inkrement lny syst m pre rozpozn vanie objektov n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
INKREMENT ÁLNY SYSTÉM PRE ROZPOZNÁVANIE OBJEKTOV PowerPoint Presentation
Download Presentation
INKREMENT ÁLNY SYSTÉM PRE ROZPOZNÁVANIE OBJEKTOV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

INKREMENT ÁLNY SYSTÉM PRE ROZPOZNÁVANIE OBJEKTOV - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

INKREMENT ÁLNY SYSTÉM PRE ROZPOZNÁVANIE OBJEKTOV. TOMÁŠ REIFF. Školiteľ: PROF. ING. PETER SINČÁK, CSC. Motivácia M ulti- A gent S erving S ystem S cale I nvariant F eature T ransform S peeded U p R obust F eatures Post processing Demo vide o Tézy budúcej dizertačnej práce. OBSAH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

INKREMENT ÁLNY SYSTÉM PRE ROZPOZNÁVANIE OBJEKTOV


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inkrement lny syst m pre rozpozn vanie objektov

INKREMENTÁLNY SYSTÉM PRE ROZPOZNÁVANIE OBJEKTOV

TOMÁŠ REIFF

Školiteľ:

PROF. ING. PETER SINČÁK, CSC.

obsah

Motivácia

 • Multi-Agent Serving System
 • Scale Invariant Feature Transform
 • Speeded Up Robust Features
 • Post processing
 • Demo video
 • Tézy budúcej dizertačnej práce
OBSAH

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 12 / 44

motiv cia

vytvorenie systému použiteľného na rôzne úlohy hlavne z oblasti umelej inteligencie

 • pochopenie vybraných metód počítačového videnia na rozpoznávanie objektov
 • sprístupniť tieto metódy ľuďom z oblasti umelej inteligencie prostredníctvom spomínaného systému
 • snaha vylepšiť tieto metódy s použitím metód umelej inteligencie

...

 • prispieť k nasadzovaniu metód umelej inteligencie do reálneho prostredia
MOTIVÁCIA

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 13 / 44

mass motiv cia

zmeniť tvorbu jednoúčelových programov na tvorbu a zber užitočných pluginov (knižníc s určitou funkcionalitou)

 • využiť čoraz silnejšiu platformu .NET, ktorá je pre študentov bližšia než často používané C/C++
 • vytvoriť systém s ktorým by vedeli pracovať aj ľudia bez veľkých programátorských skúseností
 • súčasne ponechať programátorom možnosť sa realizovať
 • nepoužívať rôzne konfiguračné súbory ale nastavovať všetko cez pohodlný grafický interface
MASS – MOTIVÁCIA

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 14 / 44

mass design goals

pluginový prístup

 • jednoduchosť
 • klient-server
 • inkrementalita
 • „user friendly“
 • dostupný a otvorený
MASS – DESIGN GOALS

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 15 / 44

mass pluginov pr stup

plugin = menšia knižnica s určitou funkcionalitou

 • každý plugin obsahuje aj základné informácie o svojej funkcionalite (IPlugin)
 • podľa typu pluginu implementuje príslušné rozhrania
 • pomocou týchto rozhraní je možné pluginy dynamicky používať
 • ktoré pluginy a ako sa tieto pluginy použijú nastavuje užívateľ počas behu programu
 • zmena metódy si takto nevyžaduje zmenu kódu
MASS – PLUGINOVÝ PRÍSTUP

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 16 / 44

mass klient server

jednoduchá forma multi-agentovosti

 • klienti pracujú pre server, alebo ho využívajú
 • zrýchlenie zberu dát a ich spestrenie
 • centralizácia znalostí
 • jednoduchý prechod medzi cloud a grid prístupom
 • komunikácia pomocou socketov
 • funkcie na posielanie resp. prijímanie všetkých typov dát (.NET serializácia + rýchla serializácia)
MASS – KLIENT-SERVER

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 18 / 44

mass inkrementalita

dôležitá vlastnosť pre systémy zberajúce znalosti

 • ekvivalentná so schopnosťou ukladať viac a viac znalostí
 • potreba databázy
 • MASS má vlastnú databázu schopnú automaticky ukladať ľubovoľné triedy bez ich mapovania (Trieda: Row<Trieda>)
 • podpora tabuľkových liniek a čiastočne indexácie
 • požiadavky vo forme LanguageIntegratedQuery

var results = from c in SomeCollection

where c.SomeProperty < someValue * 5

select new {c.SomeProperty, c.OtherProperty};

MASS – INKREMENTALITA

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 19 / 44

mass user friendly
MASS – „USER FRIENDLY“

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 10 / 44

mass user friendly ii
MASS – „USER FRIENDLY“ II

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 11 / 44

mass dostupn a otvoren

http://brain.fei.tuke.sk

 • inštalačný balíček
 • repozitár zdrojových kódov
 • wiki stránky
 • webové rozhranie systému
 • zatiaľ bez dokumentácie
 • wiki stránky nedostatočné
MASS – DOSTUPNÝ A OTVORENÝ

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 12 / 44

slide13

metóda lokálnych vlastností

 • odolná voči otočeniu, šumu, zmene veľkosti, osvetlenia, uhlu pohľadu
 • detektor
 • nájdenie kľúčových bodov (NKB)
 • presná poloha kľúčového bodu (PPKB)
 • odstránenie bodu s nízkym kontrastom (OBNK)
 • odstránenie bodu z oblasti pri hrane (OBOH)
 • deskriptor
 • priradenie orientácie (PO)
 • vytvorenie deskriptora (VD)
SIFT

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 13 / 44

sift nkb

zostrojenie množiny škál

SIFT – NKB

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 14 / 44

sift nkb ii

detekcia extrémov rozdielu Gaussiánov

 • hľadá sa v 3x3x3 susedstve
 • ak maximum, alebo minimum, máme kľúčový bod
SIFT – NKB II

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 15 / 44

sift ppkb

nasadenie 3D kvadratickej funkcie na okolie extrému

 • použitie rozšírenia pomocou Taylorovho rádu na funkciu rozdielu Gaussiánov, ktorá je posunutá na bod extrému
 • po zderivovaní podľa p výsledok dáme rovný nule, z čoho získame zmenu pozície extrému

(1)

(2)

SIFT – PPKB

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 16 / 44

sift ppkb i i

toto je možné prepísať do maticového tvaru

 • derivácie aproximujeme podľa rozdielov
 • po tomto kroku teda poznáme zmenu polohy extrému p*
SIFT – PPKB II

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 17 / 44

sift obnk

keďže sme v predchádzajúcom bode spresnili polohu extrému, teraz musíme určiť jeho novú hodnotu

 • dosadíme preto rovnicu (2) do rovnice (1)
 • toto sa dá prepísať do nasledujúceho tvaru
 • teraz už vieme určiť novú hodnotu extrému, ktorá predstavuje aj kontrast bodu
 • odstraňujeme body s |D(p*)|<0,03
SIFT – OBNK

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 18 / 44

sift ob oh

použijeme maticu Hessiánu

 • namiesto počítania jej vlastných hodnôt stačí pomer najväčšej αa najmenšej βmagnitúdy

(3)

(4)

SIFT – OBOH

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 19 / 44

sift ob oh ii

pomer týchto magnitúd definujeme výrazom α=r*β, ktorý dosadíme do pomeru rovníc (3) a (4)

 • ak rh je určitý hraničný pomer, potom pre body, ktoré sa vzhľadom na tento pomer nenachádzajú na hrane dostávame
 • SIFT používa rh=10
SIFT – OBOH II

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 20 / 44

sift po

predpokladáme, že pre všetky body L(x,y)sú už dopredu vypočítané veľkosti grádientu m(x,y)a orientácie θ(x,y)

 • zostrojíme histogram orientácii okolia kľúčového bodu
 • okolie bude kruhového tvaru s polomerom rovným 4,5 násobku škály bodu
 • orientácie násobíme veľkosťou grádientu ako aj Gaussovskou váhou so σ rovnou1,5 násobku škály bodu
SIFT – PO

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 21 / 44

sift po ii

po pridaní všetkých hodnôt z okolia do histogramu sa histogram vyhladí, pričom nové hodnoty budú priemerom predchádzajúcej, starej a nasledujúcej

 • bodu sa priradí orientácia, ktorá zodpovedá najväčšej hodnote v histograme
 • naviac pre všetky ostatné hodnoty, ktoré sú viac ako 80% maximálnej, sa vytvorí nový kľúčový bod s danou orientáciou
SIFT – PO II

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 22 / 44

sift vd

na vytvorenie deskriptora z okolia bodu použijeme dopredu vypočítané veľkosti grádientov a orientácie

 • okolie bude štvorcové zo stranou 16 násobku škály bodu, natočené podľa orientácie bodu
 • toto okolie bude rozdelené na 16 menších subokolí

Konštrukcia deskriptora 2x2x8

SIFT – VD

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 23 / 44

sift vd ii

deskriptor bude mať teda 3 dimenzie a tými sú x, y index subokolia a index histogramu

 • výsledný deskriptor bude 4x4x8=128rozmerný vektor
 • grádienty bodov subokolí násobené Gaussovskou váhou so σ=8sa podľa ich orientácii zaradia do 8 priehradkového histogramu a to aj do susedných priehradok
 • predtým sa však použije trilineárna interpolácia, aby sa v histograme predišlo okrajovým javom
 • pre každú dimenziu násobímehodnotu výrazom 1-d, kde d je vzdialenosť vzorky od stredu priehradky meraná v jednotkách veľkosti priehradky
SIFT – VD II

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 24 / 44

sift vd iii

po pridaní bodov z celého okolia do deskriptora musíme deskriptor upraviť za účelom odolnosti voči zmene osvetlenia

 • aby sme dosiahli odolnosť voči lineárnym zmenám osvetlenia, premeníme deskriptor na jednotkový vektor
 • nakoniec na eliminovanie nelineárnych zmien osvetlenia osekáme hodnoty deskriptora na hodnotu 0,2 a vzápätí zas premeníme na jednotkový vektor
 • teraz už máme finálny deskriptor daného bodu
SIFT – VD III

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 25 / 44

slide26

metóda lokálnych vlastností

 • odolná voči otočeniu, šumu, zmene veľkosti, osvetlenia, uhlu pohľadu
 • detektor
 • integrálny obraz (IO)
 • aproximovaný determinant Hessiánu (ADH)
 • reprezentácia priestoru škál (RPŠ)
 • detekcia a presná lokalizácia kľúčových bodov (DPLKB)
 • deskriptor
 • priradenie orientácie (PO)
 • vytvorenie deskriptora (VD)
SURF

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 26 / 44

surf io

integrálny obraz umožňuje výpočet sumy intenzít ľubovoľne veľkej rovnej štvorcovej oblasti iba pomocou troch aditívnych operácii

SURF - IO

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 27 / 44

surf adh

SURF detektor je založený na matici Hessiánu

 • Lyy, Lxy a ich aproximácie Dyya Dxy
 • aproximácia determinantu matice Hessiánu
SURF - ADH

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 28 / 44

surf rp

namiesto zmenšovania obrazu sa zväčšuje veľkosť filtra

 • najmenší rozdiel = 6
 • 1. okt.: 9, 15, 21, 27
 • 2. okt.: 15, 27, 39, 51
 • 3. okt.: 27, 51, 75, 99
 • ...
SURF - RPŠ

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 29 / 44

surf dplkb

detekcia extrémov aproximácií determinantov matice Hessiánu

 • hľadá sa v 3x3x3 susedstve
 • ak maximum, máme kľúčový bod

det(Happrox)

SURF - DPLKB

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 30 / 44

surf po

na priradenie orientácie ako aj na vytvorenie deskriptora používa SURF jednoduché Haar wavelet odozvy

 • Haar odozvy (4s) bodov z kruhovej oblasti (r=6s) okolo kľúčového bodu sa vážia Gaussiánom (σ=2s) zarovnanom v kľúčovom bode
 • odozvy jedného bodu tvoria bod v grafe orientácii ktorého súradnice sú dané horizontálnou a vertikálnou Haar odozvou
 • následne použijeme kĺzavé okno veľkosti π/3 v ktorom tieto odozvy posčítavame a budú tvoriť jeden vektor
 • najdlhší takýto vektor nám určí orientáciu
SURF - PO

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 31 / 44

surf vd

SURF deskriptor je 64 rozmerný vektor (polovica ako mal SIFT)

 • najprv sa vytvorí štvorcové okolie kľúčového bodu natočené v jeho orientácii s veľkosťou 20s
 • okolie bude pozostávať zo 4x4 sub-okolí, pričom ku každému sa priradí vektor sub-okolia v tvorený Haar odozvami dx, dys veľkosťou filtra 2s a váženými Gaussiánom (σ = 3.3s) zarovnanom v kľúčovom bode
 • nakoniec premeníme deskriptor na

jednotkový vektor

SURF - VD

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 32 / 44

klasifik cia deskriptorov

do databázy sa vkladajú deskriptory naučených objektov spolu s názvom objektu, absolútnou škálou, rotáciou a polohou v trénovacom obrázku

 • pri testovaní sa deskriptory z testovacieho obrázka klasifikujú pomocou metódy najbližšieho suseda, čím vzniknú deskriptorové páry (testovací – modelový deskriptor)
 • namiesto Euklidovej vzdialenosti je použitá Manhattan vzdialenosť
 • klasifikácia sa považuje za správnu ak pomer vzdialenosti od najbližšieho a druhého najbližšieho suseda je menší ako 0,7
KLASIFIKÁCIA DESKRIPTOROV

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 33 / 44

houghov transform cia

budú sa zhlukovať deskriptorové páry, ktoré súhlasia v tvrdení o umiestnení modelového objektu na testovacom obrázku

 • zhlukuje sa podľa rotácie, absolútnej škály a posunutia
 • pre každý z týchto parametrov sa pár zaradí do 2 najbližších zhlukov
 • celkovo teda bude každý pár v 2x2x2x2=16 zhlukoch
 • po zhlukovaní sa zo všetkých zhlukov odstránia páry s rovnakou polohou na testovacom obrázku, ponechá sa len jeden z nich
 • nakoniec sa odstránia všetky zhluky, ktoré obsahujú menej ako 3 deskriptorové páry
HOUGHOVÁ TRANSFORMÁCIA

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 34 / 44

houghov transform cia ii

budú sa zhlukovať deskriptorové páry, ktoré súhlasia v tvrdení o umiestnení modelového objektu na testovacom obrázku

 • zhlukuje sa podľa rotácie, absolútnej škály a posunutia (i – testovací, m– modelový deskriptor)
 • rotácia po 30°, absolútna škála po faktore 2, posunutie po 0,25 násobku najväčšej strany modelu násobenej zväčšením
HOUGHOVÁ TRANSFORMÁCIA II

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 35 / 44

houghov transform cia iii

pre každý zhlukovací parameter sa deskriptorový pár zaradí do dvoch najbližších zhlukov

 • deskriptorový pár bude teda zaradený celkovo do 2x2x2x2=16zhlukov
 • po zaradení všetkých párov sa zhluky prechádzajú a z deskriptorových párov s rovnakou polohou v testovacom obrázku sa ponechá len jeden
 • nakoniec sú zhluky s počtom deskriptorových párov menším ako 3 odstránené
HOUGHOVÁ TRANSFORMÁCIA III

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 36 / 44

afinn parametre

pre zhluky z Hough-ovej transformácie sa vypočítajú afinné parametre pomocou metódy najmenších štvorcov

 • deskriptorové páry, ktoré „nesedia“ sa v každom cykle vylučujú a parametre sa prepočítajú až „sedia“ všetky páry
 • pridajú sa páry z fázy pred transformáciou, ktoré sedia (tu sa už parametre neprepočítavajú)
AFINNÉ PARAMETRE

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 37 / 44

afinn parametre ii

pre zhluky vypočítame afinné parametre, pričom [x y]Tje poloha modelového a [u v]Tpoloha testovacieho deskriptora a pre každý ďalší pár pridáme do vzorca dva riadky

 • tento lineárny systém Ax=b riešime metódou najmenších štvorcov, pričom pre riešenie platí:
AFINNÉ PARAMETRE II

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 38 / 44

afinn parametre iii

teraz zo zhlukov odstránime páry, ktorým afinné parametre nesedia a teda skresľujú ohraničenie objektu

 • použijeme polovičný interval ako sme použili pri Hough-ovej transformácii
 • po odstránení zlých párov sa afinné parametre vypočítajú zas a toto sa opakuje pokým sa počet párov v zhluku mení
 • keďže sme Hough-ovou transformáciou mohli odstrániť aj dobré deskriptorové páry, teraz pridáme späť všetky páry z fázy pred transformáciou, ktoré „sedia“
 • takto dostaneme zhluky, ktoré svojimi parametrami predstavujú viacnásobné ohraničenia rozpoznaných objektov
AFINNÉ PARAMETRE III

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 39 / 44

demo vide o

Demo video

DEMO VIDEO

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 40 / 44

t zy bud cej dizerta nej pr ce

Implementácia vybraných metód vo forme MASS pluginov.

 • metódy SIFT a SURF sa implementujú do MASS pluginov
 • Návrh a MASS implementácia nového prístupu k post processing-u pre rozpoznávanie objektov s využitím metód umelej inteligencie.
 • pôvodný prístup síce dokáže presne ohraničiť objekty, no s použitím Hough-ovej transformácie budú tieto ohraničenia viacnásobné vzhľadom na vysoký počet zhlukov pre jeden objekt
 • použitie zhlukovacích metód by post processing malo zrýchliť a navyše by nemali vznikať viacnásobné ohraničenia, čo by napríklad výrazne pomohlo úlohám ako „Spočítaj hodnotu bankoviek na obrázku“
TÉZY BUDÚCEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 41 / 44

t zy bud cej dizerta nej pr ce ii

Vyhodnotenie a porovnanie navrhnutého post processing prístupu s aktuálnym prístupom

 • navrhnutý ako aj aktuálny prístup k post processing-u sa otestujú na obrazoch s viacerými rovnakými alebo rôznymi objektmi s rôznym počtom nájdených deskriptorov a ich výsledky sa porovnajú z hľadiska presnosti aj rýchlosti
 • Návrh a MASS implementácia vizuálneho systému pre Nao robota
 • začlenenie robota Nao do systému MASS a návrh schémy jeho vizuálneho systému pre rôzne úlohy s ním spojené (objectrecognition, tracking, foregoundsegmentation, ...)
TÉZY BUDÚCEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE II

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 42 / 44

t zy bud cej dizerta nej pr ce iii

Demonštrácia navrhnutého vizuálneho systému pre Nao robota na úlohe rozpoznávania objektov

 • cieľom demonštrácie bude naučiť robota Nao rozpoznávať vybrané objekty a určitým spôsobom reagovať na ich prítomnosť respektíve neprítomnosť.
 • konkrétnejšie by to mohlo byť niečo z týchto úloh: Nao ako rozhodca v pokri, Nao ako pokladník, Nao ako pracovník zmenárne, ...
TÉZY BUDÚCEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE III

TOMÁŠ REIFF 17.3.2010 43 / 44