Download
szoci lpszichol gia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA

168 Views Download Presentation
Download Presentation

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA 2008. Mediátorképzés

 2. TÁRSADALMI BEILLESZKEDÉS

 3. Az egyén és a többiek Az egyén késztetései: • Autonómia(függetlenség) önmegvalósítás, önbecsülés • Homonómia (beolvadás) – beilleszkedést segíti szeretet, elfogadás Ellentét, de egyensúlyra törekvés. (Angyal) Szociális viselkedés elsajátítása: • Érés, érettség (biológiai, fiziológiai) frontális vagy homloklebeny, SMA (supplementáris motoros area) – szociális ingerek • Tanulás (élmény, utánzásos, behelyettesítő / vikariáló)

 4. A szociális tanulás tartalmi része • Normarendszer, ideák, célok kialakítása: mi a követendő viselkedés (kapcsolat az értékekkel) • Önkontroll-funkciók: hogyan valósul meg a kívánt viselkedés - késleltetés - perzisztencia (kitartás) - frusztrációs tolerancia akadály legyőzése értéket jelent • Szociális ingerek szerepe - szociális kompetencia (illetékesség) - dependencia (függés) megfelelő mértéke (autonómia-homonómia) EOP (endogén opiát rendszer)

 5. A szociális tanulás formái • Utánzásos: viselkedés megfigyelése, követése, többszöri ismétlése „úgy viselkedem, mint ő” főleg spontán (nem tudatos), esetleg minta tudatos megválasztása • Azonosulás: érzelmi kötődés alapján - szereptanulás „úgy viselkedem, mintha én lennék ő” tudatos

 6. Szociális meghatározottságú személyiségjellemzők • Éntudat: a személyiség önállóként való létezésének felfogása elkülönülés a környezettől (a szimbiózis felbomlása) szimbiózis: az együttélők egy közös rendszerben egyként funkcionálnak • Énkép: „milyennek látom magam?” :testkép kognitív kép szociális kép • Én-ideál: „milyen szeretnék lenni?” • Önellenőrzés (önkontroll) – önértékelés viselkedés szabályozása viselkedés minősítése • Önnevelés– értékek, erkölcsi alapelvek szerepe kapcsolata az attitűdökkel (értékelő viszonyulás) értékek követése + attitűd alapján

 7. A társas interakciókban megnyilvánuló emberi viselkedés magyarázó elvei • Hedonizmus: öröm keresése, fájdalom kerülése (Epikurosz) előnyök – hátrányok aránya (jutalom – büntetés analógiája) (behavioristák) • Hatalom, tekintély birtoklása (Machavelli, Nietzsche) • Altruizmus: önfeláldozás, jót tenni a másikkal genetikai hasonlóság fokozza – egoizmus? altruista egoizmus (Selye) • Racionalizmus: „naiv tudós” (következtetések) • Érzelmek – irracionalitás (pl. pszichoanalízis: énvédő mechanizmusokból eredő torzítások • Tudományos elméletek: szociálpszichológia: társas folyamatok az egyén felől behaviorizmus, alaklélektan (belső reprezentációk) kognitív megközelítés (megismerés, személyészlelés)

 8. SZEMÉLYÉSZLELÉS

 9. Személyészlelés összetettsége Személyészlelés folyamatának összetevői: • Információfeldolgozás • Emlékezet • Érzelmi jelleg • Értékek hatása Pontossága függ: • Az észlelő tulajdonságaitól • Az észlelő hangulatától • Az észlelt (vagy cél-) személytől • A helyzettől

 10. Burkolt személyiségelmélet Milyen ember Joe? „Joe kinyitotta egy étterem ajtaját és mielőtt belépett volna, maga elé engedett egy házaspárt. Az étterembe lépve udvariasan megkérdezte a pincértől, hogy melyik asztalnál ülhet le. Nem sokkal azután, hogy helyet foglalt, megérkezett partnere. Gyorsan felállt, lesegíttte partnernője kabátját és felakasztotta a fogasra. Leülésnél udvariasan fogta partnernője székét.” • Intelligens • Udvarias • Domináns • Extrovertált • Jó külsejű • Népszerű

 11. Torzítások • Élénkség: intenzívebb inger nagyobb hatású • Sémák: korábbi tapasztalat (tudati reprezentáció) Osztályozás (kategorizáció) - prototípus Személyre vonatkozó séma sztereotípia: leegyszerűsített kép az emberek csoportjairól Én-séma • Holdudvar hatás: egy tulajdonság kiterjesztése • Ön-beteljesítő sztereotípiák: feltételezett jellemzők szerinti viszonyulás • Oksági következtetések (attribúciók) • Elsőbbségi– újdonsági hatás

 12. Solomon Aschkísérlete/1 • Intelligens • Szorgalmas • Impulzív • Kritikus • Makacs • Irigy

 13. Solomon Aschkísérlete/2 • Irigy • Makacs • Kritikus • Impulzív • Szorgalamas • intelligens

 14. Benyomás kialakítása • Gestalt (egészlegesség) (Solomon Asch) központi és perifériás tulajdonságok Kísérlet: a.) „intelligens, ügyes, szorgalmas, melegszívű, határozott, gyakorlatias, óvatos” b.) „intelligens, ügyes, szorgalmas, rideg(hideg) határozott, gyakorlatias, óvatos” • Aritmetikai modellek matematikai képletek: összegzés súlyozás • Torzítások (lásd korábban!)

 15. ATTRIBÚCIÓK

 16. Attribúciók (oktulajdonítások) Miért tette? „A körzeti orvos keserűen szidja az új betegbiztosítási rendszert. Azt állítja, hogy az nehezíti az orvos-beteg kapcsolatot és rosszabb ellátást eredményez. Ismeretes, hogy az orvosok az új rendszerben valamivel kevesebbet fognak keresni. Miért panaszkodik a doki?” • Filozófus-logika: vagy külső, környezeti ok Haider vagy belső, egyéni ok (képesség erőfeszítés) • „Társadalomtudós” a megfigyelő (Harold Kelley) dimenziók: állandóság megkülönböztetett jelleg egyetértés

 17. Minek tulajdonítja az eset bekövetkezését? „2000. április 6-án késő este záróra után K. Ferenc, L. Béla, L. Lajos és L. R. fiatalkorú, helybeli lakosok, ittas állapotban beállítottak a helybeli Sport nevű, III. osztályú eszpresszóba. Az éppen elszámolást végző H. K.-né pincérnőt, régi ismerősét, L. Béla felszólította, hogy azonnal szolgálja ki őket, ahogyan szokta, majd hátrahívta a raktárba. A kihallatszó zajra felfigyelő rendőrjárőr behatolva azt látta, hogy az igen hiányos öltözetű nőt a férfiak körülállják. A gyanúsítottakat a rendőrségre szállították. K. Ferenc, L. Béla és Lajos, valamint L. R. azt állították, hogy a pincérnőt megerőszakolni nem akarták, vele szexuális aktusra közös megegyezéssel, anyagiak ellenében kívántak lépni. Állításukat a pincérnő tagadja. Az ügyet a rendőrség vizsgálja.” • A férfiak ittasságának 1 2 3 4 5 • A férfiak erőszakos személyiségének 1 2 3 4 5 • A nő kihívó viselkedésének 1 2 3 4 5 • A nő romlott erkölcseinek 1 2 3 4 5 • A körülmények szerencsétlen összejátszásának 1 2 3 4 5 K. Ferenc = Kolompár Ferenc, L. Béla = Lajkó Béla, L. Lajos = Lajkó Lajos

 18. ELŐÍTÉLET • Mélyen, gyakran gyerekkorból ered • Érzelmek kötődnek hozzá • Nehezen változtatható • Összefüggése a tapasztalatokkal • Igazoló bizonyítékok, információk „gyűjtése”, azokra fokozottabb érzékenység • Csoportközi előítélet ( pl. a-sok és b-sek), kísérlet: barna- és kékszeműek • Feloldása: közös cél vagy közös ellenség

 19. TÁRSAS BEFOLYÁSOLÁS

 20. Társak jelenléte • Egyszerű feladatok végzésénél serkentő (facilitáló) • Bonyolult feladatoknál gátló Magyarázat: - izgalomelmélet (Zajonc) - minősítéselmélet (Cotrell) jutalom ill. büntetés értékű (siker- v. kudarcorientáltság) - figyelem elterelődése (rutin v. új f.a.) Közös tevékenységnél „társas lazsálás”

 21. Konformitás/1 • Sherif kísérlete: sötét szobában mozgó fénypont csoportnorma hosszantartó hatása • Aschkísérlete: vonalhosszak 1. 2. 3. 4. Melyikkel azonos hosszúságú a 4.vonal?

 22. Konformitás/2 Asch kísérletének eredménye: • Függetlenek: - valódi függetlenek (magabiztosság) - visszahúzódók (érdektelenség a környezet iránt) - feszültek (megfelelni vágyás) • Engedékenyek: - önalávetők (észlelés torzítása) - behódolók (önbizalomhiány) - véleménytorzítók („nem kilógni a sorból”) Társ ill. társnélküliség hatása Redukált csoporthelyzetben is (külön fülke)

 23. Konformitás/3 Kultúra hatása: norvégok és franciák eltérők Csoportbefolyása (Deutsch és Gerard) - információs (egyén véleményét megváltoztathatja) - normatív (az egyén meg akar felelni) Vitacsoportba új tagok: nonkonform perifériára (Schachter) Társas fertőzés: divat, viselkedési stílus, öngyilkosság

 24. Engedelmesség Milgram kísérlete (áramütéses tanulás) Az engedelmesség okai • Tekintély (legitim!, pl. egyenruha) – felelősség • Fokozatos bevonódás (lépésről lépésre) • Vezető határozottsága • Társnélküliség • Fizikai távolság a bántalmazottól • Kognitív disszonancia csökkentése: pl. engedelmesség mint erény „áldozat” hibáztatása

 25. Manipuláció, mikor: „…az egyik fél a másik által nem ismert információ-többlettel rendelkezvén a másikat olyan viselkedésre veszi rá, amelyre az a teljes információmennyiség birtokában nem lenne hajlandó.” (Csepeli György) „leplezett aszimmetria” (Csepeli), „visszaélés a szabadsággal” (Síklaki) Meggyőzés „…a meggyőzés valójá-ban – tanulás és tárgya-lás, nem pedig győzködés és eladás. Elkötelezettséget és gyakorlatot igénylő művészet…” (J.A.Couger) tkp. attitűdmódosítás A befolyásolás eszközei

 26. A befolyásolási folyamat lépései (Kelman) • Elfogadás vagy behódolás a HATALOM miatt jutalomért vagy a büntetés elkerülése érdekében • Azonosulás (identifikáció) a VONZERŐ miatt a szeretett vagy fontos személynek megfelelni vágyás • Belsővé tétel (internalizáció) a HITELESSÉG miatt értékek azonossága alapján létrejövő tisztelet Lásd a szociális tanulás formáinál is! (5. dia)

 27. AttitűdökÉrtékek

 28. Attitűd Jelentése: beállítódás, készenlét (kezdetben) Definíció: „társadalmilag értelmezhető lelki folyamatok, melyek meghatározzák az egyének viselkedését a társadalomban.” (Thomas és Znamieck) Viselkedés + , közelítő -, távolító Tömören: értékelő viszonyulás Dimenziói: érzelmi – értékelési (+, -) intenzitás (összefügg a tartóssággal) relevancia (fontosság, elkötelezettség)

 29. Attitűd/2 Szerkezete: a. kognitív elemek b. érzelmi-affektív elemek c. viselkedéses elemek Funkciói: 1. társas közeghez való alkalmazkodás 2. pszichológiai önvédelem (pl. kivetítés) 3. érték kifejezés (táras hely) 4. tudás (illúzió?) Attitűdváltozás: különböző attitűdök hatásai • Spinoza: hedonizmus jegyében egyensúlyra törekvés • Heider: egyensúly elve • Osgood: összhang elve: átértékelés

 30. Kognitív disszonancia Tudati össze nem illés : pl. választás esetén kivédése: nem választás, fel- ill. leértékelés Attitűd és viselkedés kapcsolata Attitűddel ellentétes viselkedés – kognitív disszonancia – feszültség – redukció vagy indukció önigazolás lelkiismeret Énkép védelmében önigazolási tendencia, hátterében értékek Erkölcsi értékek – becsület Intellektuális értékek – értelmesség Értéksérelem – belső igazolás (Festinger kísérlete)

 31. Attitűd és viselkedés Önpercepció (Bem) Cselekvésem oka külső belső (nem szabad választás) (szabad választás) összhang attitűddel Szabadságot korlátozza: • Parancs (kényszer, szankciók) • Szociális normák: releváns mások elvárásai engedelmesség Cselekvés szándéka: attitűd alapján megfelelni vágyás (engedelmesség alapján)

 32. Saját viselkedés értelmezése • Motiváció: külső: jutalom, dicséret belsőt csökkenti belső (intrinszik): pl. a cselekvés öröme, kihívás • Önkárosító stratégiák helyzet nehezítése külső ok megteremtésére • Tanult tehetetlenség (helyzet befolyásolhatatlansága) • Pszichológiai ellenállás: a cselekvési szabadság veszélyeztetése: tiltott felértékelése erős nyomással szembe fordulás • Érzelmek tulajdonítása izgatottság értelmezése (Schachter és Singer kísérlete)

 33. Értékek Max Weber: célérték: követendő cselekvés eszközérték: a cselekvés hogyanja „A társadalom és az egyén közötti közvetítők, közegyetértés alapján” (kultúra, ideológia) Funkciói: • Személyi integráció • Csoportok integrációja Értékek összefüggése a személyiség autonómiájával

 34. Klasszikus értékek: Halgass az idősekre! Élj takarékosan! A szegénység: erény Törődj az elesettekkel! Szeresd felebarátodat! Dolgozz! Áldozd fel magad! Korlátozd vágyaidat! Légy becsületes! Engedelmeskedj! Bűnös vagy Új értékek: Szeresd magad! Valósítsd meg magad! Éld ki vágyaidat! Légy sikeres! Élvezd az életet! Fogyassz! Szerezz minél többet! Védd meg jogaidat! Légy autonóm! Keresd az újat! Siker=gadagság Az élet jó Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa Ártatlan vagy Értékeink(Hankiss Elemér alapján)