slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok Priorytet VII' - meg


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Wytyczne w zakresie konstruowania projektów systemowych na 2012 rok

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

Działanie 7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Lublin, 29 listopada 2011 r.

dokumenty programowe
Dokumenty programowe
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki z dnia 7 września 2007 r.
 • Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zatwierdzony przez Instytucję Zarządzająca PO KL (01.06.2010 r.),

3. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (01.01.2011 r.),

slide3

Dokumenty programowe

4. Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (21.12.2010 r.),

5. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (22.11.2010 r.),

6. Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII – Województwo Lubelskie,

3

beneficjenci
Beneficjenci

W miastach na prawach powiatu, gdzie beneficjentami projektu są miejskie ośrodki pomocy rodzinie (miejskie ośrodki pomocy społecznej), realizujące działania zarówno gminy jak i powiatu składają

jeden wniosek o dofinansowanie projektu

w ramach Poddziałania 7.1.1

(przyznana alokacja w ramach Poddziałania 7.1.1)

odbiorcy projektu
Odbiorcy projektu

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, status:

a. osoby bezrobotnej i/lub

b. osoby nieaktywnej zawodowo /lub

c. osoby zatrudnionej, (osoby zatrudnione mogą być beneficjentami projektu pod warunkiem, że stanowią nie więcej niż 50% grupy docelowej w projekcie)

d. otoczenie osób wykluczonych społecznie

slide6

Kwalifikowalność odbiorców wsparcia

Kwalifikowalność odbiorców projektu weryfikowana jest na etapie rekrutacji (w chwili przystąpienia danej osoby do projektu) na podstawie:

• rodzinnego wywiadu środowiskowego;

• innego dokumentu przyjętego przez Beneficjenta w ramach programu aktywności lokalnej lub programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

• oświadczenia osoby o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych działaniach i priorytetach w okresie realizacji projektu systemowego, w którym bierze udział.

slide7

WYMOGI MERYTORYCZNE

 • posiadanie przez gminę lub powiat dokumentu programowego - powiatowej lub gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych - w zależności od beneficjenta realizującego projekt;
 • Nie jest możliwa realizacja projektu bez spełniania w/w wymogu.
 • W przypadku gdy gmina/powiat nie posiada w/w dokumentu, informuje o tym IW(IP2), wówczas IW(IP2) może podjąć decyzję o dofinansowaniu projektu, jednocześnie wyznaczając termin, do którego Beneficjent zobowiązany jest przyjąć wskazany dokument.
 • Spełnienie wymogów merytorycznych musi zostać opisane przez Beneficjenta w punkcie 3.1.1 wniosku o dofinansowanie projektu.
slide8

WYMOGI ORGANIZACYJNE

 • - Ośrodki Pomocy Społecznej - zatrudnienie co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej,
 • Do liczby pracowników zalicza się pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach dofinansowania projektu
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - zatrudnienie co najmniej jednego pracownika na stanowisku: doradca ds. osób niepełnosprawnych (może to być pracownik socjalny ds. osób niepełnosprawnych lub inny pracownik, którego głównym zadaniem jest pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym;
 • Do liczby pracowników zalicza się doradcę ds. osób niepełnosprawnych zatrudnionego w ramach dofinansowania projektu
 • Spełnienie wymogów merytorycznych musi zostać opisane przez Beneficjenta w punkcie 3.6 wniosku o dofinansowanie projektu.
wymogi finansowe
WYMOGI FINANSOWE

Posiadanie wkładu własnego w wysokości równej 10,5%

w części 3.3 Zadania wniosku o dofinansowanie projektu należy przedstawić montaż finansowy wkładu własnego:

np. w ramach projektu zostanie poniesiony 10,5% wkład własny w kwocie 11 234,66 PLN

(w tym 5 234,66 PLN z Funduszu Pracy lub PFRON).

slide10
Podczas konstruowania budżetu, Beneficjent systemowy bierze pod uwagę następujące warunki w przypadku części projektu, określonego w zadaniu „aktywna integracja”:

- kalkulowany koszt wsparcie (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego (lub jego odmiany) w danym roku budżetowym wynosi do 6 000,00 PLN, kwota ta stanowi koszt uśredniony na osobę lub rodzinę na realizację kontraktu socjalnego;

slide11
- kalkulowany koszt wsparcia (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach Programu Aktywności Lokalnej w danym roku budżetowym do 4 000,00PLN na osobę;
slide12
- kalkulowany koszt wsparcia (dot. wyłącznie wydatków na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi do 6 000,00 PLN. Kwota ta może zostać podwyższona do 7 000,00 PLN na osobę w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, zgodnie z przepisami o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
slide13
W przypadku gdy projekt zakłada wydatki w ramach cross-financingu na sfinansowanie prac związanych z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wydatków na wyposażenie ułatwiające dostęp osób niepełnosprawnych do wsparcia, wydatki te wykazywane w zadaniu „aktywna integracja” nie są wliczane do kalkulowanego kosztu wsparcia na osobę aktywizowaną.
slide14
Wydatki na dodatki/nagrody dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji, dokonywane są do wysokości 15% ZAPLANOWANEJ wartości zadania „Aktywna integracja” (określonej we wniosku o dofinansowanie projektu).

Przyznanie tej formy wsparcia finansowego nie może spowodować zmniejszenia dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia pracownika socjalnego.

slide15
Wydatki na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych dokonywane są do wysokości 4 000,00 zł na jedną osobę miesięcznie, z tym że nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w ops lub pcpr.

Dopuszczalne jest zatrudnienie większej liczby pracowników w ramach przyznanego limitu.

slide16
Wskazówki dotyczące przygotowania projektu systemowego
 • I Informacje o projekcie
 • II Beneficjent/Projektodawca
 • III Charakterystyka projektu
 • IV Budżet projektu
 • V Oświadczenie
 • Szczegółowy budżet projektu
 • Harmonogram
3 1 1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
3.1.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
 • Należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, poprzez wskazanie konkretnego/konkretnych problemu/ów, na które odpowiedź stanowi cel główny projektu (do rozwiązania/złagodzenia którego/których przyczyni się realizacja projektu).
slide18
Zgodność z dokumentami strategicznymi: PO KL, Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL, Plan Działania na 2012 rok, dokumenty regionalne (obowiązkowo należy wykazać posiadanie gminnej/powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych – wymóg merytoryczny), właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans).
 • Uwaga!
 • W przypadku Planu Działania należy tylko wpisać formułę: Projekt jest zgodny z Planem Działań na rok 2012 .
kryterium dost pu 7 1 1 7 1 2
Kryterium dostępu 7.1.1, 7.1.2
 • W ramach projektu, obejmującego wsparciem osoby bezrobotne, obligatoryjne jest nawiązanie formalnej współpracy z powiatowym urzędem pracy, właściwym dla obszaru realizacji projektu w zakresie konsultacji grupy docelowej i zastosowania aktywnych form wsparcia w szczególności aktywizacji zawodowej.
 • Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.1.1
kryterium dost pu 7 1 1
Kryterium dostępu 7.1.1
 • W przypadku, gdy Beneficjent zatrudnia minimum 10 pracowników socjalnych, projekt obligatoryjnie zakłada realizację Programów Aktywności Lokalnej realizowanych przez własnych pracowników i/lub zlecane podmiotom uprawnionym na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
 • Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.1.1
3 1 2 cel g wny projektu
3.1.2 CEL GŁÓWNY PROJEKTU
 • W punkcie 3.1.2 wniosku należy wskazać cel główny projektu który, powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanego/ych problemu/ów, jakie projektodawca chce rozwiązać lub złagodzić dzięki realizacji projektu. Musi on być ściśle powiązany z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem i nie może dotyczyć innych obszarów niż te, które zostały opisane.
3 1 3 cele szczeg owe projektu
3.1.3 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
 • W punkcie 3.1.3 wniosku należy wskazać cele szczegółowe projektu (maksymalnie pięć). Cele szczegółowe muszą być spójne z celem głównym wskazanym w punkcie 3.1.2 w kontekście problemu/ów, do rozwiązania którego/których przyczyni się (który/które złagodzi) realizacja projektu i w bezpośredni sposób wpłynie na osiągnięcie celu głównego.
wska nik pomiaru celu
Wskaźnik pomiaru celu
 • Należy obowiązkowo wskazać liczbę klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach aktywnej integracji (w tym osoby z terenów wiejskich o ile takie występują) oraz liczbę klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi. Pozostałe wskaźniki są wybrane przez beneficjenta.
r d o weryfikacji cz stotliwo pomiaru
Źródło weryfikacji częstotliwość pomiaru
 • należy określić, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji poszczególnych celów poprzez ustalenie źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika oraz częstotliwości pomiaru
3 2 grupy docelowe
3.2 Grupy docelowe
 • należy opisać grupy docelowe, które zostaną objęte wsparciem w danym roku budżetowym w ramach projektu systemowego oraz uzasadnić wybór konkretnej grupy docelowej opisujemy zarówno klientów, jak i otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • w w/w punkcie wpisujemy osoby powracające, kontynuujące oraz nowo przystepujące.
kryterium dost pu
Kryterium dostępu
 • co najmniej 50% uczestników projektu stanowią osoby nowo przystępujące do uczestnictwa w projekcie - 7.1.1,
 • Projekt zakłada przeprowadzenie, dla każdego nowoprzystępującego do projektu uczestnika, diagnozy potrzeb - 7.1.1, 7.1.2
 • Co najmniej 30% uczestników projektu stanowią osoby nowoprzystępujące do uczestnictwa w projekcie - 7.1.2
 • Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób niepełnosprawnych będących klientami danego PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego PCPR (wg stanu na dzień 30.09.2011 r.) – 7.1.2
 • Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.2
3 2 1 przewidywana liczba os b
3.2.1 Przewidywana liczba osób
 • W tabeli w pkt. 3.2.1 wpisujemy wyłącznie klientów (uczestników projektu) (w podziale na: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych) bez osób z otoczenia. Należy wskazać informację dotyczącą liczby osób pochodzących z terenów wiejskich oraz osoby niepełnosprawne – tylko przystępujące w danym roku do projektu
 • W przypadku kontynuacji działań wobec klienta, np. w ramach kontraktu socjalnego, możliwe jest przenoszenie kontynuacji udziału w projekcie tej samej osoby w następnym roku budżetowym. W takim przypadku osoba ta nie jest traktowana jako nowa osoba obejmowana wsparciem lecz jako kontynuująca udział w projekcie, co oznacza, że osoby kontynuujące udział w projekcie nie są wykazywane w tabeli 3.2.1.
3 3 zadania
3.3 Zadania
 • Zadania należy opisać zgodnie z chronologią Zadań, wskazaną w budżecie i harmonogramie projektu wraz z uzasadnieniem
 • Opis zadania „Zarządzanie projektem” umieszczamy w punkcie 3.7 wniosku „Opis sposobu zarządzania projektem”.
3 3 zadania1
3.3 Zadania

Zadaniami w projekcie OPS i PCPR są m.in.:

 • aktywna integracja,
 • zasiłki i pomoc w naturze,prace społecznie użyteczne,
 • praca socjalna,
 • działania o charakterze środowiskowym
 • zarządzanie projektem

W 2012 roku nie ma odrębnego zadania

PROMOCJA PROJEKTU

Działanie PROMOCJA PROJEKTU z zadaniu Zarządzanie Projektem

kryterium dost pu 7 1 1 7 1 21
Kryterium dostępu 7.1.1, 7.1.2

Projekt zakłada realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej: skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnianiem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników.

Spełnienie w/w kryterium należy wpisać w pkt. 3.3

3 4 ryzyko nieosi gni cia za o e projektu
3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
 • Punkt 3.4 wniosku wypełniany jest tylko przez projektodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych (pole to staje się aktywne w momencie przekroczenia kwoty 2 mln w części IV wniosku Budżet projektu).
3 5 oddzia ywanie projektu
3.5 Oddziaływanie projektu
 • Należy umieścić informację o tym, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu i realizowanych w jego celu zadań przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL

W tym punkcie opisujemy wartość dodaną projektu

3 6 potencja i do wiadczenie projektodawcy
3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy
 • należy wskazać stan spełnienia wymogu organizacyjnego – wpisać liczbę pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS,
 • jeżeli wymóg nie jest spełniony należy obowiązkowo przedstawić informację o przyczynach jego niespełnienia,
3 7 opis sposobu zarz dzania projektem
3.7 Opis sposobu zarządzania projektem
 • należy wskazać, jak wygląda struktura zarządzania projektem,
 • w punkcie tym należy obowiązkowo wskazać informacje na temat zaplecza technicznego w szczególności sprzętu zakupionego w ramach cross-financigu od początku realizacji projektu systemowego,
 • należy opisać wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom,
iv bud et projektu
IV BUDŻET PROJEKTU
 • Zarządzanie projektem
 • w tym koszty personelu
 • Wkład własny

Pola wypełniane nie automatycznie !!!!!

Należy je wpisać ręcznie !!!!

Koszt przypadający na jednego uczestnika ok. 10 000,00

v o wiadczenie
V OŚWIADCZENIE
 • Należy uzupełnić datę wypełnienia wniosku,
 • Podpisać wniosek i opieczętować
 • Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie w części V potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego.

SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU

Przy umowach o pracę należy wskazać wymiar czasu pracy personelu projektu (wykazanie wymiaru etatu lub liczby godzin – kolumnie kategoria (np. ½ etatu, 120 h/m-c)

Przy wynagrodzeniach jednostką miary nie może być osoba

Zaznaczanie zadań zleconych

koszty po rednie
Koszty pośrednie
 • Katalog kosztów pośrednich jest zamknięty!!!
 • W ramach w/w kosztów nie jest możliwe zawieranie umów cywilnoprawnych!!!
 • Koszty personelu obsługowego mogą zostać zrefundowane z projektu jako częściowe wynagrodzenie.
koszty po rednie1
Koszty pośrednie
 • koszty administracyjne (m.in. koszty zarządu, obsługi księgowej, personelu obsługowego) mogą zostać pokryte w ramach kosztów pośrednich rozliczanych w ramach projektu. Nie jest jednak dopuszczalne rozliczanie w/w kosztów w ramach kosztów bezpośrednich,
 • w związku z powyższym nie jest również właściwe zawieranie z w/w osobami dodatkowych umów cywilnoprawnych, przyznawanie im dodatków specjalnych za wykonywanie zadań w ramach projektu POKL.
koszty po rednie2
Koszty pośrednie
 • Koszty pośrednie nie stanowią zadania merytorycznego w rozumieniu Wytycznychi w związku z powyższym przepisy podrozdziału 4.5 Wytycznych nie mają zastosowania do kosztów pośrednich
slide40

KSIĘGOWA OŚRODKA

KOSZTY

POŚREDNIE

KSIĘGOWA

częściowe

wynagrodzenie

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

SPECJALISTA DS.FINANSOWYCH

dodatek do wynagrodzenia

(w zakresie czynności: wypełnianie wniosków o płatność) jako dodatkowe zadanie w ramach tej samej umowy o pracę

albo

umowa zlecenie – wynagrodzenie miesięczne (jako praca rodzajowo różna)

księgowanie wypełnianie wniosków o płatność

slide41

KIEROWNIK/DYREKTOR OŚRODKA

KOSZTY POŚREDNIE

CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

KOORDYNATOR PROJEKTU

dodatek do wynagrodzenia

harmonogram projektu
Harmonogram projektu
 • należy każde z zadań zdefiniowanych w pkt.3.3 rozpisać na poszczególne składowe
 • należy zwrócić uwagę czy pola zostały właściwie zaznaczone
wymagania odno nie przygotowania wniosku o dofinansowanie
Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego poinien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 6.4 (www.wup.lublin.pl oraz www.generatorwnioskow.efs.gov.pl).
 • każdy wniosek powinien być trwale spięty np. zszyty lub przedziurkowany i wpięty w skoroszyt) wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku xml nie pdf) spakowany w formacie zip, wyłącznie na płycie CD/DVD - 1 egzemplarz.
slide44
Wniosek należy złożyć (osobiście, nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską) do Instytucji Wdrażającej (IP2) tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin, pok. 328 – jako termin nadesłania korespondencji będzie liczona data wpływu do WUP w Lublinie (a nie data stempla pocztowego).
 • Opis płyty CD/DVD powinien zawierać: nazwę wnioskodawcy, sumę kontrolną wniosku oraz tytuł projektu.

Wniosek – 2012 rok !

slide45
Dziękuję za uwagę

ŻYCZĘ ZŁOŻENIA SAMYCH POPRAWNYCH WNIOSKÓW

Aneta Wieprzowska

Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów Systemowych Priorytetu VII POKL

(0 81) 46 35 371