afet y net m ve planlamasi l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AFET YÖNETİMİ VE PLANLAMASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
AFET YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

AFET YÖNETİMİ VE PLANLAMASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Uploaded on

AFET YÖNETİMİ VE PLANLAMASI. 88/12777 Karar Sayılı Yönetmelik; 8 Mayıs 1988 tarih ve 19808 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.( 15.5.1959 gün ve 7269 Sayılı Yasanın 1051 Sayılı Yasa ile değişik 4 ncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AFET YÖNETİMİ VE PLANLAMASI' - meiying


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

88/12777 Karar Sayılı Yönetmelik; 8 Mayıs 1988 tarih ve 19808 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.( 15.5.1959 gün ve 7269 Sayılı Yasanın 1051 Sayılı Yasa ile değişik 4 ncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.)

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

slide3

Bu yönetmeliğin amacı; Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için Acil Yardım Teşkilatının Kuruluş ve Görevlerini düzenlemektir.

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

slide4

Bu yönetmelik, acil yardım hizmetlerini yürütmekle görevli Vali ve Kaymakamlar, Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlikler ve Kızılay’ın afetten önce yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar.

Afetin meydana gelmesinden itibaren alınması gereken her türlü acil önlemlerin alınmasından ve acil yardımların bir emir beklemeden yapılmasından afetin meydana geldiği yerin Mülki İdare Amirleri sorumludur.

Acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere illerde Valinin başkanlığında “İL KURTARMA YARDIM KOMİTESİ’ İlçelerde Kaymakamın başkanlığında “İLÇE KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİ” kurulur.

slide5

İl ve İlçe acil yardım planlarının yapılmasından, icrasından ve güncelliğinin korunmasından birinci derecede Vali ve Kaymakamalar sorumludur . Acil yardım hizmetlerinin planlanmasında öncelikle İl-İlçe hudutları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının güç ve kaynaklarından yararlanılır, İhtiyaçların zamanında ve yeterince karşılanmaması halinde sırasıyla;1- Bölgedeki askeri birliklerden, komşu Vali ve Kaymakamlardan yardım istenerek,2- Bölgedeki özel kuruluşlardan ve gerçek kişilerden,karşılanır.Olmuş veya olması muhtemel afet hallerinde Vali ve Kaymakamlar, Mahalli Sivil Savunma Teşkillerinin bölgelerindeki afetlerde Sivil Savunma Planlama Esaslarına göre acil yardım hizmetlerine katılmalarını sağlamaya yetkilidirler.

slide6

ACİL YARDIM PLANLAMASIAcil yardım planları yapmaktan sorumlu makamlar aşağı da belirtilen koordinasyon ve işbirliğini sağlamakla yükümlüdürler.A) Bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendilerine ait kaynakları en doğru şekilde tespit etmek ve doğru bilgi vermekten sorumludurlar.B) İl ve ilçelerin afet acil yardım planları, yardım sağlamaktan sorumlu garnizon ve askeri birlikler komutanlıklarının planları ile, askeri acil yardım planları da Vali ve Kaymakamlar ile koordineli olarak hazırlanır.C) Afet acil yardım planları hazırlanırken Sivil Savunma Planlarıile koordine edilir.

slide7

DİKKATE ALINACAK GENEL FARAZİYELERAcil Yardım Planları yapılırken dikkate alınacak başlıca faraziyeler şunlardır:. Olacak afetin geçmiş yıllarda o bölgede olmuş afetten daha büyük ve kapsamlı olabileceği, geçmişte olmuş afet ve hasarı yoksa bile deprem ve su baskınlarının olabileceği,. Deprem ve benzeri afetler sonrası yangınların çıkabileceği, sınai ve enerji tesislerinde yangın, patlama ve gaz kaçaklarının olabileceği,. Yıkılan ve hasara uğrayan binaların çok olabileceği, açıkta kalanların iskan problemlerinin artabileceği,. Ulaşım yollarında ve tesislerinde hasarlar meydana geleceği, ulaşımın aksayacağı veya durabileceği,

slide8

DİKKATE ALINACAK GENEL FARAZİYELER. Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesislerinin ve diğer önemli bina ve tesislerin afette hasar göreceği, hatta yıkılabileceği,. Haberleşmenin aksayabileceği,. Elektrik ve içme suyu tesislerinin çalışmaz hale geleceği, halkın susuz ve karanlıkta kalabileceği,. Afetin gece-gündüz, kış-yaz şartlarının birinde olabileceği, kış-yaz şartlarının genel hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği,. Hasarın çok büyük olacağı, enkaz altından insanların kurtarılmasının gerekebileceği,

slide9

DİKKATE ALINACAK GENEL FARAZİYELER. İhtiyaç maddelerinin (gıda-ilaç-ısınma) temininde sıkıntıların olabileceği,. Afet bölgesinde yağmacılık teşebbüslerinin olabileceği,. Afet bölgesinde görevli personel ve ailelerinin, askeri birliklerin afete maruz kalabileceği,. Afet bölgesinde görevli ekiplerin barınma, yiyecek, içecek, ısınma ihtiyaçlarının olabileceği,. Geçici İdare Merkezlerine gerek duyulabileceği,. Bölgede afetin her türünün veya birkaçının birlikte olabileceği, Farz ve kabul edilerek planlar buna göre yapılacaktır.

slide10

İl ve İlçe Merkezlerine Ait Genel Bilgilera) İl ve ilçe bazında Devlet ve İl Yolları ve bu yollar üzerinde köprüler, ayrıca gar, liman ve hava limanı gibi tesisleri gösterir harita ve bunlara ait bilgiler,b) İl ve ilçe imar planlarına işlenerek genel bilgiler (Olmuş ve muhtemel afet bölgeleri ve afet türleri, konut alanları, açık alanlar, stadyum, park ve bahçeler, mezarlar, terminaller, hükümet binası, adli binalar, kışla ve askeri binalar, ceza ve tevkif evleri, polis ve jandarmaya ait binalara ilişkin bilgiler) toplanacaktır.c) Kullanma ve içme suyu tesislerine ait bilgiler.(Su kaynakları, isale- şebeke ve terfi hatları, biriktirme depoları, klorlama tesisleri, kapasiteleri ve tesislerin yerleri.)d) Kanalizasyon, elektrik ve havagazına ait tüm bilgiler toplanacaktır.

slide11

İl ve İlçe Merkezlerine Ait Genel Bilgilere) İtfaiye Teşkilatı olan kuruluşların personel, araç gereç ve teçhizatına ait listeler düzenlenecektir.f)Tüm haberleşme tesislerinin tesis ve şebekeleri il ve ilçe yerleşim planı üzerine işlenecektir.g) Sağlık ve sosyal yardım tesisleri ile özel ve ferdi çalışan sağlık personeli hakkında bilgiler toplanacaktır.h) Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman Ürünleri, Kömür İşletmeleri, Tekel, Sümerbank, Et ve Balık Kurumu, Tarımsal İşletmeler gibi önemli kuruluşların kapasiteleri, stok durumları, stoklama ve ikmal imkanları ayrı ayrı tespit edilecektir.i) Giyim, gıda ve öteki ihtiyaç maddelerini üreten ve pazarlayan özel kuruluş ve tesisler hakkında bilgi toplanacaktır.

slide12

İl ve İlçe Merkezlerine Ait Genel Bilgilerj) Kızılay Teşkilatının bölgedeki stok, dağıtım ve ikmal imkanları araştırılıp belirlenecektir.k) İl ve ilçe hudutları içerisindeki akaryakıt istasyonlarının yerlerini gösterir harita ve listeler ile bunların kapasite. ve stok durumlarını gösterir listeler, ikmal imkanlarını belirleyen raporlar hazırlanır.l) Kamu ve özel sektöre ait tamirhane ve atölyelerin kapasite ve karakteristiklerini gösteren bilgiler toplanacaktır.m) Kurtarma, enkaz kaldırma, yapım ve onarım konularında görev verilebilecek diğer kurum ve özel kuruluşların güç ve kaynakları hakkındaki bilgiler derlenecektir. Yapılacak planlarda esas alınacak bu bilgi, cetvel, plan ve krokiler GENEL BİLGİ DOSYASINDA toplanacaktır.

slide13

İL ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE GÖREVLERİİL KURTARMA VE YARDIM KOMİTESİKuruluşu:· Vali (veya görevlendireceği Vali Yardımcısının) Başkanlığında,· Belediye Başkanı,· İl Jandarma Alay Komutanı,· Emniyet Müdürü· Sivil Sivil Savunma Müdürü,· Milli Eğitim Müdürü,· Bayındırlık ve İskan Müdürü,· Sağlık Müdürü,· Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürü,· Kızılay Temsilcisi,· Garnizon Komutanı veya Mahallin En Büyük Askeri Birlik temsilcisinden,Oluşur.

slide14

b) Görevleri:1. İl Acil Yardım Planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlar.2. İlçe Acil Yardım Planlarını inceleyerek Valinin onayına sunar.3. Planda öngörülen teşkilatı kurar, görev alacakları tespit ederek kendilerine duyurur. Eğitim ve tatbikatlar düzenleyerek grupların hizmete hazır olmalarını sağlar.4. Hizmet Gruplarını göreve çağırır, kararlar alır, uygulatır.5. Yapılacak yardıma ilişkin ilkeleri tespit eder ve belirlenen ihtiyaçların teminini sağlar.

slide15

b) Görevleri: 6. Hizmet gruplarının toplanma ve çalışma esaslarını belirler, çalışmaları koordine eder ve sonuçları izler. 7. Acil yardım hizmetlerinde görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. 8. Afetzedelere nakdi ödemede bulunulması gerekli olduğu hallerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığından izin, alır. 9. Çalışma ve uygulama sonuçlarını değerlendirir.10. Hizmet gruplarında görevlendirilecek personel, araç ve gerecin temini ve ikmali ile görevlendirilmelerini takip ve koordine eder.

slide16

b) Görevleri:11.Harcanamayan fazla ödeneği merkez fon hesabına iade eder.12. Harcamalara ilişkin ayniyat ve sarf evrakları Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne teslim edilir. Bu evrakların bir örneği de Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilir.13. Afetzedelerin borçlarının ertelenmesi ve yeni krediler açılması konularında gerek görülür ise tekliflerde bulunur.

slide17

b) Görevleri:14. Acil yardım çalışmalarının aşağıdaki öncelik sırasına göre yapılmasını sağlar.· Haberleşmenin temini,· Ulaşımın sağlanması, trafiğin düzenlenmesi,· Kurtarma,· Tıbbi ilk yardım,· Hasta ve yaralıların hastanelere nakli,· Yangın söndürme,· Emniyet ve asayişi sağlama,· Yedirme, giydirme, ısıtma, aydınlatma,· Geçici barındırma,· Enkaz kaldırma ve temizleme,· Kamu tesislerinin onarımı ve hizmete hazır hale getirilmesi,· Karantina önlemlerinin alınması,

slide18

Çalışma Esasları1)Komite, başkanın çağrısı üzerine, büyük afetlerde çağrısız toplanır.2) Valilikçe gerek görülmesi halinde Komite 24 saat Çalışma Esasına göre görev yapar.3) Komitenin sekreterya görevini Afet Bürosu yürütür.4) Afet halinde beliren ihtiyaçları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na iletir.

slide19

İL AFET BÜROSUa)Kuruluş:

 • Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri bünyesinde Afet Büroları kurulur. Bu bürolar sürekli olup, aynı zamanda komitenin büro hizmetlerini de yürütür.
 • Valilikçe gerek görüldüğünde büro, personel, araç ve gereç yönünden Sivil Savunma Müdürlüğü ve diğer kuruluşlardan takviye edilir.
 • Valilikçe gerek görüldüğünde büronun çalışma yeri değiştirilebilir.
slide20

İL AFET BÜROSUb) Görevleri:1. İl ve ilçe acil yardım planlarının onaylanmasını, çoğaltılmasını, ilgili yerlere gönderilmesini ve saklanmasını sağlar.2. Plan değişikliklerini izler, ilgili yerlere bildirir.3. Hizmet gruplarında görevli kimselere afet öncesi verilmesi gereken bilgileri ulaştırır.4. Komite, Hizmet Grubu başkan ve üyelerinin ev, iş adresi ve telefonlarını gösterir listeler hazırlar, ilgililere verir ve dosyasında saklar.5. Acil Yardım Teşkilat şemasının, komitenin uygun göreceği yerlere asılmasını sağlar.

slide21
İL AFET BÜROSUc)Çalışma Esasları:Valinin gerek görmesi halinde büro 24 Saat Çalışma Esasına göre görev yapar.
slide22

ACİL YARDIM HİZMET GRUPLARI

Acil yardım hizmetlerini yürütmekten sorumlu Komite bu hizmetleri şu hizmet grupları ile yürütür.(9 Hizmet Grubu)

 • Haberleşme Hizmetleri Grubu,
 • Ulaşım Hizmetleri Grubu
 • Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu,
 • İlkyardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu,
 • Ön Hasar Tespit ve Geçici İskan Hizmetleri Grubu,
 • Güvenlik hizmetleri Grubu,
 • Satın alma, Kiralama, El koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu,
 • Tarım Hizmetleri Grubu,
 • Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu.

Hizmet gruplarında görevli kuruluşların temsilcileri listesi ve toplama yeri, her hizmet grubu için ayrı ayrı düzenlenerek dosyasına

konulur.