Riciklimi
Download
1 / 22

RICIKLIMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 409 Views
 • Uploaded on

RICIKLIMI. Cfare eshte ?. Riciklimi është përpunimi i materialit ( mbeturinave ) në produkte të reja me qëllim që të parandalohet krijimi i mbeturinave nga materialet të cilët mund të ripërdoren , të zvogëlohet përdorimi i lëndëve të reja të para , të zvogëlohet përdorimi i energjisë ,.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RICIKLIMI' - meadow


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cfare eshte
Cfareeshte ?

Riciklimiështëpërpunimiimaterialit (mbeturinave) nëproduktetëreja me qëllimqëtëparandalohetkrijimiimbeturinavengamaterialettëcilëtmundtëripërdoren, tëzvogëlohetpërdorimiilëndëvetërejatëpara, tëzvogëlohetpërdorimiienergjisë,


Cfare eshte1
Cfareeshte?

tëzvogëlohetndotja e ajritdheujit me zvogëlimin e kërkesëspërmënyrën e zakonshmetëgrumbullimittëmbeturinavenëgroposje.

Riciklimiështëaktivitetkyçimënyrësbashkëkohoretëzvogëlimittësasisësëmbeturinavedheaktivitetiitretënëhierarkinë “Redukto, Ripërdor, Riciklo


Simboli i riciklimit
Simboliiriciklimit

Simbolinuniversal tëriciklimiticili sot ështënëpërdorim e ka dizenjuarGari Anderson, një student icilinëvitin 1970 e fitoiçmimin e parëpërprojektiminkonceptualtësimbolittëriciklimitnëkonkursintëcilin e kishteshpallurnjëkompaniamerikane. Kysimbolgjëndetnëtëgjithamaterialetdheprodhimettëcilatmundtëripërdoren, pratëriciklohen.


Simboli i riciklimit1
Simboliiriciklimit


Simboli i riciklimit2
Simboliiriciklimit

 • Simbolipërbëhetnga tri shigjetatëvoglatëcilatsimbolizojnëproçesinqarkordhesecilangaato ka domethënie e vet.

  “Redukto”, zvogëlimiisasisësëmbeturinave;

  “Ripërdor”, e cilanakujtonqëshumëgjëramundtëpërdorenpërsëri,

  “Riciklo”, e cilashënonproçesin e riciklimit. 


Te mirat qe perfitojme nga riciklimi
TE MIRAT QE PERFITOJME NGA RICIKLIMI

1-Parandalon ndotjen e ajrittëkrijuarngaprodhimiiproduktevetëreja

2-Kursen energjinëpërprodhimin, transportin, përshpërndarjen e këtyreprodukteve


Te mirat qe perfitojme nga riciklimi1
TE MIRAT QE PERFITOJME NGA RICIKLIMI

3-Ul emetimin e gazeveserëtëcilatndikojnënëngrohjenglobale, osendryshimin e klimës, me ndikimnëtëardhmen e zhvillimittëqëndrueshëm.

4-Mbron burimetnatyroresipsh: pyjet, ujrat, pasuritënëntokësore, (metaletdhenafta/lëngjetfosile) etj.


Ndarja e mbeturinave
NDARJA E MBETURINAVE

 • Ështëshumë e rëndësishmeqënëfillimtëndahenmbeturinatsipasllojit. Shumica a materialevemundtëpërdorenpërsërinësemblidhenveçanërishtdhegrumbullohennëmënyrëtëduhur.


Ndarja e mbeturinave1
NDARJA E MBETURINAVE

Pra, proçesiiriciklimitfillon me grumbullimin e  veçantëtëmbeturinavenëkontenierëdhepastaj me kamionet e shërbimevekomunaletransportohenpërnëqendërpërriciklimkufillonproçesiiseleksionimittëllojevetëndryshmetëmbeturinave, dërmimioseshkrirja e tyre me qëllimqëtëfitohetlënda e parënga e cilamundtëbëhenproduktetëndryshmeosemjetetëcilatmundtëpërdorennëjetën e përditshme. Impiantet e seleksionimit ose te trajtimit te mbeturinave
Impiantet e seleksionimitosetetrajtimittembeturinave.

 • Impiantetmodernetetrajtimitembeturinave, perfaqesojneunazenidealetebashkimitmesqytetareve (qekryejnediferencimin e mbeturinave) dheprodhuesit final tematerialittericikluar.


Impiantet e seleksionimit ose te trajtimit te mbeturinave1
Impiantet e seleksionimitosetetrajtimittembeturinave.

 • Ne thelb, impiantet e seleskionimit, janevendeqe "pastrojne" mbeturinatngagrumbullimiidiferencuardheinisindrejtimpianteveprodhuese pa materialetehuaja. Jane fondamentale ne proçesin e riciklimit, pasinjengaproblemetmadhore ne grumbullimin e diferencuareshtelidhur me pranine e materialevetehuaja ne tipologjite e ndryshmetembeturinave (per shembullqeramikatekqelqi, osenailonitekletra.)

  .


Impiantet e seleksionimit ose te trajtimit te mbeturinave2
Impiantet e seleksionimitosetetrajtimittembeturinave.

 • Ekzistojneimpianteqepranojnevetemtipetecaktuarambeturinash (per shembull,plastika), ose me tepertipologjimbeturinash


Impiantet e seleksionimit ose te trajtimit te mbeturinave3
Impiantet e seleksionimitosetetrajtimittembeturinave.

 • Funksionimii tyre eshterelativishtithjeshte, e mundtendahet ne faza: - Ardhja e peshimiimjeteve me mbeturinat e grumbulluaranepermjetgrumbullimit "dere me dere" osengakazanet.


Impiantet e seleksionimit ose te trajtimit te mbeturinave4
Impiantet e seleksionimitosetetrajtimittembeturinave.

- Mbeturinatshkarkohensiçjane ne toke, e me pas shtyhen me lart ne njeshirittransportues.

-Shirititransportuesshoqeronmbeturinatbrendane njefilter rrotulluesqe ka per detyreeleminimin e mbeturinavetehuajatemadhesivetevogla (per shembull, pila, kanaçetevogla, objektetevoglaplastike, shiringa, etj).


Impiantet e seleksionimit ose te trajtimit te mbeturinave5
Impiantet e seleksionimitosetetrajtimittembeturinave.

- Pasidalinngashoshambeturinatngarkohen ne njeshirittedyteqeidrejtonmbeturinatbrendakabinave, kuoperatoretseleksionojne (ne impiantet me moderne me ndihmen e lexuesveoptike) tipologjite e ndryshmetembeturinave, qe do tenisendrejtkontenitoritrelativ (per shembull, plastikamarkuar PE, o PVC, o PP, etj).


Impiantet e seleksionimit ose te trajtimit te mbeturinave6
Impiantet e seleksionimitosetetrajtimittembeturinave.

 • Pasimbushenkontenitoret, tipologjite e mbeturinave do tengarkohenngaekskavatoredhe do tefuten ne brendesitepresavengjeshese e do teamballazhohen, gati per tuçuardrejtprodhuesvetematerialittericiklueshem


Impiantet e seleksionimit ose te trajtimit te mbeturinave7
Impiantet e seleksionimitosetetrajtimittembeturinave.

 • Mbeturinate ngelura, lihenteqarkullojne ne shirit e transportohenderi ne fund tetij: ketu, mbeturinatmetalike "terhiqen" nganje magnet e leshohenbrendanjekontenitori, per tuamballazhuar e derguar me vone ne hekurishte, ndersapjesaqengelnisetdrejtnjepresengjeshese, amballazhohet e dergohet ne furrat e djegiesose ne pikat e grumbullimit.


Impiantet e seleksionimit ose te trajtimit te mbeturinave8
Impiantet e seleksionimitosetetrajtimittembeturinave.

 • Eshteevidenteqesa me e lartetejetecilesia e grumbullimittediferencuar (dmthsa me e vogeltejeteprezenca e materialevetehuaja), aq me iulet do tejeteskartimi per tuderguar ne pikat e grumbullimitose ne furrat e djegies.


Impiantet e seleksionimit ose te trajtimit te mbeturinave9
Impiantet e seleksionimitosetetrajtimittembeturinave.

 • Impiantet e riciklimittematerialevetericikluarajaneunaza e fundit e njedrejtimikorrekttembeturinave, pra, tegrumbullimittediferencuar.ad