ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) - PowerPoint PPT Presentation

meghana-naidu
e office n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
106 Views
Download Presentation

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ระบบงานครุภัณฑ์ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) โดย นายจีระวัฒน์ปัสสากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

 2. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์

 3. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ เข้าเว็บไซต์ระบบ http://portal.obec.go.th

 4. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ เลือกเมนูระบบ E-Ofice งานครุภัณฑ์

 5. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ เลือกเมนูระบบ E-Ofice งานครุภัณฑ์


 6. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ เลือกเมนู บริการงานทะเบียนครุภัณฑ์

 7. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ เลือกเมนู บันทึกขึ้นทะเบียนสินทรัพย์

 8. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ กรอกรายละเอียดให้ครบแล้วกด เพิ่ม

 9. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ รายงานการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์

 10. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ รายงานการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ เลือกขอบเขตของการรายงาน แล้วกดปุ่ม พิมพ์

 11. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ รายงานการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์

 12. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ Tablet ป.1 (ปี 2555) รุ่น Scopad บ.เซิ่นเจิ้นสโคปชายดิเอ็นทิฟิกดีเวลลอปเม็น ราคา 2,460 บาท มารับเครื่องนักเรียนวันที่ 6 ก.ย. 2555 มารับเครื่องครู วันที่ 15 พ.ย. 2556 Tablet ม.1 (ปี 2556) รุ่น i-Media บ.สุพรีมดิสธิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ราคา 2,903.56 บาท มารับเครื่องนักเรียน/ครู วันที่ 29 พ.ค. 2557

 13. ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบงานครุภัณฑ์ Tablet ป.1 (ปี 2556) รุ่น TM 619 บ.ไฮเออร์อีเลคริคอล แอพพลายแอนซ์ จำกัด ราคา 2,011.11 บาท มารับเครื่องนักเรียน วันที่ 28 ส.ค. 2557