Zdroje financov n mal ch firem
Download
1 / 27

Zdroje financování malých firem - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Zdroje financování malých firem. Kapitálové zdroje:. Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family , friend and fools ). Sdružení Tichý společník Rizikový kapitál (Venture Capital ) Bankovní úvěr Frenšízing Faktoring Leasing Business angels Dotace úřadu práce

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zdroje financování malých firem' - meadow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kapit lov zdroje
Kapitálové zdroje:

 • Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friend and fools).

 • Sdružení

 • Tichý společník

 • Rizikový kapitál (Venture Capital)

 • Bankovní úvěr

 • Frenšízing

 • Faktoring

 • Leasing

 • Business angels

 • Dotace úřadu práce

 • Grant nebo dotovaný projekt z veřejných zdrojů (prostředky se nevrací), např. z EU fondů – operační programy, státní fondů


Smlouva o sdru en
Smlouva o sdružení

Podnikatel může s jinými podnikateli sdružit prostředky ve sdružení osob za účelem společného podnikání (ostatně sdružovat se mohou za jakýmkoliv cílem). Okruh účastníků sdružení není nijak omezen. Účastníky tedy mohou být jak FO, tak PO. Smlouvu o sdružení upravuje občanský zákoník.

Touto smlouvou nevzniká nový podnikatelský subjekt, odpovědnost nese každý účastník společně a nerozdílně s ostatními. Účetnictví sdružení je pouze informativní pro členy sdružení, sdružení nepodává daňové přiznání a příjmy a výdaje ze sdružení si musí přerozdělit a zahrnout do vlastního účetnictví členové sdružení.

Časté je sdružení za konkrétním cílem a po jeho naplnění sdružení končí (např. sdružení k provedení určité rozsáhlejší zakázky, na kterou jeden podnikatel kapitálově nestačí).


Smlouva o tich m spole enstv
Smlouva o tichém společenství

 • Upravena v obchodním zákoníku.

 • Tichým společníkem může být kdokoliv – fyzická či právnická osoba ať podnikající či jiná, podnikatelský subjekt, k němuž tichý společník přistupuje taktéž.

 • Tichý společník (TS) je v praxi někdo, kdo kvůli zákonným omezením nemůže (např. státní úředníci, policie), neumí nebo nechce podnikat a současně očekává větší zhodnocení vkladu než u banky.

 • TS je oprávněn nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů. Není oprávněn podílet se na řízení firmy.

 • Musí být dohodnut rozsah účasti TS na zisku a na ztrátě stejný. O podíl na ztrátě se zkracuje vklad TS.

 • Jedná se v podstatě o kapitálovou účast jiné osoby na podnikání. Tichému společníkovi z této účasti nevznikají žádná práva a povinnosti vůči třetím osobám, pokud jeho jméno se nestane zřejmé (například uvedením jeho jména k obchodnímu jménu podnikatele).


Rizikov kapit l venture capital
Rizikový kapitál – Venture capital

 • Jde o přímý vstup do základního kapitálu firmy. Obvykle se venture kapitálový investor stává menšinovým podílníkem na firmě s právem veta v zásadních rozhodnutích.

 • Když firma neuspěje, ztrácí investor vložené prostředky.

 • V případě úspěchu firmy může jeho menšinový podíl představovat i několikanásobné zhodnocení investice.

 • VK investor vydělá pouze tehdy, když vydělá i tvůrce podnikatelského záměru (podnikatel).

 • Od obvykléhospolečníkase VKIodlišujesvousnahouúčastnit se pouzezásadníchrozhodnutífirmy a ponechatběžnýchodfirmy na podnikateli.

 • Na rozdílodbank se připoskytovánífinancínerozhodujepodlezáruk a zajištěnísplácenívloženýchprostředků, alepředevšímpodleatraktivnostipodnikatelskéhozáměrua předpokládanouschopnostíjehotvůrcůúspěšnězáměrrealizovat

 • Setrvává obvykle 3 – 5 let.


Venture investo i se zam uj na ur itou f zi rozvoje firmy
Venture investoři se zaměřují na určitou fázi rozvoje firmy

VI se mezi sebou odlišují nejen velikostí a odvětvovou orientací, ale především zaměřením na určitou fázi rozvoje firem:

 • Předstartovní financování - jde o financování vývoje výrobku, pro který teprve v budoucnu vznikne firma. Příkladem může být poskytnutí financí podnikateli, který teprve vyvíjí prototyp výrobku.

 • Startovní financování - finance jsou poskytovány firmě, která má připravený produkt, vedení a organizační zabezpečení prodeje a jasně vymezený trh, na který hodlá proniknout.

 • Financování počátečního rozvoje - je to většinou firma fungující méně než tři roky, která doposud nedosáhla zisku a potřebuje další kapitál, aby mohla dál podnikat.


 • Rozvojové financování firmy-  používá se hlavně k navýšení pracovního kapitálu firmy, zavedení dalšího výrobku či služby, útoku na geograficky vzdálenější trh a na náklady spojené se získáním většího množství dodatečných finančních prostředků. V Evropě je to nejčastější zaměření venture kapitálu.

 • Financování akvizic -  představuje aktivitu soukromých firem spočívající ve vzájemném skupování, přebírání vlastnických podílů pasivních akcionářů aktivními anebo rostoucí majetkové ambice managementu.

 • Profinancování dluhů -  když nastane situace, kdy se nadějné projekty dostanou do krátkodobé ztráty a zapříčiní tak kolaps cash flow, venture kapitálový investor proplácí část dluhů firmy a získává v ní majetkový podíl.

 • Záchranný kapitál - je speciálním typem venture kapitálové investice. Management ztrátové firmy je podpořen ve své snaze o záchranu firmy.


Seed venture kapit lov fond
Seed/Venture firmykapitálový fond

 • "Fond poskytnestartovní finance navývoj a komerčníuplatněníproduktu, pro kterýteprvevzniká firma, kterájejbudeprodávat,"

 • Tentoseminář je určen pro studentyČeskéhovysokéhoučenítechnického v Praze. Je součástícykluinformačníchakcínavysokýchškolách k problematice Seed/Venture kapitálovéhofondu, který je připravovánjakonovýnástrojpodpory v rámciOperačníhoprogramuPodnikání a inovace. Seminář je určenpředevšímvysokoškolskýmstudentům, doktorandům a výzkumnýmpracovníkům se zájmem o podnikání, přiněmž by mohlivyužíttzv. rizikovýkapitál.

 • Cílemje vysvětlitprincipfungování Seed/Venture kapitálovéhofondu a motivovatpotenciálnípříjemcekespolupráci.

 • Praha, 28. 11. 2012 (14:00 – 17:00)


Bankovn v r n klady na kapit l
Bankovní úvěr, náklady na kapitál firmy

 • Bankynedbajína to, abyfinancovánípodnikuslibovalovysokýzisk. Zajímá je pouzeschopnostpodnikusplácetdohodnutýmzpůsobempůjčenýkapitál i s úroky.

 • Banka vyžadujedaňovápřiznání, účetnívýkazy, cash flowpředpokládanýchpeněžních toků.

 • Je vhodnémítalespoňposlednídvarokyziskové.

 • Jednotlivébankymajírůznákritéria, proto se nenechteodraditprvnízamítnutoupůjčkou.


N klady na ciz kapit l ck
Náklady na cizí kapitál (CK) firmy

 • Cenou za používání kapitálu je úrok.

 • Úrok roste s rostoucím rizikem věřitele – věřitel posuzuje bonitu klienta (méně výkonná firma s nejasnou budoucností, zadlužená firma, nesolventní firma….)

 • Skutečné úrokové náklady se snižují působením tzv. daňového štítu.

 • Cena vlastního kapitálu je obvykle vyšší než cena kapitálu cizího (platí spíše pro a.s.).


Druh kapit lu a riziko pro podnik plat sp e pro a s
Druh kapitálu a riziko pro firmypodnik (platí spíše pro a.s.)

 • Vlastní kapitál je nejméně riskantním a je nejbezpečnějším zdrojem financování. Nevyžaduje splacení, nevyžaduje stálé úrokové platby bez ohledu na dosažený zisk. Za to vše však platí nejvyšší cenu.

 • Požadovaná procentní výnosnost vlastního kapitálu (dividendy) je však vyšší než úroky z úvěru.

 • Rozdílné zdanění úroků a dividend ovlivňuje rovněž atraktivnost obou forem financování. Úroky jsou daňově uznatelné a tedy odečitatelné, zatímco dividendy tuto možnost nemají (naopak jsou zdaněny srážkovou daní 15 % při výplatě akcionáři).

 • Dopadem této skutečnosti je snížení efektivních nákladů cizího kapitálu – daňový štít.


Da ov t t
Daňový štít firmy

 • Skutečné náklady CK = úrokové náklady odváděné (20000) x (1 – sazba daně z příjmu), např. 20000x(1-0,19)=16200

 • Skutečná úroková míra = úroková míra určená věřitelem (20%) x (1 – sazba daně z příjmu), např. 0,20x(1-0,19)=0,17 tj. 16,2 %


M ra zadlu enosti a optim ln finan n struktura
Míra zadluženosti a optimální finanční struktura firmy

 • Nutno posuzovat relaci mezi vlastním a cizím kapitálem – ukazatel celkové zadluženosti – hodnotí úvěrové zatížení podniku = cizízdroje / celkováaktiva

 • Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok.

  Obecně se výše tohoto ukazatele:

  do 0,30 považuje za nízkou

  0,30 až 0,50 za průměrnou

  0,50 až 0,70 za vysokou

  nad 0,70 za rizikovou.

 • Mírazadluženostivlastníhokapitálu = cizízdroje / vlastníkapitál


Stupe rizika kter podstupuje investor
Stupeň rizika, které podstupuje investor firmy:

čím větší riziko dodavatel kapitálu podstupuje, tím vyšší cenu za příslušný kapitál požaduje

 • nejlevnější krátkodobý cizí kapitál

 • dražší dlouhodobý cizí kapitál

 • nejdražší základní kapitál (akcionáři oprávněně požadují dividendu vyšší, než je úrok, který by získali daleko bezpečnějším uložením peněžních prostředků do finančních investic)

  Z hlediska riskantnosti zdrojů pro uživatele:

  akciový kapitál je nejméně riskantním kapitálem, (nevyžaduje splacení, nevyžaduje většinou stálé úrokové platby bez ohledu na dosažený zisk)


Franchisa fran za
Franchisa firmy/franšíza

 • Franšíza (franchisa) – licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet

 • Franchisor/franšízor– poskytovatel franšízy

 • Franchisant/franšízant– franchisový příjemce, nabyvatel franšízy

  • Potrefená husa Restaurace, Sport bar, Beerpoint – tři koncepty Staropramenu


Fran zing
Franšízing firmy

"Franšíza znamená pro podnikatele oproti průměru o osmdesát procent menší riziko, že zkrachují. Ziskovost i návratnost investice je většinou nad průměrem oboru„, prohlašuje ředitel Českého institutu pro franchising.

 • Jedná se o podnikání „na klíč“.

 • Osvědčený model podnikání jedné firmy může jiná za určitou peněžní odměnu okopírovat. Předmětem franšízy pak nemusí být jen podnikatelský nápad, ale také ochranná známka, jméno nebo další obchodní a technické poradenství.


Pro u n s ale nen fran za tak roz en jako v zahrani
Proč u nás ale není franšíza tak rozšířená jako v zahraničí

 • Prvním je nedostatek kvalitní nabídky franšízových konceptů. Když se lidé rozhodují podnikat v USA, na internetu jsou stovky franšízových nabídek, mezi kterými si mohou vybírat.

 • Druhým důvodem je česká mentalita - myslíme si, že věci umíme dělat lépe. Franšíza ale vyžaduje respekt k pravidlům, a to se nám příliš nelíbí.

 • Třetím je stále malé povědomí o fungování franšízy. Většině z nás se při vyslovení pojmu franšíza vybaví pouze fastfood. Přitom konceptů je mnohem více. Třeba i prodej léků nebo finanční služby. (Vosoba)


V znam fran zy p edev m pro msp
Význam franšízy především pro MSP zahraničí

 • Zjednodušuje vstup na trh.

 • Snižuje riziko neúspěchu díky tomu, že využívá zavedenou značku, kterou mají zákazníci v povědomí a na kterou si trh již zvykl.

 • Výhodu franšízantpocítí při styku s dodavateli. V rámci franšízové skupiny totiž zesílí jeho vyjednávací pozice. Umožní mu tak nákupy za nižší ceny s lepšími podmínkami, které by bez podpory velkého partnera nevybojoval.

 • MSP pod ochranou franšízové firmy mohou lépe konkurovat větším firmám.

 • Podnikatel nemusí řešit koncepci podnikání a strategii, neboť ty přebírá od franchisora.


Podm nky franchisy
Podmínky zahraničífranchisy

 • Licenční smlouva přesně vymezuje povinnosti. Franchisor tak může jen stěží nebo vůbec uplatnit svoje inovativní myšlenky a postupy.

 • Poplatky, které následně franchisant odvádí franchisorovi za využívání licence, dosahují jedno- až patnáctiprocentní výše z obratu.

 • Franchisingové smlouvy se uzavírají v rozmezí na dva až dvacet let, přičemž se nejčastěji objevují střednědobé kontrakty s pětiletou dobou trvání. Ty jsou pak většinou vybaveny opcí nebo možností jejich prodloužení. Vstupní investice, kterou musí budoucí franchisant uskutečnit, se pohybuje od deseti tisíc až po patnáct milionů korun.

 • Většina sítí není ochotna o sobě uvádět údaje o obratech nebo výši poplatků; řada z nich není ochotna uvést ani délku trvání franchisovésmlouvy.


Factoring
Factoring zahraničí

 • Factoring umožňujezískathotovostnazákladěpostoupenípohledávekpředjejichsplatností.

 • Vhodné u faktur/pohledávek do zahraničí s očekávanou dlouhou dobou splatnosti.

 • Lze rychlevyrovnatokamžitývýpadek v provozním cash flow.

 • Dodavatelprodáváfaktorovi (cožmůžebýtbankanebospecializovanáorganizace) svéfakturyzadodanézboží a dostává od faktorafinančnízálohu, následně faktorpohledávkuinkasuje, provádívyúčtování a posíládoplatek.


Leasingov financov n
Leasingové financování zahraničí

Pronájem majetku za sjednané nájemné.

 • Provozní leasing má krátkodobý charakter, poskytuje se servis.

 • Finanční leasing – dlouhodobý pronájem s následnou koupí majetku, neposkytuje servis.

 • Prodej a zpětný pronájem – při platebních potížích.

  Leasingová platba je kalkulovaná tak, aby stačila na úhradu odpisů pronajatého majetku, služeb (pokud jsou poskytovány (servis)) a přinesla požadovanou míru výnosnosti.


Finan n leasing s n slednou koup
Finanční leasing s následnou koupí zahraničí

Je daňověuznatelný jaknastraněposkytovatele i příjemceleasingu.Z důvodu daňové uznatelnostimusíbýtdobatrváníleasingovésmlouvydelšínež 20% stanovenédobyodpisovánípředmětuleasingu. Nejkratšílhůta je třiroky, u nemovitostipakosm let.Po dobutrváníleasingovésmlouvy je předmětzařazen v majetkuposkytovatele, kterýjejodepisuje, přičemžmůževyužíttzv. leasingovýchodpisů. Pro daňovouuznatelnostvýdajů u příjemceplatípodmínka, žekupnícenapředmětupoukončenídobyleasingunenívyššínežzůstatkovácenavypočtenázevstupnícenyevidované u vlastníka, kterou by věcmělapřirovnoměrnémodepisování k datuprodeje. Finanční leasing je daňověvýhodný pro poskytovatele i příjemceleasingu, neboťvstupnícenupředmětulzezahrnout do daňověúčinnýchvýdajůzadobupodstatněkratšínežpřipřímémnákupu.

Zdroj: http://www.ipodnikatel.cz/danove-aspekty-financniho-leasingu.html


Business a ngels
Business zahraničíAngels

 • Business angel je investor/soukromá osoba, který využívá soukromý kapitál na financování podniků s výrazným růstovým potenciálem, aby zhodnotil svůj vklad.

 • Oproti venture kapitálovým fondům nabízí Angel i určité odborné znalosti, orientaci v daném oboru a kontakty na strategické partnery.

 • Investiční vstup omezen na předem stanovené období, na jehož konci investor odprodá svůj podíl. Business Angels tedy nehledají pouze nejvyšší výnos, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují.

 • Jelikož se v případě Business Angels jedná o individuální investory, sdružují se často do tzv. Business Angels sítí s cílem efektivnějšího přístupu k informacím a racionálnějšímu investování kapitálu.

 • Business Angels jsou fyzické osoby, které ve svém profesionálním životě byly či jsou úspěšnými podnikateli nebo manažery.


Business a ngels1
Business zahraničíAngels

Výhody:

 • Mohou pomoci otevřít dveře do dalšího podnikání či k dalším investicím prostřednictvím svých kontaktů.

 • Mohou předat cenné zkušenosti.

 • V průběhu investice nedochází k odčerpávání volných finančních prostředků ze společnosti, neboť veškeré zisky jsou reinvestovány. Tím společnost sílí a narůstá její hodnota.

  Nevýhody:

 • Za vložené prostředky požaduje protihodnotu, kterou je minoritní podíl ve firmě a odpovídající pravomoc k ovlivňování jejího chodu.

 • Business Angels mají tendenci investovat ve svém okolí, tedy v blízkém geografickém regionu.

 • Předpokládá se, že v určitém, předem dohodnutém okamžiku, z firmy vystoupí.


Dotace na s pole ensky eln pracovn m st a
Dotace na s zahraničípolečenskyúčelnápracovnímísta

 • Obecně – společenský účelná pracovní místa jsoupracovnímísta, kterázaměstnavatelzřizujena základědohody s úřadempráce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání (nezaměstnanými).

 • Tímto místemje i to, kdy podohodě s úřadempráceuchazeč o zaměstnání„zaměstná sám sebe“, tedy začne podnikat.

 • Začínající podnikatele mohou získat i více než 90 tisíc korun.O dotaci může žádat jen uchazeč o zaměstnání a podnikatelská činnost musí být jedinou jeho hlavní činností.

 • Samostatně výdělečnou činnost je třeba vykonávat po stanovenou dobu (různé 1 – 2 roky).


P odpor a tvorby pracovn ch m st u zam stnavatel
P zahraničíodpora tvorbypracovníchmíst u zaměstnavatelů

 • Podporuveforměpříspěvků na mzdovénákladyvynaložené na zaměstnancemůžedostatzaměstnavatel, který se rozhodnenavýšitpočetsvýchzaměstnanců a vytvořitnovépracovnímísto.

 • Podporamůžebýtposkytovánapodobu 6 – 12 měsícůvevýšivycházející z měsíčníchnákladů na velehruboumzduzaměstnance.

 • Finančnípodporamůžečinitaž 100 % mzdovýchnákladů na vytvořenénovépracovnímísto, maximálněaletrojnásobekminimálnímzdyměsíčně.

 • Podporaje omezenamaximálníčástkou 130 000,- Kč na jednovytvořenénovépracovnímísto.


Dotace nevratn podpora v t inou se spolu ast podniku
Dotace – nevratná podpora, většinou se spoluúčastí podniku

 • Strukturální fondy EU – v ČR mají podobu

  OP Podnikání a inovace - je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie.

 • Tzv. Norské fondy


ad