slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Add Your Title PowerPoint Presentation
Download Presentation
Add Your Title

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Add Your Title - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

ביטוח נכות תיקון לפי המלצות ועדת לרון. Add Your Title. Add Your Title. החוק בתוקף מ - 1.8.08. החוק יופעל במלואו ב - 1.8.09. התקופה מ - 1.8.08 ועד 31.7.09 - היא תקופת הערכות. Add Your Title. Add Your Title. המצב הקיים לפי החוק הנוכחי.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Add Your Title


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

החוק בתוקף מ - 1.8.08. החוק יופעל במלואו ב - 1.8.09.

התקופה מ - 1.8.08 ועד 31.7.09 -

היא תקופת הערכות.

Add Your Title

Add Your Title

slide3
המצב הקיים לפי החוק הנוכחי
 • נכה המשתכר קרוב לשכר המינימום, במרבית המקרים אינו זכאי לקיצבה.
 • לנכים המשתכרים מעל 25% מהשכר הממוצע מופחתת באופן משמעותי או מופסקת קיצבת הנכות.
 • מרבית ההטבות הנלוות מותנות בדרגת אי כושר בשיעור 75%. שינוי בהכנסה שמביא להקטנת דרגת אי הכושר, שולל את הזכאות להטבות הנלוות.
 • מי שחדל לעבוד - חייב לעבור מחדש את כל תהליך אישור הנכות גם אם לא חל שינוי במצבו הבריאותי.
slide4
התיקון בקליפת אגוז

והעיקר לא לפחד,

לא לפחד כלל -

לצאת לעבודה.

slide5
על מי ישפיע שינוי החקיקה ?

שינוי החקיקה משפיע רק על אנשים שנקבעה להם דרגת אי כושר(חלקית או מלאה) והם מעוניינים לעבוד.

אנשים אלו יוכלו לצאת לעבודה ולהמשיך לקבל קצבה, שתופחת בהדרגה בהתאם לעלייה בהכנסה מעבודה.

slide6

ההכנסה הכוללת של הנכה מעבודה ומקצבה תהיה תמיד גדולה מהכנסתו מקצבה.

 • תשלום קצבת הנכות יופחת בהדרגה עד להפסקת התשלום.
 • התחלת הפחתת הקצבה תהיה בהכנסה בסכום של 21% מהשכר הממוצע במקום בסכום של 25% של היום.
משמעות התיקון
slide7
החלטה בנושא דרגת "אי הכושר להשתכר" תעשה כבעבר על ידי בדיקת כושר ההשתכרות:

האם מדובר במי שאין לו כלל כושר להשתכר;

האם מדובר במי שהכושר להשתכר צומצם עקב הליקוי הרפואי ב-50% או יותר.

קביעת דרגת אי כושר
slide8
תנאים לבדיקת זכאות

לצורך בדיקה של הכושר להשתכר חייבים להתקיים 2 תנאים:

סף רפואי: 60% נכות רפואית או בין 40% - 59% אם נקבעו 25% נכות רפואית על ליקוי אחד לפחות.

רף הכנסה: 60% מהשכר הממוצע לגבי אנשים עם נכות חמורה. (4,758 ₪*) 45% מהשכר הממוצע לגבי אנשים עם נכות חמורה פחות. (3,567 ₪*)

רף ההכנסה הוא חלק מהגדרת נכה.

* הסכומים נכונים לחודש מאי.

slide9
בעלי נכות חמורהובעלי זכאות ממושכת

בקבוצה זו יכללו:

 • אנשים עם פיגור שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40%;
 • נפגעי נפש שבשל מחלת נפש, נקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40% לפחות לפי סעיף 33 למבחנים הרפואיים;
 • מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 70% או יותר;

כל מי שהיה זכאי לקצבת נכות 5 שנים ויותר לפני כניסת התיקון לתוקף. לקבוצה זו קשיים גדולים מאד להשתלב בעבודה, ונדרשים ממנה מאמצים גדולים יותר גם בעת הכניסה לעבודה.

slide10
מי שאינם בעלי נכות חמורה

מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור שבין 40% ל - 69% והם אינם אנשים עם פיגור או מחלת נפש.

 • בקבוצה זו יכללו:
slide11
ביטול חישוב הצימצום

חישוב הצימצום בוטל

 • חישוב צימצום ישאר רק לאלה:
 • נכה שקיבל קצבה,
 • הייתה לו הכנסה מעבודה לפני 1.8.2009,
 • הוא בוחר להשאר בחוק ישן

הבחירה תהיה חד-פעמית

slide12
דרגת אי כושר יציבה

נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר יציבה - לא ייבדק מחדש כאשר יחל לעבוד.

slide13
שיעורי דרגת אי כושר

נקבעו 4 דרגות אי כושר :

 • 100%,
 • 74%,
 • 65%
 • 60%.

לא תיקבע עוד דרגת אי כושר בשיעור 75%.

slide14

כיצד משפיעה ההכנסה מעבודה על קיצבת הנכות

Add Your Title

נקבעה נוסחת חישוב להפחתה הדרגתית של קיצבת הנכות.

slide15
דרגת אי כושר חלקית ותוספת תלויים מלאה

אם:

 • נקבעה דרגת אי כושר חלקית;
 • לנכה הכנסות מעבודה מעל 21% מהשכר הממוצע;
 • יש לנכה בן וילדים (עד שני ילדים) שמגיעה לו בעדם תוספת ("תוספת תלויים");

תשולם לו תוספת התלויים במלואה כל עוד הוא מקבל קיצבת נכות

slide16

לוח ח'1 - שיעורי הניכוי

מקצבה חודשית מלאה

Add Your Title

slide17

דוגמא

חישוב קצבה לנכה המשתכר 2,600 ₪ בממוצע לחודש:

Add Your Title

31.6

185.1

1,864.3

= 0.3 X 617 – 0.1 X 316 – 2,081

slide23

מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר חלקית

מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר חלקית יקבל קצבה לפי: דרגת אי-הכושר החלקית או הנוסחה החדשה,לפי הנמוך מהשתיים.

slide24

מקבל קצבת נכות שחדל לעבוד

מקבל קצבת נכות שהפסיק לעבוד, יקבל קצבת נכות לפי דרגת אי-הכושר היציבה שהייתה לו לפני שהתחיל לעבוד.

slide25

מקבל קצבת נכות שפחתו הכנסותיו

מקבל קצבת נכות שפחתו הכנסותיו, תחושב הקצבה מחדש לפי ההכנסות שלו.

slide26

מי שמשתכר מעל רף ההכנסה לפי קבוצה

מי שמשתכר מעל רף ההכנסה שנקבע לו בהגדרת נכה, אינו נכה עוד;ולכן:יקבל קיצבת עידוד אם הוא זכאי לה

slide27
קצבת עידוד השתלבות בשוק העבודה
 • מי שקיבל קיצבת נכות 12 חודשים לפחות לפני שההכנסה שלו עלתה;
 • הוא עובד וההכנסה שלו מעבודה עולה על הרף שלו לפי הקבוצה,

זכאי לקיצבת עידוד השתלבות

בשוק העבודה.

slide28
הפחתה הדרגתית ואיפוס

תשלום קיצבת עידוד יופסק בהכנסות משתנות לפי הרכב משפחה כלהלן:

slide29

מקבל קצבת עידוד שהייתה לו

דרגת אי-כושר חלקית

מי שהייתה לו דרגת אי-כושר חלקית יקבל קצבה לפי:

דרגת אי-הכושר החלקית או

נוסחת החישוב החדשה,לפי הסכום הנמוך מבין השתיים.

slide30

דוגמא 2 נכה יחיד

חישוב קצבה לנכה המשתכר 6,000 ₪ בממוצע לחודש:

Add Your Title

31.6

1,022.4

243.2

783.8

0.4=X608- 0.3 X 3,408 - 0.1 X 316 - 2,081

slide35
ביטוח הפסקת עבודהלמקבל קצבת עידוד

חזרה לקבלת קיצבת נכות תוך 36 חודשים מובטחת.

מי שחדל לעבוד יחזור ויקבל קיצבת נכות בהתאם לדרגת אי הכושר היציבה האחרונה שנקבעה לו.

slide36

מקבל קצבת עידודשפחתה הכנסתו

מקבל קצבת עידוד:

 שהכנסתו פחתה;

ההכנסה שלו עדיין גבוהה מהרף המזכה בקצבת נכות,

יקבל קצבת עידוד לפי ההכנסה הנמוכה יותר.

slide37

עד שיתוקנו תקנות, אין בדיקה מחדש

Add Your Title

מ - 1.8.09 לא ייזום המוסד בדיקה מחדש.

המוסד נדרש להתקין תקנות שבהן יפורטו הנסיבות לבדיקה מחדש.

Add Your Title

slide38
מה עם ההטבות הנלוות?
 • תשלום ההטבות ימשך כל עוד הנכה מקבל קיצבת נכות.
 • מי שחדל לקבל קיצבת נכות ימשיך לקבל את ההטבות במלואן במשך 3 שנים.
 • אחרי 3 שנים יקבל ההטבות לפי היחס שבין קיצבת מלאה לקיצבה המשולמת לו בפועל.

הטבות נלוות – הן הטבות הניתנות ע"י גורמים במוסד ומחוץ למוסד לביטוח לאומי ובתוכן פטור מדמי ביטוח, סיוע בשכר דירה, הנחה בארנונה, הנחה בחשבון טלפון, הנחות בקופות החולים וכו'

slide39
והקח"ן?

תשלום הקיצבה החודשית הנוספת יופחת במשך 4 שנים עד לאיפוס.

slide40
המשך תשלום קיצבה חודשית נוספת
 • קיצבה חודשית נוספת תשולם לנכה (מקבל קיצבת נכות): שנקבעה לו דרגת אי כושר 75% או 100%, ולפחות 50% נכות רפואית.
 • למי שחדל לקבל קיצבת נכות ושהיה זכאי לקח"ן תופחת הקיצבה החודשית הנוספת בהדרגה במשך 4 שנים.
slide41
זכות הבחירה

נכה שקיבל קצבה והייתה לו הכנסה מעבודה ערב יום התחילה - יוכל לבחור בין "חוק ישן" ל"חוק חדש" לאחר 1.8.09.

slide42
משמעות השינוי - סיכום

ניתוק הקשר בין השתכרות בפועל ודרגת אי הכושר.

אדם שנקבעה לו דרגת אי כושר יוכל לעבוד ולהשתכר ולהישאר במערכת נכות.

התחלת הפחתת הקצבה תהיה בהכנסה מעל סכום של 21% (1,665 ₪) מהשכר הממוצע במקום בסכום של 25% (1,982) כיום.

תשלום קצבת הנכות יופחת בהדרגה (ככל שהכנסתו מעבודה גדלה) עד להפסקת התשלום.

הפחתת הקצבה נעשית מגובה הקצבה (נכות או עידוד) ליחיד ולא תפגע בתוספת התלויים. (הפחתת בתוספת התלויים תעשה רק בהכנסה העולה על 97% מהשכר הממוצע במשק).

עם הפסקת תשלום קצבת הנכות תמשיך להשתלם לאדם קצבה חדשה – קצבת עידוד.

ההטבות הנילוות לקצבה תמשכנה להינתן לפי כללים שנקבעו.

11

slide43

קצבת עידוד

לגבי אחרים 3,600 ₪

נקודת איפוס הכנסה של 7,414 ₪

מהכנסה של 4,800 לגבי בעלי נכות חמורה

slide44

קצבת עידוד

לגבי אחרים 3,600 ₪

מהכנסה של 4,800 לגבי בעלי נכות חמורה

נקודת איפוס הכנסה של 10,260 ₪