Az ún. tételes Áfa-bevallás bevezetése
Download
1 / 36

Az ún. tételes Áfa-bevallás bevezetése 2013. január 1-jétől - PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on

Az ún. tételes Áfa-bevallás bevezetése 2013. január 1-jétől [2012. évi LXIX. tv. módosította a 2011. évi CLVI. törvényt, amely következtében az Art. 31/B. §-sal egészült ki] Kihirdetve: 2012. június 19-én MK 74. számában Eladó nyilatkozattételi kötelezettsége [Art. 31/B.§ (2) bek.]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az ún. tételes Áfa-bevallás bevezetése 2013. január 1-jétől' - megan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Az ún. tételes Áfa-bevallás bevezetése

2013. január 1-jétől

[2012. évi LXIX. tv. módosította a 2011. évi CLVI. törvényt, amely következtében az Art. 31/B. §-sal egészült ki]

Kihirdetve: 2012. június 19-én MK 74. számában

Eladó nyilatkozattételi kötelezettsége[Art. 31/B.§ (2) bek.]

Áfa alanya termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén azon számlákról, amelyekben

egy másik belföldön nyilvántartásba vett áfa alanyra

áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot,

arról az időszakról benyújtott bevallásban, amelyikben a teljesített ügylet (vagy előleg átvétele) után adófizetési kötelezettsége keletkezett,

számlánként nyilatkozni köteles

vevő, igénybevevő adószámáról, ha csoportos adóalany tagja a vevő a csoportazonosító számáról (első nyolc számjegyről)

a számla sorszámáról

a teljesítés időpontjáról (ennek hiányában a kibocsátás keltéről)

az adó alapjáról és az áthárított adó összegéről.

Eva alanya is köteles nyilatkozni az említett adatokról az adóévről benyújtott eva bevallásában

[Art. 31/B. § (6) bek.]


Vevő nyilatkozattételi kötelezettsége

Számlánkénti, tételes nyilatkozat[Art. 31/B. § (1) bek.]

Áfa alanya termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele esetén azon számlákról, amelyekben

az áthárított áfa összege a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja,

azon időszakról teljesített adóbevallásban, amelyben az ügylet teljesítését (vagy az előleg megfizetését) tanúsító számla alapján adólevonási jogot gyakorol,

számlánként nyilatkozni köteles

az értékesítő, szolgáltatásnyújtó adó alany (ideértve az eva alanyt is) adószámáról (csoportazonosító számáról) (első nyolc számjegyről)

a számla sorszámáról

a teljesítés időpontjáról (ennek hiányában a számla kibocsátásának keltéről)

a nevére szóló számlában feltüntetett adóalapról és áthárított áfa összegről.


Összevont adatokról nyilatkozat[Art. 31/B. § (3) bek.]

Ha az áfa alanya

ugyanabban az adó-megállapítási időszakban

ugyanazon termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó által kibocsátott számlában áthárított adó tekintetében gyakorol

összesen 2 millió forintot elérő vagy meghaladó összegben levonási jogot, akkor az

erről az időszakról benyújtott bevallásában nyilatkozik

az értékesítő, szolgáltatásnyújtó adószámáról (csoportazonosító számáról) (első nyolc számjegyéről) és

ezen számlákban feltüntetett, áthárított áfa összegéről.


Számla módosítása[Art. 31/B. § (4) bek.]

A számlát módosító okiratot kiállító nyilatkozata

ha az eredeti számlában áthárított áfa elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot, valamint

ha a módosítás eredményeként érte el, haladta meg az áthárított áfa összege a 2 millió forintot,

az eredeti számla adatairól (adószám, teljesítés időpontja, számla sorszáma, adóalap, áthárított adó), valamint a

módosító számla sorszámáról és

a módosítás számszaki hatásáról az

adóalap és

az áthárított adó tekintetében.


A számla módosító okiratot befogadó nyilatkozata

ha az eredeti számlában áthárított áfa eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot, valamint

ha a módosítás eredményeként éri el vagy haladja meg az áthárított áfa összege a 2 millió forintot,

az eredeti számla adatairól (adószám, teljesítés időpontja, számla sorszáma, adóalap, áthárított adó), valamint a

módosító számla sorszámáról, továbbá

a módosítás

adóalapra és

az áthárított adóra

gyakorolt hatásáról.


Számla érvénytelenítése[Art. 31/B. § (5) bek.]

A számlát érvénytelenítő okiratot kiállító és az azt befogadó adóalany nyilatkozata,

ha az érvénytelenített (eredeti) számlában áthárított adó összege elérte vagy meghaladta a 2 millió forintot,

az eredeti számla adatairól (adószám, teljesítési időpont, számla sorszáma, adóalap, áthárított adó), valamint az

érvénytelenítő számla sorszámáról.


Melyik adó-elszámolási időszakban kell nyilatkozni?

A számla módosítása és érvénytelenítése esetén az okiratot kiállítónak és a befogadónak arról az adó-megállapítási időszakról benyújtott adóbevallásban kell a nyilatkozatot tenni, amelyikben a módosítás eredményét figyelembe veszi.

A számla adattartalma

[Mód.tv.55.§, Áfa tv.169.§ d) pont]

A vevő adószáma kötelező tartalmi elem, ha az áthárított adó eléri a 2 millió forintot, ha belföldön letelepedett adóalany a kibocsátó.

Ajánlott, ha nem letelepedett az adóalany, de az adatszolgáltatás akkor is kötelező.


Mikor kell a módosítás hatását figyelembe venni?

A módosító, érvénytelenítő okiratot kibocsátó adóalany

az Áfa tv. 77-78. §-aiban szabályozott esetekben a módosító, érvénytelenítő bizonylat jogosult részére történő átadásának időszakában,

minden más esetben az eredeti számla szerinti kötelezettség keletkezése időszakában köteles a módosítás (érvénytelenítés) számszaki hatását figyelembe venni.

A módosító, érvénytelenítő okiratot befogadó adóalany

az Áfa tv. 132. § (1) bekezdésében megfogalmazott esetben a (2)-(4) bekezdés szabályát alkalmazva a módosító számla kézhezvételének időszakában,

egyéb esetben az eredeti számla szerinti levonási jog érvényesítése időszakában

köteles a módosítás (érvénytelenítés) számszaki hatását figyelembe venni.


A tételes áfa-bevallási kötelezettséghez kapcsolódó áfa-törvényt érintő módosítás

[Mód. tv. 55. §, Áfa tv. 169. § d) pont]

A számla kötelező tartalmi eleme a vevő adószáma, ha

ha az értékesítő adóalany belföldön letelepedett adóalany és

az áthárított adó összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot.

Hatályba léptető rendelkezés szerint az Áfa tv. 169. § új d) pontját azokban az esetekben kell alkalmazni, amelyekben az adófizetési kötelezettség 2013. január 1-jén vagy azt követően keletkezik.


Pénzforgalmi elszámolás áfa-törvényt érintő módosítás

[2012. évi CXLVI. tv. Áfa tv. XIII/A. fejezet]

Kihirdetve 2012. október 15-én

az MK 136. számában

Választáson alapul[Áfa tv. 196/B. §]

Feltételek:

kkv rendelkezései (2004. évi XXXIV. tv.) szerint az év első napján kisvállalkozás

belföldön letelepedett

nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt

nem alanyi adómentes


További feltétel: áfa-törvényt érintő módosítás[Áfa tv. 196/C. §]

értékesítés nettó ellenértéke nem haladja meg a 125 millió forintot

a tárgyévet megelőző évben ténylegesen és

a tárgyévben várhatóan.

Az értékhatárba az Áfa tv. tárgyi hatálya alá tartozó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás áfa nélküli ellenértéke számít bele,

kivéve:

tárgyi eszköz értékesítés

vagyoni érték jog átengedés

az Áfa tv. 89. § szerinti adómentes értékesítés

az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés szerinti adómentes értékesítés

az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés a)-g) pontja szerinti tevékenység, ha kiegészítő jelleggel végzik

az ingyenes ügylet, mert nincs ellenérték.

Az értékhatárba beleszámít a területi hatályon kívüli ügylet is!


Pénzforgalmi elszámolás lényege áfa-törvényt érintő módosítás

[Áfa tv. 196/B. (2) bek. a) és b) pont]

Az adóalany által fizetendő adóra, a beszerzéseit terhelő levonható adóra, valamint a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany vevője levonási jogára alkalmazandó.


Mire vonatkozik a pénzforgalmi elszámolás? áfa-törvényt érintő módosítás(1)

Az adóalany által fizetendő adóra

az adóalany által

belföldön

a pénzforgalmi elszámolás időszakában

teljesített

összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után

az általa fizetendő adót

az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg.


Mire nem vonatkozik – a fizetendő adó ellenére – a pénzforgalmi elszámolás?(2)

Nem vonatkozik

az általa teljesített belföldi ügylet ellenére

10. § a) szerinti értékesítésre

89. § szerinti (adómentes közösségen belüli) értékesítésre

az Áfa tv. Második részében meghatározott különös adózási mód alá tartozó ügyletre, azaz

Használt ingóság utáni „különbözeti” adó alá tartozó ügyletre

Utazásszervezési szolgáltatás utáni árrés adózásos ügyletre

Kompenzációs feláras rendszerbe tartozó értékesítésre

fordított adózású ügyletre

az általa teljesített, de nem belföldi ügyletre (hatályon kívüli termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás)

az általa igénybe vett szolgáltatás, termékbeszerzés után fizetendő adóra


Számla adattartalma bővül pénzforgalmi elszámolás?[Mód tv. 13.§]

A pénzforgalmi elszámolás alkalmazása tényét fel kell tüntetni.

[Áfa tv.169.§ p) pont]

Ennek hiányában erre az ügyletre a pénzforgalmi elszámolás nem alkalmazható.

[Áfa tv.196/B. § (4) bek.]

A számla emiatt nem javítható.

Mulasztási bírság lehet.


Az ellenérték részletekben fizetése pénzforgalmi elszámolás?

[Áfa tv. 196/B. § (3) bek.]

A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany

fizetendő adó megállapítás – a részletre eső áfa

levonási jogot is a részletek után gyakorolhat.

A pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany vevője levonási joga a részletek után keletkező fizetendő adó megállapítása napján keletkezik.


Az ellenérték megfizetése pénzforgalmi elszámolás?az is, ha az abból származó követelés vagy kötelezettség

engedményezés,

tartozásátvállalás miatt, vagy

más módon szűnik meg.

[Áfa tv. 196/B. § (4) bek.]


Saj t jog nyugd j
SAJÁT JOGÚ NYUGDÍJ pénzforgalmi elszámolás?

Öregségi nyugdíjkorhatár betöltése esetén járó

Nő részére 40 évi jogosultsági idő megléte esetén


Az regs gi nyugd jra jogos t korhat r
Az öregségi nyugdíjra jogosító korhatár pénzforgalmi elszámolás?

1952. I. 1-je előtt született, 62. életév,

1952-ben született, 62. életév + 183. nap,

1953-ban született, a betöltött 63. életév,

1954-ben született, a 63. életév + 183. nap,

1955-ben született, a betöltött 64. életév,

1956-ban született, a 64. életév + 183. nap,

1957-ben és azt követően született, 65. év.


Az regs gi nyugd j sz m t sa
Az öregségi nyugdíj számítása pénzforgalmi elszámolás?

A nyugdíj összege

15 év szolgálatidő → havi átlagkereset 43,0 %-a,

25 évig minden további egy év + 2 %

26 év szolgálati idő → havi átlagkereset 64,0 %-a,

35 évig minden további egy év + 1 %

37 év szolgálati idő → havi átlagkereset 75,5 %-a,

39 évig minden további egy év + 1,5 %

40 év szolgálati idő → havi átlagkereset 80,0 %-a

és minden további 1 év + 2 – 2 % [100 %-nál nem több]


Az ir nyad id szak
Az irányadó időszak pénzforgalmi elszámolás?

A nyugdíjat az 1988. I. 1-jétől a nyugdíjazás napjáig elért keresetből (jövedelemből) számítják

1988. I. 1. → → → → → → → → 2013…

↔ 25 év ↔

A minimálbérből történő számítás

Az 1988. előtti bér figyelembevétele


A nett s t s
A nettósítás pénzforgalmi elszámolás?

Az adott év jövedelme csökken

a kifizetés időpontja szerinti egyéni járulékokkal,

a személyi jövedelemadónak a fennmaradó részre képzett összegével (2010-től az adóalap-kiegészítés figyelembevételével).


Valoriz ci
Valorizáció pénzforgalmi elszámolás?

A nyugdíjazás előtti nettó keresetet a nyugdíjazást megelőző év kereseti szintjéhez igazítják. Valorizációs szorzók.

Havi átlag meghatározása: valorizált nettó osztva az átlagszámítási idő biztosításban töltött azon napjainak számával, amelyekre jövedelem volt. Az így kapott napi átlag x 365-tel és osztva 12-vel.


Adategyeztet si elj r s
Adategyeztetési eljárás pénzforgalmi elszámolás?

Történeti adatok feldolgozása

Kiértesítés

Adategyeztetés

Adattisztítás

Jogorvoslat

Jogerős bejegyzés

Hatósági bizonyítvány


Egyeztet si elj r s hivatalb l
Egyeztetési eljárás hivatalból pénzforgalmi elszámolás?

5 éves születési korcsoportonként kétévenként

1955 – 1959: 2013 I. 1. – 2014. XII. 31. között

1960 – 1964: 2014. I. 1. – 2015. XII. 31. között

1965 – 1969: 2016. I. 1. – 2017. XII. 31. között

1970 – 1974: 2018. I. 1. – 2019. XII. 31. között

1975 – 1979: 2020. I. 1. – 2024. XII. 31. között

→→ → → →


Elt r hi nyz adat egyeztet se
Eltérő, hiányzó adat egyeztetése pénzforgalmi elszámolás?

90 napon belül → bizonyíték csatolása, megnevezése → adatgazda megjelölése

Szolgálati idő: szabad bizonyítás

Kereseti adatok: kötött (okirati) bizonyítás

Első fokú határozat, tértivevénnyel

Jogorvoslat: I. fokú határozat ellen fellebbezés, II. fokú határozat ellen kereset


J rul kok
Járulékok pénzforgalmi elszámolás?


J rul kfizet si fels hat r
JÁRULÉKFIZETÉSI FELSŐ HATÁR pénzforgalmi elszámolás?

MEGSZŰNT

A 2013. I. 10-éig megszerzett, 2012. XII. havi járulékalapot képező jövedelmekre [2012. XII. havi bevallás] a XII. 31-i szabályt kell alkalmazni.


Vv s rl s
Évvásárlás pénzforgalmi elszámolás?

felsőoktatási intézményben nappali tagozatán folytatott tanulmányok (doktorandusz-képzés is),

az öregségi nyugdíjhoz hiányzó legfeljebb 5 naptári év

megvásárlása megállapodással (minimálbér utáni 34 % nyugdíjjárulék vállalásával)

I. 1-jétől magánnyugdíjpénztár tagja is!


EHO pénzforgalmi elszámolás?

Béren kívüli juttatás (Szia tv. 71. §) 14 % a korábbi 10 % helyett.

Hatályát veszti: „Nem kell megfizetni a %-os EHO-t az önkéntes kölcsönös pénztár által jóváírt támogatói adomány után”. A pénztár nem minősül kifizetőnek, így a magánszemély fizeti. (27 %).


T rsadalombiztos t s
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS pénzforgalmi elszámolás?

Főállású kisadózó biztosított, minden ellátásra jogosult, a pénzellátások alapja havi 81 300 Ft

A nem főállású nem biztosított, semmilyen ellátásra nem szerez jogot (baleseti ellátásra sem). Egészségügyi szolgáltatásra jogosult.


Art. 2013 pénzforgalmi elszámolás?

•2012. évközi változás (2012. évi LXIX. törvény)

–Készpénzfizetés korlátozása pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók között.

•Ugyanazon szerződés alapján teljesített, egy hónapon belüli kifizetés legfeljebb 1,5 millió forint értékben lehet készpénzben.

•Szerződés felosztása: rendeltetésszerű joggyakorlásba ütközés!

•Mulasztási bírság: az értékhatár feletti rész 20%-a


2012. évközi változás (2012. évi LXIX. törvény) pénzforgalmi elszámolás?

–Kézbesítési szabályok változása:

•Kézbesítés eredménytelensége (pl. címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött stb.): kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintendő

•Nem kereste: második kézbesítéstől számított 5. napon kézbesített

•Átvételt megtagadta: kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekintendő

•Kézbesítési vélelemről NAV honlapján tájékoztatás, valamint ügyfélkapus postafiókba üzenet!

•Ilyenkor további 15 nap van a kézbesítési vélelem megdöntésére!


C gaut ad 1991 vi lxxxii t rv ny
C pénzforgalmi elszámolás?ÉGAUTÓADÓ [1991. éviLXXXII. törvény]

 • AZ ADÓ TÁRGYA

  1. az a magyar rendszámtáblával rendelkező szgk.,

  amely nem magánszemély tulajdonában áll,

  valamint

  2. az a szgk – akár külföldi rendszámtáblával is –, amely

  után

  a) a Szt. szerint költséget, ráfordítást, illetve

  b) az Szja törvény szerint tételes költségelszámolással

  költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el

  ◦ személygépkocsi = Szja törvény szerinti fogalom

  Kivéve:

  ◦ a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott kocsi

  ◦ a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű

  rendszámtáblával ellátott gépjármű


ad