ประเด็นยุทธศาสตร์
Download
1 / 12

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมจังหวัดชัยภูมิ - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมจังหวัดชัยภูมิ. วิสัยทัศน์ : สังคมมีความสุข. เป้าประสงค์รวม : คนมีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข้ง. ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา ( KPI/Targets )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมจังหวัดชัยภูมิ' - meir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาสังคมจังหวัดชัยภูมิ

วิสัยทัศน์ : สังคมมีความสุข

เป้าประสงค์รวม : คนมีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข้ง

ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)

“ ครอบครัวอบอุ่น เพิ่มร้อยละ ๓๐ % ของครอบครัวที่ตกเกณฑ์สำรวจ ”


หลักเกณฑ์การสำรวจครอบครัวอบอุ่นหลักเกณฑ์การสำรวจครอบครัวอบอุ่น

ประกอบด้วยปัจจัยองค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น

จำนวน...... ด้าน / จำนวน.......ตัวชี้วัด

การจัดแบ่งครอบครัวอบอุ่น มีเกณฑ์สำรวจ ๓ ระดับ

เกณฑ์ครอบครัวอบอุ่น ดี จำนวนปัจจัย

เกณฑ์ครอบครัวอบอุ่น ปานกลาง จำนวนปัจจัย

ครอบครัวตกเกณฑ์ครอบครัวอบอุ่น ไม่ดี จำนวนปัจจัย


วิธีการหลักเกณฑ์การสำรวจครอบครัวอบอุ่น

 • จัดเวทีระดมสมองผู้เกี่ยวข้อง

 • - องค์กรเครือข่าย

 • - องค์กรเอกชน/

 • - องค์กรผู้นำชุมชน

 • - องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กำหนดปัจจัยองค์ประกอบครอบครัวอบอุ่น

 • - จำนวน ด้าน

 • - จำนวน ตัวชี้วัด

 • จัดทำเป็นแผนสำรวจข้อมูลมาตรฐานครอบครัวอบอุ่น

 • ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บแบบสำรวจข้อมูล


 • สำรวจข้อมูลหลักเกณฑ์การสำรวจครอบครัวอบอุ่น

 • - วิเคราะห์ข้อมูล

 • - แปรค่าข้อมูลทางสังคม

 • - ชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 • วางแผน/กำหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาสังคม

 • กำหนดเกณฑ์ “ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด”

 • จัดกิจกรรม/โครงการแก้ไขปัญหาการพัฒนาสังคม


เป้าหมายการพัฒนาสังคมเป้าหมายการพัฒนาสังคม

ประจำปี ๒๕๕๓

สังคมที่มีความสุข

ครอบครัวอบอุ่น

กองทุนเพื่อการพัฒนา

- กสจ. - กคค.

- กสอ. - กพก.

พัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ทางสังคม

ด้วยชุมชน

เพิ่มศักยภาพ

องค์กรเครือข่าย

ทางสังคม

 • ส่งเสริมองค์กรเครือข่าย ฯ อำเภอ

 • สงเสริม กสจ. ในพื้นที่ตำบล อำเภอละ ๑ แห่ง (ต้นแบบ)

 • ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ทางสังคมด้วยองค์กรชุมชนอำเภอละ ๑ แห่ง (ต้นแบบ)

 • กำหนดครอบครัวเป้าหมายเพื่อการพัฒนา ๓๐ %

 • ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการเพื่อการพัฒนาสังคม


การศึกษาทักษะเป้าหมายการพัฒนาสังคม

ตัวชี้วัดของคนในชุมชน

ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

ในครอบครัว/ชุมชน

สภาเด็กและเยาวชน

ศูนย์ประสานงานองค์กร

เครือข่ายช่วยเหลือ

การพัฒนาสังคม

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

กิจกรรม/โครงการ

ส่งเสริมคอบครัวอบอุ่น

(รั้วครอบครัว)

อาสาสมัครดูแลคนพิการ

ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการ

สังคมในชุมชน

ศูนย์ส่งเสริม

OTOP ชุมชน

ส่งเสริมอาชีพสตรี

จัดตั้งศูนย์ครอบครัว

ในชุมชน

คุณธรรม

จริยธรรม

สุขภาพดีทั่วหน้า


กลไกเครือข่ายทางสังคมอำเภอกลไกเครือข่ายทางสังคมอำเภอ

สภาเด็กและเยาวชน

ผู้สูงอายุ

อพม.

ครู อาจารย์

วิทยุชุมชน

สตรี

องค์กรเอกชน

สาธารณสุขในชุมชน

เครือข่าย

อำเภอ

กลุ่มอาชีพ OTOP

สมาชิก อบต.

คนพิการ

กองทุนการเงิน

ในชุมชน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ผสส

อาสาสมัครของหน่วยงาน

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน


มีหน้าที่กลไกเครือข่ายทางสังคมอำเภอ

- พิจารณา / ช่วยเหลือ / กลั่นกรอง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมของอำเภอพื้นที่

- เน้น / ตรวจสอบ นโยบายการพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรม

- กำหนดกิจกรรม / โครงการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย


อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน พมจ.

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๖ ได้กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค ในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวงบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดังต่อไปนี้


 • ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข

 • ประสานและจัดทำแผนโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์จองจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวทางแก้ไข

 • ส่งเสริม และประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง

 • ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน

 • ส่งเสริม ประสานงาน และการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย


 • เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัดเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด

 • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรนณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


ad