slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
การจำลองความคิด

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

การจำลองความคิด - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

การจำลองความคิด. ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์. ปัญหาด้านการเรียน การงาน การเงิน และอื่นๆ วิธีแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคล สรุปวิธีการเหล่านั้นเป็นทฤษฎีซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอน ตัวอย่างการแก้ปัญหา เกมทายใจ ใช้วิธีลองผิดลองถูกในการทายครั้งแรกๆ แล้วยังมีการใช้

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การจำลองความคิด' - meira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ปัญหาด้านการเรียน การงาน การเงิน และอื่นๆ
 • วิธีแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคล
 • สรุปวิธีการเหล่านั้นเป็นทฤษฎีซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอน
 • ตัวอย่างการแก้ปัญหา
 • เกมทายใจ
 • ใช้วิธีลองผิดลองถูกในการทายครั้งแรกๆ แล้วยังมีการใช้
 • เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาซึ่งเราเรียกวิธีการดังกล่าวว่า "วิธีขจัด" (method of elimination)
slide3
ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • การลองผิดลองถูก การใช้เหตุผล การใช้วิธีขจัด
 • มนุษย์มีกระบวนการในการแก้ปัญหาประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
1 state the problem
1. การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา (State the problem)
 • ขั้นตอนแรกเพื่อ ทำความเข้าใจกับปัญหา
 • ข้อมูลที่กำหนดมาในปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหาคืออะไร
 • สิ่งที่ต้องการคืออะไร
 • การวิเคราะห์มีอยู่ 3 องค์ประกอบ
 • การระบุข้อมูลเข้า
 • การระบุข้อมูลออก
 • การกำหนดวิธีประมวลผล
2 tools and algorithm development
2. การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี (Tools and Algorithm development)
 • เป็นขั้นตอนของการวางแผนในการแก้ปัญหา
 • คาดคะเนวิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหา
 • เลือกเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา
 • ยุทธวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือที่เราเรียกว่า ขั้นตอนวิธี(algorithm)
 • ผังงาน(flowchart) รหัสลำลอง (pseudo code)
 • เครื่องมือช่วยออกแบบ สามารถหาข้อผิพลาดของวิธีการที่ใช้ได้ง่ายและแก้ไขได้อย่างรวด
3 implementation
3. การดำเนินการแก้ปัญหา (Implementation)
 • เป็นขั้นตอนการลงมือแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่ได้เลือกไว้
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ หรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมแก้ปัญหา
 • อาศัยความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกใช้
4 refinement
4. การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่าขั้นตอนวิธีที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับรายละเอียดของปัญหา
 • ข้อมูลเข้า และข้อมูลออก เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถรองรับข้อมูลเข้าได้ในทุกกรณีอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
slide8
การจำลองความคิด
 • การวางแผนจะเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหา
 • การวางแผนจะเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ปัญหา
 • เป็นการแสดงแบบเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกัน
 • วัตถุประสงค์อย่างเดียวกับกลุ่มกิจการก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องมีแบบแปลนเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง
 • เครื่องมือที่ใช้ในการจำลองความคิดมักจะประกอบขึ้นด้วยเครื่องหมายที่แตกต่างกันหลายอย่าง สรุปได้เป็น 2 ลักษณะ
 • แบบข้อความหรือคำบรรยาย และแบบสัญลักษณ์
slide9
ข้อความหรือคำบรรยาย
 • เป็นการเขียนเค้าโครงด้วยการบรรยายเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมแต่ละตอน
 • อาจใช้คำสั่งของภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
 • เรียกอีกอย่างว่า รหัสเทียม (pseudo code)
slide10
ข้อความหรือคำบรรยาย
 • ตัวอย่างคำบรรยายแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนยางรถเมื่อยางแตกขณะขับรถ
 • 1. จอดรถหลบข้างทาง
 • 2. นำแม่แรงออกยกรถ
 • 3. คลายสกรูยึดล้อ
 • 4. ถอดล้อออก นำยางอะไหล่มาเปลี่ยน
 • 5. ขันสกรูเข้า เก็บยางที่ชำรุดเพื่อไปซ่อม
 • 6. คลายแม่แรง เก็บแม่แรง
slide11
หลักการทั่วไปในการเขียนรหัสเทียม
 • 1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ จะถูกใช้งานตามปกติ
 • 2. ชื่อข้อมูลแทนจำนวนที่จะถูกดำเนินการ
 • 3. การกำหนดค่าให้กับชื่อข้อมูล

เช่น pi←3.14 หรือ pi:=3.14 หรือ pi=3.14

 • คำสงวนบางคำที่ใช้ในภาษาระดับสูงทั่วไปอาจถูกนำมาใช้
 • การเพิ่มหรือลดระยะย่อหน้าอย่างเหมาะสม
slide12
สัญลักษณ์หรือแผนภาพ
 • เครื่องหมายรูปแบบต่างๆ กำหนดโดย สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (The American National Standard Institute, ANSI)
 • การเขียนผังงาน(Flowchart) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ
 • ผังงานระบบ(System Flowchart)
 • ผังงานโปรแกรม(Program Flowchart)
system flowchart
ผังงานระบบ(System Flowchart)
 • แสดงขั้นตอนต่างๆ ในการทำงานของระบบ
 • อธิบายลำดับการทำงานของส่วนต่างๆ ในระบบ
program flowchart
ผังงานโปรแกรม(Program Flowchart)
 • ใช้ในการแสดงการทำงานของโปรแกรมโดยละเอียดในแต่ละขั้นตอน
 • จำเป็นสำหรับผู้เขียนโปรแกรม
 • เป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรม
 • ประโยชน์ของผังงาน
 • ใช้แทนการจำลองความคิด
 • ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานความคิดระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิเคราะห์ระบบ(systems analyst) นักเขียนโปรแกรม(programmer)
 • ช่วยในการทดสอบหรือทบทวนขั้นตอนการทำงาน เพื่อหาข้อผิดพลาด
slide19
ตัวอย่าง การวางแผนไปโรงเรียน
 • การจำลองความคิดด้วยรหัสเทียม การจำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์
 • เริ่มต้น

ตื่นนอน

อาบน้ำแต่งตัว

ไปโรงเรียน

 • จบ
slide20
ตัวอย่าง การคำนวณพื้นที่รูปวงกลม
 • การจำลองความคิดด้วยรหัสเทียม การจำลองความคิดเป็นสัญลักษณ์
 • เริ่มต้น

รับค่า radius

คำนวณพื้นที่ด้วยสูตร

area= 22/7*radius*radius

แสดงค่า area

 • จบ
1 2 3 4 5 20
ตัวอย่าง การจำลองความคิดในการหาผลบวก 1,2,3,4,5,… จนถึง 20
 • การจำลองความคิดด้วยรหัสเทียม
 • เริ่มต้น

1. กำหนดให้ N มีค่าเริ่มต้นเป็น 0

2. กำหนดให้ K มีค่าเริ่มต้นเป็น 1

3. นำค่า K มารวมกับค่า N เดิม ได้ผลลัพธ์เท่าไรเก็บไว้ที่ N

4. นำค่า 1 มารวมกับค่า K เดิม ได้ผลลัพธ์เท่าไรเก็บไว้ที่ K

5. เปรียบเทียบค่า K กับ 20 ถ้า K น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ให้วนกลับไปทำในขั้น 3 และทำคำสั่งถัดลงมาตามลำดับ แต่ถ้า K มากกว่า 20 ให้แสดงคำตอบ

 • จบ
slide22
การเขียนโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรม (programming) หมายถึง กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดโครงสร้างของข้อมูล และกำหนดขั้นตอนวิธีเพื่อใช้แก้ปัญหาตามที่ได้ออกแบบไว้โดยอาศัยหลักเกณฑ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแต่ละภาษา
 • ผู้พัฒนาโปรแกรมจะต้องเลือกภาษา
 • ทุกภาษาจะต้องมีโครงสร้างควบคุมหลักทั้ง 3 แบบได้แก่ โครงสร้างแบบลำดับ(sequential structure) โครงสร้างแบบมีทางเลือก (selection structure) และโครงสร้างแบบทำซ้ำ (repetitionstructure)
slide23
โครงสร้างแบบลำดับ
 • แสดงขั้นตอนการทำงานที่เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง
 • แต่ละขั้นตอนจะถูกประมวลผลเพียงครั้งเดียว
slide24
โครงสร้างแบบมีทางเลือก
 • โครงสร้างที่มีเงื่อนไข ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนต้องมีการตัดสินใจ
 • มีบางขั้นตอนที่ไม่ได้รับการประมวลผล
 • อาจมี 2 ทางหรือมากกว่า
 • มีทางเลือกเพียง 2 ทาง เรียกว่า โครงสร้างแบบ if…then…else…
 • มีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง เรียกชื่อว่าโครงสร้างแบบ case
slide27
ตัวอย่าง แสดงผังงานที่จำลองขั้นตอนวิธีการเขียนและส่งจดหมายให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์
slide28
ตัวอย่าง
 • แสดงผังงานที่จำลองขั้นตอนวิธีของเกมหยิบลูกบอลให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ โดยมีเงื่อนไขว่ามีลูกบอลซึ่ง มี 5 สี
 • กรณีหยิบได้สีแดง จะได้ 10 คะแนน
 • กรณีหยิบได้สีฟ้า จะได้ 8 คะแนน
 • กรณีหยิบได้สีเขียว จะได้ 6 คะแนน
 • กรณีหยิบได้สีเหลือง จะได้ 4 คะแนน
 • กรณีหยิบได้สีส้ม จะได้ 2 คะแนน
slide30
โครงสร้างแบบทำซ้ำ
 • คือโครงสร้างที่ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนได้รับการประมวลผลมากกว่า 1 ครั้ง
 • ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
 • ต้องมีการตัดสินใจในการทำงานซ้ำ
 • ลักษณะการทำงานของโครงสร้างแบบนี้มี 2 ลักษณะ
slide31
โครงสร้างแบบทำซ้ำ
 • แบบที่มีการตรวจสอบเงื่อนไขในการทำซ้ำทุกครั้งก่อนดำเนินการกิจกรรม
 • ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ และหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
 • แบ่งได้เป็น 2 แบบย่อย ได้แก่ การทำซ้ำแบบ for และแบบ while
 • ทั้งสองแบบเหมือนกัน แบบ for นั้นมักใช้กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนรอบการทำงานที่ชัดเจน
slide32
โครงสร้างแบบทำซ้ำ
 • แบบที่มีการดำเนินการกิจกรรมใดๆ ก่อนจำนวนหนึ่งรอบ แล้วจึงค่อยตรวจสอบเงื่อนไขในการทำซ้ำ
 • ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานซ้ำไปเรื่อยๆ และหยุดเมื่อเงื่อนไขเป็นเท็จ
 • เรียกการทำงานแบบนี้ว่า การทำซ้ำแบบ do…while
ad