor • Tegen 0

 33. Einde stemsessie Bedankt voor uw medewerking