1 / 36

Abortas

Abortas. Pranešimą paruošė: Vaida Butkutė Daiva Griškevičiūtė VTAmns1-1. http://www.youtube.com/watch?v=ZeWdztKlpvA. Aborto sąvoka. Abortas- tai nėštumo nutrūkimas per pirmąsias 28 savaites. Jei nėštumas nutrūksta vėliau, vadinasi pirmalaikiu gimdymu.

meghan
Download Presentation

Abortas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Abortas Pranešimą paruošė: Vaida Butkutė Daiva Griškevičiūtė VTAmns1-1

 2. http://www.youtube.com/watch?v=ZeWdztKlpvA

 3. Aborto sąvoka Abortas- tai nėštumo nutrūkimas per pirmąsias 28 savaites. Jei nėštumas nutrūksta vėliau, vadinasi pirmalaikiu gimdymu. Abortas (lot. abortus, aborior – „sunykstu“, „apmirštu“) – savaiminis arba dirbtinis nėštumo nutraukimas ankstesnėje nėštumo stadijoje, kurio pasekmė yra negimusios gyvybės (gemalo, vaisiaus) žūtis. Moterų nėštumo nutraukimas iki 12 savaitės laikomas ankstyvuoju, iki 24 – vėlyvuoju.

 4. Istorija Pirmieji bandymai kriminalizuoti abortus atsirado 19 a. Tuo metu gydytojai skirtingose pasaulio šalyse inicijavo savotiškas socialines kampanijas už abortų kriminalizavimą. Tačiau po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo abortų dekriminalizavimas, pirmiausia, socialistinėse šalyse, tokiose kaip buvusioji Sovietų Sąjunga. Dauguma Vakarų ir Europos šalių liberalizavo savo abortų įstatymus 20 a. paskutiniaisiais dešimtmečiais. Pasauliniu mastu didžioji dauguma moterų, kurioms atliekami abortai, yra ištekėjusios ir turinčios vaikų.

 5. Pagrindinė problema (1) Sprendimą nuo kada turėtų būti ginama žmogaus gyvybė lemia valstybės moralinės, religinės, etinės nuostatos bei nusistovėjusios tradicijos. Akivaizdu, kad Lietuvoje ši tema yra labai opi, jos iškėlimas sukelia rimtas ir ilgas diskusijas įvairiose visuomenės informavimo priemonėse. Lietuvos Respublikos Konstitucija nenumato, nuo kurio momento ginamos žmogaus teisės. Nuostatos „žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės“ ir „žmogaus teisę į gyvybę saugo įstatymas“ visiškai neapibrėžia žmogaus gyvybės pradžios momento. Konstitucijoje nėra nei patvirtinama, nei paneigiama galimybė taikyti žmogaus gyvybės apsaugą iki jo gimimo.

 6. Pagrindinė problema (2) Dažnai tarptautiniuose dokumentuose vengiama konkrečiai apibrėžti gyvybės pradžios momentą. JT Vaiko teisių konvencijos 1 straipsnyje nėra apibrėžta minimali vaiko amžiaus riba. Nurodoma: „Šioje Konvencijoje vaiku laikomas kiekvienas žmogus, neturintis 18 metų, jei pagal taikomą įstatymą jo pilnametystė nepripažinta anksčiau.“ Remiantis Manual on Human Rights Reporting, 1997, Vaiko teisių komitetas nurodo, kad jeigu vengiama nurodyti aiškų gimimo ar pradėjimo laiką, Konvencijoje paliekama lanksti ir atvira galimybė nacionaliniam įstatymų leidėjui apibrėžti, kada prasideda gyvenimas.

 7. Teismų pozicija Europos žmogaus teisių teismas nė viename savo sprendimų nėra išaiškinęs, ar žmogaus vaisiui pripažįstama teisė į gyvybę. 2004 m. liepos 8 d. sprendime Vo v. France Teismas nurodė, kad nėra nei pageidautina, nei įmanoma atsakyti į klausimą, ar negimęs vaikas laikomas žmogumi pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – EŽTK) 2 str. Teismas laikosi pozicijos, kad teisės į gyvybę pradžia – tai ne tik teisinis, bet ir medicininis, filosofinis, etinis ar religinis klausimas.

 8. Lietuvos kontekstas (1) Tiek Europos, tiek JAV teismai beveik vieningai pripažįsta, kad moters gyvybė ir sveikata yra svarbesni už vaisiaus teisę į gyvybę bet kurioje nėštumo stadijoje. Lietuvoje atvejai, kada laikoma, kad gresia pavojus moters sveikatai ir gyvybei, yra išdėstyti 1994 m. sausio 24 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakyme Nr. 50 Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos.

 9. Lietuvos kontekstas (2) Pažymėtina ir tai, kad Konstitucijos 38 straipsnio 2 dalyje įtvirtinama valstybės pareiga saugoti ir globoti tėvystę (siejant su minėtu Konstitucijos 28 straipsniu). Šiuo požiūriu reikia pastebėti, kad abortų praktika asmens teisę į tėvystę potencialiai pažeidžia (ką tik buvo minėta, kad motinystės, vadinasi ir tėvystės, apsauga pagal Konstituciją taikoma ir nėštumo laikotarpiui).

 10. Lietuvos kontekstas (3) 1998 m. liepos 2 d. LR Seimo patvirtintoje Lietuvos sveikatos programoje nenumatytos visuomenės, ypač moterų ir jaunimo, reprodukcinės sveikatos apsaugos ir jos gerinimo kryptys. Lietuvoje reprodukcinės lytinės žmogaus teisės dažnai suprantamos siaurai, nepakankamai skelbiamos ir ginamos. Reprodukcinė sveikata Lietuvoje klaidingai sutapatinama vien su motinos ir vaiko sveikata, todėl Vyriausybės programose teaptariama nėštumo, gimdymo ir naujagimių priežiūra. Lietuvoje vis dar skleidžiama nuomonė, kad rūpinimasis reprodukcine lytine sveikata, lytinis švietimas yra žalingi, gėdingi, netgi nusikalstami.

 11. Lietuvos kontekstas (4) Lietuvos įstatymai moters pageidavimu leidžia nutraukti iki 12 savaičių nėštumą. 12–22 savaičių nėštumą leidžiama nutraukti, kai gresia pavojus moters gyvybei ir sveikatai. Ši procedūra atliekama Vilniaus ir Kauno perinatologijos centruose. Nutraukiant nepilnamečių iki 16 metų nėštumą yra būtinas, o nuo 16 iki 18 metų – pageidautinas rašytinis vieno iš tėvų ar globėjų sutikimas.

 12. Abortų rūšys: Persileidimas arba savaiminis abortas Dirbtinis abortas Dirbtinio aborto rūšys: Vaikas supjaustomas į gabalus ir išgramdomas. Vakuuminis išsiurbimas. Mikroadsorbcija. Prostoglandino abortai. Ru- 486. Dalinio gimimo.

 13. Daryti ar nedaryti aborto? Sprendžia pati moteris. Abortas daromas ne tik norint nutraukti nėštumą, bet ir tada kai moteriai ir būsimojo kūdikio gyvybei gresia pavojus. Jei nėštumą rekomenduojama nutraukti dėl svarbių medicininių priežasčių vis tiek galutinį sprendimą priima pati moteris.

 14. http://www.youtube.com/watch?v=vPCcSVOMcLQ

 15. Už ir prieš abortą Konservatyvi pozicija Konservatoriai remiasi tuo, kad žmogaus gyvenimas prasideda nuo pat apvaisinimo momento, todėl žudyti ką tik pradėtą vaisių yra tas pats, kas žudyti suaugusį žmogų. Konservatoriai taip pat argumentuoja, jog be aborto egzistuoja ir kitos vaiko atsisakymo galimybės.

 16. Liberali pozicija Liberali pozicija remiasi absoliučios moters teisės į savo kūną prielaida. Vaisius iki gimimo esąs moters kūno dalis, taigi, ji ir turinti nuspręsti, kaip su juo elgtis. Tais atvejais, kai nėštumas kelia pavojų moters sveikatai, prioritetas atiduodamas ne vaisiui, už ką pasisakytų konservatoriai, o moteriai.

 17. Empirinis funkcionalizmas Empirinis funkcionalizmas atmeta asmens egzistavimą pirminėse embrioninio vystymosi stadijose. Šis požiūris nurodo, kad embrionas yra žmogiška būtybė, bet dar ne asmuo. T.Engelhardtas teigia, kad ne visi žmonės yra asmenys. Gemalai, kūdikiai, psichikos ligoniai, komos ištikti žmonės – tai žmonės, bet ne asmenys. Jie nedalyvauja etiniame (bendruomenės) gyvenime, nes neturi asmens charakteristikų (savimonės, proto, supratimo, kas gera ir bloga) ir negali normaliai elgtis. Tai sugeba tik asmenys.

 18. Abortų dinamika Lietuvoje

 19. Abortai 1997-2010 m.http://sic.hi.lt/php/dm9.php?dat_file=dem9.txt Pridėsiu lentelę

 20. http://www.youtube.com/watch?v=8WXpvDQY0oI http://www.youtube.com/watch?v=62sIS0_dY60

 21. Statistika Visame pasaulyje: Abortų skaičius per metus: maždaug 42 milijonai abortų; Per dieną: apie 115.000 Kur abortai įvyksta: 83% visų abortų besivystančiose šalyse; 17% išsivysčiusiose šalyse.

 22. Europos statistika

 23. Pasaulio statistika

 24. Kraujavimas. Gimdos ir aplinkinių organų sužalojimai. Gimdos uždegimas. Apsinuodijimas. Mėnesinių sutrikimas. Negimdytinis nėštumas. Nevaisingumas. Skausmai. Dažniausios komplikacijos atliekant abortą:

 25. Įtaka moters apsisprendimui Užsienio šalyse atlikti tyrimai rodo, kad 60 % visų aborto atvejų moteris nutraukė nėštumą ne laisva valia. Atsakydamos, kas turėjo įtakos jų apsisprendimui, apklaustos moterys dažniausiai nurodydavo: Mama; Vyras ar partneris; Mažai pagalbos iš visuomenės; Apimta pykčio ir silpnumo; Tėvas; Nematė kitos išeities; Klinikų darbuotojai įkalbėjo. Net 8 iš 10 moterų nurodė, kad jos būtų gimdžiusios, jei būtų sulaukusios pagalbos ir palaikymo.

 26. Dėl kokių priežasčių daromi abortai? 1998 metais Guttmacherio institutas ištyrė priežastis, dėl kurių moterys darosi abortus: Maždaug pusė visų tyrime dalyvavusių moterų nurodė, kad jų pagrindinis motyvas buvo atidėti arba sukliudyti gimdymui. Remiantis tyrimo rezultatais, antrasis dažniausiai pasitaikantis motyvas dėl kurio moterys nutraukia nėštumą – socio-ekonominės problemos. Moraliniai motyvai, kurie apima moterų rūpestį, kad jų vaikas turėtų geriausias galimybes geram gyvenimui, o ne gyvenimą be tėvo, su netinkamu tėvu arba gyvenimą skurde iš pašalpų. Pagrindinė priežastis dėl kurios moterys darosi abortus – tai neplanuotas nėštumas.

 27. http://www.youtube.com/watch?v=edPGdcV6xuc

 28. Mokslininkai, tyrę aborto ir moters psichinės sveikatos ryšį, teigia: patirtas abortas vidutiniškai 8 metus po nėštumo nutraukimo išlieka depresijos rizikos faktoriumi. pirmasis nėštumas baigėsi abortu, 65 % yra linkusios į deprasiją nei moterys, kurių pirmasis nėštumas užsibaigė gimdymu. Abortas ir moters psichinė sveikata (1)

 29. R. Reardon teigia, jog moteris, nutraukusios savo pirmą nėštumą, priklausomybės rizika nuo alkoholio ar narkotikų padidėja penkis kartus. P. Coleman tvirtina, jog yra glaudus ryšys tarp aborto ir alkoholinės priklausomybės: moterys, patyrusios abortą, kito norimo nėštumo metu yra 5 kartus dažniau linkusios vartoti narkotikus, 2 kartus dažniau vartoti alkoholį ir 10 kartų lengvąjį narkotiką, lyginant su nėščiomis moterimis, kurios prieš tai neturėjo aborto. Abortas ir moters psichinė sveikata (2)

 30. Pasekmės po aborto: Poabortinis sindromas Sielvartas Pyktis Baimė Savigarbos praradimas

 31. Imuninės sistemos ir fizinės sveikatos sutrikimai Nuolatinis nuovargis, depresija, gilūs psichologiniai prieštaravimai ardo nervų ir medžiagų apykaitos sistemas. Silpnėja viso organizmo atsparumas ligoms (imunitetas), kuris labai priklauso nuo geros nuotaikos.

 32. Žmogaus embrionas (1) Medicininiu požiūriu užsimezgusios gyvybės širdis pradeda plakti jau 18-25 parą po apvaisinimo, o apie 8 gyvenimo savaitę susiformuoja visos kūno sistemos. Tarp 9-10 savaitės negimęs kūdikis kraipo akutes, ryja, judina liežuvį, o bakstelėjus jam į delniuką – sugniaužia kumštelį.

 33. Žmogaus embrionas (2) Dėl teiginio, kad toks vaisius atlieka sąmoningus judesius, vis dar ginčijamasi, nes proabortinės organizacijos pateikia įrodymų, kad tie judesiai – tik nevalingi refleksai. Tuo tarpu anti abortinės organizacijos, besiremiančios medicininiais tyrimais, teigia, kad jau 12 savaičių kūdikis jaučia skausmą. Kita vertus abortų šalininkai pateikia duomenų, kad pilkosios smegenų ląstelės, kurios reaguoja ir sukelia skausmą, padengia besivystančias smegenis tik 24-25 nėštumo savaitę.

 34. Žmogaus embrionas (3) Embrionas neturi jokio teisinio statuso, kol įstatymuose jis nėra įvardintas kaip asmuo. Tad iki jo gimimo motina gali elgtis su juo taip, kaip ji nori pati.

 35. http://www.youtube.com/watch?v=Asezwz303Aw

 36. Naudota literatūra: http://www.your-life.lt/lt/jaunimui/tavo_knas/abortas/index.php K. Calhill Allison“Viskas apie moters sveikatą“, psl. 330 Abortai 1997-2010 m.http://sic.hi.lt/php/dm9.php?dat_file=dem9.txt http://www.abortionno.org/Resources/fastfacts.html E. Kavoliūnaitė Žmogaus teisnės apsaugos pradžios koncepcijos http://www.teise.org/docs/upload/kavoliunaitepataisyta%20(1).doc E. Švedas Pirmoji nuotrauka gyvenimo albume ar abortas? http://www.bioetika.lt/files/E_Svedas_Abortas.pdf E. Bulotaitė, E. Kuliešytė Reprodukcinių teisių įgyvendinimas Danijoje, Suomijoje, Švedijoje ir Lietuvoje http://www3.lrs.lt/docs2/ZQFCLBDM.PDF A. Žarskus Gyvybės medžio žaizdos http://www.zarskus.lt/knygos/Gyvybes_medzio_zaizdos.pdf http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/mapworldabrate.html http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/mapeuropeabrate.html

More Related