lubowanie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŚLUBOWANIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŚLUBOWANIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

ŚLUBOWANIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 226 Views
 • Uploaded on

ŚLUBOWANIE. 18 września. 2013 r. klas pierwszych. III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1 e-mail: 3lo@3lo.bialystok.pl www.3lo.bialystok.pl tel. 85 6416033. DYREKTOR SZKOŁY. Małgorzata Górniak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ŚLUBOWANIE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lubowanie

ŚLUBOWANIE

18 września

2013 r.

klas pierwszych

slide2

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 6416033

DYREKTOR SZKOŁY

Małgorzata Górniak

slide3

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 6416033

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Barbara Kalinowska

slide4

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 6416033

WICEDYREKTOR SZKOŁY

Ewa Zaniewska

koncepcja pracy szko y

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

III LO to wysoka jakość kształcenia, wychowania i opieki

CELE GŁÓWNE:

Budowanie systemu jakości pracy szkoły zapewniającego zaspokajanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli w zakresie kształcenia, rozwijania zainteresowań, wychowania, opieki i planowania kariery zawodowej absolwentów.

Stwarzanie warunków, aby Koncepcja Pracy Szkoły była żywa, ulegała modyfikacjom, aby zainteresowane podmioty mogły zgłaszać swoje uwagi i propozycje.

koncepcja pracy szko y1

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

CELE SZCZEGÓŁOWE 2013 – 2014

1. Zapewnienie ciągłego rozwoju szkoły ukierunkowanego na rozwój uczniów.

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym nastawiona na wzajemny rozwój

3. Zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, dalszy wzrost jakości kształcenia, m. in. poprzez uwzględnianie wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego, indywidualizację procesu kształcenia.

4. Realizowanie celów kształcenia ogólnego:

a) Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki;

b) Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

c) Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

koncepcja pracy szko y2

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

5. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji kluczowych:

a) Czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

b) Myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz funkcjonowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

c) Myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

d) Umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

e) Umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;

f) Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

g) Umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

h) Umiejętność pracy zespołowej.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

koncepcja pracy szko y3

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

6. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia np. wspieranie talentów, rozwijanie pasji.

7. Podejmowanie systematycznych i skutecznych działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych, wzmacnianie współpracy między szkołą a rodzicami, wspomaganie rodziny.

8. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów poprzez stwarzanie w szkole bezpiecznych warunków nauki i opieki we współpracy z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi. Budowanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

9. Dostosowanie funkcjonowania szkoły do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

10. Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych, jak również bieżących potrzeb szkoły.

11. Doskonalenie organizacji pracy szkoły i systemu przepływu informacji.

12. Rozwój i modernizacja istniejącej bazy szkolnej.

dokumenty szkolne

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Dokumenty szkolne

 • Wymienione poniżej dokumenty szkolne są do wglądu w dniu dzisiejszym w gabinecie wicedyrektorów, a w pozostałe dni w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki:
 • Statut Szkoły wraz z załącznikiem, jakim jest WSO,
 • Program Wychowawczy,
 • Szkolny Program Profilaktyki,
dokumenty szkolne1

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Dokumenty szkolne

 • Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2012 - 2013
 • Obszar:
 • 2. Procesy zachodzące w szkole służą realizacji przyjętej w szkole koncepcji pracy.W szkole dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.
 • Wymaganie:
 • 2.6 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.
dodatkowe dni wolne od zaj edukacyjnych

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych

14 października 2013 (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej

7,8 stycznia 2014 (wtorek, środa) Prawosławne Święta Bożego Narodzenia

2 maja 2014 (piątek)

5 maja 2014 (poniedziałek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym

6 maja 2014 (wtorek) pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym

7 maja 2014 (środa) pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym

8 maja 2014 (czwartek) pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

9 maja 2014 (piątek) pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym

20 czerwca 2014 (piątek) dzień po Bożym Ciele

klasy pierwsze

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KLASY PIERWSZE

w roku szkolnym 2013-2014

slide13

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

klasa humanistyczna

wychowawca Joanna Radziwońska

I a

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • historia

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 • przyroda
 • Wiedza o Polsce i świecie współczesnym

JĘZYKI OBCE

 • angielski
 • niemiecki
slide14

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

klasa matematyczno-fizyczna

wychowawca Beata Parciak

I b

 • PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
 • historia i społeczeństwo
 • język angielski techniczny
 • JĘZYKI OBCE
 • angielski
 • niemiecki
slide15

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

klasa matematyczno-geograficzna

wychowawca Anna Cichocka

I c

 • PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski
 • PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
 • historia i społeczeństwo
 • geografia bezpieczeństwa (aktualne i potencjalne źródła globalnych zagrożeń)
 • JĘZYKI OBCE
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
 • francuski
slide16

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

klasa matematyczno-geograficzna

wychowawca Iwona Waszczuk

I d

 • PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 • matematyka
 • geografia
 • PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
 • historia i społeczeństwo
 • geografia bezpieczeństwa (aktualne i potencjalne źródła globalnych zagrożeń)
 • JĘZYKI OBCE
 • angielski
 • hiszpański
 • francuski
slide17

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

klasa biologiczno-chemiczna

wychowawca Anna Siemienkowicz

I e

 • PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 • biologia
 • chemia
 • PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
 • historia i społeczeństwo
 • język łaciński dla biologów, chemików i medyków
 • JĘZYKI OBCE
 • angielski
 • niemiecki
 • rosyjski
slide18

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

klasa biologiczno-chemiczna

wychowawca Marta Kulikowska-Hryń

I f

 • PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 • biologia
 • chemia
 • PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
 • historia i społeczeństwo
 • język łaciński dla biologów, chemików i medyków
 • JĘZYKI OBCE
 • angielski
 • francuski
 • hiszpański
slide19

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

klasa hiszpańska - 4 lata

(sekcja dwujęzyczna z hiszpańskim językiem nauczania)

wychowawca Katarzyna Nocna

0 g

0 g

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • język i literaturahiszpańska nauczana w języku hiszpańskim
 • geografia nauczana dwujęzycznie
 • historia nauczana dwujęzycznie
 • język angielski

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE

 • retoryka

JĘZYKI OBCE

 • hiszpański
 • angielski
slide20

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

klasa matematyczno-informatyczna

wychowawcaSylwia Żylińska-Awruk

I h

 • PRZEDMIOTY ROZSZERZONE
 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka
 • PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE
 • historia i społeczeństwo
 • język angielski techniczny
 • JĘZYKI OBCE
 • angielski
 • niemiecki
slide21

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

OFERTA

PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNA

w roku szkolnym 2013-2014

PEDAGOG SZKOLNY:

Bożena Bogojło

Ewa Bogusz - Durczak

PSYCHOLOG:

Anetta Gołębiowska

slide22

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna skierowana do uczniów

 • Diagnozowanie potrzeb uczniów i analiza niepowodzeń
 • Konsultacje indywidualne, rozmowy o charakterzewspierającym
 • Kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych
 • Zajęcia psychoedukacyjne prowadzone metodami aktywnymi
slide23

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Profilaktyka w szkole

 • „Bliżej siebie”- zajęcia integracyjne dla klas I
 • Koło Edukacji Psychologicznej – dla osób zainteresowanych
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja) – klasy I i II
 • Profilaktyka zaburzeń HIV/AIDS – klasy I
 • Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży we współpracy z pracownikami Ośrodka ETAP – klasy I i II
 • Zajęcia psychoedukacyjne „Oswoić stres” – klasy III
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego (depresja) – klasy II i III
 • Profilaktyka raka – klasy I i III
 • Edukacja Prawna – klasy II
zaj cia integracyjne

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

w klasach pierwszych

wrzesień 2013

slide27

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Zadania wychowawcze

 • Koordynowanie działań dotyczących pomocy materialnej dla uczniów
 • Warsztaty antydyskryminacyjne – zajęcia edukacyjne„Różnorodność – podaj dalej! 2013”
 • Zajęcia dotyczące problemu stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób niewidomych i niedowidzących
 • „Ośrodek Kariery” - organizowanie działań w zakresie planowania kariery
 • Losy absolwentów
slide28

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Współpraca z rodzicami

 • Konsultacje indywidualne jako wsparcie i pomoc
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Rodzicielstwo na zakręcie”
 • Blaski i cienie bycia rodzicem nastolatka... 03.10.2013r.
 • W kręgu emocji-jak radzić sobie z kryzysem dorastania? 07.11.2013r.
 • Efektywna komunikacja sprzymierzeńcem w sytuacjach konfliktowych 12. 12.2013r.
zaj cia dodatkowe

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

ZAJĘCIA DODATKOWE

Szczegółowa oferta zajęć dodatkowych z rodzajem zajęć, prowadzącym, terminem i godziną oraz numerem sali ukaże się na stronie internetowej szkoły

do końca września 2013r.

olimpiady przedmiotowe

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE

Proponujemy uczniom udział i wsparcie w przygotowaniu do następujących olimpiad przedmiotowych.

olimpiady przedmiotowe1

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
olimpiady przedmiotowe2

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
olimpiady przedmiotowe3

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE
slide34

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEw roku szkolnym 2012-2013

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

32

 • Ilość olimpiad:
 • Artystyczna, Biologiczna, Chemiczna, Fizyczna, Geograficzna, Historyczna, Informatyczna, Języka Angielskiego, Języka Białoruskiego, Języka Francuskiego, Języka Hiszpańskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego, Lingwistyki Matematycznej, Matematyczna, Literatury i Języka Polskiego, „O Diamentowy Indeks AGH”, Prawosławnej Wiedzy Religijnej, Przedsiębiorczości, Przyrodnicza, Wiedzy Ekologicznej, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Bankach, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka, Wiedzy o Świecie Antycznym, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy Technicznej, Promocji Zdrowego Stylu Życia-PCK, Innowacji Technicznych, Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922”, Wiedzy o Internecie Net Masters Cup.
 • Ilość uczestników w etapie szkolnym: 555
 • Ilość uczestników w etapie okręgowym: 87
 • Ilość uczestników w etapie centralnym: 19

34

slide35

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEw roku szkolnym 2012-2013

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

6 laureatów

13 finalistów

 • Olimpiada Biologiczna – 1 finalista
 • Olimpiada Historyczna – 1 finalista
 • Olimpiada Geograficzna – 2 finalistów
 • Olimpiada Języka Białoruskiego – 2 laureatów, 1 finalista
 • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – 3 finalistów
 • Olimpiada Języka Rosyjskiego – 1 laureat, 1 finalista
 • Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - 2 finalistów
 • Olimpiada Przedsiębiorczości – 1 finalista
 • Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” – 3 laureatów
 • Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” – 1 finalista
konkursy

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONKURSY

Proponujemy uczniom udział i wsparcie w przygotowaniu do następujących konkursów.

konkursy1

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONKURSY
konkursy2

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONKURSY
konkursy3

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONKURSY
konkursy4

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONKURSY
konkursy5

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONKURSY
konkursy6

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONKURSY
konkursy7

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONKURSY
slide44

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONKURSY

slide45

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

KONKURSY

slide46

KONKURSY PRZEDMIOTOWEw roku szkolnym 2012-2013

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

 • literackie: 13 konkursów - 33 laureatów
 • recytatorskie: 2 konkursy - 3 laureatów
 • artystyczne:3 konkursy -3 laureatów, 2 finalistów
 • fotograficzne: 4 konkursy - 2 laureatów, 4 finalistów
 • plastyczne: 3 konkursy - 3 laureatów
 • językowe: 12 konkursów - 27 laureatów
 • przedmiotowe: 14 konkursów – 5 laureatów + 17 drużyn-laureatów, 1 finalista
 • ekologiczne: 1 konkurs-1 laureat
 • inne: 1 konkurs–2 laureatów
3 wrze nia 2013 r

stypendium techniczne

 • Patryk Wróblewski
 • Paweł Bajgus
 • Bartosz Łukowicz
 • Maciej Szczerba
 • Michał Goworko
 • Piotr Arciuch
 • Jakub Czarniecki
 • Rafał Niewiński

stypendium naukowe

 • Justyna Czarnowicz
 • Paweł Kaczmarski
 • Piotr Raczkowski
 • Adam Rzeńca

stypendium artystyczne

 • Zuzanna Siemieniako
 • Zuzanna Kozerska
 • Dawid Czaczkowski
 • Alicja Revol
 • Dawid Sieńko
 • Weronika Żochowska
 • Paulina Pruszyńska
 • Małgorzata Zdzitowiecka

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

STYPENDIA

Prezydenta Miasta Białegostoku

20

uczniów III LO nagrodzonych w trzech kategoriach:

3 września 2013 r.

stypendia prezydenta miasta bia egostoku na rok szkolny 2013 2014 3 09 2013 pa ac branickich

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2013-2014, 3.09.2013, Pałac Branickich
medale diligentiae za pilno 2012

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Medale „Diligentiae – za pilność” 2012

Dariusz Wróblewski – absolwent

Małgorzata Kulikowska – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

NAGRODZENI:

slide50

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

NASZA SZKOŁA

„Szkołą Odkrywców Talentów”

III LO znajduje się na ogólnopolskiej mapie szkół zaangażowanych

we wspieranie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień młodzieży

slide51

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza,że w Ogólnopolskim Rankingu Liceów 2013 - opublikowanymprzez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita”III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiegow Białymstoku zajęło miejsce wśród 100 najlepszych liceów w Polscei przyznano mu tytuł „Złotej Szkoły 2013”.

slide52

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1

e-mail: 3lo@3lo.bialystok.plwww.3lo.bialystok.pltel. 85 7416033

Dziękujemy za uwagę

52