ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
Download
1 / 6

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдеще! - PowerPoint PPT Presentation


  • 143 Views
  • Uploaded on

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдеще!. BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 - Повишаване на производителността и адаптивността на заетите Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” Инвестира във вашето бъдеще!' - megan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2-

Повишаване на производителността и адаптивността на заетите

Основна област на интервенция:

2.3. Подобряване условията на труд на работното място

ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД


2007 2013 bg 051po001 2 3 03
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

Проект BG 051PO001-2.3.03-0670

“Подобряване на условията на труд в “Проучване и добив на нефт и газ”АД ”

по договор за безвъзмездна финансова помощ

№ ESF-2303-01-01008/25.06.2013


2007 2013 bg 051po001 2 3 031
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

  • Подобряване условията на труд в ПДНГ АД и оптимизиране на организацията на трудовата дейност при спазване на нормите и изискванията на международно признати стандарти и на законодателството по безопасност и здраве при работа и повишаване на производителността на работещите в дружеството;

  • Адаптиране на управленските процеси в ПДНГ АД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система за мониторинг и контрол на рисковете за ЗБР.

Обща цел на проекта:


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

  • Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност, подобряване на трудовата култура на работещите в ПДНГ АД и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания;

  • Управление на риска за ЗБР в съответствие с политиката и целите на ръководството и осигуряване на постоянен мониторинг и превенция.

  • Компетентен персонал за ефикасно и ефективно изпълнение на трудовата дейност и процесите, свързани със здравето и безопасността при работа;

  • Осигуряване на благоприятна и безопасна работна среда и подобряване условията на труд при изпълнение на технологичните процеси за геофизични изследвания, прокарването и експлоатацията на сондажи за добив на природни суровини.

Специфичните цели на нашия проект:

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”


Основни дейности

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

1) Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност за цялото дружество.

2) Въвеждане на система за управление на здравето и безопасносттаприработа (ЗБР) съгласно BS ОНSАS 18001:2007;

3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

4) Доставка и монтаж на системазаблокиранедостъпанаприроденгаздогазовиуредизаотопление в работни помещения, за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда;

5) Доставка на комплектпротивопожарнооборудванезапроучвателни и експлоатационнисондажниобекти;

6) Доставка на софтуер и устройство за четене и анализ на данни от индивидуални дозиметри;

7) Доставка на газанализторна система за защита и определяне на съдържанието на въглеводороди, взривоопасни вещества и метан;

8) Доставка на комплект електрозащитни средства при работа под високо напрежение.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”Инвестира във вашето бъдеще!

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:

236 194,91 лв., от които:

188 955,93 лв. -финансирани от ЕФРР

47 238,98 лв. - собствени средства

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 месеца

БЕНЕФИЦИЕНТ:

ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013BG 051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД”


ad