adjekt va i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Adjektíva.(I) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Adjektíva.(I)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Adjektíva.(I) - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Adjektíva.(I). doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. O čom budeme hovoriť. 1. Miesto adjektív v systéme slovných druhov 2. Významová a tvarová zladenosť adjektív so substantívami. Miesto adjektív v systéme základných slovných druhov. substantíva adjektíva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Adjektíva.(I)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
adjekt va i

Adjektíva.(I)

doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

o om budeme hovori
O čom budeme hovoriť
 • 1. Miesto adjektív v systéme slovných druhov
 • 2. Významová a tvarová zladenosť adjektív so substantívami
miesto adjekt v v syst me z kladn ch slovn ch druhov
Miesto adjektívv systéme základných slovných druhov

substantíva adjektíva

verbá adverbiá

adjekt va ako pr znaky
Adjektíva ako príznaky
 • Adjektíva sú pomenovania statických príznakov,

t. j. relatívne stálych vlastností vecí, pomenovaných substantívami.

ak m vetn m lenom m e by adjekt vum
Akým vetným členom môže byť adjektívum?
 • Sýty hladnému neverí.
 • Mám rada šípové ruže.
 • Deň po daždi býva voňavý.
 • Z prechádzky po lese sa vraciam svieža.
vz ah adjekt v a substant v i
Adjektívum obohacuje obsah substantíva (intenziu),

ale zužuje jeho rozsah (extenziu).

žiacka

šeková

modrá

vkladná

modlitebná knižka

rozprávková

kuchárska

Vzťah adjektív a substantív (I)
vz ah adjekt v a substant v ii
Vzťah adjektív a substantív (II)
 • Význam adjektíva je všeobecný (vágny).
 • Adjektívum sa konkretizuje, špecifikuje v spojení so substantívom.
sp jate nos pr davn ch mien s podstatn mi menami
ostrý

kritika

hrana

štrajk

nôž

protest

kontrast

uhol

zákruta

tón

hrot

protiklad

polemika

náboj

pach

drsný

hlas

podmienky

povrch

chlap/chlapík

realita

príroda

podnebie

humor

výraz

zaobchádzanie

tón

kôra

dlaň

klíma

Spájateľnosť prídavných mien s podstatnými menami
zdru en pomenovania a frazeologizmy
hus divá

žltá škvrna

hladký sval

zimný štadión

dvojkariérová žena

detský domov

diplomová práca

Pyrrhovo víťazstvo

sizyfovská práca

Ariadnina niť

pštrosia politika

zajačie úmysly

združené pomenovania a frazeologizmy
 • osobitné prípady významovej zladenosti adjektív so substantívami
tvarov zladenos adj a subst
Tvarová zladenosť adj. a subst.
 • prejavuje sa v kategórii zhody
  • kongruencia
substantiviz cia adjekt v
Substantivizácia adjektív
 • Pôvodné pomenovanie vlastnosti sa stáva pomenovaním veci:
 • hlavný čašník − hlavný
 • turecká káva − turecká
 • plzenské pivo − plzenské
 • Janáčkova ulica − Janáčkova
 • domáca pani − domáca
slide12
Rodová trojitosť adjektíva sa redukuje,

substantivizované adjektívum získava vlastnú rodovú podobu.

adjektiviz cia substant v
Adjektivizácia substantív
 • Pôvodné pomenovanie veci sa stáva pomenovaním vlastnosti.
  • mrcha − mrcha počasie
  • striga − striga žena
  • chudák − chudák otec
adjektiviz cia substant v1
Adjektivizácia substantív
 • je menej rozšírená
 • hlavnou prekážkou rozšírenia je nemožnosť vyjadriť zhodu na adjektivizovaných substantívach
   • v takom mrcha počasí
   • z takého mrcha počasia
   • s takým mrcha počasím
literat ra
Literatúra
 • Horecký, J. − Buzássyová, K. − Bosák, J. a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava, Veda 1989, s. 169 − 179.
 • Furdík, J.: Prídavné mená. In: Oravec, J. − Bajzíková, E. − Furdík, J.: Morfológia. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Bratislava, SPN 1988, s. 75 − 94.
 • Nábělková, M.: Vzťahové adjektíva v slovenčine. Bratislava, Veda 1993. 204 s.