การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล
Download
1 / 28

??????????????????????????????? ????????????????????????????? ( MCA) - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน ( MCA) สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร (MCM) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล. ขั้นตอนที่ 1 - นักศึกษาคิดหัวข้อและจัดทำเค้าโครงรายงานโครงการเฉพาะบุคคล

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????????????????????????? ????????????????????????????? ( MCA)' - meir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mca

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA)

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร(MCM)

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Mca

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

  • ขั้นตอนที่ 1

  • - นักศึกษาคิดหัวข้อและจัดทำเค้าโครงรายงานโครงการเฉพาะบุคคล

    - นักศึกษาลงทะเบียนวิชา วบ.700/ วจ.700 รายงานโครงการเฉพาะบุคคล


Mca

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 2

- นักศึกษาต้องแจ้งจบการศึกษาในภาคที่ลงทะเบียนวิชา วบ.700/ วจ.700 รายงานโครงการเฉพาะบุคคล โดยกรอกฟอร์มแจ้งจบ พร้อมทั้งแนบใบเกรด และแจ้งจบทางเว็บไซด์ www.reg.tu.ac.thแล้วพริ้นต์ใบแจ้งจบ ส่งเอกสารทั้งหมดต่อโครงการฯ (ภายใน 1 เดือนนับจากวันเปิดภาคเรียน)

- นักศึกษาจะต้องส่งรูปถ่ายสีสวมชุดครุยมหาบัณฑิต ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ให้กับสำนักทะเบียนฯ ที่ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2 ในวัน-เวลาราชการ (ภายใน 1 เดือนนับจากวันเปิดภาคเรียน)


Mca

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

- นักศึกษาเสนอหัวข้อรายงานโครงการเฉพาะบุคคลพร้อมเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารายงาน โครงการเฉพาะบุคคลต่อโครงการบัณฑิตศึกษา

โดยยื่นแบบฟอร์ม

คำร้องขอศึกษาวิชา

รายงานโครงการเฉพาะบุคคล


Mca

คำร้องขอศึกษาวิชา รายงานโครงการเฉพาะบุคคล


Mca

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 4

- นักศึกษาเสนอเค้าโครงรายงานฯ เพื่อเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการ, กรรมการ โดยยื่นแบบฟอร์ม

และให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม (โครงการฯ จะได้นำเข้าที่ประชุมบัณฑิตศึกษาต่อไป)

คำร้องขอเสนอและพิจารณาประธานและกรรมการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล


Mca

คำร้องขอเสนอและพิจารณาประธานและกรรมการสอบคำร้องขอเสนอและพิจารณาประธานและกรรมการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล


Mca

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 4 (ต่อ)

- กรณีที่นักศึกษามีกรรมการภายนอกแล้ว ให้แนบประวัติการทำงานกรรมการภายนอกโดยส่งมาพร้อมกับคำร้องขอเสนอและพิจารณาประธานและกรรมการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล

- กรณีที่ประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษา มีมติเห็นควรให้หัวข้อดังกล่าว มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ นักศึกษาต้องแนบแบบฟอร์มประวัติการทำงานของกรรมการภายนอก โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม และส่งที่โครงการฯ เพื่อให้คณบดีพิจารณาอนุมัติ


Mca

แบบฟอร์มประวัติกรรมการภายนอกแบบฟอร์มประวัติกรรมการภายนอก


Mca

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 5

- นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อประธาน และกรรมการ ได้ที่เว็บไซด์www.jc.tu.ac.th(โดยโครงการฯ จะออกจดหมายทาบทามให้นักศึกษานำไปทาบทามอาจารย์ ด้วยตนเอง)


Mca
จดหมายทาบทามการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล ที่โครงการฯ ออกให้กับนักศึกษา


Mca

การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 6

- นักศึกษานำจดหมายทาบทามไปติดต่อประธานกรรมการและกรรมการด้วยตนเอง

- นักศึกษากรอกข้อมูลในคำร้องขอเสนอสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคลทั้ง 4 แผ่นให้เรียบร้อย และนำเนื้อหารายงานโครงการเฉพาะบุคคลทั้ง 5 บท ให้ประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณา

- กรณีที่อาจารย์ยินดีรับเป็นประธานกรรมการ หรือ กรรมการ ให้อาจารย์ทุกท่านลงนามในคำร้อง

แบบแสดงความจำนงขอแต่งตั้งกรรมการสอบ

รายงานโครงการเฉพาะบุคคล (แผ่นที่ 2)


Mca
แบบแสดงความจำนง ขอแต่งตั้งกรรมการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล (แผ่น 2)


Mca
การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 7

- เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นควรให้สอบ ให้อาจารย์ลงนามในคำร้องขอเสนอสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคลในแผ่นที่ 1-2

- นักศึกษาสามารถนัด วัน เวลาสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคลกับกรรมการทั้ง 3 ท่านด้วยตนเอง และส่งเอกสารบทที่ 1-5 ให้กรรมการพิจารณาก่อนสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์

- นักศึกษากรอกข้อมูลในคำร้องขอเสนอสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคลทั้ง 4 แผ่น พร้อมระบุวัน เวลา สอบที่แน่นอนต่อโครงการบัณฑิตศึกษา ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 สัปดาห์


Mca
คำร้องขอเสนอสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคลคำร้องขอเสนอสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล


Mca
การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

  • - โครงการบัณฑิตศึกษา จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ และออกหนังสือเชิญสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล

  • ในวันสอบให้นักศึกษาเตรียม PowerPoint และของว่างให้คณะกรรมการสอบด้วย

  • - โครงการบัณฑิตศึกษา จะดำเนินการเสนอผลสอบของนักศึกษา เพื่อให้คณบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป


Mca
แบบแสดงผลการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคลแบบแสดงผลการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล


Mca
การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 8 - นักศึกษาต้องตรวจแก้ไขเนื้อหาของรายงานโครงการเฉพาะบุคคลให้เรียบร้อย และผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน - นักศึกษายื่นแบบฟอร์มตรวจรูปแบบและเนื้อหาที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ส่งที่โครงการบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาต้องจัดรูปแบบตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2551 (รูปแบบใหม่)


Mca
แบบฟอร์มการตรวจรูปแบบการพิมพ์แบบฟอร์มการตรวจรูปแบบการพิมพ์


Mca
การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 9- นักศึกษาสามารถกรอกฟอร์มขอใบหน้าอนุมัติได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา- เมื่อได้ใบหน้าอนุมัติ จำนวน 4 แผ่นแล้ว นำไปให้กรรมการทุกท่านลงนามทั้ง 4 แผ่น ยกเว้น คณบดี โครงการบัณฑิตศึกษา จะเป็นผู้ดำเนินการให้- นักศึกษาติดต่อรับใบหน้าอนุมัติจากโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อนำไปจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์


Mca
แบบฟอร์มขอใบหน้าอนุมัติแบบฟอร์มขอใบหน้าอนุมัติ


Mca
การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

ขั้นตอนที่ 10นักศึกษาจะต้องนำส่งรายงานโครงการเฉพาะบุคคลดังนี้- เขียนคำร้องขอส่งรายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ์ และแบบฟอร์มการอนุญาตให้สำนักหอสมุดเผยแพร่รายงานโครงการเฉพาะบุคคล ในรูปแบบดิจิทัล- ปกแข็ง 4 เล่ม (ปกสีแดงเลือดหมู ตัวอักษรสีทอง)- แผ่นซีดีรอมที่บรรจุเนื้อหาทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์เป็น .PDF จำนวน 4 แผ่น (ความเร็วในการเขียนแผ่นไม่เกิน 32X)

**หากนักศึกษาส่งไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง โครงการฯ จะไม่อนุมัติปริญญาให้**


Mca
คำร้องขอส่งรายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ์คำร้องขอส่งรายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับสมบูรณ์


Mca

แบบฟอร์มการอนุญาตให้สำนักหอสมุดเผยแพร่แบบฟอร์มการอนุญาตให้สำนักหอสมุดเผยแพร่รายงานโครงการเฉพาะบุคคลในรูปดิจิทัล


Mca
การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

- โครงการบัณฑิตศึกษา ดำเนินการส่งเกรด S (ใช้ได้) ในวิชา วบ.700/ วจ.700 รายงานโครงการเฉพาะบุคคล และขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษาต่อไป- กรณีที่นักศึกษาส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ไม่ทัน โครงการฯ ดำเนินการส่งเกรด I (รอผลสอบ) ในวิชา วบ.700/ วจ.700 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลนักศึกษาจะมีเวลาในการสอบและส่งเล่ม ภายใน 80 วันนับจากวันปิดภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน


Mca
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

- หลังจากส่งเล่มประมาณ 1 เดือน นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ที่เว็บไซด์ http://www.reg.tu.ac.thในส่วนของผู้สำเร็จการศึกษา

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อแล้ว ต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตออนไลน์ ที่เว็บไซด์ http://www.reg.tu.ac.th โดยสามารถเลือกรูปแบบการมารับเอกสารทางการศึกษาได้ 2 แบบ คือกรณีมารับเอกสารด้วยตนเอง หรือรับเอกสารทางไปรษณีย์

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงิน จำนวน 1,050 บาท ที่ธนาคารตามที่ระบุไว้

(กรณีที่นักศึกษายังไม่ส่งรูปถ่ายสวมชุดครุย ให้นำมาส่งตอนที่มารับเอกสารทางการศึกษา ที่สำนักทะเบียนฯ ตึกอเนกประสงค์ 1 ชั้น 2 ในวัน-เวลาราชการ)


Mca
การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

กรณีนักศึกษาติด I (80 วัน)ต้องปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ทันตามกำหนด (ช่วงติด I) จะต้องรักษาสถานภาพไว้ในภาคถัดไปโดยชำระเงินจำนวน 3,000 บาท ที่งานการเงิน ตึกโดม ชั้นล่าง (วัน-เวลาราชการ) และเขียนคำร้องขอรักษาสถานภาพ พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ที่ห้องโครงการฯ (ภายใน 1 เดือนนับจากวันเปิดภาคเรียน)

2. นักศึกษาต้องแจ้งจบการศึกษาใหม่ในภาคถัดไป โดยกรอกฟอร์มแจ้งจบ พร้อมทั้งแนบใบเกรด และแจ้งจบทางเว็บไซด์ www.reg.tu.ac.th แล้วพริ้นต์ใบแจ้งจบ ส่งเอกสารทั้งหมดต่อโครงการฯ (ภายใน 1 เดือนนับจากวันเปิดภาคเรียน) **นักศึกษาที่ส่งรูปถ่ายชุดครุยแล้ว ไม่ต้องส่งรูปใหม่

3. นักศึกษาต้องปฏิบัติทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน 80 วัน


Mca
การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล

- กรณีที่นักศึกษาส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ไม่ทัน (หลังช่วงติด I) โครงการฯ ดำเนินการส่งเกรด U (ใช้ไม่ได้) ในวิชา วบ.700/ วจ.700 รายงานโครงการเฉพาะบุคคล - นักศึกษาจะลงทะเบียนในวิชา วบ.700/ วจ.700 ได้อีก 1 ครั้ง และต้องได้เกรด S มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

- นักศึกษาที่ยังไม่พร้อมที่จะลงทะเบียนวิชา วบ.700/ วจ.700 จะต้องมาทำเรื่องขอลาพักการศึกษา โดยชำระเงินจำนวน 3,000 บาท ที่งานการเงิน ตึกโดม ชั้นล่าง และเขียนคำร้องขอลาพักการศึกษาและเหตุผลในการขอลาพัก พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน ที่ห้องโครงการฯ(ภายใน 1 เดือนนับจากวันเปิดภาคเรียน)

** นักศึกษามีระยะเวลาศึกษาได้ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษา **


ad