หลักการตลาด
Download
1 / 16

หลักการตลาด - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Updated On :

หลักการตลาด. บทที่ 8. ราคาและวิธีการกำหนดราคา. ความหมายของราคา. ผลิตภัณฑ์. ราคา. ช่องทางการจัดจำหน่าย. Marketing Mixs. การส่งเสริมการตลาด. ราคา (Price) หมายถึง “ มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงค่าออกมา ในรูปหน่วยเงิน หรือหน่วยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ ”.

Related searches for หลักการตลาด

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'หลักการตลาด' - meghan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

หลักการตลาด

บทที่ 8

ราคาและวิธีการกำหนดราคา


ความหมายของราคา

ผลิตภัณฑ์

ราคา

ช่องทางการจัดจำหน่าย

Marketing

Mixs

การส่งเสริมการตลาด

ราคา (Price)หมายถึง “มูลค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงค่าออกมา

ในรูปหน่วยเงิน หรือหน่วยการแลกเปลี่ยนอื่นๆ”

มูลค่า (Value)หมายถึง ความสามารถของผลิตภัณฑ์หนึ่งในหน่วยการ

แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ


วัตถุประสงค์ของราคา

1. วัตถุประสงค์เพื่อกำไรเป็นหลัก

1.1 การกำหนดราคาเพื่อบรรลุ

กำไรตามเป้าหมาย

1.2 กำหนดราคาเพื่อกำไรสูงสุด

2. วัตถุประสงค์เพื่อกระแสเงินสด

3. วัตถุประสงค์เพื่อความ

อยู่รอดขององค์กร

วัตถุประสงค์ของ

การกำหนดราคา

6. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

4. วัตถุประสงค์เพื่อส่วน

ครองตลาด

5. วัตถุประสงค์เพื่อภาพพจน์

ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา

1. ความต้องการของตลาด (Demand)

ระดับราคา (P)

เส้น Demand

0

ปริมาณความต้องการหรือยอดขาย (Q)

* ลักษณะความสัมพันธ์ของระดับราคาและความต้องการของตลาด

ระดับราคา (P)

Inverse Demand

0

ปริมาณความต้องการหรือยอดขาย (Q)

* ลักษณะความต้องการผกผัน


- ระดับราคาที่ผู้บริโภคคาดหวัง (Expected Price)

- E=% การเปลี่ยนแปลงในจำนวนหน่วยที่ขายของสินค้า

% การเปลี่ยนแปลงในราคาขาย

- เส้นความต้องการมีความยืดหยุ่นต่ำ (Inelasticdemand)

- เส้นความต้องการมีความยืดหยุ่นสูง (Elasticdemand)


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา

2. การแข่งขันในตลาด (Competition)

3. กฎหมายและระเบียบวิธีบังคับ (Legal and Regulatory)

4. ส่วนผสมทางการตลาดอื่นๆ (Other Marketing Mixs)


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา

5. ต้นทุน (Cost)

ต้นทุนคงที่ - ต้นทุนคงที่รวม

Fixed Costs - ต้นทุนคงที่เฉลี่ย

ต้นทุนผันแปร - ต้นทุนผันแปรรวม

Variable Costs - ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย

ต้นทุนรวม - ต้นทุนรวม

Total Costs - ต้นทุนรวมเฉลี่ย

ต้นทุนส่วนเพิ่ม Marginal Costs


แสดงต้นทุนแต่ละชนิดของธุรกิจแห่งหนึ่งแสดงต้นทุนแต่ละชนิดของธุรกิจแห่งหนึ่ง


วิธีการกำหนดราคาขั้นพื้นฐานวิธีการกำหนดราคาขั้นพื้นฐาน

1. การกำหนดราคาจากต้นทุน

2. การกำหนดราคาจากการ

วิเคราะห์จุดคุ้มทุน

3. การกำหนดราคาโดย

อาศัยกลไกตลาด

4. การกำหนดราคาโดยพิจารณาจาก

การแข่งขันในตลาดเป็นหลัก


การกำหนดราคาจากต้นทุนการกำหนดราคาจากต้นทุน

1. การกำหนดราคาจากต้นทุน (Cost – Plus Pricing) คือการ

กำหนดราคา โดยยึดถือต้นทุนของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก

1.1 การกำหนดราคาโดยบวกจากต้นทุนเฉลี่ย

- Markup Pricing

1.2 การกำหนดราคาโดยบวกจากต้นทุนส่วนเพิ่ม

1.3 การกำหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุนผันแปรเฉลี่ย

- ต้นทุนคงที่เปรียบเสมือนต้นทุนจม (Sunk Cost)


แสดงการตั้งราคาโดยเพิ่มจากต้นทุนโดยพ่อค้าคนกลางแสดงการตั้งราคาโดยเพิ่มจากต้นทุนโดยพ่อค้าคนกลาง

ราคาขาย =150= 100%

ส่วนเพิ่ม =

60 = 40%

ต้นทุน

90 = 60%

ราคาขาย =90= 100%

ต้นทุนของ

ผู้บริโภค = 150

ราคาขาย = 72 = 100%

ส่วนเพิ่ม =

18 = 20%

ต้นทุน

72 = 80%

กำไร =7.2 =10%

ต้นทุน

64.8 = 90%

ผู้ค้าส่ง

ผู้ค้าปลีก

ผู้บริโภค

ผู้ผลิต


แสดงการคำนวณจุดคุ้มทุนและการประยุกต์ใช้จุดคุ้มทุนในการตั้งราคาแสดงการคำนวณจุดคุ้มทุนและการประยุกต์ใช้จุดคุ้มทุนในการตั้งราคา

จำนวนเงิน(บาท)

รายได้รวม (TR)

ต้นทุนรวม (TC)

40000

ต้นทุนคงที่รวม (TFC)

20000

จำนวน(พัน)

1 2 3 4 5 6 7


ตารางแสดงจุดคุ้มทุนแสดงการคำนวณจุดคุ้มทุนและการประยุกต์ใช้จุดคุ้มทุนในการตั้งราคา


การกำหนดราคาจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการกำหนดราคาจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน

2. การกำหนดราคาจากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break – Even Analysis)

เป็นการกำหนดราคาโดยอาศัยต้นทุนร่วมกับระดับความต้องการ

(Demand) ณ ระดับราคาต่างๆมาเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดราคา

- จุดคุ้มทุน (Break – Even Point)หมายถึง “ระดับปริมาณการผลิตและ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดรายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมของกิจการ

จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่รวม

(หน่วยผลิตภัณฑ์)

ราคาขาย - ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย

ราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน = ต้นทุนคงที่รวม + ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย

= ต้นทุนคงที่ต่อหน่วย + ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย

ปริมาณขาย (หน่วย)


การกำหนดราคาโดยอาศัยกลไกการตลาดการกำหนดราคาโดยอาศัยกลไกการตลาด

3. การกำหนดราคาโดยอาศัยกลไกตลาด (Price Base on Demand

and Supply)เป็นการกำหนดราคาโดยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่ว่า

ด้วยกฎของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply)

ราคา

Supply

เป็น

ระดับราคา

ดุลภาค

จุดดุลภาพ

Demand

ปริมาณ


การกำหนดราคาโดยพิจารณาจากการแข่งขันในตลาดเป็นหลักการกำหนดราคาโดยพิจารณาจากการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก

4. การกำหนดราคาโดยพิจารณาจากการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก (Price

Base on Competition) เป็นการกำหนดราคาโดยอาศัยระดับราคาของ

คู่แข่งขันโดยอาศัยราคาของคู่แข่งเป็นหลักอ้างอิงในการกำหนดราคา

การกำหนดราคาต่ำกว่าคู่แข่งขัน (Pricing Below Competition Level)

การกำหนดราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน (Pricing Above Competition Level)

การกำหนดราคาณ ระดับราคาตลาด (Pricing At Competition Level)


ad