Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 129 Views
  • Uploaded on

Sposób wyliczenia dotacji dla Gmin na utrzymanie OPS w roku 2010. Dotychczasowy sposób wyliczania dotacji dla OPS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - meagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Dotychczasowy sposób wyliczania dotacji dla OPS

- System podziału dotacji do roku 2008 opierał się na wskaźniku zatrudnienia pracowników socjalnych, o którym mowa w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, czyli de facto stanowił odzwierciedlenie liczby ludności.

- System podziału dotacji w roku 2009 opiera się na rzeczywistej liczbie zatrudnionych przez poszczególne gminy pracowników socjalnych. Taki sposób podziału dotacji wzbudził i nadal wzbudza wiele kontrowersji.

W konsekwencji dotychczasowe systemy promowały w praktyce ludniejsze i/lub bogatsze gminy, a powinny odzwierciedlać ilość pracy wykonanej na rzecz wojewody.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Uwagi ogólne1.Gdyby do przyznawania dotacji stosować literalnie zapis art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej to Wojewoda winien przekazać środki na zapłatę za ok. 0,5 % godzin przepracowanych przez pracowników socjalnych, tymczasem proponowany system zakłada przekazanie środków na poziomie 44 % godzin.2. Dane użyte do obliczenia wysokości dotacji oparte są o informację statystyczne przekazane przez OPS za rok 2008. 3. Do wyliczenia dotacji wzięto świadczenia współfinansowane lub finansowane z budżetu wojewody.4. Dotacja na 2010 rok obliczana jest na podstawie danych 2008 roku (dane za pełny rok).5. Do wyliczenia wysokości dotacji wzięto pod uwagę jedynie ilość godzin pracy pracowników socjalnych.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Sposób liczenia jest w pewien sposób uproszczony, gdyż:Wykonanie pewnej ilości czynności przez Ośrodki nie znajduje odzwierciedlenia w danych statystycznych (np. udzielanie informacji świadczeniobiorcom, praca poświęcona na wydanie decyzji odmownych), więc w konsekwencji każde przyjęcie ich liczby miałoby charakter szacunkowy, obarczony sporym ryzykiem błędu, więc lepiej tego typu czynności nie brać pod uwagę i przyjąć założenie że poświęcony na ich wykonanie czas znajdzie odzwierciedlenie w pracy poświęconej przyznanym świadczeniom. Dlatego też zawyżono ilość godzin przypadających na 1 świadczenie.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

W ilości pracowników uwzględnieni zostali tylko pracownicy socjalni, a nie inni pracownicy Ośrodków (np. kierownicy, księgowi), gdyż uznano że ich wkład pracy zawiera sięw pracy wykonanej przez pracowników socjalnych. Należy pamiętać, że równocześnie w części Ośrodków pracownicy socjalni faktycznie realizują zadania będące poza zakresem zadań Ośrodka (np. świadczenia rodzinne), podczas gdy do obliczania wysokości dotacji przyjęto, iż 100% czasu pracy poświęcają na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej.Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

W roku 2008 OPS-y działające na obszarze województwa małopolskiego przyznały świadczenia 276 192 osobom w tym 129 083 w formie dożywiania. Biorąc pod uwagę, iż:- w tych jednostkach zatrudniano 1432 pracowników socjalnych,- w ciągu roku pracownik przepracował przeciętnie 1808 godzin (226 dni* x 8 godzin),to średnio na przyznanie świadczenia poświęcił on 9,38 godziny pracy.* 365 dni – 52 soboty, 52 niedziele, 9 świąt państwowych i 26 dni urlopu wypoczynkowego


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Ponieważ oczywiście wkład pracy przy przyznawaniu poszczególnych rodzajów świadczeń jest różny, zastosowano wskaźniki uwzględniające różny nakład pracy przy poszczególnych świadczeniach. Wskaźniki oparto na doświadczeniach z kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i prowadzonego na bieżąco nadzoru . Na podstawie powyższych wskaźników opracowano wagi, przy pomocy których ustalono średni nakład godzin potrzebnych do przyznania jednego świadczenia w poszczególnych kategoriach.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Świadczenia dla 276 192 osób przyznano zarówno w ramach realizacji zadań własnych jak i zleconych. Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej budżet państwa zapewnia jedynie środki na realizację i obsługę zadań zleconych Wojewoda może sfinansować jedynie koszt pracy przy realizacji tych zadań (zwłaszcza, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym), przy obliczaniu ilości pracy wykonanej dla Wojewody wzięto pod uwagę jedynie ilość pracy poświęconej (wykonanej) przy przyznawaniu świadczeń w ramach zadań zleconych (w tym będących zadaniami zleconymi do 31 lipca 2009 roku), przy wypłacaniu zasiłków okresowych (biorąc pod uwagę finansowanie znacznej ich części ze środków budżetu państwa) oraz 60%czasu pracy poświęconego na przyznawanie pomocy w formie dożywiania (co jest odpowiednikiem wkładu finansowego Wojewody w realizację programu).


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

II. Sposób obliczenia stawki godzinowej. realizacji zadań własnych jak i zleconych. Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej budżet państwa zapewnia jedynie środki na realizację i obsługę zadań zleconych Wojewoda może sfinansować jedynie koszt pracy przy realizacji tych zadań (zwłaszcza, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym), przy obliczaniu ilości pracy wykonanej dla Wojewody wzięto pod uwagę jedynie ilość pracy poświęconej (wykonanej) przy przyznawaniu świadczeń w ramach zadań zleconych (w tym będących zadaniami zleconymi do 31 lipca 2009 roku), przy wypłacaniu zasiłków okresowych (biorąc pod uwagę finansowanie znacznej ich części ze środków budżetu państwa) oraz 60%


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

35238 zł realizacji zadań własnych jak i zleconych. Ponieważ zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej budżet państwa zapewnia jedynie środki na realizację i obsługę zadań zleconych Wojewoda może sfinansować jedynie koszt pracy przy realizacji tych zadań (zwłaszcza, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym), przy obliczaniu ilości pracy wykonanej dla Wojewody wzięto pod uwagę jedynie ilość pracy poświęconej (wykonanej) przy przyznawaniu świadczeń w ramach zadań zleconych (w tym będących zadaniami zleconymi do 31 lipca 2009 roku), przy wypłacaniu zasiłków okresowych (biorąc pod uwagę finansowanie znacznej ich części ze środków budżetu państwa) oraz 60%* +4397,96 zł ** / 1808*** = 21,92 zł(po zaokrągleniu 22 zł)*2936,5 zł(przeciętne wynagrodzenie w MUW przyjęte przy przekazywaniu zadań do marszałka w 2009 r. (2500 zł) + 17,46% (koszty pracodawcy)) x 12 miesięcy**19,46 zł (dzienny koszt zużycia materiałów eksploatacyjnych przez jednego pracownika stosowany w MUW do obliczania kosztów prowadzenia kontroli) x 226 dni *** ilość godzin pracy pracownika w roku


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

W konsekwencji obliczona w opisany w pkt I sposób ilość godzin pracy ośrodka wykonanych na rzecz Wojewody Małopolskiego pomnożono przez stawkę za godzinę pracy pracownika socjalnego daje wysokość rocznej dotacji przekazywanej jednostce.Przykładowo gmina X przy realizacji zadań dla Wojewody Małopolskiego w roku 2008 przepracowała 5 000 hx 22 zł otrzyma dotację na 2010 rok w wysokości 110 000 zł (podzielone na 12 miesięcznych transz).


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

UWAGA! godzin pracy ośrodka wykonanych na rzecz Wojewody Małopolskiego pomnożono przez stawkę za godzinę pracy pracownika socjalnego daje wysokość rocznej dotacji przekazywanej jednostce.Przy obliczaniu dotacji na rok 2011 nie będzie dokonane przeliczenie ilości pracy na poszczególne typy świadczeń, a wysokość dotacji będzie oparta o wskaźniki godzinowe obliczone wg danych za rok 2008  – wysokość dotacji ulegnie natomiast zmianie w zależności od ilości godzin przepracowanych na rzecz Wojewody w roku 2009.


Spos b wyliczenia dotacji dla gmin na utrzymanie ops w roku 2010

Dziękuję Państwu godzin pracy ośrodka wykonanych na rzecz Wojewody Małopolskiego pomnożono przez stawkę za godzinę pracy pracownika socjalnego daje wysokość rocznej dotacji przekazywanej jednostce.

za uwagę.