eu s hazai p ly zati lehet s gek p ly zatfigyel s forr steremt s n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EU és hazai pályázati lehetőségek, pályázatfigyelés, forrásteremtés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

EU és hazai pályázati lehetőségek, pályázatfigyelés, forrásteremtés - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

EU és hazai pályázati lehetőségek, pályázatfigyelés, forrásteremtés. EU-s források: Strukturális és Kohéziós Alapok 2007-2013. A kohéziós politika főbb változásai (2007-). A célok ( Objectives ) számának csökkentése (9  3) A pénzügyi alapok ( Funds ) számának csökkentése (6  3)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EU és hazai pályázati lehetőségek, pályázatfigyelés, forrásteremtés' - meira


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a koh zi s politika f bb v ltoz sai 2007
A kohéziós politika főbb változásai(2007-)
 • A célok (Objectives) számának csökkentése (93)
 • A pénzügyi alapok (Funds) számának csökkentése (63)
 • Egy alapos (monofund) programok;
 • Elmaradott térségekre történő koncentráció növelése (70% 78%)
 • Közös stratégia az ERDF és Kohéziós Alap által finanszírozott beruházásokra (közlekedés és környezetvédelem)
a struktur lis alapok c lkit z sei 2007 2013
A Strukturális Alapok célkitűzései 2007-2013
 • Objective 1 – Convergence (Konvergencia) Az elmaradott régiók fejlődésének és foglalkoztatási helyzetének elősegítése (78%)
 • Objective 2 – Competitiveness (Versenyképesség) A regionális versenyképesség és foglalkoztatás növelése (18%)
 • Objective 3 – Cooperation (Együttműködés) Európai területi együttműködés, a harmonikus és kiegyensúlyozott területi fejlődés elősegítése (4%)
struktur lis eszk z k 2007 t l
Strukturális eszközök 2007-től
 • European Regional Development Fund (ERDF) – Európai Regionális Fejlesztési Alap
 • European Social Fund (ESF) – Európai Szociális Alap
 • Cohesion Fund (CF) – Kohéziós Alap
slide6

991,6

1 000,0

956,0

920,9

892,6

900,0

863,1

833,9

803,6

800,0

700,0

600,0

Milliárd Ft

500,0

400,0

289,8

300,0

224,9

197,1

200,0

61,6

62,3

59,3

64,8

100,0

0,0

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Magyarország számára rendelkezésre álló

EU forrás

slide7

Strukturális és Kohéziós Alapok

sikeres igénybevételének feltételei:

 • Második Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II)és Operatív Programok elkészülnek 2006. végére
 • Társfinanszírozás (országos, regionális stb.)
 • Végrehajtási intézményrendszer és eljárások kialakítása
 • Kellő számú és minőségű projekt előkészítése
az nft ii v rhat forr sai
Az NFT II. várható forrásai
 • Strukturális és Kohéziós Alapok: 24 Mrd EUR
 • Hazai társfinanszírozás: 8 Mrd EUR
 • Magán források: 13 Mrd EUR
 • MINDÖSSZESEN: 45 Mrd EUR

(~11 ezer Mrd Ft)

 • Tisztán hazai + egyéb források: 4 ezer Mrd Ft
 • ÖSSZES FEJLESZTÉS: 15 ezer Mrd Ft
tervez si alapdokumentumok
Tervezési alapdokumentumok
 • Lisszaboni stratégia
 • Göteborgi elvárások
 • Közösségi Stratégiai Iránymutatások 2007-13
 • Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK)
 • Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)
 • Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete (NSRK vagy NFT II.)
 • Operatív Programok (NSRK alapján)
 • Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv (NAVT)
lisszaboni strat gia
Lisszaboni stratégia

Átfogó cél: EU a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb, tudásalapú gazdaságává váljon

 • Versenyképesség erősítése
 • Társadalmi és gazdasági kohézió
  • Több és jobb munkahely
  • Területi különbségek csökkentése
  • Szociális szolgáltatások legszegényebb rétegekre koncentráló fejlesztése
g teborgi elv r sok
Göteborgi elvárások
 • Fejlődés fenntarthatóságát biztosítani kell
  • társadalmi
  • gazdasági
  • környezeti

szempontok összhangjának megteremtésével,

ezek együttes érvényesítésével

k z ss gi strat giai ir nymutat sok
Közösségi Stratégiai Iránymutatások
 • Közösségi kohéziós politika alapdokumentuma
 • Kötelező érvényű útmutató a regionális politikák kialakításához

Prioritások:

1. Európa és a régiók vonzóvá tétele

(alap infrastruktúra, energiatakarékosság, egészségfejlesztés)

2. Gyarapodó tudás és innováció a növekedésért

(K+F, innováció, ICT, külső finanszírozás)

3. Több és jobb minőségű munkahely (munkaerőpiaci eszközök, oktatás)

Területi célok:

- Városi területek hozzájárulása a növekedéshez

- Rurális térségek gazdasági diverzifikációjának elősegítése

- Területi együttműködés

orsz gos fejleszt spolitikai koncepci 2005 20
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció 2005-20
 • Teljes körű fejlesztési koncepció az összes közösségi és hazai források felhasználására (vidékfejlesztés, konvergencia program)
 • Sikeres Magyarország!
  • Versenyképes, biztonságos, igazságos Magyarország
   • Versenyképesség tartós növelése
   • Foglalkoztatás bővülése
   • Versenyképes tudás és műveltség
   • Társadalmi kohézió erősítése
   • Fizikai elérhetőség javítása
   • Információs társadalom kiteljesítése
   • Erőforrások védelme és fenntartható hasznosítása
   • Kiegyensúlyozott területi fejlődés
orsz gos ter letfejleszt si koncepci 2005 20
Országos Területfejlesztési Koncepció 2005-20
 • Átfogó célok 2020-ig
  • Térségi versenyképesség
  • Területi felzárkózás
  • Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem
  • Területi integrálódás Európába
  • Decentralizáció és regionalizmus
 • Középtávú célok 2013-ig
  • Versenyképes budapesti metropolisz
  • A régiókat dinamizáló fejlesztési pólusok megerősítése és a városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése
  • Elmaradott térségek, külső és belső perifériák felzárkóztatása
  • Országos jelentőségű térségek és tématerületek
  • Határ-menti területek fejlesztése és határon átnyúló térségi együttműködésük erősítése
  • Rurális térségek területileg integrált fejlesztésének prioritásai
az nsrk priorit scsoportjai
Az NSRK prioritáscsoportjai
 • „Befektetés az emberbe”
 • „Befektetés a gazdaságba”
 • „Befektetés a környezetbe”
int zm nyrendszer
Intézményrendszer
 • Uniós szabályozás jelentős mozgásteret biztosít az intézményrendszer kialakítása terén
 • Hagyományoknak, közigazgatási gyakorlatnak megfelelő szerkezet kiépítése
 • Lehető legegyszerűbb végrehajtási struktúra
 • Képzés
 • Rendszer tesztelése
 • Működési dokumentumok kidolgozása
ir ny t hat s g
Irányító Hatóság
 • Általános felelősség az OP-k végrehajtásáért (de a részfeladatok, a pályázatok kiírását delegálják)
 • Felelős a hatékony és szabályszerű menedzsmentért
 • Nagyprojektek esetén a teljes felelősséget viselik
 • Központi közigazgatás kijelölt intézményei
 • Hatékony és pontos irányítása és megvalósítása az OP-knek
 • Közreműködnek az NFT, KTK, OP és a program-kiegészítő dokumentumok elkészítésében
 • Statisztikai és pénzügyi információk összeállítása a monitoringhoz és az értékeléshez
 • Átcsoportosításra javaslatot tehetnek
 • Program-kiegészítő dokumentumokat módosíthatják
 • Éves jelentést készítenek az OP-k végrehajtásáról
 • Benyújtják a fizetési igényeket, számlákat, követeléseket a Pénzügyminisztériumba, gondoskodnak arról, hogy a végső kedvezményezettek megkapják az összeget (de egyes esetekben a közreműködő szervezet fizet a végső kedvezményezetteknek)
 • Pénzügyi és számviteli hátteret biztosítanak
ir ny t hat s g1
Irányító Hatóság
 • Belső ellenőrzés működtetése, összhang a közösségi politikákkal, közbeszerzési szabályok betartása
 • Közreműködő Szervezetek bevonásával látják el feladataikat
 • Szoros együttműködés a partner minisztériumokkal, melyek felelősek az egyes szakterületekért, és biztosítják a hazai társfinanszírozást a központi költségvetésből
 • EB által igazolt szabálytalanságok esetén a megfigyelések és korrekciós intézkedések foganatosítása
 • Figyeli és értékeli a programok megvalósítását: a maximális megtérülés, eredmény és hatás érdekében beavatkozik
 • Éves vizsgálat elvégzése az EB-vel együttműködve, a megelőző év eredményeinek felmérése
 • Azokban a minisztériumokban kerülnek felállításra, melyek az adott OP elkészítéséért felelősek
 • Ez erősít a tervezés és a végrehajtás közötti kapcsolatot
kifizet hat s g
Kifizető Hatóság
 • Felelős a kifizetések jóváhagyásáért, végrehajtásáért, nyilvántartásáért és ellenőrzéséért;
 • A kifizetések szabályosságának, rendszerességének és elfogadhatóságának biztosításáért.
 • Biztosítja, hogy a végső kezdeményezett a lehető legrövidebb időn belül megkapja az uniós támogatást
 • Szabálytalanságok vagy adminisztratív hibák miatt a SA-ba visszafizetendő összegek előteremtése, átutalása
 • 2007-től várhatóan minden OP-nál a MÁK lesz a Kifizető Hatóság!
monitoring bizotts g
Monitoring Bizottság
 • Támogatások felhasználásának folyamatos követése
 • Jogosult az OP-k uniós támogatásának módosítására
 • KTK és OP fő koordinációs és döntéshozó testülete
 • Segítségnyújtás felügyelete
 • Elfogadja a tájékoztatást és nyilvánosságot szolgáló intézkedéseket, kommunikációs akcióterv formájában
 • Program-kiegészítő dokumentumok megerősítése és módosítása
 • A végrehajtás fizikai és pénzügyi mutatóinak (indikátorainak) meghatározása
 • Haladás értékelése
 • Éves és végső végrehajtási jelentések jóváhagyása
 • Módosításra vonatkozó javaslatok jóváhagyása
 • Monitoring indikátorokat előzetesen kell rögzíteni
 • Elért eredmények mutatói számszerűsíthetők legyenek
k zrem k d szervezetek
Közreműködő Szervezetek
 • A napi végrehajtásért felelősek, pályázati forma esetén
 • Meghatározzák a feltételeket, kiírják a pályázatokat, és elbírálják a pályázatokat
 • Köz- vagy magánintézmények
 • Delegálást követően is kizárólagosan az IH felel az OP végrehajtásáért
 • Irányítási, kifizetési és ellenőrzési funkciók pontos meghatározása, különválasztása
 • Hatékony rendszer működtetése
 • Jelentések az IH felé a feladatok elvégzéséről és az alkalmazott módszerekről
 • 2007-től várhatóan csak egy KSZ lesz OP-nként

Tartalmi és formai értékelés:

 • Költségek elszámolhatóságának megítélése
 • Költségbecslés ellenőrzése
 • Duplikáció figyelése
 • Háttértanulmányok minőségének értékelése
k zrem k d szervezetek1
Közreműködő Szervezetek

Folyamatban lévő projektek monitoringja:

 • Fizikai megvalósulás figyelése
 • Pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése
 • Helyszíni ellenőrzés
 • Szabálytalanságok feltárása

Kedvezményezettektől kapott jelentések értékelése:

 • Jelentések első értékelése
 • Továbbítása az IH-nak

Számlák, követelések:

 • Ellenőrzés és ellenjegyzés
 • Továbbítás az IH felé
v gs kedvezm nyezettek
Végső kedvezményezettek
 • Közreműködő Szervezetek nekik feladatokat delegálhatnak;
 • Felelősek a projekt előkészítéséért és végrehajtásáért;
 • Jelentenek a projekt végrehajtásáról;
 • Benyújtják a fizetési kérelmet;
 • Elkészítik a Támogatási Kérelemhez szükséges dokumentumokat;
 • Adott intézkedés végrehajtására megbízást kapnak.
hazai finansz roz s p ly zatok ki r i
Hazai finanszírozású pályázatok kiírói
 • Belügyminisztérium
 • Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
 • Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
 • Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
 • Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
 • Oktatási Minisztérium
internetes c mek
INTERNETES CÍMEK

Pályázati kereső oldal:

http://www.nfh.hu/xindex2.htm?t=2&i=2568

Gyakran ismétlődő kérdések és válaszok:

http://www.nfh.hu/xindex2.htm?t=3&i=24

 • www.nft.hu
 • www.eu.startlap.hu
 • www.uniospalyazat.hu
 • www.eupk.hu
 • www.euoldal.hu
 • www.pafi.hu
internetes c mek1
INTERNETES CÍMEK
 • www.ofa.hu
 • www.mobilitas.hu
 • www.tpf.iif.hu
 • www.hefop.hu
 • www.esza.hu
 • www.omai.hu
 • www.eszcsm.hu
 • www.om.gov.hu
 • www.ddrft.hu
 • www.rop.hu
 • www.oth.hu
 • www.fvm.hu
 • www.gkm.hu
 • www.fvm.gov.hu
 • www.nth.hu
 • www.cfcu.hu
 • www.esf.hu
 • www.pharereg.hu
 • www.sapard.fvm.hu
 • www.kvvm.hu
 • www.equal.hu