L nsoppgjeret 2012 nsf spekter nsf helse bergen
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Lønsoppgjeret 2012 NSF/Spekter NSF Helse Bergen. Generelle tillegg vert gjevne fyrst, frå 1.juni. Alle sjukepleiarar får eit generelt tillegg på 2,7 %.  Alle skal være sikra minimum kr. 12 000 i tillegg .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - megan-hinton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L nsoppgjeret 2012 nsf spekter nsf helse bergen

Lønsoppgjeret 2012 NSF/SpekterNSF Helse Bergen


Generelle tillegg

 • Generelle tillegg vert gjevnefyrst, frå 1.juni.

 • Alle sjukepleiarar får eitgenerelt tillegg på 2,7 %.  Alle skal være sikra minimum kr. 12 000 i tillegg.

 • Alle leiararog spesialsjukepleiarar/jordmødrer får eitgenerelt tillegg på 4,2 %.

Generelle tillegg


Generelle tillegg1

 • Ass.avd.spl. og fagspl. får generelle tillegg som spl. eller som spes.spl alt etter om dei har spes.utdanning eller ikkje.

 • Rådgjevarar og konsulentarfår generelle tillegg som sjukepleiarane. (Dette har vi sjekka med NSF si forhandlingsavdeling sidan gruppa «andre» ikkje er nemnd spesifikt i protokollen)

Generelle tillegg


Minstel nsatsar spl spes spl

Minstelønsatsar spl/spes.spl


Minstel nsatsar

 • Minstelønnsatsane er auka med 24 000 for spl og 25 000 for spes.spl.

 • Dei som har minstelønn frå før vil såleis få ein samla lønsauke på 24 000 og 25 000.

 • Dei som frå før ligg over dei nye minstelønsatsane vil ikkje få effekt av nye minstelønsatsar og får såleis ikkje ytterlegarelønsaukefrå 1.august.

 • Dei som med 2,7 og 4,2 % tillegg får ny løn som ligg over dei nye minstelønnsatsanevil heller ikkje få ytterlegarelønsauke.

Minstelønsatsar


Jordm drer

 • Jordmødrer har same sentral minsteløn som spes.spl, men lokal minstelønstabeller høgareenn den sentrale med unntak av 10 års- trinnet.

 • Gjeldandeminstelønnsatsar 2012 for jordmødrer er markert med raud skrift.

 • I protokoll frå 2011 er det avtalt at partane etter framtidig årlegelønnsoppgjer skal drøfte harmonisering av jordmorlønene i Helse Bergen.

Jordmødrer


Eksempler l nsauke
Eksempler lønsauke


L nsauke leiarar

 • Lønsauken til leiarar avheng sjølvsagt av kva løn ein har i utgangspunktet.

 • Lønsspennet til leiarar på post/seksjonsnivå er stort, frå ca 440 000 – ca 600 000 før lønsopgjeret.

 • Med 4,2 % tillegg variere lønsauken dermed frå 18 500 – 25 000

 • Løna til leiarar på overordna nivå varierer også mykje, gjennomsnittet ligg rundt 655 000.

 • Lønsauken vert dermed 27 500 i snitt.

Lønsaukeleiarar


L nsauke andre grupper

 • Rekna i kroner er det to hovedgrupper som får relativt liten auke:

 • Ass.avd.spl og fagspl som ikkje er spes.spl og som frå før ligg nær opptil eller over dei nye minstelønnsatsane – lønsnivået er likevel relativt lavt slik at mange berre vil få garantilønna på 12 000.

 • Rådgjevarar og konsulentarer ei svært lite homogen gruppe med store lønsvariasjoner. Snittløna er ca 500 000 – 2,7 % utgjer dermed ca 13 500 i gjennomsnittleglønsauke.

Lønsauke andre grupper


Laurd s nd tillegg

 • Laurd/søndagstillegget er auka til 40 kr pr. time

 • Virkningstidspunkt er 1.7

 • Kveld- og nattillegget er uendra men mange vil likevel få høgare sats pgaauken i grunnløn.

 • Det vert ikkje lokale forhandlingar.

 • Vi har ikkje fått vite den nøyaktig ramma for oppgjeret, men forstår det slik at det ligg på omtrent same nivå som KS, dvs rundt 4 %.

Laurd/sønd-tillegg


L nsdefinisjonar

 • Det skal nedsettast ei sentral partssamansett arbeidgruppe som skal sjå på:

 • Lønsdefinisjonar i overeinskomsten med sikte på å finne ein eintydig forståing av lønsbegrepa. Også sjå på korleis tillegg som "flyt på toppen" skal behandlast i forhold til andre lønselement.

 • Innan 31.12.12.

Lønsdefinisjonar


Kompetanse

 • Partane er samde om kompetanseutfordringanei åra framover og at det er viktig å dokumentere helseføretaka sine kompetansebehov.

 • Arbeidsgjevar har ansvar for å kartlegge og analysere kompetansebehov og å dekke kostnadane til etter- og vidareutdanning som er i samsvar med verksemda sitt behov (jf HA §44)

Kompetanse


Kompetanse1

 • Når det gjeld sjukepleiarar under vidareutdanning er partane samde om følgjande:

 • 1. Lokalt i det einskilde helseføretak skal arbeidsgjevar utarbeide retningslinjer med beskrivelse av virkemidlar i tråd med verksemda sine behov for vidareutdanning. Utforminga av retningslinjene skal drøftast med tillitsvalde.  Innan 31.12.12.

 • 2. Sentralt skal eit partsamansett utval kartlegge kva slags støtteordningar som vert praktiserte i vidareutdanningane og kva som er erfaringane med desse. Innan 01.03.13

Kompetanse


Ks sitt resultat

 • Et generelt tillegg til alle på 2,7 prosent, partane samde om følgjande:minimum 12 000 kroner. Dette tillegget gjeld frå og med 6. juni.

 • Lørd/sønd.tilleggetauka til 50 kr/t

 • Lokal pott på 1,2 %. Virkning frå 1.aug.

 • Total ramme ca 4,1 %

KS sitt resultat